Słownik polsko-angielski

Wpisz słowo:

z polskiego na angielskiz angielskiego na polski

akcja f action; handl. share; ~a ratunkowa rescue action; ~a powieści, sztuki plot, action; ~a wyborcza eleetion campaign; ~a żniwna harvesting campaign; proŹwadzić ~Ť carry on a campaign; wszcząć ~ę launch a compaign
akcjonariusz m liandl. shareholder, stockholder
akcyjny adj handl. bank ~y joint-stock bank; kapitał ~y joint stock; spółka ~a joint-stock company
akcyza f excise, (miejska) toll
aklamacja f acclamation; uchwalić przez ~ę. carry by acclamation
aklimatyzacja f acclimatization
aklimatyzować vt acelimatize; ~ się vr become acelimatized
akomodacja f accomodation, ad-Justment
akomodować vt accomodate, ad-just
akompaniament m accompani-ment; przy ^cie accompanied (czegoś by sth)
akompaniator m accompanist
akompaniować vi accompany (komuś sb)
akord m muz. chord, harmony; praca na ~ piece-work, job-work; pracować na ~ do piece-work, work by the Job
akordeon m muz. accordion
akordowy adj muz. accordant; praca ~a piece-work, job-work; robotnik ~y piece-worker, jobŹber
akr m acre
skredytować vt aceredit (przy rządzie to a government)
akredytywa f Jin. letter of credil
akrobata m acrobat
akrobatyczny adj acrobatic
akrobatyka f aerobaties
aksamit m velvet
aksjomat m axiom
aksjomatyczny adj axiomatic r
akt m act deed; (w malarstwie, rzeźbie) nude ~ kupna purchase deed; ~ oskarżenia bill of indietment; ~ zgonu death certificate; pl ~a deeds, records
aktor m actor
aktorka f actress
aktorski adj histrionic; zespół ~troupe, company of actors; (objazdotcy) touring company aktorstwo n stageplaying, histrionics; staging
aktualność f reality, presentday interest; ~ci dnia current events
aktualny adj current, topical
aktyw m actlve body, action group
aktywa pl holdings, fln. assets
aktywista m active member, activist
aktywizować vt activate
aktywność f activity
aktywny adj active
akumulacja f accumulation; pierwotna primary accumulation
akumulator m elektr. accumulator, (storage) battery
akumulować vt accumulate; ~ się vr accumulate
akurat adv just, exactly
akuratny adj aceurate akustyczny artj acoustic
akustyka f acousties
akuszer m obstetrician
akuszerka f midwife
akuszerstwo n obstetries, mMwifery
akwaforta f etching
akwarela f water colour
akwarium n aquarium
akwatynta f aquatint
akwedukt m aqueduct
akwizycja f (nabywanie) acquisition; (zjednywanie klienteli) solicitation
akwizytor m solicitor; (ubezpieŹczeniowy) insurance-agent
alabaster m alabaster
alarm m alarm; (zw. lotn.) alert; uderzyć na ~ sound the alarm
alarmować vt alarm
alarmowy adj alarm attr; dzwonek ~ alarm-bell
Albańczyk m Albanian
albański adj Albanian
albatros m zool. albatross
albinos m albino
albo conj or; ~ ... ~ ... either ... or ...; ~ ten, ~ tamten either of them ; ~ tęŹdy, ~ tamtędy either this way or that; either way; ~ też or else
albowiem conj tor, because
album m album; ~ do znaczków pocztowych stamp-album
alchemia f alchemy
alchemik m alchemist
ale conj but; however, yet; łnt ~! there nowi
alegoria f allegory
alegoryczny adj allegoric(al)
aleja f avenue, alley
alembik m alembic
alergia f med. allergy
ależ conj but; ~ tak! why yes!; why of coursel
alfabet m alphabet
alfabetyczny adj alphabetical
algebra f algebra
algebraiczny adj algebraic(al)
alians m alliance
aliant m ally
alibi n nieodm. alibi; udowodnić (wykazać) swoje ~ to establish one's alibi
alienacja f alienatinn
alienować vt alienate
aligator m zool. alligator
alimenty pl alimony
alkalia pl chem. alkali(e)s
alkaliczny adj chem. alkaline
alkaloid m alkaloid
alkohol m alcohol; ~ skażony denaturated alcohol
alkoholik m alcoholic
alkoholizm m alcoholism
alkoholowy adj alcoholic
alkowa f alcove
almanach m almnnac
aloes m bot. aloe
alopatia f allopathy
al pari adv handl. at par
alpejski adj alpine; bot. fiolek ~ cyclamen
alpinista m alplnist
alt m muz. alto
altana f bower
alternatywa f alternative
alternatywny adj alternative
altówka f muz. viola
altruista m altruist
altruistyczny adj altruistic
altruizm m altruism
aluminium n aluminium
aluwialny adj alluvial
aluwlum n alluvium
aluzja f allusion, hint; robić ~ę allude (do czegoś to sth), hint (do czegoś at sth)
Alzatczyk m Alsatian
ałun m chem. alum
amalgamat m amalgam
amant m lover
amarant m amaranth
amator m amateur, lover, fan
amatorski adj amateurish, amateur; teatr ~ amateur theatricals
amatorstwo n amateurism
amazonka f Amazon; (ubiór) (woman's) riding-habit
ambaras m embarrassment; być w ~ie be embarrassed
ambasada f embassy
ambasador m ambassador (w Polsce to Poland)
ambicja f ambition
ambitny adj ambitious
ambona f pulpit
ambrozja f ambrosia
ambulans m ambulance
ambulatorium n out-patients' department, dispensary (for out-patients), infirmary
ambulatoryjny adj, pacjent ~ out-patient
ameba f zool. amoeba
amen nieodm. amen; pot. na ~ completely, most surely; Już ifs finished; pewne jak ~ w pacierzu as sure as fate, dead sure
Amerykanin m American
amerykanizm m Americanism
Amerykanka f American
amerykański adj American
ametyst m amethyst
amfibia f zool. amphibian; (czołg) amphibious tank
amfilada f suite ot rooms
amfiteatr m amphitheatre
amfora f amphora
amnestia f amnesty
amnestiować vt amnesty
amon m chem. ammonium
amoniak m chem. ammonia
amortyzacja f handl. prawn. amortization, sinking; techn. absorption shocks
amortyzacyjny adj sinking
amortyzator m techn. shock-absorber
amortyzować vt handl. prawn. amortize, sink; techn. absorb shocks
amper m elektr. ampere
ampułka f ampoule
amputacja f amputation
amputować vt amputate
amulet m amulet
amunicja f ammunition, munition
anachroniczny adj anachronlstic
anachronizm m anachronism
analfabeta m illiterate
analfabetyzm m illiteracy
analityczny adj analytical
analityka f analytics
analiza f analysis
analizować vt analyse
analogia f analogy; (odpowiednik) analogue; przez ~ę. by (way of) analogy; przeprowadzić ~ę analogize (czegoś Bth)
analogiczny adj analogous
ananas m pineapple
anarchia f anarchy
anarchiczny adj anarchic(al)
anarchista m anarchist
anatom m anatomist
anatomia f anatomy
anatomiczny adj anatomical
androny pl pot. foolish talk; pleść ~ talk nonsense
andrus tn pot. street Arab, urchin
andrut m wafer cake
anegdota f anecdote
anegdotyczny adj anecdotical
aneks m annex
aneksja f annexation
anektować vt annex
anemia f anaemia
anemiczny adj anaemle
aneroid m aneroid
anewryzm m aneurism
angażować vt engage; ~ się vr engage (do czegoś for sth, w coś in sth), be engaged (w czymś in sth), commit oneself (w coś to sth)
angażowanie n engagement; ~ się commitment
Angielka f Englishwoman
angielski adj English; med. choroba ~a (krzywica) rickets; mówić po ~u speak English; ulotnić się po ~ take French leave
angielszczyzna f English
angina f angina
Anglik m Englishman
anglikanin m Anglican
anglikański adj Anglican; kościół ~ Church ot England
anglista m student of English; (naukowiec) anglist, anglicist
anglistyka f English studies; English philology
Anglosas m Anglo-Saxon
anglosaski adj Anglo-Saxon
ani conj not even, not a, neither; ~ nawet not even; ~ razu not even once; ~ to, -^ tamto neiŹther this nor that; ~ więcej, ~ mniej neither morę nor less; ~ żywej duszy not a living soul; ~ jeden człowiek nie widział not a man saw; ~ mi się śni never In my lite
anielski adj angelic(al)
anilana f anilinę
animozja f animosity
anioł m angel
aniżeli conj than
ankieta f questionnaire; public opinion poll
ano part well then, now then
anoda f elektr. anode
anomalia f anomaly
anonim m anonym; (list) anonymous letter
anonimowy adj anonymous
anons m announcement
anonsować vt announce
anormalność f anomaly, abnormality
anormalny adj abnormal
ansa f grudge; czuć ~ę do kogoś bear sb a grudge
antagonista m antagonist
antagonistyczny adj antagonlstic
antagonizm m antagonlsm
antałek m barrel, cask
antarktyczny adj Antarctic
antena f (zewnętrzna) aerial; ~ pokojowa indoor antenna
antenat m ancestor
antologia f anthology
antracen m anthracene
antracyt m anthracite
antrakt m interval
antresola f entresol
antropolog m anthropologist
antropologia f anthropology
antropologiczny adj anthropological
antropometria f anthropometry
antybiotyk m antibiotic
antyczny adj antique
antydatować vt antedate
antyk m antique, old curiosity, antiquity
antykwa f druk. roman (type)
antykwariat m old curiosity shop; (książkowy) second-hand book-shop
antykwariusz m antiquary; (handlujący książkami) second-hand bookseller
antykwarski adj antiquarian
antykwaryczny adj antiąuarian; książka ~a second-hand book
antylopa f zool. antelope
antymon m chem. antimony
antypatia f antipathy
antypatyczny adj repugnant
antysemicki adj anti-Semitic
antysemita m anti-Semite
antysemityzm m anti-Semitism
antyseptyczny adj antiseptic
antyteza f antithesis
anulować vt annul, cancel
anulowanie n annulment
a nuż conj and if
anyż m anise
aorta f anat. aorta
apanaż m ap(p)anage
aparat m apparatus; appliance; ~ fotograficzny camera; ~ nadawŹczy broadcasting apparatusj ~ odbiorczy receiver; ~ radiowy wireless (set), radio set
apartament m apartment, suitę of rooms
apatia f apathy
apatyczny adj apathetic
apel m appeal; (odczytanie obecŹności) roll-call, call-over; stanąć do ~u tum out for roll-call
apelacja f appeal; wnieść ~ę appeal (do kogoś to sb)
apelacyjny adj appealing; sąd ~ court of appeal
apelować vi appeal (do kogoś to sb, w sprawie czegoś for sth)
apetyczny adj appetizing
apetyt m appetite
aplauz m applause; przyjąć z ~em applaud; spotkać się z ~em meet with applause
aplikacja f application; (staż) probation, practice
aplikant m probationer, apprentice
aplikować vt apply; vi (odbywać staż) practise, undergo training
apodyktyczny adj peremptory
apolityczny adj non-political
apologia f apology
apopleksja f med. apoplexy
apoplektyczny adj med. apoplectic
apostolski adj apostolic; Stolica Apostolska Holy See
apostolstwo n apostolate
apostoł m apostle
apostrof m apostrophe
apostrofa f apostrophe
apoteoza f apotheosłs
apretura f dressing, finishing
aprioryczny adj a priori
aprobata f approval; spotkać się z ~ą approve (kogoś, czegoś ot sb, sth)
aprobować vt approve (cos sth, of stb)
aprowizacja f provlsioning, food supply
apteczka f medicine chest
apteka f chemisfs (shop), am. druggisfs (shop), pharmacy, (w szpitalu) dispensary
aptekantwo n pharmacy
aptekarz m chemist, am. druggist
Arab m Arab
arabski adj Arabian, Arabie; język ~ Arabie
arak m arrack
aranżer m organizer; muz. arranger
aranżować vt organize, także muz. arrange
arbiter m arbiter
arbitralność f arbitrariness
arbitralny adj arbitrary
arbitraż m arbitration
arbitrażowy adj arbitral
arbuz m bot. watermelon
archaiczny adj archaic
archaizm m archaism
archaizować vt archaize
archanioł m archangel
archeolog m archaeologist
archealogia f archaeology
archeologiczny adj archaeological
archipelag m archipelago
architekt m architect
architektoniczny adj architectonic, architectural
architektonika f architectonies
architektura f architecture; ~ wnętrz interior decoration
archiwista m archivist
archiwum n archive(s)
arcy- praef arch-
arcybiskup m archbishop
arcydzieło m masterpiece
arcykapłan m high priest
arena f także przen. arena, ring; ~ polityczna arena of polities; przen. wkraczać na ~ę come into prominence
areometr n areometer
areszt m arrest; (więzienie) prison; położyć ~ seize (na coś sth)
aresztant m prisoner
aresztować vt arrest, imprison
aresztowanie n arrest, imprisonment; nakaz ~a writ of arrest; capias
Argentyńczyk m Argentine
argentyński adj Argentine
argument m argument; wysuwać, przytaczać ~y put forward arguments (na coś for sth)
argumentacja f argumentation
argumentować vi argue
aria f muz. aria, air
arianin m Arian
ariański adj Arian
arka f ark
arkada f arcade
arkana pl arcana
arktyczny adj Arctic
arkusz m sheet
armata f gun, cannon
armatni adj gun; ogień ~ gunfire; przen. mięso ~e cannon fodder
armator m shipowner
armatura f fitting; elektr. armature
Armeńczyk m Armenian
armeński adj Armenian
armia f army
arogancja f arrogance
arogancki adj arrogant
arogant m arrogant fellow
aromat m aroma, flavour
aromatyczny adj aromatic, fragrant
arras m arras
arsen m chem. arsenie
arsenał m arsenal
arszenik m arsenie trioxide, pot. arsenic
arteria f artery
artezyjski adj artesian
artretyczny adj med. arthritic
artretyzm m med. arthrltis
artykulacja f articulation
artykuł m article; commodity; ~ wstępny (do gazety) leader, editorial; ~y spożywcze articles of consumption
artyleria f artillery; ~ przeciwlotnicza anti-aircraft
artylerzysta m artillerist, gunner
artysta m artist
artystyczny adj artistic; rzemiosło ~e artistic handicraft
artyzm m artistry
Aryjczyk m Aryan
aryjski adj Aryan
arystokracja f aristocracy
arystokrata m aristocrat
arystokratyczny adj aristocratic
arytmetyczny adj arithmetical
arytmetyka f arithmetic
arytmometr m arithmometer
as m takie przen. ace; największy ~ the ace of aces
asceta m sscetic
ascetyczny adj ascetic(al)
ascetyzm m asceticism
asekuracja f insurance
asekurować vt insure; ~ się vr in-sure (oneself)
aseptyczny adj aseptic
aseptyka f asepsis
asfalt m asphalt
asocjacja f association
asortyment m assortment
aspekt m aspect; rozważyć coś we wszystkich ~ach consider a thing in all its bearings; sprawa ma inny ~ the problem has another complexion
aspiracja f aspiration
aspirować vi aspire (do czegoś to, after sth)
aspiryna f aspirin
aster m bot. aster
astma f med. asthma
astmatyczny adj asthmatic
astmatyk m asthmatic
astrofizyka f astrophysies
astrologia f astrology
astrologiczny adj astrological
astronauta m astronaut
astronautyka f astronauties
astronom m astronomer
astronomia f astronomy
astronomiczny adj także przen. astronomic(al)
asygnata f assignation, allocation
asygnować vt assign
asymetria f asymmetry
asymilacja f assimilation
asymilacyjny adj assimilative
asymilować vt assirailate; ~ się vr asslmilate, become assimilated
asysta f attendance, escort, assistance; w ~ście attended by (kogoś sb)
asystent m assistant
asystować vi assist (komuś sb, przy czymś at sth)
atak m attack; (choroby) lit; sport (w piłce nożnej) the forwards; med. ~ serca heart attack
atakować vt attack
atawizm m atavism
ateista m atheist
ateistyczny adj atheistic
ateizm m atheism
atlantycki adj Atlantic
atlas m atlas
atleta m athlete; (w zapasach) wrestler; (w cyrku) strong man
atletyczny adj athletic
atletyka f sport zw. lekka ~ athleties
atłas m satin
atmosfera f atmosphere
atmosferyczny adj atmospheric(al)
atol m geogr. atoll
atomowy adj atomic; bomba ~a atomic bomb, A-bomb; broń ~a nuclear weapon; chem. ciężar ~y atomic weight; stos ~y atomic pile
atrakcja f attraction
atrakcyjny adj attractive
atrament m ink
atramentowy adj, ołówek ~ ink-pencll
atrofia f med. atrophy
atrybut m attribute
atut m trump
atutować vt trump
audiencja f audience; przyjąć na ~i receive in audience
audycja f broadcast (service), programme
audytorium n (sala) auditorium; (słuchacze) audience
aukcja f auction
aula f hall, aula
aureola f halo, aureole
auspicje pl auspices; pod ~ami ... under the auspices of ...
Australijczyk m Australian
australijski adj Australian
austriacki adj Austrian
Austriak m Austrian
autentyczność f authenticity
autentyczny adj authentic
auto n auto
autobiografia f autobiography
autobiograficzny adj autobiographical
autobus m bus; coach; jechać ~em go by bus
autochton m native, aboriginal, autochthon
autochtoniczny adj autochthonous
autograf m autograph
autokar m (motor-)coach
autokracja f autocracy
automacja f automation
automat m automatic device ; (do sprzedaży biletów itp.) slot-machine; ~ telefoniczny public telephone
automatyczny adj automatic
automatyzacja f automation
automobilista m motorist
autonomia f autonomy, self-government; (miejska) local government
autonomiczny adj autonomous, self-governing
autoportret m self-portrait
autopsja f autopsy
autor m author
autorka f authoress
autorstwo n authorship
autorytatywny adj authoritative
autorytet m authority
autoryzacja f authorization
autoryzować vt authorize
autostop m hitch-hike, hitch-hiking; podróżować ~em hitch-hike
autostopowicz m hitch-hiker
autostrada f motorway; am. superhighway
autożyro m autogyro
awangarda f vanguard
awans m promotion, advancement; (zaliczka) advance; dać ~ pro-mote (komuś sb); dostać ~ be promoted; ~ społeczny social ad-vancement
awansować vt promote; vi be proŹmoted (na wyższe stanowisko to a higher rank)
awantura f brawl, row; zrobić ~ę make a scenę, pot. kick up a row
awanturniczy adj rowdy
awanturnik m brawler, rowdy fel-low
awanturować się vr brawl, make a row
awaria f damage
awaryjny adj damage (report etc); wyjście ~e emergency exit
awersja f aversion
awionetka f babyplane, aviette
awitaminoza f avitaminosis
awizacja f letter of advice
awizo n advice (notę)
awizować vt advice
azalia f bnt. azalea
azbest m asbestos
azbestowy adj asbestic
Azjata m Asiatic
azjatycki adj Asiatic
azot m nitrogen
azotan m nitrate
azotawy adj chem. nitrous
azotowy adj chem. nitrogenous, nitric
azyl m asylum, refuge, sanctuary; prawo ~u right of sanctuary; skorzystać z prawa ~u take refŹuge; szukać ~u seek refuge; u-dzielić komuś ~u grant asylum
azymut m mat. geogr. azimuth
conj till, until; part z praep a) (o czasie) aż do, aż po till, until; as late as; aż do 1969 r. till 1963; aż dotąd till now, up to now; b) (o przestrzeni) aż do as far as; aż do Warszawy as far as Warsaw; aż dotąd up to here; c) (o ilości) as much as, as many as; aż tysiąc książek as many as one thousand books; aż za dużo only too much
ażeby conj = aby
ażio n fin. agio, premium
ażur m open work
ażurowy adj open-work, pierced; ~a robota open work
ba! int really!, indeed!, well!
baba f pot. old woman; (wieśniaŹczka) peasant woman
babka f grandmother; pot. old woman; (ciasto) brioche
babrać się vr puddle, dabble
babski adj womanly, old woman*s; ~"e gadanie old wives' tale
bachor m pot. brat
baczność f attention; (ostrożność) caution; mieć się na ~ci stand on one's guard, look out; stać na ~6 stand at attention; stanąć na ~ć come to attention
baczny adj attentive (na coś to sth); (ostrożny) cautious
baczyć vi pay attention (na coś to sth); ~ ażeby mind that
bać się vr be afraid (kogoś, czegoś of sb, of sth), fear (kogoś, czeŹgoś sb, sth, o kogoś, o coś for sb, for sth); (bardzo się bać) dread; nie bój się! never fear!
badacz m lnvestigator, explorer, research worker
badać vt investigate, explore, stud-y, do research work; (chorego, śwtadka itp.) examine
badanie n investigation, explora-tion, research, study; (chorego, świadka itp.) examination
badawczy adj searching, scruti-nizing; praca ~a research work; zakład ~y research institution
badyl m stalk
bagatela f trifle
bagatelizować vt slight, disregard; ~ sobie make nothing (coś of sth)
bagaż m luggage, om. baggage; oddać na ~ register one's luggage; przechowalnia ~u left-lug-gage office
bagażnik m (luggage-)container; (to samochodzie) boot
bagażowy adj wagon (wóz) ~ lug-gage-van; m porter
bagnet m bayonet
bagnisty adj marshy, swampy, boggy
bagno n marsh, swamp, bog
bajdurzyć vi pot. twaddle
bajeczka f fairy-tale, fable
bajeczny adj fabulous
bajka f fable, fairy-tale
bajkopisarz m fabulist
bajoro n puddle
bak m tank
bakalie s pl sweetmeats, dainties
bakcyl m bacillus
baki s pl side-whiskers
bakier, na ~ adv crossways, slant-wise, awry; w kapeluszu na ~ with one's hat cocked; przen. być z kimś na ~ be cross with sb
bakteria f bacterium
bakteriobójczy adj bactericidal
bakteriolog m bacteriologist
bakteriologia f bacteriology
bakteriologiczny adj bacteriologi-cal
bal (zabawa) m ball; ~ kostiumowy fancy-dress bali; ~ maskowy masked ball
bal (belka) m beam, log
balast m ballast; obciążyć ~em ballast
baldachim m canopy, baldachin
baleron m ham In bladder
balet m ballet
baletmistrz m ballet-master
baletnica f ballerlna
balia f wash-tub
balistyczny adj ballistic
balistyka f balllstics
balkon m balcony
ballada f ballad
balon m balloon; (sterowy) diri-gible (balloon); (wywiadowczy) blimp; ~ na uwięzi captive balloon
balotować vi ballot
balotowanie n ballot(ing)
balować vi attend balls
balsam m balsam, balm
balsamiczny adj balsamie
balsamować vi embalm
balustrada f balustradę, raił
bałagan m pot. mess, muddle; narobić ~u make a mess (w czymś of sth)
bałamucić vi seduce; confuse; muddle; embarrass; mislead
bałamut m seducer; (Jcobieciarz) ladies' man
bałamutny adj muddling; mislead-ing; confusing
bałkański adj Balcan
bałtycki adj Baltic
bałwan m (fala) billow; (bożyszcze) idol; (otuptec) blockhead; (ze śniegu) snowman
bałwochwalca m idolater
bałwochwalczy adj idolatrous
bałwochwalstwo n idolatry
bambus m bamboo
banalność j banality
banalny adj hackneyed, banał, commonplace, trite
banał m banality, commonplace
banan m banana
banda f (grupa) gang, band; sport (krawędź) border
bandaż m bandage
bandażować vt bandage, dress
bandera f flag; podnieść ~ę hoist a flag
banderola f banderole
bandycki adj bandifs; napad — robbery with assault
bandyta m bandit
bandytyzm m banditry
bania f (naczynie) receptacle; (kula) bali, globe; bot. gourd
banicja f banishment; skazać na ~ę banish, outlaw
banita m outlaw
bank m bank; ~ emisyjny bank of issue; ~ bandlowy commercial bank
bankier m banker
bankrut m bankrupt
banknot m (bank-)note
bankowiec m banker, bank employee
bankowość f banking
bankructwo n bankruptcy; ogłosić czyjeś ~ to adjudge sb. bankrupt
bankrut m bankrupt
bankrutować vi go bankrupt, taił
bańka f (naczynie) can; med. cupping glass, cup; (powietrzna, mydlana ttp.) bubble; (kula) bali, globe; puszczać ~i blow bubbles; med. stawiać ~i cup (komuś sb)
bar m bar; ~ kawowy coffee bar; ~ samoobsługowy snack-bar
bar m chem. barium
barak m barrack
baran m tam; przen. wziął na ~a take pick-a-back
baranek m lamb
baranina f - mutton
baraszkować vi dally, trifle, frivol
barbarzyńca m barbarian
barbarzyński adj barbarian, barbarous
barbarzyństwo n barbarity
barchan m fustian
barczysty adj broad-shouldered
barć f wild beehive
bardzo adv very; (z czasownikiem) much, greatly; ~iej more, better; coraz ~iej more and more; tym ~iej all the more; najbardziej most, best; nie ~o not quite, hardly
bariera f bar, barrier
bark m anat. shoulder
barka f barge
barkarola f muz. barcarole
barkowy adj anat. scapular, shoulder-(joint etc.)
barłóg m pallet
barman m barman, bartender
barmanka f barmaid
barok m baroque
barometr m barometer
barometryczny adj barometric(al); niż ~ depression; low pressure; wył ~ high pressure
baron m baron
baronowa f baroness
baronowski adj baronial
barszcz m borsch, beetroot soup
bartnictwo n wild-bee rearing
bartnik m wild-bee keeper
barwa f colour, hue; (farba) dye; ~ obronna protective colourlng
barwić vt colour, dye
barwnik m colouring matter, dye; pigment
barwny adj coloured
barykada f barricade
barykadować vt barricade
baryłka f barrel
baryton m baritone
bas m bass
basen m basin; tank; ~ pływacki swimming pool
basista m (grający) bass-player; (śpiewak) bass-singer
basta! int enoughl that'll do!
bastion m bastion
baszta f dungeon
baśniowy adj fabulous, fairy
baśń f fable, fabulous tale
bat m whip; dać (dostać) ~y give a licking; trzaskać ~em crack the whip
batalion m battalion
batalista m battle-painter
bateria f battery
batog m whip
batuta f baton; pod ~ą conducted by
batyst m carabrio, batiste
bawełna f cotton; przen. owijać w ~ę beat about the bush
bawialnia f drawing-room, parlour
bawić vt atnuse, entertain; ~ się vr amuse oneself, enjoy oneself; play (w coś at sth); toy, trifle (czymś with sth); dobrze się ~ have a good time; vi (przeŹbywać) stay
bawół m buffalo
baza f basis, base
bazalt m basalt
bazar m bazaar
bazgrać vt scrawl, scribble
bazgranina f scrawl, scribble
bazia f bot. catkin
bazować vt vi base, rely (na czymś on, upon sth)
bazylika f basilica
bazyliszek m zool. basilisk
bażant m zool. pheasant
bąbel m bubble; med. blister
bądź imp od być be; ~ co ~ at any ratę; ~ ... ~ ... either ... or ...
bąk m (owad) bumble-bee; (zabawka) (humming) top; pot. (dziecko) brat; pot. strzelić ~a make a bloomer; zbijać ~i idle time away
bąkać vt vi mumble, mutter
beczeć ui bleat; pot. (o człowieku) blubber
beczka f cask, barrel; lotn. barrel-roll; piwo z ~i beer on draft; ~a wina caskful of wine
beczkować vt barrel
beczułka f keg
bednarstwo n coopery
bednarz m cooper
befsztyk m beefsteak
bejca f mordant
bejcować vt mordant; (mięso) pickle
bek m bleat; (płacz) blubber
bekas m zool. snipe
bekon m bacon
beksa m,f pot. blubberer
bela f log; (mateTiatu) bale; ~ papieru ten reams of paper
beletrysta m belletrist
beletrystyka f belles-lettres
belfer m pot. usher
Belg m Belgian
belgijski adj Belgian
belka f beam; pot. wojsk, (naszywka) bar; ~ stropowa tiebeam
bełkot m (o mowie) gabble; mumble
bełkotać vi vt (o mowie) gabble; mumble
bełtać vt stir
bemol m muz. flat
bengalski adj Bengal(i)
beniamlnek f favourite
benzen m, benzol m chem. benzene
benzyna f (czysta) benzine; (paliwo) petrol, am. gasolene
benzynowy adj benzine, petrol, am. gasolene; stacja ~a filling-station, am. gas station
berek m (zabawa) tag
beret m beret
berlinka f barge
berło n sceptre; dzierżyć ~ hołd the sceptre
bernardyn m Bernardine; (pies) St. Bernard's dog
bessa f handl. slump
bestia f beast
bestialski adj bestial
bestialstwo n bestiality
besztać vt scold
beton m conerete; ~ zbrojony re-Inforced conerete
betonować vt conerete
bez m bot. Ulać; (dziki) elder
bez praep wlthout; ~ butów with no shoes on; ~ deszczu, słońca rain-less, sunless; ~ grosza penniless; ~ ogródek without mincing words; ~ wątpienia doubtless; ~ względu na coś regardless of sth; ~ ustanku unceasingly, incessantly
beza f meringue
bezalkoholowy adj non-alcoholic; (o napoju) soft
bezapelacyjny adj unappealable, beyond appeal
bezbarwny adj colourless
bezbłędny adj faultless
bezbolesny adj palnless
bezbożnik m athelst
bezbożny adj atheistlc, implous
bezbronność f defencelessness
bezbronny adj defenceless
bezbrzeżny adj boundless, limitless
bezcelowość f aimlessness, uselessness
bezcelowy adj aimless, useless, to no purpose
bezcen, za ~ adv dirt-cheap, pot. for a mere song
bezcenny adj priceless, invaluable
bezceremonialnie adv in a free and easy way; roughly; off-hand
bezceremonialność f free and easy way; unceremoniousness; informality; bluntness
bezceremonialny adj free and easy, unceremonious; informal; downright; blunt
bezchmurny adj cloudless
bezcielesny adj incorporeal, fleshless, immaterial
bezczelność i insolence, impertlnence, pot. cheek
bezczelny adj insolent, impertinent, pot. cheeky, outrageous
bezcześcić vt desecrate, profane
bezczynność f inactivity, inaction, idleness
bezczynny adj inactive, idle
bezdenny adj bottomless, fathomless, abysmal
bezdeszczowy adj rainless
bezdomny adj homeless
bezdroże n impassable way, unbeaten track; przen. zejść na ~a go astray
bezdrzewny adj treeless, woodless; papier ~ rag paper
bezduszny adj soulless, lifeless, dull
bezdymny adj smokeless
bezdzietny adj childless
bezdźwięczny adj soundless, hollow; gram. surd, unvoiced
bezecność f villainy, infamy
bezecny adj villainous, infamous
bezgorączkowy adj feverless
bezgraniczny adj boundless, inflnite
bezgrzeszny adj sinless, impeccable
bezhołowie n pot. confusion, mess
bezimienność f namelessness, anonymousness
bezimienny adj nameless, anonymous
bezinteresowność f disinterestedness
bezinteresowny adj disinterested
bezkarnie adv with impunity; ujść ~ go unpunished, pot. get off scot-free, get away with it
bezkarność f impunity
bezkarny adj unpunished
bezklasowy adj classless; społeczeństwo ~e classless society
bezkompromisowy adj uncompromtsing
bezkonkurencyjny adj unrivalled
bezkresny adj boundless
bezkrólewie n interresnum
bezkrwawy adj bloodless
bezkrwisty adj anaemlc
bezkrytyczny adj uncritical, indiscrimlnate
bezksiężycowy adj moonless
bezkształtność f shapelessness
bezkształtny adj shapeless
bez liku adv no end (czegoś of sth)
bezlitosny adj merciless, ruthless
bezludny adj desolate, uninhablted
bezludzie n wilderness, waste
bezład m confusion, disorder, chaos
bezładny adj confused, disorderly; (np. o mowie) disconnected, incoherent
bez mała adv nearly, almost, all but
bezmiar m immensity, infinity
bezmierny adj immense, infinite, immeasurable
bezmięsny adj fleshless; emaciated; (postny) meatless
bezmyślność f thoughtlessness, carelessness
bezmyślny adj thoughtless, careless
beznadziejnie adv hopelessly, beyond hope
beznadziejność f hopelessness
beznadziejny adj hopeless, desperate
beznamiętny adj dispassionate
beznogi adj legless, footless
bezokolicznik m gram. infinitive
bezosobowy adj impersonal
bezowocny adj fruitless, unproductive, ineffectual
bezpański adj ownerless, masterless, unclaimed; ~i pies stray dog; ziemia ~a no man's land
bezpartyjny adj non-party attr; independent
bezpieczeństwo n safety, security; klapa ~a safety-valve; środki ~a measures of precaution, precautionary measures; Rada Bezpieczeństwa Security Council
bezpiecznik f safety-cock, safety-tap; elektr. fuse
bezpieczny adj safe, secure
bezpieniężny adj moneyless
bezplanowy adj planless
bezpłatnie adv gratuitously, gratis, free (of charge)
bezpłatny adj gratuitous, free (ticket, instructlon etc.)
bezpłciowość f sexlessness
bezpłciowy adj sexless, biol. asexual
bezpłodność f barrenness, sterility, infertility
bezpłodny adj barren, sterUe, infertile
bezpodstawność f groundlessness, baselessness
bezpodstawny adj groundless, baseless
bezpostaciowy adj amorphous
bezpośredni adj direct, immediate; (o człowieku) straightforward; pociąg ~ through train
bezpośrednio adv directly, immediately
bezpośredniość f directness, immediateness
bezpotomnie adv without issue
bezpotomny adj heirless, issueless
bezpowrotnie adv irretrievably, beyond retrieve
bezpowrotny adj irretrievable, irredeemable, irreparable
bezprawie n lawlessness; illegal action
bezprawny adj lawless, unlawful. illegal
bezpretensjonalny adj unpretentious, unpretending, unassuming
bezprocentowy adj without interest
bezprzedmiotowy adj insubstantial, matterless, purposeless
bezprzykładny adj unexampled. unprecedented
bezradność f helplessness, perplexity
bezradny adj helpless, perplcxed
bezręki adj handless, armless
bezrobocie n unemployment
bezrobotny adj unemployed, out of work; pl ~i the unemployed
bezrolny adj landless
bezruch m immobility, standstill; w ~u at a standstill
bezsenność f sleeplessness
bezsenny adj sleepless
bezsens m nonsense, absurdity
bezsensowny adj absurd
bezsilnikowy adj motorless
bezsilność f impotence
bezsilny adj powerless, impotent
bezskutecznie adv to no avall, in vain
bezskuteczność f ineffectiveness
bezskuteczny adj ineffective, unavailing
bezspornie adj undeniably, beyond dispute
bezsporność f incontestability
bezsporny, bezsprzeczny adj incontestable, undisputed
bezstronnie adv impartially, dispassionately
bezstronność f impartiality
bezstronny adj impartlal, dispassionate
bezterminowo adj without time-limit
bezterminowy adj termless
beztreściowy adj void of substance, empty
beztroska f unconcern
beztroski adj unconcerned, careless
bezustannie adj incessantly, without intermission
bezustanny adj incessant
bezużyteczność f uselessness
bezużyteczny adj useless, (of) no use
bezwartościowy adj worthless
bezwarunkowo adv unconditionally; absoluteiy
bezwarunkowy adj unconditional; absolute
bezwiednie adv unknowingly; involuntarily
bezwiedny adj unknowing, unconsclous; involuntary
bezwład m inertia; med. paralysis
bezwładność f inertness, inertia; fiz. siła ~ci force of inertia
bezwładny adj inert; (np. o inwalidzie) disabled
bezwłasnowolny adj (prawnie) legally incapable, disabled
bezwodny adj waterless; chem. anhydrous
bezwolny adj involuntary; passive; undecided
bezwonny adj inodorous
bezwstyd m impudence, shamelessness
bezwstydnie adv impudently
bezwstydnik m impudent fellow
bezwstydny adj impudent, shameless
bezwyznaniowiec m irreligionist
bezwyznaniowy adj irreligious; (o szkole) undenominational
bezwzględność f absoluteness; peremptoriness; positiveness
bezwzględny adj absolute; peremptory; positive
bezzębny adj toothless
bezzwłocznie adv immediately, instantly, without delay
bezzwłoczny adj immediate, instant
bezzwrotny adj unrepayable, unredeemable
bezżenny adj s m celibate
bezżeustwo n celibacy
beż m beige
beżowy adj beige
bęben m drum
bębenek m muz. tambourine; anat. tympanum
bębnić vi drum
bęcwał m dolt, dullard
bękart m bastard
biada int woe!
biadać vi wail, groan and raoan; deplore (nad czymś sth)
białaczka f med. leukaemia
białawy adj whitish
białko n (oka, jajka) white; chem. albumen
Białorusin m Byelorussian
białoruski adj Byelorussian
białość f whiteness
białowłosy adj white-haired
biały adj white; ~a broń cold steel; ~y dzień broad daylight; ~y wiersz blank verse; czarno na ~ym black and white
biblia f Bibie
biblijny adj biblical
bibliofil m bibliophile
bibliograf m bibliographer
bibliografia f bibliography
biblioteka f library; (szafa) bookcase
bibliotekarz m librarian
bibularz m blotting-pad
bibuła f blotting-paper; pot. (prasa nielegalna) illegal press
bibułka f tissue-paper
bicz m whip; ~ boży scourge; trzaskać z ~a crack the whip
biczować vt lash, whip, flagellate
biczowanie n flagellation
bić vt vi beat, strike; ~ brawo applaud (komuś sb); ~ czołem prostrate oneself; ~ w dzwony ring the bells; ~ kogoś po twaŹrzy slap sb's face; ~ pieniądze mint coins; coin (money); ~ reŹkordy break records; ~ z działa fire the gun; biją pioruny lightn-ing bolts strike; ~ się vr flght; (na pięści) box; ~ się z myślami be in two minds; ~ się w piersi beat one's breast; to bije w oczy this strikes the eyes
biec zob. biegać
bieda f poverty, misery; want, need; (zly los) adversity, dis-tress; (kłopot) embarrassment; klepać ~ę pot. bite on the bit; narobić sobie ~y get into a mess
biedactwo n poor devil
biedak m poor man, pauper
biedny adj poor, miserable; s m poor man
biedota f zbiór, (biedacy) poor pea* ple, the poor, the destitute
biedować vi suffer want, eke out one's existence
biedronka f zool. ladybird
biedzić się vr take pains (nał czymś with, over sth), toil czymś at, on sth)
bieg m run, race; (tycia, czasu, rzeki) course; techn. gear; plerwszy ~ first gear; najwyższy ~*l top gear; skrzynka ~ów geai box; włączyć ~ engage the sport krótki ~ sprint; ~ sztafi towy relay-race; ~ z przeszkodaŹmi obstacle race; w pełnym at fuli speed; z ~iem lat In tl course of years
biegacz m runner, racer
biegać vi run (za czymś after sth)j ~ na posyłki run errands
biegle adv fluently
biegłość f (w mowie) flueni (zręczność) skill, dexterity (wprawa) routine
biegły adj skilful, skilled, expert (w czymś in sth); s m expert
biegnąć zob. biegać
biegun m fiz. geogr. pole; (np. kołyski) rocker; koń na ~acb rocking-horse; krzesło na ~ach rocking-chair
biegunka f med. diarrhoea; krwawa ~ dysentery
biegunowo adv diametrically
biegunowy adj polar
biel f white; ~ cynkowa zlnk white; ~ ołowiowa white lead; <— do malowania ścian whlte-wash
bielić vt wh.iten; (naczynia metalowe) tin; (ściany) whitewash; (bielizn?) bleach
bielidło n whitewash
bielizna f linen, underwear; ~ pościelowa bed-linen; ~ damska lingerie
bielmo n med. leucoma, film; ~ na oku web eye
biernie adv passively
biernik m gram. accusative (case)
bierność f passivity
bierny adv passive; ~ opór non-cooperation; handl. ~ stan (rachunków) liabilities
biesiada f feast
biesiadnik m teaster
biesiadować vi feast, banquet
bieżący adj running, current; (o miesiącu w dacie) instant; dług ~ floatlng debt; rachunek ~ curŹrent account
bieżnia f running track; (na torze wyścigowym) race-course
bigamia f bigamy
bigamista m bigamist
bigos m sauerkraut stew; przen. mess, Jumble; narobić ~u make a mess (z czymś of sth)
bijatyka f scrimmage, scuffle
bikiniarz m Teddy boy
bilans m balance; ~ bandlowy balance of trade; ~ płatniczy balance of accounts; sporządzić ^ make up the balance, balance; zestawić ~ strike the balance
bilansowy adj, zestawienie ~e balance sheet
bilard m billiards bilet m ticket; (wizytowy) vislting card; ~ ulgowy reduced ticket; ~ w jedną stronę single ticket
bileter m ticket-collector
bilion m billion
bilon m coins; smali change
binokle pl eye-glasses
biochemia f biochemistry
biodro n hip, haunch
biograf m biographer
biografia f biography
biograficzny adj biographic(al)
biolog m biologist
biologia f biology
biologiczny adj biologic(al)
biret m beret; (księży) biretta
bis int t s m encore
biskup m bishop
biskupstwo n bishopric
bisować vt vi encore
biszkopt m sponge-cake
bitka f scuffle, scrimmage
bitny adj warlike, brave
bitwa f battle; pole ~y battle-field; wydać ~ę give battle
biuletyn m bulletin
biuralista mofficial, clerk
biurko n writing-table, desk
biuro n office; ~ informacyjne Information office; ~ podróży travel agency
biurokracja f bureaucracy, przen. red tape
biurokrata m bureaucrat, przen. red tapist
biust m breast; bust
biustonosz m brassiere, pot. bra
biwak m bivouac
biwakować vi bivouac
bizantyjski adj Byzantine bizmut m bismuth
biżuteria f jewellery
blacha f (biata) tin plate; (ciemna) sheet iron; (kuchenna) (kitchen-) range
blacharnia t sheet-iron works
blacharz m tinsmith
bladoczerwony adj pale-red, pink
bladoróżowy adj pale-pink
bladość f paleness
blady adj pale, pallid
blaga f blague, hoax
blagier m liar, hoaxer
blagować vi blague, hoax
blaknąć vi discolour, (ade
blamować się vr ridicule oneself, dlscredit oneself
blankiet m (blank) form
blanko, czek In ~ handl. blank cheque
blask m brilliance, brightness, splendour; (np. słońca) glare
blaszanka f can
blaszany adj tin, tinplate
blaszka f metal plate; bot. lamina, blade
blat m sbeet, plate; ~ stołu table top
blednąc vi grow pale; (o barwach) fade
blednica f med. chlorosis, green-sickness
blenda f geol. blendę; 1ot. dia-phragm
blichtr m tlnsel, false show
bliski adj near, close; (zbliżający tlą — np. o nieszczęściu) immi-nent; ~ śmierci on the point of death; ~ znajomy close (intimate) acquaint-ance; pozostawać w ~cb stosunkach be in close (intimate) rel-ations; ~e podobieństwo close resemblance
blisko adv near(ly), close(ly); ~ spokrewniony closely related; ~ dwa miesiące nearly two months; być ~ czegoś be guite close to sth; daleko i ~ far and near; proep ~ rzeki near the rlver; ~ siebie close to each other
bliskość f nearness, proxlmity; (to czasie) imminence
bliskoznaczny adj synonymous
blizna f scar
bliźni m fellow creature, neigh-bour
bliźniaczy adj twin
bliźniak m twin
bliżej adv nearer, closer, morę nearly
bliższy adj nearer, closer
bloczek m pad, (smali) notebook; fllat. mlniature-sheet
blok m błock; techn. pulley; ~ kasowy cash-block; ~ mieszkalny block of flats; ~ rysunkowy drawing-block
blokada t blockade
blokować vt block
blond adj nieodm. fair(-haired), blond
blondyn m blond (man)
blondynka f blond woman, blonde
blotka f (u kartach) Iow card
bluszcz m bot. ivy
bluza f blouse; wojsk, tunic
bluzgać vi spout, squirt
bluzka f blouse
bluźnić vi blaspheme
bluźnierca m blasphemer
bluźnierstwo n blasphemy
błagać vt implore, beseech, sup-plicate
błagalny adj imploring, beseech-ing, suppliant
błaganie n imploration; entreaty
błahostka f trifle
błahy adj trifling, futile
błam m fur-lining
bławatek m bot. cornflower
błazen m fool, buffoon, clown
błazeński adj clownish; czapka ~a fool's cap
błazeństwo n foolery, buffoonery
błaznować vi play the fool, fool around
błąd m mistake, error, fault; ~ drukarski misprint
błądzić vi err, blunder; wander, roam
błąkać się vr stray, roam
błędny adj faulty, incorrect, erroneous; ~e koło vicious clrcle; ~y rycerz knight errant; ~e oczy wild look; ~y ognik jack-o' -lantern, wlll-o'-the-wisp; na ~ej drodze on the wrong track
błękit m sky-blue, azure
błękitnooki adj blue-eyed
błękitny adj sky-blue
błogi adj blissful, happy
błogosławić vt bless
błogosławieństwo n blessing
błogostan m blissfulness
błona f membranę; film
błoniasty adj membraneous, filmy
błonica f med. diphtheria
błonie n pasturage; (wiejskie) village green
błonka f pellicle, film
błotnik m mudguard, wing, am. fender
błotnisty adj muddy, swampy
błoto n mud, muck, dirt
błysk m glitter, flash; (rażący) glare
błyskać vt flash, glitter; ~ się it lightens
błyskawica f (flash of) lightnlng
błyskawicznie adv like lightning, in no time at all; pot. like a streak
błyskawiczny adj swlft, rapid; wojna ~a blitz; zamek ~y zip fastener, zipper
błyskotka f gewgaw; zbiór. ~i tlnsel
błyskotliwość f brightness; uj. gaudiness
błyskotliwy adj flashy; uj. gaudy
błysnąć vi flash
błyszczący adj brilliant, shining
błyszczeć vi shine, glitter bo conj because, for
boazeria f wainscot(lng)
bobkowy adj liście ~e bay leaves
bobo n nieodm. pot. babe, kiddy
bobslej m sport, bobsleigh
bochen(ek) m loaf
bocian m zool. stork
boczek f flank, side; (wędlina) flitch of bacon
bocznica f siding (track)
boczny adj lateral, side attr; ~e światło side-light; ~a ulica by-street, off street
boczyć się vr pot. be sulky (na kogoś with sb)
boćwina f red-beet leaves; (zupa) red-beet soup
bodaj part may...; ~by tak było may it be so
bodziec m stlmulus, incentive, goad; dodać bodźca st im ula te (komuś sb)
bogacić vt enrich; ~ się vr enrich oneself, grow rich
bogactwo n wealth, riches
bogacz m rich man
bogaty adj rich, wealthy
bogini f goddess
boginka f nymph
bogobojny adj godly, pious
bohater m hero
bobaterka f heroinę
bohaterski adj heroic
bohaterstwo n heroism
bohomaz m daub
boisko sport sports fleld, play-ground; (szkolne) close
boja f buoy; ~ świetlna beacon-buoy
bojażliwość f shyness, timldity
bojaźliwy adj shy, timid
bojaźń f awe, fear
bojer m sport ice boat
bojkot m boycott
bojkotować vt boycott
bojler m boiler
bojownik m fighter; champion; ~ o pokój peacefighter
bojowy adj pugnacious, eombat-ive; gotowość ~a alert; okrzyk ~y battle-cry; szyk ~y battle-array; siły ~e sjtrtktag fotce
bojówka f flghting group, armed band
bok m side, flank; ~iem sidelong; patrzeć ~iem look askance (na kogoś at sb); pod ~iem near by, at hand; przen. to mi ~iem wyŹchodzi I'm fed up with it; zryŹwać -^ ze śmiechu split one's sides with laughing; robić ~ami be one one's last legs; przy czyimś ~u at sb's side; na ~, na ~u aside, apart; uwaga na ~u side notę; zarobić coś na ~u earn sth on the side; kłucie w ~n stitch In the side; stać na ~u stand aloof; z ~u from tha side; widok z ~u side-view; uderzenie z ~u side-blow, by-blow
bokobrody s pl sidewhiskers
boks m (pięściarstwo) boxing
boks m (skóra) box-calf bokser m boxer
boksować vt box; ~ się vr box
bolący adj painful, aching
bolączka f pain; grief, worry
boleć vi ache, hurt, pain; (żałować) regret, grieve; ~i mnie głowa I have a headache ; ~i mnie palec my tinger hurts, I have a sore finger; ~i mnie gardło I have a sore throat; co cię ~i? what ails you?; ~eję nad jego śmiercią I mourn over his death
bolesny adj palntul, sore; (moralnie) grlevous
boleść f (moralna) grief; pl ~ci palns
bolszewicki adj Bolshevist, Bolshevik
bolszewik adj Bolshevik bolszewlzm m Bolshevism
bomba f bomb; (czekoladowa) bali; (kufel) pint; (sensacja) startling piece of news, sensation; ~ a-tomowa atomie bomb, A-bomb; ~ wodorowa hydrogen bomb, H--bomb; wpaść jak ~ rush In, burst In; ~ pękła it has come off
bombardować vt bombard
bombardowanie n bombardment
bombastyczny adj bombastic
bombonierka f bonbonniere
bombowiec m wojsk, lotn, bomber
bon m bill, bond, ticket, coupon; fin. ~ skarbowy treasury bond
bonifikacja f compensation, indemnity, allowance
bonifikować vt compensate (komuś coś sb for sth)
boraks m chem. borax
bordo n i adj nieodm. (kolor) crimson-dark red; (wino) Bordeaux
borny adj kwas ~ boric acid
borówka f bilberry, whortleberry
borsuk m zool. badger
borykać się vr wrestle, grapple
bosak m boat-hook; fire-hook; na ~a barefoot
boski adj divine, godlike; oddawać cześć ~ą worship; na litość ~ą! for goodness' sake!; rany ~ie! good heavens!
boskość f divinity
bosman m mors. boatswain
boso adv barefoot
bosy adj barefooted
bot m (high) overshoe
botaniczny adj botanical
botanika f botany
bowiem conj for
bożek m idol, god
boży adj divine; ~a krówka ladybird; Boże Ciało Corpus Christi; Boże Narodzenie Christmas
bożyszcze n idol
bób m (broad) beans
bóbr m beaver; płakać jak ~ melt into tears
Bóg m God; mój Boże! good God!, dear me!; chwała Bogu! thank God!; nie daj Boże! God forbid!; szczęść Boże! God speed you!
bój m fight, battle; prowadzić ~ fight, battle
bójka f scrimmage, scuffle
ból m pain, ache; ~ głowy headache; ~ gardła sore throat; ~ zębów toothache
bór m forest
bóstwo n deity
bóść vt gore
bóżnica f synagogue
bractwo n confraternity
brać vt take; ~ do wojska enlist; ~ górę get the upper hand (nad kimś, czymś of sb, sth); ~ na serio take seriously; ~ na sieŹbie obowiązek take on duty; ~ pod uwagę take into consideration; ~ ślub get married (z kimS to sb), wed (z kimś sb); ~ udział take part; ~ w rachubę take into account; ~ za dobrą monetę take In good part; ~ za złe take amiss; bierze mnie chęć I feel inclined, I have a mind; bierze mróz it begins to freeze; ~ się do dzieła set about one's work
brak m lack, deficiency, absence, want; (wada) fault, shorteoming; (o towarze) defective article; ~ mi pieniędzy I lack money; cierŹpieć na ~ czegoś lack sth; suf-fer from the lack of sth; nie ~ mu odwagi he abounds in courage; z ~u czasu for lack of time; zaspokoić ~ supply a want
brakarz m sorter
brakorób m defective worker, bungler
brakoróbstwo n defectwe work, bungling
brakować vt (sprawdzać jakość) cast off, reject, sort
brakować vi bc wanting, be missing, be deficient; ~uje wielu książek many books are missing; ~uje pieniędzy there is lack of money, money is lacking; ~uje ml pieniędzy I lack money; ~uje mi słów words fail me; ~uje mi sił my power fails me; nic mi nie ~uje nothing is the matter with me
brama f gate; ~ wjazdowa gateway
bramka f sport goal; zdobyć ~ę score a goal
bramkarz m sport goalkeeper
branka f (pobór) impressment;f (kobieta) (female) captWe
bransolet(k)a f bracelet
branża f linę (of business); branch; craft
brat m brother; (zakonny) brother (pl brethren); bracia czescy Moravian Brethren; ~ cioteczny first cousin; ~ przyrodni stepbrother; być za pan ~ be on easy terms (z kimś with sb)
bratać się vr fraternize
bratanek m nephew
bratanica f nlece
bratanie się n fraternization
bratek m bot. pansy
braterski adj brotherly, fraternal
braterstwo n brotherhood, frater-nity; (brat ł bratowa) brother and his wite
bratni adj = braterski
bratowa f sister-in-law
brawo int bravo; applause; bić ~ applaud (komuś sb)
brawura f gallantry, bravery: muz. bravura
Brazylijczyk m Brazilian
brazylijski adj Brazilian
brąz m bronze; (kolor) brown
brązownik m brazier
brązowy adj bronze; (o kolorze) brown
brednia f (zw. pl ~e) bosh
bredzić vi rave, maunder
brelok m trinket
brew f brow
brewerie s pl uproar, row; wyprawiać ~ make a row
brewiarz m breviary
brezent m carwas, tarpaulin
brnąć vi flounder, wadę; ~ w długi incur debts over head and ears
broczyć vi (ociekać) ~ krwią bleed, drip with blood
broda f chin; (zarost) beard; zapuścić ~ę grow a beard
brodaty adj bearded
brodawka f wart; (sutkowa) nipple
brodzić vi wadę
broić vi be up to mischief, skylark
brokat m brocade
brom m chem. bromine
brona f harrow
bronchit m med. bronchitis
bronić vt defend (przed kimś, czymś against sb, sth); (pokoju, kraju) guard, protect; (poolądów, honoru itp.) vindicate; (praw, sprawy itp.) assert; (orędować) advocate (za czymś sth); ~ czyjejś sprawy plead sb's cause; ~ się vr defend oneself
bronować vt harrow
broń f weapon, arms; ~ biała cold weapon; ~ boczna side-arms; ~ palna fire-arms; pod bronią in arms; chwycić za ~ take up arms; składać ~ lay down arms
broszka f brooch
broszura f pamphlet; (prospekt, ulotka) folder
broszurowany adj stitched, unbound; książka ~a paperback
browar m brewery
bród m ford; przechodzić w ~ ford
bródka f little beard; kozia ~ goatee
bróg m (hay-)rick
brud m dirt; filth; pl ~y (brudna bielizna) dirty linen
brudas m sloven
brudny adj dirty, filthy; pisać na ~o make a rough copy
brudzić vt soil, make dirty; ~ sobie twarz, ręce soil one's face, hands; ~ się or get soiled, become dirty
bruk m pavement, paved road; przen. szlifować ~i loaf about; wyrzucić na ~ tum out adrift
brukać vt soil, make dirty
brukiew f bot. (Swedish) turnip
brukować vt pave, cobble
brukowiec m paving-stone, cobble; (gazeta) gutter paper
brukowy adj paving; prasa ~a gutter press
brukselka f bot. Brussels sprouts
brulion m rough copy
brunatny adj brown
brunet m dark-haired man
brunetka f brunette
brusznica f bot. cranberry
brutal m brute
brutalność f brutality; (w grze) roughness
brutalny adj brutal; (o grze) rough
brutto adv (in) gross; cena ~ gross prlce; waga ~ gross weight
bruzda f furrow
bruździć vt furrow; ot pot. make difficulties, muddle, obstruct
bryczka f britzka
brydż m bridge
brydżysta m bridge-player
brygada f brigade
brygadier m brigadier
brygadzista m foreman
brygadzistka f forewoman
bryk m pot. crib; am. pony
brykać vi (o koniu) rear, kick; (swawolić) frolic, gambol, jump about
brykiet m briąuette; zbłor. ~y patent fuel
brylant m brilliant, diamond
bryła f błock, lump, (ziemi) clod; mat. solid
bryłka f lump, ciot
brylkowaty adj cloddy, clotty
bryłowaty adj lumpy, massive
bryndza f ewe's cheese
brystol m Bristol board
brytan m mastiff
brytfanna f frying-pan
Brytyjczyk m British subject, Britisher
brytyjski adj British
bryza f breeze
bryzg m splash
bryzgać vi splash (wodą water)
brzask m dawn, daybreak; z ~iem at daybreak
brzdąc m brat
brzdąkać vi strum
brzdęk int twang!
brzeg m bank, riverside; (morza, jeziora) shore, coast; seaside, seashore; (plaża) beach; (przeŹpaści) brink; (krawędź) edge; (stronicy) margin; (sukni, lasu) skirt; (kapelusza, kubka itp.) brim; na ~, na ~u ashore; wyŹrzucić na ~ strand; osiąść na ~u run ashore
brzemienność f pregnancy
brzemienny adj pregnant
brzemię n burden, lit. burthen
brzezina f birchwood
brzęczeć vi ring; (o metalu) thinkle, clink, chink; (o pieniądzach) Jingle; (o owadach) buzz, hum; (o talerzach) clatter; ~ąca moneta hard cash
brzęczyk m buzzer
brzęk m ring, clink, Jingle; buzz
brzmieć vi (re)sound, ring; (o tekście, ustawie itp.) purport; tekst ~ jak następuje tKe text runs as follows; to ~ dziwnie this rings strange
brzmienie n sound; (tekstu, umowy itp.) purport, tenor, wording
brzoskwinia f peach
brzoza f birch
brzuch m belly, storaach, pot. paunch
brzuchacz m pot. pot-belly, paunchy man
brzuchaty adj blg-bellied
brzuchomówca m ventriloquist
brzuszny adj abdomlnal; med. dur ~ enteric (fever)
brzydactwo n ugliness; ugly thlng
brzydal m ugly man
brzydki adj ugly
brzydnąć vi become ugly
brzydota f ugliness
brzydzić się vr abhor, loathe (czymś sth), have an averslon (czymś to sth)
brzytwa f razor; przyst. tonący ~y się chwyta a drowning man catches at a straw
buchać vi (o płynach) gush; (o dymie, ogniu) belch; pot. (kraść) pinch,, llft, filch; ~ płomieniem blaze forth
buchalter m book-keeper
buchalteria f book-keeping
bucik m shoe, boot
buczeć vi buzz, drone
buczyna f beech-wood, beech-grove
buda f shed, shack; (jarmarczna) booth; psia ~ kennel
budka f shelter, cabin; (np. strażnika) box; ~ telefoniczna tele-phone box; telephone booth
budowa f construction, structure; bullding; biuro ~y building-office; plac ~y building-site; ~a ciała structure of the body, build; ~a zdania sentence structure
budować vt build, construct; (moralnie oddziaływać) edify; przen. — zamki na lodzie build castles in the air
budowla f building, edifice
budowlany adj building, architectural; przedsiębiorca ~y builder, bullding contractor; przedsiębiorstwo ~e building enterprise
budownictwo n architecture; ~ socjalistyczne socialist public work; ~ wielkopłytowe system-bullding
budowniczy m builder
budulec m timber, am. lumber
budynek m building
budyń m pudding
budzić vt wake (up), waken, awake, awaken, rouse, cali; (uczucie) prompt; (sympatię, podejrzenia) arouse; (zaufanie) inspire; ~ się vr wake (up), awake, start up
budzik m alarm-clock; nastawić ~ na siódmą (godzinę) set the alarm-clock for seven (o'clock)
budżet m budget
budżetowy adj budgetary; rok ~ financial year
bufet m (mebel) sideboard, cupboard; (to restauracji) bar; (w teatrze, szkole itp.) refreshment room
bufetowa f barmaid
bufetowy m barman
bufon m buffoon
bufonada f buffoonery
bufor m buffer
buhaj m bull
bujać vi (unosić sle.) float, hover, soar; (wałęsać się) roam; (kiełkować) sprout, shoot; pullulate; ot (huitać) rock, swing; pot. (nabierać) spoof, hoax
bujak m rocking-chair
bujda f pot. spoof, hoax
bujny adj exuberant, abundant, luxuriant; (o włosach) bushy; (o fantazji, pomyśle) fertile
buk m beech
bukiecik m posy, nosegay
bukiet m bouquet; bunch of flowers
bukmacher m bookmaker
bukmacherstwo n booking
bukszpan m boxtree, box-wood
buldog m bulldog
buldożer zob. spychacz
bulgot m bubble, gurgle
bulgotać vi bubble, gurgle
bulier m techn. boiler
bulion m bouillon, broth, beef-tea
bulla f buli
bulwa f bot. bulb, tuber
bulwar m boulevard, avenue; (nad rzeką) embankment
bulwiasty adj bulbous, tuberous
bulanek m dun horse
buława f mace, truncheon; (marszałkowska) baton
Bułgar m Bulgarian
bułgarski adj Bulgarian
bułka f roll; ~ tarta (bread) crumbs; słodka ~ bun
bumelanctwo n loafing, shirking, absenteeism
bumelant m loafer, shirker, absentee; am. pot. bummer
bumelować vi shirk
bumerang m boomerang
bunkier m wojak. pill-box
bunt m rebellion, revolt, seditlon, mutiny; podnieść ~ rise In revolt
buntować vt stir (up), rouse to revolt; ~ się vr revolt, rebel
buntowniczy adj rebellious, seditious
buntownik m rebel, mutineer
buńczuczny adj cocky, perky
bura f pot. reprlmand, scolding; dać ~ę reprimand (komuś sb), glve a scolding; scold, pot. give it hot; dostać ~ę get a scold, pot. get it hot
burak m beet (root); ~ cukrowy white beet; ~ ćwikłowy red beet
burczeć vi rumbie; (gderać) grumble (na kogoś at sb)
burda f brawl
burgund m (wino) Burgundy
burmistrz m mayor
burnus m burnoose
bursa f pupils' hostel
bursztyn m amber
burta f mors. (ship's) side, (ship) board; lewa ~a port side; prawa ~a starboard side; wyrzucić za ~ę throw overboard
bury adj dark-grey, grizzly
burza f storm, tempest; przen. ~ w szklance wody a storm In a teacup
burzliwy adj stormy, tempestuous, turbulent
burzyciel m destroyer
burzycielski adj destruotive
burzyć vt destroy, demolish; (rozebrać, np. dom, maszynę) puli down; (podburzać) stir up, raise; ~ się vr rebel, rise In revolt
burzuazja f bourgeoisie
burzuazyjny adj bourgeois
burźuj m pog. bourgeois
busola f compass
buszować vi rummage
but m boot, shoe; głupi jak ~ dull as ditch water
buta f haughtiness, insolence
butelka f bottle
butelkować vt bottle
butla f demijohn, (opleciona) carboy
butny adj haughty, overbearing, insolent
butonierka f buttonhole
butwieć vi rot, moulder
by zob. aby; part warunkowa: on by to zrobił he would do it
byczek m bull calf
byczy adj buli, bull's, taurine; pot. capital, gloriuus; pot. ~ chłop brick
być vi, v aux be; ~ dobrej myśli be of good cheer; ~ może perhaps, maybe; niech będzie, co chce come what may; niech i tak będzie let It be so; ~ u siebie be at home; co z nim będzie? what will become of nim?
bydlę n beast, brute
bydło n cattle
byk m bull; (gafa) bloomer, howler; walka ~ów bullfight; wziąć ~a za rogi take the bull by the horns; palnąć (strzelić) ~a make a bloomer; jak czerwona płachta na ~a like a red rag to a bull
byle adv ~ co anything; ~ kto anybody; ~ jak anyhow; ~ gdzie anywhere; ~ jaki any, any... whatever; ~ jaka odziei any dress whatever; to nie ~ jaki uczeń he is no mean pupil; nie ~ jak ta no mean fashion
bylina f bot. perennial
były adj former, past, old, ex-, late; ~ prezydent ex-president, late president
bynajmniej adu not at all, by no means, not in the least; (z oburzeniem) I should say not
bystrość f (szybkość) rapidity, guickness; (bystrość umysłu) keenness, shrewdnese, acuteness
bystry adj (szybki) rapld, ąuick; (umysłowo) keen, keenwitted acute; (o wzroku) Sharp, keen
byt m existence; walka o ~ struggle for existence ; mieć zapewniony ~ have one's existence secured
bytność f sojourn, stay
bytowy adj existential; warunki ~e living conditions
bywać vi frequent (w pewnym miejscu some place); to be often ...; frequently cali (u kogoś on sb); (zdarzać się) hap-pen; ~j zdrów! farewell!
bywalec m freąuenter, habltue
bywały adj experienced
bzdura f nonsense, absurdity, silly talk, rubbish; pleść ~y talk nonsense
bzdurny adj nonsensical, absurd
bzik m pot. eccentricity, craze; oddity; (ujariat) crank, loony; mieć ~a be crazy, przen. have a screw loose, have a bee in one's bonnet
bzykać vi buzz, hiss
cacko n knick-knack, trinket
cal m inch
calówka f folding rule
całka f mat. integral
całkiem adv quite, entirely, completely
całkować vt mat. integrate
całkowicie adv altogether, throughout, entirely, completely
całkowity adj entire, total, complete; liczba ~a integer
całkowy adj mat. integral; rachunek ~ Integral calculus
cało adv safely, unharmed; wyjść ~ get off safe and sound
całodzienny adj fuli day's, daylong
Całokształt m totality, the whole
całonocny adj fuli nights, nightlong
całopalenie n holocaust
całoroczny adj fuli year's
całość f totality, entirety, whole, bulk, (complete) body; w ~ci on the whole
całować vt kiss, embrace; ~ się vr kiss
całun m shroud
całus m kiss
cały adj whole, all, entire; (zdrów) safe; ~y rok all the year (round); ~a Europa all Europę; przez ~y dzień all day long; ~ymi godzinami for hours and hours; zdrów i ~y safe and sound
cap m male goat, bucK
capstrzyk m tattoo
car m tsar, tzar, czar
carat m tsarism, tsardom
carowa f tsarina, tzarina, czarina
ceber m tub; przen. leje jak z ~ra it rains cats and dogs
cebula f onion
cebulka f onion; (np. kwiatowa, włosowa) bulb
cebulkowaty adj bulbous
cech m guild, Corporation
cecha f feature, character, quality; stamp, seal, mark; (stempel probierczy) hallmark
cechować vt characterize, brand; (znaczyć) mark, stamp
cedować vt cede (coś na kogoś sth to sb), transfer
cedr m bot. cedar
ceduła f schedule, Ust; ~ giełdowa list of ąuotations
cedzak m strainer, cullender
cedzić vt filter; przen. ~ słówka drawl one's words
cegielnia f brick-yeard, brick-field
cegiełka f (Uttle) brick; (składka) share
ceglasty adj brick-coloured
cegła f brick
cel m aim, purpose, end, object, goal; (tarcza strzelnicza i przen.) target; (środek tarczy) bulrs eye; brać na ~ take aim (coś at sth); mieć na ~u have In view; osiągnąć swój ~ galn one's end; trafić do ~u hit the mark; chybić ~u miss the mark; ~em for the purpose (czegoś of sth); w tym ~u for this purpose, with this end in view; to nie ma ~u thafs of no avail; strzelanie do ~u target practice; ~ podróży destination; ~ pośmiewiska laughing-stock
cela f cell
celebracja f celebration
celebrować vt celebrate
celibat m celibacy
celnik m custom-house offlcer
celność f accuracy (of aiming), precision; (dobre strzelanie) marksmanship
celny 1. adj (trafny) accurate, ac-curately-aimed
celny 2. adj custom, relating to customs; deklaracja ~a custom-house declaratlon; oplata ~a (customs) duty; rewir ja ~a customs inspection; urząd ~y custom-house; odprawa ~a customs clearance
celofan m cellophane
celować vi aim, take aim (do czeŹgoś at sth); (z karabinu) level one's gun (do czegoi at sth); (przodować) excel (w czymś in sth)
celownik m gram. dative
celowo adv on purpose, intentionally
celowość f suitableness, purpose-fulness, expediency
celowy adj suitable, purposeful, expedient; gram. (o zdaniu) final
Celsjusz, x stopni ~a x degrees centigrade
Celt m Celt, Kelt
celtycki adj Celtic, Keltic
celujący adj excellent
celuloza f cellulose
cembrować vt board, frame with boards
cembrowina f boarding
cement m cement
cementować vt cement
cena f price, value; ~a stała fixed price; ~a zniżona reduced price; po tej ~ie at that price; za wszelką ~ę at any price
cenić vt (wyceniać) price; (wysoko sobie cenić) prize
cennik m price-list
cenny adj valuable, predous
cent m cent
centrala f head-office, headguarters; (techniczna) central station; (telefoniczna) exchange
centralizacja f centralization
centralizować vt centralize
centralny adj central
centrum n sino nieodm. centre, am. center; ~ handlowe miasta city centre
centryfuga f centrifugal machinę
centymetr m centlmetre
cenzor m censor
cenzura f (urząd) censorship; (krytyka) censure; (szkolna) school report
cenzurować vt (przeprowadzać cenzurą) censor; (ganić) censure
cenzus m (spis) census; ~ naukowy degree of education; ~ majątkowy property reąuirement
cep m flail
cera 1. f (twarzy) complexion
cera 2. f (cerowane miejsce) darn, darning
ceramiczny adj ceramic
ceramika f ceramlcs, pottery
cerata f oilcloth
ceregiele s pl fuss, ceremony; robić ~ stand on ceremony (z kimś with sb), make a fuss (z kimś, czymś of sb, sth)
ceremonia f ceremony, fuss
ceremonialny adj ceremonial, ceremonlous
ceremoniał m ceremonial
cerkiew f Orthodox chuich
cerować vt darń
cesarski adj imperial
cesarstwo n empire
cesarz m emperor
cesarzowa f empress
cesja f proton, cession
cetnar m centner, hundredwelght, quintal
cewka f reel, bobbin; techn. spool; elaktr. coil; anat. duet; ~ moczowa urethra
cęgi s pl tongs
cętka f speckle, spot
cętkować vt speckle, spot
Cętkowany adj spotted
chaber m bot. cornflower
chałupa f hut, cabin
chałupnictwo n outwork, domestic work
chałupnik m outworker
chałwa f halva(h)
cham m cad, boor
chamski adj caddish, boorish
chamstwo n caddishness, boorłsh-ness
chan m khan
chandra f doldrums, blues; mieć ~ę have the blues
chaos m chaos
chaotyczny adj chaotic
charakter m character; (rola, funkcja) capacity; ~r pisma hand-writing; człowiek z ~rem man of character; brak ~ru lack of principle, want of backbone; w ~rze dyrektora in the capacity of director
charakterystyczny adj characteristic (dla kogoś, czegoś of sb, sth)
charakterystyka f (description of the) character
charakteryzacja f characterization; teatr make-up
charakteryzować vt characterize; teatr make up (na kogoś for sb); ~ sit vr make up
charczeć vi rattle in one's throat
charkać vi cough up, expectorate
charkot m rattling In the throat, rattle
chart m greyhound
charytatywny adj charitable, charity attr
chaszcze pl brushwood, thicket
chata f hut, cabin
chcący adj willing; przysł. dla ~ego nie ma nic trudnego where there's a will there's a way
chcieć vt vi want, be wiłling, intend, desire, wish; chce mi się I want, I have (half) a mind (czegoś to do sth); chce mi się ipać I want to sleep, I feel as if I could sleep, I have (half) a mind to go to sleep; chce mi się pić I am thirsty; chciałbym I should like; chcę, żeby wrócił I want him to come back; on sam nie wie, czego chce he does not know his own mind
chciwiec m greedy man
chciwość f greed, covetousness
chciwy adj greedy, covetous
chełpić się vr boast (czymś of sth), pride oneself (czymś on sth)
chełpliwy adj boastful
chemia f chemistry
chemiczny adj Chemical; ołówek ~ indelible pencil; związek ~ Chemical compound
chemik m chemist
cherlak m cachectic creature, valetudinarlan
cherlawy adj cachectic
cherubin m cherub
chęć f (wola) will, willingness; (tyczenie) destre, inclination; (zamiar) intention; dobre ~ci good intentions; mieć ~ć have a mind; ~ć mnie bierze I have a mind
chętka f lancy, desire; pot. itch; nabrać ~i take a fancy (do czegoś for, to sth); mam ~ę I itch (na coś for sth)
chętnie adv willingly, readily
chętny adj willing, ready; ~ do nauki eager to learn
chichot m chuckle, giggle
chichotać vi chuckle, giggle
Chilijczyk m Chilean
chilijski adj Chilean
chimera f (to młtolopli) chimera; (przywidzenie) phantom, faacy; (kaprys) caprice, whim
chimeryczny adj chimerical; capricious, whimsical; fanciful
chinina f quinine
Chińczyk m Chinese
chiński adj Chinese
chiromancja f chiromancy, palmistry
chirurg m surgeon
chirurgia f surgery
chirurgiczny adj surgical
chlapać vi splash
chlasnąć vt whack, flap, slap
chleb m bread; ~ z masłem bread and butter; ~ powszedni daily , bread; zarabiać na ~ earn one's daily bread
chlebodawca m employer, master
chlew m sty, pigsty
chlipać vt lap up; vi (szlochać) sob
chlor m chem. chlorine
chloran m chem. chlorate
chlorek m chem. chloride
chlorofil m bot. chlorophyll
chloroform m chloroform
chloroformować vt chloroform
chlorować vt chlorinate
chlorowy adj chloric
chluba f glory, pride; to mu przynosi ~ę this does him credit
chlubić się vr boast (czymś of sth), glory (czymś in sth)
chlubny adj glorious; (o opinii) honourable, excellent
chlupać vi splash; gurgle
chlustać vi spout, splash
chłeptać vt lap up
chłodnia f refrigerator
chłodnica f radiator
chłodnieć vi cool (down), become cool
chłodnik m cold borsch
chłodno adv coolly; jest ~ it is cool; jest mi ~ I am cool
chłodny adj cool; (oschły) reserved
chłodzić vt chill, cool; (zamrażać) refrigerate; ~ się vr cool (down), become cool
chłonąć vt absorb, suck in
chłonność f absorbency, power of absorption
chłonny adj absorbent, absorptive
chłop m peasant; pot. fellow, chap
chłopak, chłopiec m boy, lad
chłopięctwo n boyhood
chłopięcy adj boyish; boy's, boys'
chłopka f peasant (woman)
chłopski adj peasant, rustlc
chłopstwo n peasantry
chlosta f flogging, lashing; kara ~y lash
chłostać vt flog, lash
chłód m cool, coolness, cold
chłystek m greenhorn
chmara f (wielka Ilość) swarm, (ludzi) crowd
chmiel m bot. hop; (artykuł przemysłowy) hops pl
chmura f cloud; przysł. z wielkiej ~y mały deszcz much ery and little wool
chmurka f cloudlet
chmurny adj cloudy; przen. gloomy
chmurzyć vt, ~ czoło frown, knit the brow; ~ się vr become cloudy, cloud up
chochla f ladle
chochlik m sprite, imp, brownie; ~ drukarski the printer's imp
chochoł m straw-cover
chociaż, choć conj though, although, as; adv even so; at least; ~ć trochę even so little; ~ć 5 pensów fivepence at least
choćby conj even if; adv at the very least; ~ jeden fakt a single fact; ~ nie wiem jak (się starał) no matter how (hard he tried)
chodak m clog
chodnik m pavement, footpath, am. sldewalk; (dywan) carpet, rug
chodzić vi walk, go; (to kartach) lead; (o pociągach) run; ~ do szkoły go to school; ~ na wyŹkłady attend lectures; ~ na medycynę study medicine; ~ koło czegoś busy oneself with sth ; ~ w czymś (np. w mundurze) wear sth (e.g. uniform); ~ za kimś follow sb; o co chodzi? what is the matter?; chodzi o twoje życie your life is at stake; o ile o mnie chodzi as far as I am concerned
choina f pine
choinka f Christmas tree
cholera f cholera; pot. idź do ~y! go to hell!
cholerny adj pot. bloody, damned
choleryczny adj choleric
cholewa f bootleg; buty z ~mi top boots
chomąto n horse-collar
chomik m zool. hamster
chorągiew f banner, flag; (kościelna) gonfalon
chorągiewka f pennon, banderole; (na dachu) weathercock
chorąży m standard-bearer;f wojsk, ensign
choreografia f choreography
choroba f illness, ailment, (trwała) disease; ~a morska seasickness; ~a umysłowa mental deficiency; insanity; złożony ~ą bedridden
chorobliwość f morbidity
chorobliwy adj morbid, siekły chorobowy adj morbid; urlop ~ sick leave; zasiłek ~ sick benefit
chorować vt be ill (na coś with sth), suffer (na coś from sth), be afflicted (na coś with sth)
chorowity adj sickly
chory adj ill (na coś with sth), sick, unwell; izba ~ch sick-ward; lista ~ch sick-list
chować vt (ukrywać) hide, conceal; (przechowywać) keep; (wkładać, np. do szuflady) put (up); (grzebać zwłoki) bury; (hodować) breed, rear; (wychowywać) bring up, educate; ~ do kieszeni pocket; ~ się vr hide (przed kimś from sb), conceal oneself (przed kimś from sb); (rosnąć, dobrze się trzymać) grow, thrive
chowany pp od chować; s m bawić się w ~ego play (at) hide-and-seek
chód m gait, walk; (o koniu) pace; (o maszynie) action, going, working order; na chodzie in action, in working order; pot. mieć chody have connexions
chór m chorus; (zespól śpiewaczy i chór kościelny) choir; ~em in chorus
chóralny adj choral
chórzysta m chorister
chów m rearing, breeding
chrabąszcz m zool. chafer
chrapać vi snore
chrapliwy adj raucous, hoarse
chrobotać vi grate
chrom m chrome; chem. chromium; (skóra) box-calf
chromać vi,f limp, halt
chromatyczny adj chromatic
chromowy adj chromie; skóra ~a box-calf
chromy adj,f limping, lamft
chronicznie adv chronically
chroniczny adj chronić
chronić vt protect, preserve, shel-ter (przed czymś from sth), guard (przed czymś against stli); ~ się vr protect oneself, guard (oneseli); (chować się) shelter, take shelter; (szukać bezpiecznego miejsca) take refuge
chronologia f chronology
chronologiczny adj chronologlcal
chronometr m chronometer
chropawy adj rough, harsh, coarse
chropowaty adj rough, rugged
chrupać vt crunch
chrupki adj crisp
chrupot m crunch, crackle
chrust m faggots pl, brushwood; (ciasto) cracknel
chrypieć vi speak in a hoarse voice
chrypka f hoarseness, hoarse voice
chrypliwy adj hoarse, husky
Chrystianizm m Christianity
chryzantema f chrysanthemum
chrzan m horse-radish
chrząkać vi hawk, (ironicznie lub znacząco) hem, (o świni) grunt
chrząstka f cartilage
chrząstkowy adj cartilaginous
chrząszcz m beetle, chafer
chrzciciel m baptist
chrzcić vt baptize, christen; ~ się vr be christened
chrzcielnica i font
chrzciny s pl baptism; christening-party
chrzest m baptism, christening
chrzestny adj baptismal; ojciec ~y godfather; matka ~a godmother; rodzice ~i godparents
Chrześcijanin m Christian
Chrześcijański adj Christian
Chrześcijaństwo n (religia) Christianity, Christianism; (ogól chrześcijan) Christendom
chrześniaczka f goddaughter
chrześniak m godson
chrzęst m rattle, rattling, clank
chrzęścić vi rattle, clank
chuchać vi puff, blow
chuchro n weakling, valetudinarian
chuć f concupiscence, lust
chuderlawy adj weakly, siekły, meagre
chudeusz m lean fellow
chudnąć vi become lean, lose flesh
chudoba f live stock; meagre property
chudy adj lean, meagre
chuligan m hooligan, rowdy
chusta f wrap, shawl; zbladł jak ~ he grew pale as death
chustka f kerchief; ~ do nosa handkerchief
chwalebny adj glorious, praiseworthy
chwalić vt praise, extol; ~ się vr boast (czymś of sth)
chwała f glory; praise
chwast m (ziele) weed; (frędzlo) tassel
chwat m valiant fellow; pot. brick of a fellow
chwiać vt shake, sway; ~ się vr shake, sway, totter, reel, rock; (wahać się) hesitate; (o cenach) fluctuate
chwiejność f shakiness, tottering position; unsteadiness; hesitation, indecision; (cen) fluctuation
chwiejny adj shaky, tottering; unsteady; hesitating
chwila f moment, instant, while; co ~a every moment, every now and again; do tej ~i up to this moment, until now; lada ~a, każdej ~i any moment ; na ~ę for a moment; od tej ~i from this time onward, from now on; przed ~ą a while ago; przez ~ę for a while; w danej ~i at the given moment; w jednej ~i at once; w ostatniej —i at the last moment; w wolnych ~ach at one's leisure, in leisure hours; nie mieć wolnej ~i not to have a moment to spare; za ~e. in a moment; z ~ą on upon; z ~ą jego przybycia on his arrival
chwilowy adj momentary, temporary
chwyt m grip, grasp, seizure; (sposób, zabieg) catch, trick; (to zapasach) grapple, catch; mocny ~ firm grasp
chwytać vt catch, seize; (mocno) grasp, grip; catch
chyba port i adv probably, maybe; ~ tak I think so; ~ tego nie zrobił he can scarcely have done it; conj ~ że unless
chybić vi miss, fail, miscarry; na ~ł trafił at random, at a venture
chybiony adj abortive; ~ cios miss
chylić vt incline, bow; ~ czoło do reverence (przed kimś to sb); ~ się vr incline; (ku upadkowi) decline; verge (ku starości towards old age)
chyłkiem adv furtively, sneakingly
chytrość f cunnlng, slyness, astute-ness
chytry adj cunning, sly, astute, crafty
chyży adj swift, brisk
ciałko n little body; błol. corpuscle; białe ~ krwi leucocyte; czerwone ~ krwi erythrocyte
ciało n (korpus) body; (żywe mięso) flesh; przen. (grono) staff; jędrne ~ firm flesh; budowa ciała physique; flz. ~ stałe solid; astr. ~ niebieskie celestial body
ciarki pl creeps; przechodzą mnie ~ my flesh creeps, it makes my flesh creep
ciasno adv tightly, closely; ~ nam w tym pokoju we arc cramped in this room
ciasnota f narrowness, tightness; ~ mieszkaniowa housing shortage; przen. ~ umysłowa narrow-mindedness
ciasny adj narrow, tight; (o mieszkaniu) cramped; (o butach) tight; (o umyśle) narrow
ciastko n cake, (owocowe, z kremem) tart, tarlet
ciasto n dough, pastę; pl ~a pastry
ciąć vt cut (na kawałki into pieces), (posiekać, porozcinać) cut up
ciąg m draught, (pociąontęcie) draw; (bieg) course; (wędrówka ptaków) flight (of birds); mat. sequence; ~ dalszy continuation; ~ dalszy (poprzedniego tekstu) continued; ~ dalszy nastąpi to be continued; jednym ~iem at a stretch; w ~u roku in (the) course of the year; w dalszym ~u coś robić continue to do sth
ciągle adu continually
ciągłość f continuity
ciągły adj continuous, continued
ciągnąć vt draw; puli; (wlec) drąg, haul; (poctqpać, nęcić) attract; (korzyści) derive; ~ dalej continue, carry on; tu ciągnie there is a draught here; ~ się vr (rozciągać się) extend, stretch; (w czasie) continue, last, drąg on
ciągnienie n (lotertt) drawtng
ciągnik m tractor
ciąża f pregnancy; być w ~y be pregnant
ciążenie n inclination; ftz. gravi-tation
ciążyć vi welgh, lie heavy, press heavily; (sktaniać się) incline, lean (do czegoś to sth); fiz. gravitate; na domu ~ą długi the house is encumbered with debts; ~y na mnie obowiązek It is incumbent on me; ~y na nim zarzut ... he is charged with ...
cichaczem adv furtively, stealthily
cicbnąć vi calm down, become still
cicho odv in a low voice, softly; bądź <-"! silence!; pot. hushl; ~ mówić speak in a Iow voice; ~ siedzieć sit still
cicby adj still, silent, ąuiet; ~a zgoda tacit consent; przysl. ~a woda brzegi rwie still waters run deep
ciec vi flow, stream; (kapać) drip; (przeciekać) leak
ciecz f liquid, fluid
ciekawość f curiosity; przez ~ out of curiosity
ciekawy adj curious, inquisitive; (interesujący) interesting, curious; jestem ~ I wonder
ciekły adj liąuid, fluid
cieknąć zob. ciec
cielec m, przen. złoty ~ golden calf
cielesny adj carnal, bodily, corporeal; (o karze) corporal
cielę n calf; pot. (głuptas) fool, simpleton
cielęcina f veal
cielęcy adj calf, calfs; pieczeń ~a roast veal; skóra ~a calf skin
cielisty adj flesh-coloured
ciemię n crown (of the head), anat. top, vertex; przen. on jest nie w ~ bity he is nobodys fool, he Is no fool
ciemięga m gawk, lout
ciemięzca m oppresor
ciemiężyć vt oppress
ciemnia f dark chamber
ciemnica f dark celi
ciemnieć vi darken, grow dark'
ciemno adv darkly; jest ~ it is' dark; robi się ~ ifs getting dark
ciemnobłękitny adj dark-blue
ciemnoskóry adj dark-skinned, swarthy
ciemność f darkness, dark
ciemnota f obscurity; ignorance
ciemnowłosy adj dark-haired
ciemny adj dark; obscure; (o chlebie) brown; przen. ~ typ shady person
cieniować vt shade off, gradate
cienisty adj shady, shadowy
cienki adj thin, slender, (o tkaninie) fine
cienkość f thinness, fineness
cień m shade; (odbicie człowieka, drzewa itp.) shadow; chodzić za kimś jak ~ń to shadow sb; pozostawać w ~niu keep in the background
cieplarnia f hothouse
ciepleć vi grow warm
cieplny adj thermic, thermal; energia ~a thermal energy
ciepło n warmth, heat; ftz. ~ utajone latent heat; trzymać w cieple keep warm; adv wartnly; jest ~ it is warm; jest mi ~ I am warm; ubierać się ~ dress warmly
ciepłota f temperature
ciepły adj warm
ciernisty adj thorny
cierń m thorn
cierpieć vt vi suffer (coś sth, na coś, z powodu czegoś from sth); (znosić) bear; ~eć głód starve; ~eć na ból zębów have a toothache; nie ~ę tego I cannot bear it
cierpienie n suffering, pain; (dolegliwość) ailment
cierpki adj tart, acrid, harsh; ~e słowa harsh words
cierpkość f tartńess, acr harshness
cierpliwość f patience; straciłem ~ I'm out of patience (do niego with him)
cierpliwy adj patient
cierpnąć vi grow numb, become torpid
ciesielstwo n carpentry
cieszyć vt gladden, delight, give pleasure; ~ się vr be glad (czymś of sth), rejoice (czymś at sth); ~ się dobrym zdrowiem enjoy good health
cieśla m carpenter
cieśnina f strait (zto. pl straits)
cietrzew m zool. black-cock
cięcie n cut, cutting; med. cesarskie ~ caesarean section
cięciwa f (tuku) string; mat. chord
cięgi pl sound cudgelling, licking; dostać ~ get a licking
cięty pp cut; adj (ostry, bystry) smart, quick-witted; (zgryźliwy) pungent, caustic; ~y dowcip ready wit; ~e pióro ready pen
ciężar m burden, load, weight; ~ właściwy (gatunkowy) specific gravity; ~ własny dead load; lotn. ~ całkowity all-up weight; być ~em encumber (dla kogoś sb), be a burden (dla kogoś to sb)
ciężarek m weight; pl ~ki gimnastyczne dumb-bells
ciężarna adj,f pregnant
ciężarowy adj, wóz ~ goods van; samochód ~ lorry, am. truck
ciężarówka f lorry, am. truck
ciężki adj heavy, weighty; (o pracy, sytuacji) hard; (o chorobie) serious; (o ranie) dangerous; (trudny) difficult; ~e roboty hard labour; (o bokserze) ~ej wagi heavy-weight
ciężko adu heaviry; hard; with difficulty; ~ pracować work hard; ~ strawny hard to digest, indigestible; ~ mi na sercu I have a heavy heart; ~ mu idzie w życiu it goes hard with him; ~ mu idzie praca he finds it hard to work; ~ myślący slow of wit; ~ chory seriously ill
ciężkość f heaviness, weight; siła ~ci gravity; środek ~ci centre of gravity
ciołek m bull-calf
cios m blow, stroke; zadać ~ strike a blow
ciosać vt hew
cioteczny adj, brat ~y, siostra ~a first cousin
ciotka f aunt
cis m yew
ciskać vt hurl, throw; ~ się vr fret and fume
cisnąć vt press; (o bucie) pinch; ~ się vr press, crowd; zob. ciskać
cisza f stillness, calm, peace; głęboka ~a dead silence; proszę o ~ę! silence, please!
ciśnienie n pressure; ~ krwi blood pressure
ciuciubabka f blindman's buff; bawić się w ~ę play blindman's buff
ciułać vt scrape together, economize
ciupaga f hatchet; (kij alpinistyczny) alpenstock
ciura m lout, bumpkin
ciżba f throng, crowd
ckliwość f mawkishness, nausea
ckliwy adj mawkish, nauseating
clić vt lay duty (coś on, upon sth)
cło n duty, customs, custom-duty; opłacanie cła clearance; wolny od cła duty-free; podlegający cłu dutiable
cmentarz m cemetery, burial-ground, graveyard; (przy (coścte-le) churchyard
cmokać vi smack; ~ językiem smack one's tongue
cnota f virtue
cnotliwość f virtuousness
cnotliwy adj virtuous
co pron what; co do as regards; co do mnie as for me; co miesiąc every month; dopiero co just no w; co za pożytek z tego? what's the use of lt?, what use is it?; co za widok! what a sight!; co z tego? what of that?; co mu jest? what's the matter with him?
codziennie adv every day, daily
codzienny adj everyday, daily; (powszedni) commonplace
cofać vt retire, withdraw; (odwoływać) repeal, recall, retract; (zegarek) put back; ~ słowo go back on one's word; ~ się vr draw back, withdraw, retreat, retire
cofnięcie (się) n withdrawal, retraction
cokolwiek pron anything; whatever; (nieco) some, something; ~ bądź no matter what; ~ on zrobi whatever he may do; ~ się stanie whatever may happen
cokół m socle, base
comber m saddle (of venison)
coraz adv, ~ lepiej better and better; ~ więcej more and more
corocznie adv every year, yearly, annually
coroczny adj yearly, annual
coś pron something, anything; ~ w tym rodzaju something like that; ~ niecoś a little, something, somewhat
córka f daughter
cóż pron what; ~ to? what is it?; no i ~? what now?; więc ~ z tego? well, what of it?; ~ z tego, że what if, what though
cuchnąc vi stink (czymś of sth), smell nasty
cucić vt bring back to consciousness, try to revive
cud m miracle, wonder, prodigy; dokazywać ~ów work wonders; ~em by a miracle, miraculously
cudaczny adj queer, odd
cudak m odd man, crank
cudny adj wonderfully fine, wonderful
cudo n wonder, marvel, prodigy
cudotwórca m miracle worker, thaumaturge
cudotwórstwo n thaumaturgy
cudowny adj prodigious, miraculous; (niezwykle piękny, dobry) wonderful, marvellous; ~y obraz miraculous image; ~e dziecko prodigy
cudzołożyć vi commit adultery
cudzołóstwo n adultery
cudzoziemiec m torelgner, alien
cudzoziemski adj foreign, alien
cudzy adj somebody else's; other's, another's, others'; alien; strange
cudzysłów m inverted commas pl, quotation marks pt
cugle s pl reins; popuścić ~i give reins
cukier m sugar; ~ kryształowy crystal sugar; ~ miałki caster sugar; ~ w kostkach lump sugŹar; głowa cukru loaf of sugar; kostka cukru lump of sugar
cukierek m sweet, sweetmeat, om. candy
cukiernia f confectloner's (shop), confectionery
cukiernica f sugar-basin
cukiernik m confectioner
cukrownia f sugar-works
cukrownictwo n sugar industry
cukrzyca f med. diatoetes
cukrzyć vt sugar
cumować vt mors. moor
cumy s pl mors. moorings
cwał m fuli gallop
cwałować vi ride at fuli gallop
cwaniak m pot. slyboots
cybernetyka f cybernetics
cyfra f cipher, digit
Cygan m gipsy;cygan (oszust) cheat, trickster
cyganeria f Bohemia
cyganić vt vi pot. cheat, trick
cygański adj gipsy; Bohemian
cygarniczka f cigarette holder
cygaro n cigar
cyjanek m cyanide
cykl m cycle
cykliczny adj cyclic
cyklista m cyclist
cyklon m cyclone
cykoria f chicory
cykuta f bot. (water) hemlock
cylinder m (walec) cylinder; (kapelusz) top hat
cymbał m pot. (dureń) duffer, blockhead; muz, pl ~y dulcimer
cyna f tin
cynadry s pl kidneys
cynamon m cinnamon
cynfolia f tin-foil
cyngiel m trigger
cyniczny adj cynical
cynik m cynie cynizm m cynicism cynk m zinc
cynkować vt zinc, coat wtth zinc
cynober m cinnabar, Chinese red, vermillion
cynować vt tin, coat with tln
cypel m jut, point; (przylądek) promontory; (wterzclioiek) peak
cyprys m bot. cypress
cyrk m circus
cyrkiel m a pair ot compasses, compasses pl
cyrkowiec m, cyrkówka,f circus performer
cyrkulacja f circulation
cyrkulacyjny adj circulatory
cysterna f cistern, tank; statek ~ tanker
cytadela f citadel
cytat m quotation
cytować vt quote, cite
cytra f muz. zither
cytryna f lemon
cywilizacja f civilization
cywilizować vt civilize
cywilny adj civil; civilian; stan ~y status; urząd stanu ~ego registry office
cyzelować vt chase, chisel; przen. smooth
czad m coal smoke; chem. carbon oxide
czaić się vr lurk
czajka f zool. pe(e)wit
czajnik m tea-kettle; (do zaparzanta herbaty) teapot
czako n shako
czambuł, w ~ adu altogether, in the bulk, Wholesale
czapka f cap
czapla f zool. heron
czapnik m capmaker
czaprak m horse-rug
czar m charm, spell; pl ~y witchcraft, sorcery, magie
czara f bowl
czarci adj diabolical, devilish, devil's
czarno adv blackly; ubierać się na ~ dress in black; malować na ~ paint black; ~ na białym down in black and white
czarnobrunatny adj brownlsh black
czarnogiełdziarz m black marketeer
czarnoksięski adj magie; różdżka ~a sorcerer's wand
czarnoksiężnik m sorcerer
czarnooki adj black-eyed
czarnowłosy adj black-haired
czarnoziem m humus, (black) mould
czarny adj black; przen. ~y rynek black market; na ~ą godzinę against a rainy day
czarodziej m sorcerer, wizard
czarodziejka f sorceress
czarodziejski adj magic(al)
czarować vt charm
czarownica f witch, hag
czarownik m sorcerer, wizard
czarowny adj charming, enchanting
czart m,f devil
czarujący adj charming, fascinating
czas m time; gram. tense; ~ przeszły preterite, past; ~ przyszły future; ~ teraźniejszy present; ~ miejscowy local time; wolny ~ leisure time; ~em sometimes; do ~u aż till, until; na ~ in (good) time; na ~ie timely, well-timed; nie na ~ie untimely, ill-timed; na jakiś ~ for a time; od ~u do ~u from time to time; od ~u jak... since...; od jakiegoś ~u for some time now; od owego -u ever since; po pewnym ~ie after a while; przez cały ten ~ all the time; w sam ~ just in time; z ~em in course of time; za ~ów at the time; za moich ~ów at my time
czasem adv sometimes
czasopismo n periodicai
czasownik m gram. verb
czasowy adj temporal; temporary
czasza f bowl
czaszka f skull
czatować vi lurk (na kogoś for sb), lie in wait (na kogoś for sb)
czaty s pl lying in wait, look-out; byt na ~ach be on the look-out; keep (a good) watch
cząsteczka f particle; chem. fiz. molecule
cząstka f particle, small part; share
cząstkowy adj partial, fractional
czciciel m adorer, worshipper
czcić vt adore, worship; (np. rocznicą) celebrate; (pamięć) commemorate
czcigodny adj venerable, honoura-ble
czcionka f letter, type; pl ~i letters, zbiór, type
czczo, na czczo adv on (with) an empty stomach; jestem na ~ I have not had my breakfast
czczość f emptiness of the stomach; (daremność) vanity, futility
czczy adj (pusty) empty; (daremny) vain, futile
Czech m Czech
czek m cheque, am. check; ~iem by cheque; honorować ~ meet a cheque
czekać vi wait (na kogoś lor sb), expect (na kogoś sb)
czekolada, czekoladka f chocolate
czekowy adj, książka ~a cheque-book; rachunek ~y cheque account, am. checking account; obrót ~y cheque system, transactions in cheques
czeladnik m journeyman
czeladź f domestics pl, household
czelność f insolence, impudence
czelny adj insolent, impudent
czeluść f chasm, abyss, gulf
czemu adv why
czepek m bonnet, cap; przen. urodzić się w ~ku be born with a silver spoon in one's mouth
czepiać się vr cling, hang on (czegoś to sth), catch (czegoś at sth); (szykanować, zaczepiać) pick (kogoś at sb)
czepiec m hood, cap
czerep m shell, sherd; pot. (czaszka) skull
czereśnia f cherry; (drzewo) cherry-tree
czernić vt blacken, black; paint black
czerniało n blacking; druk. printing-ink
czernić vt blacken, become black
czernina f black soup
czerń f blackness, black (colour); (motfoch) mob, rabble
czerpać vt draw; (wygarniać) seoop
czerpak m scoop
czerstwieć vi (o chlebie) become stale; (krzepnąć) become ruddy, grow vigorous
czerstwość f staleness; vigour
czerstwy adj (o chlebie) stale; (krzepki) hale, ruddy; mieć ~ wygląd look hale
czerwiec m June
czerwienić się vr redden, become red; (na twarzy) blush
czerwienieć vi redden, turn red
czerwień f red (colour), redness; (w kartach) hearts pl
czerwonka f med. dysentery
czerwony adj red
czesać vt comb; (len) hackle; (wełnę.) card; ~ się vr to comb one's hair
czesanka f worsted, carded wool
czeski adj Czech
czesne n school-fees pl, tuition fea
cześć f honour, reverence; oddawać ~ do honour, pay reverence; ku czci, na ~ in honour (kogoś of sb)
często adv often, frequently
częstokół m palisadę
częstokroć adv frequently, repeatedly
częstokrotny adj frequent, repeated
częstotliwość f frequency
częstotliwy adj frequent; reiterative; gram. frequentative
częstować vt treat (kogoś czymś sb to sth); ~ się vr treat onesell (czymś to sth); help oneself (czymś to sth)
częsty adj frequent
częściowo adv partly, in part
częściowy adj partial, part attr; ~y etat part-time work; ~a spłata part-payment
część f part, portion; (udział) share; ~ć składowa component (part); ~ć zamienna spare (part); lwia ~ć lion's share; pięć ~ci świata five continents; po ~ci partly; po największej ~ci for the most part, mostly; gram. ~ci mowy parts of speech
czkawka f hiccup
człek m = człowiek
człon m member
członek m member; (kończyna) limb
członkini f woman member
członkostwo n membership
człowieczek m little fellow, homuncule
człowieczeństwo n humanity; human naturę
człowieczy adj human
człowiek m (pl ludzie) man (pl people), human being
czmychać vi pot. scamper off, bolt
czołg m tank
czołgać się vr crawl, creep
czoło n forehead, brow; (pochodu, oddziału wojskowego) head; marszczyć ~o frown; stawić ~o face, brave; wysunąć się na ~o come to the front; na czele at the head; w pocie ~a in the sweat of the brow
czołobitny m servile
czołowy adj frontal; (przodujący) leading, chief
czołówka f forefront; wojsk, spearhead
czop m tap, pług
czopek m stopper; techn. spigot; med. suppository
czopować vt stop up, pług; tampon
czosnek m garlic
czółenko n smali boat; (tkackie) shuttle
czółno n boat, canoe
czterdziestka f forty
czterdziestoletni adj (o wieku) forty years old; (o okresie czasu) forty years'
czterdziesty num fortieth
czterdzieści num forty
czternasty num fourteenth
czternaście num fourteen
czterokrotny adj fourfołd
czteroletni adj (o tuieku) four years old; (o okresie czasu) four years'
czterowiersz m quatrain
cztery num four
czterysta num four hundred
czub m tuft; (hełmu, koguta) crest; przen. brać się za ~y come to blows; pot. mieć w ~ie be tipsy
czubaty adj tufted, crested
czubić się vr bicker, squabble
czucie n feeling; paść bez ~a fali senseless
czuć vt feel; smell; ~ do kogoś urazę bear sb a grudge; ~ czosnkiem it smells of garlic; ~ się vr feel; ~ się dobrze feel well ; ~ się szczęśliŹwym feel happy
czujka f wojsk. vedette
czujność f vigilance, watchfulness; zmylić (czyjąś) ~ put (sb) off guard
czujny adj vigilant, watchful
czule adj tenderly, affectionately
czułość f tenderness, sensitiveness
czuły adj tender, affectionate; sensitive (na coś to sth)
czupryna f crop of hair
czupurny adj pugnacious
czuwać vi watch (nad kimś, czymś over sb, sth); keep vigilance; (nie spać) wake; sit up (przy chorym by a sick person)
czuwanie n watch, wake
czwartek m Thursday; wielki Czwartek Maundy Thursday
czwarty num fourth; Jedna ~a one fourth; wpół do ~ej half past three; o ~ej at four
czworak m, na ~aka on all fours
czworaki adj fourfold
czworo num four (children etc.)
czworobok m quadrilateral
czworokąt m quadrangle
czworonożny adj quadrupedal
czworonóg m quadruped
czwórka f four
czy conj w zdaniach pytających podrzędnych: if, whether; w zdaniach pytających głównych nie tłumaczy się: ~ wierzysz w to? do you believe that?; ~ ... ~ whether ... or; ~ tu ~ tam whether here or there; ~ chcesz tego ~ nie? do you want it or not?
czyhać vi lurk, lie in wait (na kogoś for Sb)
czyj pron whose
czyjś pron somebody's, anybody's
czyli conj or
czyn m deed, act, action, feat; ~ bohaterski heroic deed, explolt; ~ pierwszomajowy first-May deed; wprowadzić w ~ carry into effect; człowiek ~u man of action
czynić vt do, act
czynienie n doing, acting; mieć z kimś do ~a have to do with sb
czynnik m factor, agent; ~ miarodajny competent authority
czynność f activity, function, action; operation
czynny adj active; (pełniący obowiązki) acting; (o maszynie, automacie) in operation; sklep jest ~y the shop is open; gram. strona ~a active voice
czynsz m rent
czynszowy adj, dom ~ tenement-house
czyrak m furuncle
czystka f purge
czysto adv cleanly, purely, neatly; dochód na ~ net profit; mówić ~ po polsku speak good Polish; przepisać na ~ make a fair copy (coś of sth); wyjść na ~ get off clear
czystopis m fair copy
czystość f purity, cleanness, tidiness; (moralna) chastity
czysty adj clean, pure, neat; (schludny) tidy; (moralnie) chaste; handl. net; fllat. mint; ~a angielszczyzna good English; ~a prawda plain truth; ~e sumienie clear conscience; ~y arkusz blank sheet; ~y dochód net profit
czyszczenie n cleaning; med. purgation; (blesunfca) diarrhoea
czyścibut m shoeblack
czyścić vt clean; purify; przen. I med. purge; (raitnować) refine
czyściec m purgatory
czytać vt vi read (coś sth, o czymś of, about sth); ~ po angielsku read English
czytanie n reading; książka do ~a reading-book; nauka ~a instruction in reading
czytanka f piece for reading, piece of readlng-matter; (podręcznik) reader
czytelnia f reading-room
czytelnik m reader
czytelny adj legible
czyż conj = czy
czyżyk m zool. siskin
ćma f zool. moth
ćmić vt (przyciemniać) obscure, darken; vi (dymić) reek, smoke; ~ mi się w oczach my head swims
ćwiartka f quarter, one fourth (part); (mięsa) joint
ćwiartować vt quarter
ćwiczenie n exercise, drill; (na fortepianie, skrzypcach itp.) practising; (trening) training; (na wyższej uczelni) class
ćwiczyć vt vi exercise, drill, instruct; (na fortepianie, skrzypcach Itp.) practise; (trenoiuać) train; (bić) flog
ćwiek m nail
ćwierć f quarter, one fourth (part)
ćwierkać vi twitter, chirp
ćwikła f beetroot salad
dach m roof; bez ~u nad głową without shelter; mieć ~ nad głową have a shelter
dachówka f tile
dać vt give; ~ do zrozumienia give to understand; ~ komuś spokój let sb alone; ~ komuś w twarz slap sb's face; ~ możność enable (komuś sb); ~ wiarę give credit; ~ za wygraną give up; ~ znać give information, intorm; daj mi znać o sobie let me hear from you; dano mi znać word came to me; ~ żyć let live; ~ przykład set an example; ~ ognia fire; ~ ognia do papierosa give a light; dajmy na to suppose
daktyl m bot, datę; (miara wiersza) dactyl
daktyloskopia f finger-printing
dal f distance, remoteness; w ~i far away, in the distance; z ~a from afar; z ~a od off, away from
dalece adv greatly, by far; tak ~, że ... so far
dalej adj farther, further; i tak ~ and so on
daleki adj far, far-off, distant, remote
daleko adv far (off), a long way off; tak ~, ie so tur as; ~ idący far-reaching
dalekobieżny adj long-distance attr
dalekonośny adj long-range attr
dalekowidz m far-sighted person; med. presbyope
dalekowzroczność f far-sighted-ness; med. prebyopia
dalekowzroczny adj far-sighted
dalia f bot. dahlia,
dalszy adj comp farther, further; (następny) next, following
daltonizm m daltonism
dama f lady; damę; (w kartach) queen; ~ serca lady-love
damasceński adj damask
damski adj ladies'
dane s pl data pl, evidence; (mo-żliuioici, kwalifikacje) makings, chance; bliższe ~ descrlption; ~ osobiste personal details; mieć wszelkie ~ have every chance
danie n dish, course
danina f tribute
danser m, danserka f dancer
dansing m dancing
dantejski adj Dantean
dany adj i pp given; w ~ch warunkach under the given conditions
dar m gift, present; w darze as a gift
darcie n tearing, rending; (tu kościach) pains; (pierza) picking
daremnie adu in vain
daremny adj vain, futile
darmo adv gratis, gratuitously, for nothing; (bezpłatnie) free of charge; na ~ in vain
darmozjad m sponger
darnina f turf; poet. sward, sod
darować vt give; present (komuś coś sb with sth); (przebaczyć) pardon, forgive; ~ komuś dług remit sb's debt; ~ komuś winę absolve sb from guilt ; ~ komuś życie spare sb's life
darowizna f donation, gift
darwinizm m Darwinism
darzyć vt present (kogoś czymś sb with sth); (wzglądami) favour; ~ kogoś zaufaniem put one's trust in sb
daszek m rooflet; (osłona) screen; (u czapki) peak
data f date; świeżej ~y of recent date; pot. być pod dobrą ~ą be in one's cups, be tipsy
datować vt, ~ się vr date
datownik m date-stamp, dater; filat. postmark
dawać zob. dać
dawca m giver, donor; ~ krwi blood donor
dawka f dose
dawkować vt dose
dawniej adv formerly, In former times
dawno adv long ago, in times past; jak ~ tu jesteś? how long have you been here?
dawny adj old, old-time attr; (poprzedni) former; za ~ch dni in the old days; od dawna for a long time
dąb m oak; stawać dęba (o koniu) rear; jib; przen. włosy stają mu dęba his hair stands on end
dąć vi blow; ~ w róg blow a horn
dąsać się vr sulk (na kogoś with sb), be in the sulks
dąsy pl sulks
dążenie n aspiration, endeavour, pursuit
dążność f tendency
dążyć vi aspire (do czegoś to sth, after sth), strive (do czegoś after sth), aim (do czegoś at sth); (podążać) make one's way, proceed
dbać vi care (o coś for sth), take care (o coś of sth), be concerned (o coś about sth), look (o coś after sth)
dbałość f care, solicitude (o coś for sth)
dbały adj careful (o coś of sth), solicitous (o coś for, about sth)
debata f debatę
debatować vi debate (nad czymś sth, on sth)
debet m handl. debit
debit m the right to sell (periodicals)
debiut m debut
debiutant m debutant
debiutantka f debutante
debiutować vi make one's debut
decentralizacja f decentralization
decentralizować vt decentralize
dech m breath; bez tchu out of breath; co tchu as fast as possible, in all haste; wypić jednym tchem drink at one gulp; zaczerpnąć tchu draw one's breath
decydować vi determine, decide (o czymś sth); ~ na korzyść kogoś, czegoś decide in favour of sb, sth; ~ się vr determine; decide (na coś on sth)
decydujący adj decislve; ~ moment decisive moment
decyzja f decision; powziąć ~t come to a decision
dedykacja f dedication
dedykować vt dedicate
defekt m defect
defensywa f defensive; w ~ie on the defensive
deficyt m deficit
defilada f march past
defilować vi march past (przed kimś sb)
definicja f definition
definiować vt define
definitywny adj decisive, final
deformować vt deform, disfigure
defraudacja f embezzlement
defraudant m embezzler
degeneracja f degeneration
degenerować się vr degenerate
degradacja f degradation
degradować vt degrade
deka n nieodm. zob. dekagram
dekada f decade
dekadencja f decadence
dekagram m decagramme
dekatyzować vt shrink
deklamacja f declamation, recitation
deklamator m reciter
deklamować vt recite, declaim
deklaracja f declaration
deklarować vt declare
deklinacja f gram. declension
deklinować vt gram. decline
dekompletować vt render incomplete
dekoracja f decoration; teatr scenery; (wystawy sklepowej) window-dressing
dekoracyjny adj decorative
dekorator m decorator; (teatr) scene-painter
dekorować vt decorate
dekret m decree
dekretować vt decree
delegacja f delegation; (z pełnomocnictwem) commission; pot. (wyjazd służbowy) business trip
delegat m delegate
delegować vt delegate, depute
delektować się vr relish (czymś sth), delight (czymś in sth)
delfin m zool. dolphin
delicje s pl delicacies, dainties; pleasures
delikatesy s pl dainties; (sklep) delicatessen
delikatność f delicacy, subtlety
delikatny adj delicate, subtle
delikwent m delinquent
demagog m demagogue
demagogia f demagogy
demarkacyjny adj, linia ~a linę of demarcation
demaskować vt unmask, show up, expose
demobilizacja f demobilization
demobilizować vt demobilize
demokracja f democracy
demokrata m democrat
demokratyczny adj democratic
demokratyzować vt democratize
demolować vt demolish
demon m demon
demoniczny adj demonie
demonstracja f demonstration
demonstracyjny adj demonstrative
demonstrować vt demonstrate
demontować vt dismantle
demoralizacja f demoralization
demoralizować vt demoralize; ~ się tir become demoralized
denat m defunct
denaturat m methylated spirit
denerwować vt get on sb's nerves, irritate, excite; ~ się vr get excited, become flustered (czymś about sth)
denko n (kapelusza) crown
dentysta m dentist
dentystyczny adj dental, dentisfs
dentystyka f dentistry
denuncjacja f denunciation, Information
denuncjant m denuncjator m informer, denouncer
denuncjować vt inform (kogoś against sb), denounce (kogoś sb)
departament m department
depesza f telegram, wire; ~ radiowa radiogram
depeszować vi telegraph, wire
deponować vt prawn. deposit
deportacja f deportation
deportować vt deport
depozyt m deposit; do ~u on deposlt
deprawacja f depravation
deprawować vt deprave
deprecjacja f depreclatlon
deprecjonować vt depreciate; ~ się ur become depreciated
depresja f depression
deprymować vt depress
deptać vt vi trampie, tread (coś sth, po czymś upon sth)
deptak m promenade
depntacja f deputation
deputat m (przydział) allowance, ration
derka f rug, blanket
dermatolog m dermatologist
dermatologia f dermatology
desant m descent; toojsfc. landing, landing-operation
desantowy adj wojsk, landing; oddział ~ landing party
deseń m design, pattern; (szablon) stencil
deser m dessert
deska f board, plank; pot. od ~i do ~i from cover to cover, from beginning to end; do grobowej ~i till death itself
desperować vi despair
despota m despot
despotyczny adj despotic
despotyzm m despotlsm
destrukcja f destruction
destrukcyjny adj destructive
destylacja f distillatlon
destylarnia f distillery
destylować vt distil
desygnować vt designate
desygnat m referent, designation
deszcz m rain; pada ~ it ralns; przen. z ~u pod rynnę out of the frying pan into the fire
deszczówka t rain-water
deszczułka f lath
detal m detail
detalicznie adu handl. by retail; sprzedawać ~ sell by retail
detaliczny adj retail attr; handel ~ retail trade; kupiec ~ retailer
detektyw m detective
detektywistyczny adj detective
determinować vt determine
detonacja f detonation
detonować vt abash, dlsconcert; vi (eksplodować) detonate; ~ się or lose countenance
detronizacja f dethronement
detronizować vt dethrone
dewaluacja f devaluation
dewaluować vt devaluate; ~ się vr become devaluated
dewiza f device, motto; pl ~y fin. foreign bills
dewocja f devotion, pięty
dewotka f devotee, bigot
dezercja f desertion
dezerter m deserter
dezerterować vi desert
dezorganizacja f disorganization
dezorganizować vt disorganize
dezorientacja f disorientation, confusion
dezorientować vt disorlentate, con-fuse; ~ się ur become confused, lose one's way
dezynfekcja f disinfection
dezynfekować vt disinfect
dębczak m oakling
dębieć vi be taken aback, stand dumbfounded
dębina f oakwood
dętka f tire, tyre
dęty adj blown; hollow; instrument ~y wind-instrument; orkiestra ~a brass band
diabelski adj diabolical, devilish
diabeł m devil
diabełek m devilkin, imp
diagnostyka f diagnosis
diagnoza f diagnosis; postawić ~ę to diagnose, to make a diagnosis
diagram m diagram
dialekt m dialect
dialektyczny adj dialectical; materializm ~ dialectical materialism
dialektyk m dialectician
dialektyka f dialectics
dialog m dialogue
diament m diamond
diametralny adj diametrical
diatermia f diathermy
diecezja f diocese
diecezjalny adj diocesan
dieta f diet; (pieniężna) za. pl ~y expense allowance
dietetyczny adj dietetic
dla praep for, in favour of, for the sake of; uprzejmy ~ kogoś kind to sb
dlaczego adv why, what for
dlatego adu therefore, for that reason, thats why; ~ że conj because, for
dławić vt strangle, suffocate, choke; techn. throttle; ~ się vr suffocate
dławik m techn. throttle
dłoń f palm; jasne jak na ~ni as clear as daylight
dłubać vt vi dig, bore; (w zębach) pick
dług m debt; wpaść w ~i incur debts; zaciągnąć ~ contract a debt; spłacić ~ pay off a debt
długi adj long; upadł jak ~ he fell down flat
długodystansowiec m sport long-distance runner
długo adv long, for a long time; jak ~ as long as; jak ~? how long?
długofalowy adj long-wave attr; przen. long-range attr
długoletni adj long-time, of long standing
długonogi adj long-legged
długopis m ball-point pen
długość f length; geogr. longitude; mieć x metrów ~ci be x meters long
długoterminowy adj long-term attr
długotrwały adj lasting, durable
długowieczność f longevity
długowieczny adj longeval; long-lived
dłuto n chisel
dłużnik m debtor
dłużny adj owing; jestem mu ~ I owe him
dłużyć się vr (o czasie) pass slowly
dmuchać vi blow, puff
dnieć vi dawn
dniówka f daywork, day's work; pracować na ~ę work by the day
dno n bottom
do praep to, into; (o czasie) till, until; aż do granicy as far as the frontler; co do mnie as for me; do cna through and through; do piątku till Friday; łyżeczka do herbaty teaspoon; raz do roku once a year; idę do apteki I go to the chemists; idę do przyjaciela I go to see my friend; iść do domu go home; przybyć do Londynu arrive at London; wyjechać do Londynu leave for London; wejść do pokoju enter the room; wsadzić do więzienia put into prison
doba f day (and night), twenty-four hours; całą ~ę the clock round; w dzisiejszej ~ie at present, at the present time
dobiegać vi approach, be coming near
dobierać vt select, choose; assort (coś do czegoś sth with sth); być dobranym match (do czegoś sth); ~ się ur try to get (do czegoś at sth); dobrali się they are well matched
dobijać vt deal (kogoś sb) a death-blow; ~ targu strike a bargain; vi ~ do lądu reach land; ~ się vr try to enter; (osiągnąć) contend, scramble (czegoś for sth); ~ się do drzwi batter the door
dobitka f na ~ę on top of all that
dobitny adj distinct, emphatic
doborowy adj choice, select
dobosz m drummer
dobór m selection, assortment; biot. ~ naturalny natural selection
dobrać zob. dobierać
dobranoc int good night!
dobrnąć vi wadę through (do czegoś to sth)
dobro n good; ~o społeczne public w elf ar e; handl. na moje ~o to my credit; dla mojego ~a for my good; pl ~a fortunę, riches; (ziemskie) landed property; ~a ruchome movable property, personalty
dobrobyt m well-being, prosperity
dobroczynność f beneflcence, charitableness; charity
dobToczynny adj beneflcent, charitable; cele ~e charities
dobroczyńca m benefactor
dobroć f goodness
dobroduszność f kind-heartedness, good naturę
dobroduszny adj kind-hearted, goodnatured
dobrodziej m benefactor
dobrodziejstwo n benefaction, boon; prawn. benefit (of the law)
dobrotliwy adj kind-hearted, good-natured dobrowolnie adv of one's own free will, voluntarily
dobrowolny adj voluntary; free-will attr; umowa ~a amicable agreement
dobry adj good, klnd; nie wyjdzie z tego nic ~ego no good will come of it; to jest warte ~e 10 tysięcy it is well worth 10 thousand; to wyjdzie na ~e this will come to good, this will take a good turn; to mu nie wyjdzie na ~e it will turn out badly for him; w tej sprawie jedno jest ~e there is one good part in this; tyczyć wszystkiego ~ego to give one's best wishes; a to ~e! I like this!; co ~ego? what is the best news?; przez ~e dwie godziny for a good two hours
dobrze adv well, all right; czuję się ~ I'm (feeling) well; ~ czy źle right or wrong; to ci ~ zrobi this will do you good; ~ ci tak! it has served you right
dobudować vt build an annex, bulld on
dobudówka f annex
dobyć zob. dobywać
dobytek m slng property, goods (and chattels); (inwentarz) cattle
dobywać vt take out, get out, pro-duce
doceniać vt (duly) appereciate
docent m docent
dochodowy adj profitable, payable; podatek ~ income tax
dochodzenie n investigation, research, inquiry
dochodzić vi approach, get near, reach; come about; (badać) investigate (czegoś sth), inquire (czegoś into sth), claim; (ścigać sądownie) prosecute; ~ trzecia godzina it is getting on to three o'clock; on ~ siedemdziesiątki he is getting on for seventy, he is close on seventy; rachunek ~ do 100 funtów the bili amounts to L 100; jak do tego doszło? how did it come about?
dochować vt preserve; (tajemnicy, wiary) keep; ~ się vr (dzieci) manage to bring up; (inwentarza) manage to rear (breed)
dochód m income, profit, proceedt pl; ~ państwowy revenue
dociągać vt vi draw (do czegoś al far as sth); reach; tighten; ~ do końca reach the end
dociekać vt investigate (czegoś sth), inquire (czegoś into sth)
dociekanie n investigation, inquiry, enquiry
dociekliwy adj inquisitive
docierać vi reach (dokądś a place), advance (dokądś to a place); get (do czegoś at sth); reach (do czegoś sth); vt (silnik, samochód) run in, om. break in
docinać vi taunt, sting (komuś sb)
docinek m taunt
doczekać się vr live to see; nie ~sz się go no use waiting for him; ~ć się późnej starości live to an old age; nie mogę się ~ć ... I can hardly wait to ...
doczepiać vt attach, append
doczesny adj temporal, earthly
dodać zob. dodawać
dodatek m addition; appendix, supplement; pl dodatki accesso-ries; (krawieckie itp.) materials, furnishings; ~ do pensji, wynagrodzenia extra pay; ~ drożyźniany cost-of-living bonus; ~ mieszkaniowy residence allowance; ~ nadzwyczajny (do gazety) extra edition; ~ rodzinny family bonus; na ~ in addition, besides
dodatkowo adj additlonally, in addition, extra
dodatkowy adj additional, supplementary, extra
dodatni adj positlve, advanta-geous; fin. (o bilansie) favourable, active; strona ~a good side
dodawać vt add; (sumować) add up, sum up; give in addition; ~ ducha cheer up; ~ odwagi en-courage
dodawanie n addition
dogadać się vr come to an under-standlng; (w obcym języku) make oneself understood
dogadzać vi gratify, satisfy; pamper; indulge; ~ć sobie indulge oneself, do oneself well; to mi ~ this suits me, this is convenient to me
doglądać vi look (kogoś, czegoś after sb, sth), watch (kogoś, czegoś over sb, sth); (pielęgnować chorego) tend, nurse; (pilnować trzody) tend
dogmat m dogma
dogmatyczny adj dogmatic
dogmatyka f dogmatics
dogmatyzm m dogmatism
dogodnie adv conveniently; jak ci będzie ~ at your convenience
dogodność f convenience
dogodny adj convenient; na ~ch warunkach on easy terms
dogodzić zob. dogadzać
dogonić vt catch up (kogoś sb, with sb), overtake
dogorywać vi be in death-agony, be dying away, be breathing one's last
dogrzewać vi warm additionally; scorch; słońce ~ the sun is scorching
doić vt milk
dojadać zob. dojeść; nie ~ starve, not eat enough
dojazd m approach, access; (przed domem) drive; (dojeżdżanie) regular travel
dojechać vi arrive (dokądś at a place), reach (dokądś a place), (konno, na motorze) come riding (dokądś to a place)
dojeść vt finish eating, eat up the rest; nie ~ not to eat up one's fill
dojeżdżać vi travel regularly; zob. dojechać
dojeżdżający adj i m non-resident
dojmujący adj painful, penetrating; (o bólu) acute
dojny adj, krowa ~a milch cow
dojrzalość f maturity; egzamin ~ci secondary school-leaving examination
dojrzały adj ripe, maturę
dojrzeć zob. dojrzewać
dojrzeć vt (zobaczyć) catch sight (kogoś, coś of sb, sth); lit. be-hold
dojrzewać vi ripen, grow ripe, maturę; (osiągnąć dojrzałość) reach the age of manhood
dojście n access, approach; (do władzy) accession
dojść vi arrive (dokądś at a place), reach (dokądś a place); ~ do skutku come off ; ~ do sławy win famę; ~ do władzy arrive at a power; ~ do wniosku arrive at a conclusion; ~ w czymś do doskonałości bring sth to perfection; doszedłem do przekonania I came to believe; doszło do porozumienia an understanding has been established, an agreement has been reached; jak do tego doszło? how did this come about?; zob. dochodzić
dok m dock
dokarmiać vt nourish additionally
dokazać vt achieve, perform; ~ cudu work a miracle; ~ swego accomplish one's design, have one's way
dokazywać vi (swawolić) skylark, romp; zob. dokazać
dokąd adv where;f whither; ~ bądź anywhere, wherever
doker m docker
dokładać vt add, throw in; ~ do interesu have a losing business; ~ wszelkich starań do one's best
dokładnie adv exactly, precisely
dokładność f exactitude, precision
dokładny adj exact, precise; ~e badanie close examination
dokoła adv praep round (about), around
dokonać vt achieve, accomplish, bring about; ~ żywota end one's days; ~ się vr take place , come off
dokonanie n achievement
dokonany adj (o fakcie) accomplished; gram. perfect
dokończenie n conclusion, end(ing)
dokończyć vt finish up, conclude
dokształcać vt impart further instruction; ~ć się vr acquire further instruction; szkoła ~jąca continuation school
doktor m doctor
doktorat m doctorate; zrobić ~ take the doctor's degree
doktorski adj doctor's, doctoral; praca ~a doctor's thesis
doktoryzować się vr take one's doctor's degree
doktryna f doctrine
dokuczać vi vex, harass, annoy
dokuczliwy adj vexing, annoying, grievous
dokument m document; record; ~ urzędowo poświadczony legalized deed
dokumentalny, dokumentarny adj documentary
dokumentować vt document
dola f lot, destiny; w ~i i niedoli through thick and thin
dolatywać vi come flying, reach; ~uje zapach the smell makes itself felt
dolegać vi pain, ail; co ci ~? whafs the matter with you?, what aiłs you?; ~ mi artretyzm I am troubled with arthritis; nic mi nie ~ nothing Is the matter with me
dolegliwość f suffering, pain, ailment
dolewać vt pour additlonally; ~ sobie herbaty help oneself to morę tea
doliczyć vt add; throw in, include (in a sum); vr ~łem się tylko pięciu I could count flve only; nie mogłem się ~ć I could not make up the sum
dolina f valley; lit. dale
dolny adj lower
dołączyć vt annex, attach, enclose; ~ się vr join (do kogoś sb)
dołek m pit, - hole; (na twarzy) dimple
dołożyć zob. dokładać
dom m house; home; do ~u horae; poza ~em abroad, away from home, out of doors; w ~u at home; czuć się jak u siebie w ~u feel at home
domagać się vr demand, claim
domator m stay-at-home
domek m little house; ~ jednorodzinny cottage, bungalow
domena f domain
domiar m (podatkowy) supertax; na ~ wszystkiego to crown all
domierzyć vt fill the measurej (podatek) assess additionally
domieszać vt admix
domieszka f admixture
dominium n sing nieodm. dominion
domino n domino; (ora) dominoes pl
dominować vi prevail, predominate (nad kimś, czymś over sb, sth)
dominujący adj predominant
domniemany adj conjectural
domokrążca m pedlar, hawker
domorosły adj homeborn
domostwo n homestead
domownik m housemate
domowy ad domestic, home (house, indoor) attr; gospodarstwo ~e housekeeping; wojna ~a civil war
domysł m conjecture, presumption
domyślać się vr conjecture, surmise; guess
domyślny adj quick to understand, quick-witted
doniczka f flower-pot
doniesienie n (wiadomość) report, communication; (denuncjacja) denunciation; handl. (komunikat) advice
donieść vt comunicate, report, announce; denounce (na kogoś sb), inform (na kogoś against sb); handl. advise; donoszą nam, że ... we are informed that...
doniosłość f importance, weightiness
doniosły adj important, wetghty
donosiciel m denunciator, denouncer, informer
donosić zob. donieść
donośność f (głosu) sonority; (strzalu) range
donośny adj (o głosie) sonorous; (o strzale) of long rangę
dookoła = dokoła
dopadać vi get (czegoś at sth), reach (czegoś sth)
dopalać vt bum the rest, finish burning; ~ się vr be burning out
dopasować vt fit, adapt, adjust; ~ się vr adapt oneself, conform oneself
dopasowanie n adjustment, adaptation
dopełniacz m gram. genitive (case)
dopełniać vi complete, fill up; fulfil; ~ zobowiązań meet one's obligations; ~ ślubu keep one's vow
dopełniający adj complementary, supplementary
dopełnienie m completion; fulfilment; gram. object; ~ bliższe direct object
dopędzić vt catch up (kogoś sb, with sb), overtake
dopiąć vt buckle up, button up; (osiągnąć) attain, achieve; ~ swego gain one's end
dopiero adu only; ~ co only just, just now; ~ wtedy not tiU then; a co ~ let alone
dopilnować vi see (czegoś to sth); ~uj, żeby to było zrobione see that it is done
dopingować vt spur on, incite, stimulate
dopisać vt write in addition, add in writing; ui (sprzyjać) favour, be favourable; pogoda ~uje the weather is fine; szczęście mu ~ało he met with success; he was successful ; zdrowie mi ~uje I'm well; pamięć mi nie ~uje my memory tails me; szczęście mi nie ~ało I have falled
dopisek m postscript, footnote
dopłacać vt pay in addition
dopłata f additional payment, extra charge; (do biletu) excess fare; filat. postage due
dopłynąć vt reach (swimming, sailing, floating)
dopływ m (rzeki) tributary, affluent; (ludzi, pieniędzy) influx, inflow; (krtot) afflux; (towarów, prądu) supply
dopływać vi (Iow in; zob. dopłynąć
dopomagać vi help, aid, assist
dopominać się vr claim (o coś sth, u kogoś from sb)
dopóki conj as long as; dopóty ~ as long as, till
doprawdy adv really, truły
doprowadzać vt conduct, conduce,lead, bring; ~ do doskonałości bring to perfection; ~ do nędzy reduce to misery; ~ do końca bring to an end; ~ do rozpaczy drive into despair; ~ do skutku carry. Into effect; ~ do porządku put in order; ~ do szału drive (sb) mad
dopuszczać vt vi admit; permit; ~ się vr commit (czegoś sth)
dopuszczalny adj admissible; permissible
dopuszczenie n admission
dopytywać się vr inquire, make inquiries (o kogoś, coś after sb, sth)
dorabiać tit vi work in addition, make additionally; ~ muzykę do słów set the words to music; ~ się vr make one's way; grow morę prosperous
doradca m adviser
doradczy adj advisory
doradzać vi advise (komuś sb)
dorastać vi grow up; rise (do zadania, sytuacji to the task, situation)
doraźnie adv immediately, on the spot
doraźny adj immediate; extemporary; (o postępowaniu sądowym) summary
doręczać vt hand, deliver
doręczenie n delivery
dorobek m acquisition, property; (np. naukowy) attainments pl, produetion; być na ~ku make one's way
dorobkiewicz m upstart, parvenu
doroczny adj annual, yearly
dorodny adj handsome
dorosły adj i m adult, grownup
dorożka f cab
dorożkarz m cabman
dorównywać vi equal (komuś sb),be equal, come up (komuś to sb)
dorsz m zool. cod
dorywczo adv occasionally, irregularly, by fits and starts
dorywczy adj occasional, improvised; ~a praca odd job
dorzecze n (river-)basin
dorzucać vt throw in, add
dosadny adj forcible, emphatic
dosiadać vi mount (konia a horse, on a horse)
dosięgać vi reach
doskonale adv perf eetly, splendidly
doskonalić vt perfect; ~ się vr perfect oneself
doskonałość f perfection
doskonały adj perfect, excellent
dosłowny adj literał
dosłużyć się vr gain through service; be promoted (stopnia pułkownika to the rank of colonel)
dosłyszalny adj audible
dosłyszeć vt hear, catch; nie ~ mishear; be hard of hearing
dostać vt get, receWe, obtain, attain, reach; ~ kataru catch cold; ~ się vr get; ~ się do domu get home; ~ się do środka get in; ~ się do niewoli be taken prisoner; ~ się gdzieś arrive at a place; ~ się w czyjeś ręce fali into sb's hands; ~ się do czegoś get at sth
dostarczać vt supply, provide (komuś czegoś sb with sth)
dostateczny adj sufficient; satisfactory; (o stopniu) passable; fair; stopień ~ passlng grade
dostatek m abundance; pod ~kiem ln abundance, In plenty, enough
dostatni adj abundant; (zamożny) wealthy, well-to-do
dostawa f supply, delivery
dostawca m supplier, provider; purveyor
dostawiać vt supply, deliver; (np. więźnia) convoy, escort
dostąpić vi approach (do kogoi sb); ~ łaski find favour (czyjejś with sb); ~ zaszczytów gain (obtain) honours
dostęp m access, approach
dostępny adj accesslble, easy of approach; (o Książce, wykładzie) popular
dostojeństwo n dignity
dostojnik m dignitary
dostojny adj dignified, worthy
dostosować vt adapt, adjust, fit; ~ się vr adapt oneself, conform
dostosowanie n adaptation, adjustment
dostroić vt tune (up), attune; ~ się VT adapt oneself, conform
dostrzec vt catch slght (coś of sth), perceive
dostrzegalny adj perceptible
dostrzeganie m perception
dosyć adv enough, sufficiently; ~ tego enough of it, thafs enough, that will do
dosypać vt add, strew additionally
do syta adv amply; najeść się ~ eat one's fill
doszczętnie adv completely, utterly, down to the ground
doszczętny adj through, complete
dosztukować vt piece on, eke out
doścignąć vt overtake, catch up dość zob. dosyć
dośrodkowy adj centripetal
doświadczać vt (doznawać) experience (czegoś sth), go (czegoś through sth); (próbować, robić doświadczenie) test, put to the test, try; ~yć nieszczęścia undergo a misfortune; los go ciężko ~ył fate has severely tried him
doświadczalny adj experimental
doświadczenie n (życiowe) experience; (naukowe) experiment; robić ~ experiment, make an experiment
doświadczony adj experienced, expert
doświadczyć zob. doświadczać
dotacja f donation, endowment; allowance
dotąd adv (o miejscu) up to here; thus far; (o czasie) up to now, so far
dotkliwy adj keen, acute, severe
dotknąć vt touch, feel; affect; (urazić) hit, hurt; ~ ważnej sprawy touch upon an important question
dotknięcie n touch
dotrwać vi persevere, hołd out
dotrzeć zob. docierać
dotrzymywać vt keep (obietnicy, słowa, tajemnicy a promise, one's word, a secret); ~ komuś kroku keep pace with sb, keep up with sb; ~ komuś towarzystwa keep sb company; ~ placu hold one's ground; ~ warunków stand by the terms
dotychczas adv up to now, so far
dotychczasowy adj hitherto prevailing; ~e wiadomości the news recelved up to now
dotyczyć vi concern (kogoś, czegoś sb, sth), relate (kogoś, czegoś to sb, to sth), regard (kogoś, czegoś sb, sth); co ~y with regard to, in respect of, relative to; as far as sth is concerned; co mnie ~y as for me; to mnie nie ~y it is no concern of minę; ~ący relatWe (kogoś, czegoś to sb, to sth), concerning
dotyk m feeling, touch
dotykać zob dotknąć
dotykalny adj tangible, palpable
douczać zob. dokształcać
dowcip m joke, witticism; (humor, bystrość) wit
dowcipkować vi display one's wit
dowcipniś m wit
dowcipny adj witty
dowiadywać się vr inquire (o kogoś, coś after sb, sth, od kogoś of sb)
do widzenia int good-bye!
dowiedzieć się vr get to know, learn
dowierzać vi trust (komuś sb, in sb); (polegać) rely, trust (komuś, czemuś to sb, sth); nie ~ to distrust, to mistrust (komuś sb)
dowieść vt (doprowadzić) bring, lead; (udowodnić) prove; zob. dowodzić
dowlec vt drag as far as; ~ się vt come dragging along
dowodowy adj evidential, demonstrative, conclusive; materiał ~ evidence
dowodzenie n demonstration; (dowództwo) coramand
dowodzić vi prove, demonstrate (czegoś sth), be demonstrative (czegoś of sth); (argumentować) argue; (komenderować) command
dowolnie adv (samowolnie) arbitrarily; (według woli) at will, at discretion
dowolność f (samowola) arbitrariness; (własne uznanie) discretion
dowolny adj (samowolny) arbitrary; (do uznania) discretional, optional; (bezpodstawny) unfounded; (jakikolwiek) any, whatever; w ~m kolorze of any colour you chooae; w ~m kierunku In any direction
dowozić vt bring, supply
dowód m proof, evidence; (pamięci, wdzięczności) token, sign; (dokument) certificate; na ~ in proof ; — osobisty identity card; ~ odbioru receipt; ~ rzeczowy legal Instrument
dowódca m commander
dowództwo n command; objąć ~ take command
dowóz m supply
doza f dose
dozbroić vt rearm
dozbrojenie n rearmament
dozgonny adj lifelong
doznać vi experience, go through; (straty, krzywdy) suffer; ~ rozczarowania meet with dlsappointment; ~ wrażenia get an impression
dozorca m guard, overseer; (domowy) housekeeper, doorkeeper, porter; (więzienny) gaoler, jailer
dozorować vt oversee, supervise
dozować vt doze
dozór m supervision; (policyjny) surveillance
dozwalać vi allow, permit
dożycie n, ubezpieczenie na ~ life insurance
dożyć vi live till, live to see; ~ późnego wieku live to an old age; ~ stu lat live to be a hundred years old
dożynki s pt harvest home
dożywiać vt give supplementary alimentation
dożywienie n supplementary alimentation; extra food
dożywocie n life-estate; (renta) life-annuity; na ~ for life
dożywotni adj lifelong; kara ~ego więzienia imprisonment for life, life sentence
dół m pit, hole; lower part; bottom; na dole below, down; z dołu from below; na ~, w ~ downstairs; down hill; schodzić na ~ go down
drab m pot. rascal, scoundrel
drabina f ladder; ~ sznurowa rope-ladder
dragon m wojsk, dragoon
dramat m drama
dramaturg m dramatist, playwrlght
dramaturgia f dramaturgy
dramatyczny adj dramatic
dramatyzować vt dramatize
drań m pot. scoundrel, rascal
drapacz m scraper; ~ chmur skyscraper
drapać vt scrape, scratch; ~ się vr, ~ się w głowę scratch one's head; (ptqć się) clamber, scramble
draperia f drapery; (ścienna) hanging(s)
drapichrust m scamp
drapieżnik m beast of prey
drapieżność f rapacity
drapieżny adj rapacious; zwierzę ~e beast of prey
drapować vt drape
drasnąć vt scratch, graze; przen. (dotknąć) hurt
drastyczny adj drastic; (drażliwy) ticklish; indecent
dratwa f (shoemaker's) thread
drażetka f dragee; farm. dragee, pill
drażliwość f susceptibility, ticklishness
drażliwy adj susceptible, ticklish, touchy
drażnić vt irritate, gali, tease
drąg m pole, bar
drążek m bar, rod; ~ki gimnastyczne bars
drążyć vt hollow out
drelich m drill(ing)
dren m drain
drenować vt drain
dreptać vi trip
dreszcz m shudder; pl ~e fit of shivers, cold fits
dreszczyk m thrill
drewniak m (but) clog; (budynek) wooden house
drewniany adj wooden
drewnieć vi lignify
drewno n log, piece of wood; timber
drezyna f trolley
dręczyć vt torment, harass, vex; ~ się vr worry, be vexed
drętwieć vi stiffen, grow stiff
drętwy adj stiff, numb, rigid
drgać vi shiver, tremble; (o sercu, pulsie) palpitate; (o głosie, strunie ttp.) vibrate; (o mięśniach, twarzy) twitch
drganie n trembling; palpitation; vibration
drgawka f spasm, convulsion
drobiazg m trifle, detali
drobiazgowość f pedantry, punctiliousness
drobiazgowy adj pedantic, punctilious
drobić vt (kruszyć) crumble; (drobno stękać) mince; (noaamt) trip
drobina f particle; flz. molecule
drobnica f plece-goods
drobnostka f trifle
drobnostkowy adj punctilious, pedantic
drobnoustrój m microbe, microorganism
drobny adj tiny, minute; (kupiec, rolnik) small; (pomniejszy) petty; ~e wydatki pocket expenses; ~a suma petty sum; ~e s pl smali change
droczyć się vr tease (z kimś sb)
droga t way, road, track, route; ~ga dla pieszych footpath; ~ga powietrzna airway; ~ga wodna waterway; krótsza ~ga (na przełaj) short cut; wolna ~ga the way is clear; rozstajne ~gi cross-roads; być na dobrej ~dze be on the right path; iść tą samą ~gą go the same way; wejść komuś w ~gę get in sb's way; wybrać się w ~gę set out on one's way; zejść z ~gi (ustąpić) give way; ~gą lądową by land; ~gą na Warszawę by way of Warsaw; ~gą wodną by water, by sea; ~gą służbową through official channels; nie po ~dze out of the way; po ~dze on the way; pół godziny ~gi half-an-hour's walk ; w pół ~gi half-way; w ~dze wyjątku by way of exception; szczęśliwej ~gi! good-bye!;,f farewell!
drogeria f druggisfs (shop), am. drugstore
drogista m druggist
drogo adv dear(ly), at a high price
drogocenny adj precious
drogowskaz m signpost, guidepost
drogowy adj road attr; przepisy ~e traffic regulations; przewodnik ~y road-book; znaki ~e road signs
dromader m zool. dromedary
drozd m zool. thrush
drożdże s pl leaven, yeast
drożeć vi grow dear
drożyć się vr sell at a high price; (robić ceremonie) stand on ceremony
drożyzna f dearness, high prices, expensive cost of living
drożyżniany adj, dodatek ~ cost-of-living bonus
drób m poultry
dróżka f path
dróżnik m lineman, railway watchman
druczek m (blank) form; (ulotka) leaflet; (drobny druk) smali print
drugi num second, other; książka z ~ej ręki second-hand book; kupować z ~ej ręki buy secŹond-hand; co ~ every other j co ~ dzień every other day; ~e tyle twice as much; jeden po ~m one after another, one after each other; po ~e in the second place; po ~ej stronie on the other side; z ~ej strony ... on the other hand ...
drugorzędny adj second-class, second-rate, secondary
druh m friend, pot. crony; (harcerz) boy scout
druhna f bridesmaid; (harcerka) Girl Guide
druk m print(ing); (przesyłka pocztowa) printed matter; w ~u In the press; drobny ~ smali type; tłusty ~ bold type; omyłka ~u misprint
drukarnia f printing-office
drukarski adj printer's; typographical; farba ~a printer's ink; błąd ~i misprint; maszyna ~a printing machinę
drukarz m printer
drukować vt print
drut m wire; elektr. (sznur) cord; telegraf bez ~u wireless; ~ do robienia pończoch itp. knitting-needle; robić na ~ach knit
drutować vt wire; fasten with wire
druzgotać vt smash, shatter
drużba m bridesman, best man
drużyna f team, crew, troop; ~ ratownicza relief party
drużynowy m group leader
drwa s pl wood, firewood
drwal m woodcutter
drwić vi mock (z czegoś at sth)
drwiny s pl mockery, raillery
dryblas m pot. tali fellow
dryfować vi mors. drift
dryg m pot. knack (do czegoś of sth); inclination
dryl m drill
drylować vt (owoce) seed, stone
drynda f pot. hackney, cab
dryndziarz m pot. cabby
drzazga f splinter
drzeć vt (rwać) tear; (ubranie, buty) wear out, use; ~ się vr (o ubraniu, butach) wear out; (krzyczeć) scream
drzemać vi dozę, nap
drzemka f dozę, nap
drzewce n shaft
drzewko n little tree; (choinka) Christmas tree
drzewny adj wooden, wood-; papier ~ wood-paper; spirytus ~ wood-spirit; węgiel ~ charcoal
drzewo n tree; (ścięte) wood, tlm-ber
drzeworyt m woodcut
drzwi s pl door; (podnoszone) trap; ~ wejściowe front door
drzwiczki s pl little door; (u pieca) fire-door; (u powozu, samochodu) door
drżeć vi tremble, shiver; ~ o kogoś tremble for sb; ~ z zimna shiver with cold
drżenie n trembling, tremor
dubeltówka f double-barrelled gun
dublet m duplicate; double
dublować vt double
duch m ghost, spirit; dodać ~a cheer up, encourage; podnosić na ~u encourage, brisk up; upadać na ~u lose heart; wyzionąć ~a breathe one's last; expire; nie ma żywego ~a there is not a living soul; zły ~ evil genius
duchowieństwo n clergy
duchowny adj spiritual; ecclesiastical; stan ~ clerical state; s m clergyman
duchowy adj splritual, mental, psychical
dudek m zool. hoopoe; przen. dupe; wystrychnąć na ~ka make a dupe (kogoś of sb), dupe
dudnić vi resound, drone; (o wodzie) brawl
dudy s pl muz. bagpipes
dukat m ducat
duma f pride, haughtiness
dumka f lit. elegiac dltty
dumny adj proud (z czegoś of sth)
Duńczyk m Dane
duński adj Danish
duplikat m duplicate
dur m med. typhus; ~ brzuszny typhoid fever
dur m nieodm. muz. major
dureń m fool
durny adj silly, foolish
durszlak m colander
durzyć się vr pot. be infatuated (w kimś with sb)
dusiciel m strangler; zool. boa ~ boa constrictor
dusić vt strangle, stifle; ~ się vr stifle, suffocate; (o potrawie) stew
dusza f soul; (do żelazka) heater; z całej ~y with all my soul; nie ma tu żywej ~y there is not a living soul here; pot. nie mam grosza przy ~y I have not a farthing to bless myself with
duszkiem adv at a draught
dusznica f med. asthma
duszność f sultriness; pl ~ci oppression
duszny adj sultry, close
duszpasterski adj pastoral
duszpasterstwo n pastoral office
duszpasterz m pastor, clergyman
dużo adu much, many
duży adj great, big, large
dwa num two
dwadzieścia num twenty
dwakroć num twice
dwieście num two hundred
dwoić vt double; ~ć się vr double; ~ mu się w oczach he sees double
dwoistość f doubleness, duality
dwoisty adj double, dual
dwojaczki s pl twins
dwanaście num twelve
dwoje num two
dworak m courtier
dworek m country house, cottage
dworować vi make fun (sobie z kogoś, czegoś of sb, sth)
dworski adj courtlike, courtly, court attr
dworskość f courtliness, courtly manners
dworzanin m courtier
dworzec m railway station
dwója f pot. (nota szkolna) bad mark
dwójka f couple, pair, two; = dwója
dwójnasób, w ~ adu doubly
dwór m court; (wiejski, szlachecki) manor-house, country-house; (dziedziniec) yard; na dworze out, outside, out of doors; na ~ out
dwudniowy adj two days'
dwudziestka f twenty, score
dwudziesty num twentieth
dwugłoska f gram. diphthong
dwugodzinny adj two hours'
dwujęzyczny adj bilingual
dwukropek m colon
dwukrotnie adu twice
dwukrotny adj twofold
dwuletni adj two years'
dwulicowość f duplicity
dwulicowy adj double-faced, hypocritical
dwumasztowiec m mors. two-master
dwumasztowy adj mors. twomasted
dwumian m mat. binomial
dwumiesięcznik m bimonthly
dwumiesięczny adj bimonthly
dwunastka f twelve
dwunastnica f anat. duodenum
dwunasty num twelfth
dwunożny adj two-legged; ~e stworzenie biped
dwuosobowy adj for two persons; (o grze) two-handed
dwupiętrowy adj three-storied
dwupłatowiec m biplane
dwuręczny adj two-handed
dwurzędowy adj double-rowed; (o marynarce) double-breasted
dwustronny adj two-sided; (o umowie) bilateral
dwutlenek m chem. dloxide
dwutomowy adj two-volume attr
dwutorowy adj double-track attr
dwutygodnik m biweekly
dwutygodniowy adj fortnightly
dwuwiersz m couplet
dwuzgłoskowy adj gram. disyllabic
dwuznacznik m quibble, equivoke
dwuznaczność f ambiguity dwuznaczny adj equivocal, ambiguous
dwużeństwo n bigamy
dychawica f med. asthma
dychawiczny adj med. asthmatic
dydaktyczny adj didactic
dydaktyka f didactics
dyfteryt m med. diphtheria
dyfuzja f fiz. diffusion
dyg m curtsy
dygnitarz m dignitary (zw. kościelny); pot. topman
dygotać vi shiver
dygresja f digression
dykcja f diction
dykta f plywood
dyktando n dictation
dyktator m dictator
dyktatorski adj dictatorial
dyktatura f dictatorship; ~ proletariatu dictatorship of the proletariat
dykteryjka f anecdote
dyktować vt dictate
dylemat m dilemma
dyletancki adj dilettantish
dyletant m dilettante
dyliżans m stage-coach
dym s smoke; puścić z ~em send up in smoke; pójść z ~em go up in smoke
dymić vi smoke, reek
dymisja f dismissal; resignation; podać się do ~i hand in one's resignation, resign
dymisjonować vt dismiss
dymny adj smoky
dynamiczny adj dynamie
dynamika f dynamics
dynamit m dynamite
dynia f bot. pumpkin
dyplom m diploma
dyplomacja f diplomacy
dyplomata m diplomat
dyrekcja f management
dyrektor m director, manager
dyrygent m conductor
dyscyplina S discipline
dysk m disc; sport discus
dyskretny adj discreet
dyskryminacja f discrimination
dyskusja f discussion
dyskwalifikować vt disqualify
dyspozycja f disposition; disposal; być do czyjejś ~i be at sb's disposal
dysproporcja f disproportion
dysputa f dispute, disputation
dysputować vi dispute (o czymś on, about sth)
dystans m distance
dystansować vt outdistance
dystrakcja f distraction, distractedness
dystrybucja f distribution
dystyngowany adj distinguished
dystynkcja f distinction
dysydent m dissident, dissenter
dyszeć vi gasp, pant
dyszel m thill
dyszkant m muz. treble
dywan m carpet, rug
dywersja f diversion
dywidenda f dividend
dywizja f division
dywizjon m lotn. wing
dyzenteria f med. dysentery
dyżur m duty; mieć ~r be on duty; nie być na ~rze be off duty
dyżurny adj on duty; s m officer on duty
dzban m jug, pitcher
dzbanek m jug
dziać vt vi knit
dziać się vi go on, happen, take place, occur; co się tu dzieje? whafs up here?; niecb się dzieje, co chce happen what may; co się z nim dzieje? whats happening to him?
dziad m grandfather; old man; (żebrak) beggar; zejść na ~y go to the dogs
dziadek m grandpapa; (żebrak) beggar; ~ do orzechów nutcracker(s)
dziadowski adj (żebraczy) beggarly; (tandetny) rotten
dział m section, division, part, sphere; geogr. ~ wód watershed
działacz m man of action; ~ społeczny social worker; ~ polityczny activistj ~ partyjny party worker
działać vi act, be active, operate; (o leku) be effective; (o wrażeniu) affect; ~ komuś na nerwy get on sb's nerves; zacząć ~ come into operation; ~ cuda work wonders
działalność f activity
działanie n activity; effect; operation; mat. rule
działka f lot, allotment, parcel
działo n cannon, gun
dziany adj knitted; wyroby ~e knitted goods
dziarski adj brisk, brave
dziąsło n gum
dzicz f savages, rabble, riff-raff
dziczeć vi become savage, grow wUd
dziczyzna f venison
dzida f spear
dzieciak m kid
dzieciarnia f children, zbiór, small fry
dziecięcy adj child's, children's; med. paraliż ~ lnfantile paralysis
dziecinada f childishness
dziecinnieć vi become childish
dziecinny adj childish
dzieciństwo n childhood
dziecko n child; (do 7 lat) infant; (niemowlę) baby
dziedzic m heir
dziedzictwo n inheritance, heritage
dziedziczka f heiress
dziedziczny adj hereditary; obciążenie ~e taint
dziedziczyć vt inherit
dziedzina f domain, sphere
dziedziniec m court, yard, courtyard
dziegieć m tar
dzieje s pl history
dziejopisarstwo n liistoriography
dziejopisarz m historian
dziejowy adj historic(al)
dziekan m dean
dziekanat m dean's office, deanery
dzielenie n division
dzielić vt divide; distribute; separate; (podzielić) share; mat. ~ć przez divide by; ~ się vr be divided; share (czymś z kimś sth with sb); 15 ~ się przez 3 15 can be divided by 3; ta książŹka ~ się na 3 części this book is divided into 3 parts
dzielna f mat. dividend
dzielnica f quarter; district
dzielnik m mat. divisor
dzielność f bravery
dzielny adj brave
dzieło n work, act, deed
dziennie adv daily, a day; z razy ~ twice a day
dziennik m (gazeta) daily; (pamiętnik) diary; ~ buchalteryjny day-book; ~ lekcyjny class book
dziennikarski adj journalistic
dziennikarstwo n journalism
dziennikarz m journalist
dzienny adj daily, day's; praca ~a (całodzienna) day's work, (uiykonytoana 10 dzień) day-work; światło ~e daylight
dzień m day; ~ po dniu day by day; ~ powszedni workday, weekday; cały ~ the whole day long; co drugi ~ every other day; na drugi ~ on the next day; raz na ~ once a day; z dnia na ~ from day to day; za dnia by day, in the day-time; pewnego dnia one day; któregoś dnia some day, the other day
dzierżawa f leasę, tenancy dzierżawca m tenant, leaseholder, lessee
dzierżawczy adj gram. possessive
dzierżawić vt lease, take on lease, hold by lease
dzierżawny adj, czynsz ~y rental, rent-charge; umowa ~a leasehold deed
dzierżyć vt hold, keep
dziesiątka f ten
dziesiątkować vt decimate
dziesiąty num tenth
dziesięcina f tithe
dziesięciokrotny adj tenfold
dziesięciolecie n tenth anniversary
dziesięć num ten
dziesięciokroć num ten times
dziesiętny adj decimal
dziewczę n girl, maiden
dziewczęcy adj girl's, girlish, raaidenly
dziewczyna f girl
dziewczynka f girl, pot. (podlotek) flapper
dziewiątka f nine
dziewiąty num ninth
dziewica f virgin, maiden
dziewictwo n virginity, maidenhood
dziewiczy adj virgln(al), maiden; ~a gleba virgln soli; las ~y virgin forest
dziewięć num nine
dziewięćdziesiąt num ninety
dziewięćdziesiąty num ninetieth
dziewięćset num nine hundred
dziewiętnastka f nineteen
dziewiętnasty num nineteenth
dziewiętnaście num nineteen
dziewka f maid; uj, wench
dzięcioł m woodpecker
dziękczynienie n thanksgiving
dziękczynny adj thankful; list ~ letter of thanks
dzięki s pl thanks; praep thanks to, owing to
dziękować vi thank
dzik m (wild) boar
dziki adj wild, savage; s m savage
dziobać vt peck
dziobaty adj (po ospie) pock-marked
dziobek m (np. imbryka) spout, nozzle
dziób m beak, bili; (okrętu) prow
dzisiaj, dziś adt today; ~ rano this morning; ~ wieczór this evening; od ~ za tydzień this day week
dzisiejszy adj todays, present, present-day; w ~ch czasach nowadays, these days
dziura f hole, opening, cavity
dziurawić vt hole, make holes
dziurawy adj leaky, fuli of holes
dziurkować vt perforate
dziw m marvel, wonder
dziwactwo n eccentricity, peculiarity
dziwaczeć vi become eccentric
dziwaczny adj eccentric, odd
dziwak m eccentric
dziwić vt astonish; ~ się vr wonder, be astonished (komuś, czemuś at sb, sth); nie ma się czemu ~ it is no wonder
dziwny adj strange, queer; nic ~ego,'że ... no wonder that ...; cóż ~ego, że ... what wonder that
dziwo n marvel, wonder; prodigy
dziwoląg m monster, deformed creature, monstrosity, oddity
dzwon m beli; bić w ~y ring the bells
dzwonek m (hand-)bell; (dzwonienie) ring; (telefoniczny) cali
dzwonić vi ring; (telefonować) ring up (do kogoś sb); ~ć do drzwi ring at the door; ~ mi w uszach my ears tingle
dzwonko n (ryby) slice
dzwonnica f belfry
dzwonnik m bell-ringer
dźwięczeć vi sound, resound, ring
dźwięczność f sonority
dźwięczny adj sonorous
dźwięk m sound
dźwiękowy adj sound; film ~ sound film; pot. talkies
dźwig m (winda) lift, am. elevator; (turaw) crane
dźwigać vt (notlć) carry; (podnosić) lift, heave; ~ się vr raise oneself, rise
dźwignia f lever
dżdżownica f zool. rainworm
dżdżysty adj rainy
dżem m jam
dżentelmen m gentleman
dżinsy s pl jeans, denims
dżokej m jockey
dżonka f junk
dżuma f med. plague
dżungla f jungle
ebonit m ebonite
echo n echo; przen. response
edukacja f education, instruction
edycja f edition
edykt m edict
efekt m effect
efektowny adj effective, showy
efektywny adj efficient, effective
efemeryczny adj ephemeral
efemeryda f ephemera
Egipcjanin m Egyptian
egipski adj Egyptian
egoista m egoist
egoistyczny adj egoistic, selfish
egoizm m egoism
egzaltacja f exaltation
egzaltować się vr go into ecstasies (czymś over sth)
egzamin m examinatlon, pot. exam; zdawać ~ sit for an examination; zdać ~ pass an examination; nie zdać ~u fail in an examination
egzaminujący adj examinational; komisja ~a board of examiners
egzaminator m examiner
egzaminować vt examine
egzekucja f execution
egzekucyjny adj executive; platon ~ firing squad
egzekutor m executor
egzekutywa f executive (power)
egzekwować vt execute; (pieniąŹdze, należność ttp.) exact (coś od kogoś sth from sb)
egzema f med. eczema
egzemplarz m copy
egzotyczność f exotism
egzotyczny adj exotic
egzystencja f existence
egzystencjalizm m existentialism
egzystować vi exist
ekierka f set-square
ekipa f crew, team
eklektyczny adj eclectic
ekonom m (land) steward
ekonomia f economy; (nauka) economics
ekonomiczny adj economic(al)
ekonomika f economics
ekonomista m economist
ekran m screen
ekscelencja f exeellency
ekscentryczność f eccentricity
ekscentryczny adj eccentric, quaint
eksces m (zw. pt ~y) exceses, disturbances
ekshumacja f exhumation
ekshumować vt exhume
ekskluzywny adj exclusive
ekskomunika f excommunication
eksmisja f eviction
eksmitować vt evict
ekspansja f expansion
ekspansywny adj expansive
ekspedient m (w sklepie) shop-assistant, salesman
ekspediować vt dispatch, forward; sell
ekspedycja f dispatch; expedition; (biuro) forwarding department
ekspedycyjny adj expeditionary
ekspedytor m forwarding agent
ekspert m expert (w czymś at, in sth)
ekspertyza f expert's report
eksperyment m experiment
eksperymentować vi experiment
eksploatacja f exploitation
eksploatować vt exploit; (robotnika) sweat
eksplodować vi explode
eksplozja f exploslon
eksponat m exhibit
eksponować vt expose, exhibit
eksport m export, exportation
eksporter m exporter
eksportować vt export
ekspress m express (trata); (list) express letter
ekspresja f expression
ekstaza f ecstasy
eksterminacja f extermination
eksternista m extramural student
eksterytorialny adj extraterritorial
ekstrakt m extract
ekstrawagancja f extravagance
ekstrawagancki adj extravagant
ekwipować vt equip, fit out
ekwipunek m equipment, outfit
ekwiwalent m equivalent
elastyczność f elasticity
elastyczny adj elastic
elegancja f elegance
elegancki adj elegant, smart
elegant m dandy
elegia f elegy
elektroda f electrode
elektroliza f electrolysis
elektroluks m vacuum-cleaner; Hoover
elektromagnes m electromagnet
elektrometr m electrometer
elektron m flz. electron
elektronika f electronics
elektrotechnik m electrician
elektrotechnika f electrical engineering
elektrownia f power-station
elektryczność f electricity
elektryczny adj electric
elektryfikacja f electrificatlon
elektryfikować vt electrify
elektryk m electrician
elektryzacja f electrisation
elektryzować vt electrify; przen. galvanize
element m element
elementarny adj elementary
elementarz m primer, ABC
elewacja f elevation
elewator m elevator, grain elevator
eliksir m elixir
eliminacja f elimination
eliminacyjny adj eliminatlng; zawody ~e trial heats
eliminować vt elimlnate
elipsa f mat. ellipse; oram. ellipsis
elita f elitę
emalia f enamel
emaliować vt enamel
emancypacja f emancipation
emancypantka f suffragette, pot. new woman
emancypować vt emancipate
emblemat m emblem
embrion m embryo
emeryt m pensioner, retired (officer, teacher etc.)
emerytować vt pension off
emerytowany adj retired
emerytura f retiring pension, retired pay; przejść na ~ę. retire
emfatyczny adj emphatic
emfaza f empbasis
emigracja f emigration, exile
emigracyjny adj emigration attr; rząd ~ government in exile
emigrant m emigrant; (polityczny) ćmigre
emigrować vi emigrate
eminencja f eminence
emisariusz m emissary
emisja f emission, issue; radio broadcast
emitować vt emit, issue; radio broadcast
emocja f emotion
empiryczny adj empirical
empiryzm m empiricism
emulsja f emulsion
encyklika f encyclical
encyklopedia f encyclopaedia
encyklopedyczny adj encyclopaedic
energetyka f energetics
energia f energy
energiczny adj energetic, actlve, yigorous
entuzjastyczny adj enthusiastic
entuzjazm m enthusiasm
entuzjazmować się vr be enthusiastic (czymś about sth)
enuncjacja f enunclation
epiczny, epicki adj epic(al)
epidemia f epidemie
epika f epic poetry
epilepsja f med. epilepsy
epileptyk m epileptic
epilog m epilogue
episkopat m episcopate
epitet m epithet
epizod m episode
epoka f epoch
epokowy adj epoch-making
epopeja f epic, epopee
epos m epos
era f era
erotyczny adj erotic
erotyzm m eroticism
erudycja f erudition
erudyta m erudite (person)
erupcja f geol. med. eruption
esencja f essence
eskadra f mors. lotn. squadron
eskapada f escapade
eskorta f escort
eskortować vt escort
esteta m aesthete
estetyczny adj aesthetic
estetyka f aesthetics
Estończyk m Estonian
estoński adj Estonian
estrada f platform
etap m stage
etat m permanency, permanent post; być na ~cie hold a regular post
etatowy adj permanent
etatyzm m State control
etażerka f what-not, shelf; (na książki) bookstand
eter m ether
etniczny adj ethnic
etnograf m ethnographer
etnografia f ethnography
etnograficzny adj ethnographic
etnolog m ethnologist
etnologia f ethnology
etyczny adj ethical
etyka f ethles
etykieta f etiquette; (napis, kartka) label, tag
etymologia f etymology
etymologiczny adj etymologic(al)
eugenika f eugenies
eukaliptus m bot. eucalyptus
Europejczyk m European
europejski adj European
ewakuacja f evacuation
ewakuować vt evacuate
ewangelia f gospel
ewangelicki adj Protestant
ewangeliczny adj evangelic(al)
ewangelik m Protestant
ewentualnie adu possibly, in case
ewentualność f contingeney, eventuality
ewentualny adj contlngent, possible, likely
ewidencja f register, registry; record; file; biuro ~1 registry offlice
ewolucja f evolution; ~ drogą doboru naturalnego the survival of the fittest
ewolucjonizm m evolutionism
ewolucyjny adj evolutionary
fabryczny adj manufactured, attr lactory; znak ~ trade mark
fabryka f factory, works, (tekstylna, papieru) mili, plant
fabrykant m manufacturer
fabrykat m manufacture, manufactured artlcle
fabrykować vt manufacture, make, produce
fabularny adj: film ~ feature film
fabuła f contents, plot
facet m pot. fellow, guy
fach m occupation, profession
fachowiec m expert, speclalist
fachowy adj professlonal, expert
facjata f garret, attic; pot. (twarz) phiz
fagot m muz. bassoon
fajans m common chlna, faience
fajerka f fire-disk, fire-pan
fajerwerk m firework (zw. pl)
fajka f pipe
fajny adj pot. tip-top
fajtlapa m pot. galoot
fakt m fact
faktor m agent, broker
faktura f handl. invoice
faktycznie adv in fact, actually
faktyczny adj actual, real
fakultatywny adj optional
fakultet m faculty
fala f wave; (bahoan) billow; (duża i długa) roller; ~a zimna cold wave; (radio) zakres ~ wave-band
falanga f (szyk) phalanz; polit. Falangę
falbana f flounce
falisty adj wavy, undulating
falocbron m breakwater
falować vi wave, undulate
falset m muz. falsetto
falsyfikat m forgery, counterfeit
falsyfikować vt falsify, forge, counterfeit
fałda f fold, pleat
fałsz m falsehood, deceit
fałszerstwo n falsiflcation, forgery
fałszerz m falslfier, forger
fałszować vt falsify, forge, counterfeit
fałszywy adj false; (podrobiony) ; spurious, forged
fanatyczny adj fanatical
fanatyk m fanatic
fanatyzm m fanaticism
fanfara f flourish (of trumpets)
fanfaron m swaggerer
fant m pawn, pledge; gra w ~y gamę of forfelts
fantasta m dreamer, visionary
fantastyczny adj fantastic(al)
fantazja f fantasy, phantasy; fancy
fara f parish church
faraon m Pharaoh
farba f dye, paint, colour; ~ drukarska printer's ink; ~ olejna oil-colour; ~ wodna water-colour
farbiarnia f dyer's, dye-works
farbować vt dye, paint, colour; ~ na czarno dye black
farmaceuta m pharmacist
farmacja f pharmacy
farmakologia f pharmacology
farmakopea f pharmacopoeia
farsa f farce
farsz m stuffing
fartuch m apron
fartuszek m pinafore
faryzeusz m rei. Pharisee
fasada f facade
fascynować vt fasclnate, charm
fasola f bean (zw. pl beans); ~ szparagowa French beans
fason m pattern, fashlon; (szyk) style, chic
fastryga f tacks
fastrygować vt tack
faszerować vt stuff
faszyna f fascine
faszysta m fascist
fatalista m fatalist
fatalizm m fatalism
fatalny adj fatal
fatyga f fatigue, trouble; zadać sobie ~ę take the trouble
fatygować vt fatigue, trouble; ~ się vr take trouble, trouble
fauna f fauna; ~ wodna aquatic fauna
faworek m crisped cake
faworyt m favourite
faworyzować vt favour
faza f phase
febra f med. ague, fever
federacja f federation
federacyjny adj federal
felczer m assistant surgeon
felieton m feullleton
feminista m feminist
feniks m phoenix
fenomen m phenomenon
fenomenalny adj phenomenal
feralny adj disastrous, ominous
ferie s pt holiday, vacatlon
ferma f farm
ferment m ferment
fermentacja f fermentation
fermentować vi ferment
festiwal m festlval
festyn m festive garden-party, feast
fetor m stench
fetysz m fetish
feudalizm m feudalism
feudalny adj feudal
fiasko n fiasco; skończyć się ~iem come to grief, go by the board
figa f fig
figiel m joke, trick; splatać ~la play a trick (komuś on sb)
figlarz m Jester, joker
figlować vi joke, play tricks; (o dzieciach) romp
figowy adj fig attr; drzewo ~e flg-tree; listek ~y fig-leaf
figura f figurę; statuę; shape; ~ Przydrożna roadside image; przen. wielka ~ big shot
fikać vi ut strike out (legs), gambol, kick up; ~ koziołki turn somersaults
fikcja f fiction, sham; podtrzymywać ~ę keep up the sham
fikcyjny adj flctltious
fiksować vt,f (utrwalać) fix; vi (wariować) go mad
filantrop m philanthropist
filantropia f philanthropy
filar m pillar
filatelista m stamp-collector, philatelist
filatelistyka f philately
filc m felt
filharmonia f Philharmonic Hall
filia f branch (office)
filister m Philistine
filisterstwo m Phillstinism
filiżanka f cup
film m film, moving picture; movie; ~ dokumentalny documentary; ~ długometrażowy full-length film; ~ fabularny feature film; ~ krótkometrażowy short subject, short film; ~ rysunkowy cartoon film; nakręcać ~ shoot a film; wyświetlanie ~u projection, screening
filmowy adj film attr; atelier ~e film-studlo; gwiazda ~a film star; kronika ~a news-reel
filolog m philologist
filologia f philology
filologiczny adj philological
filozof m philosopher
filozofia f philosophy
filozoficzny adj philosophic(al)
filtr m filter
filtrować vt filter
filut m wag, jester
filuterny adj waggish
Fin m Finn
finalizować vt finish (up)
finał m final; muz. finale
finanse s pl finances; minister ~ów bryt. Chancellor of the Exchequer, am. Secretary of the Treasury; ministerstwo ~6w bryt. Exchequer, am. Treasury
finansista m financier
finansować vt finance
finansowy adj financial fiński adi Finnish
fiolet m violet
fioletowy adj violet
fiołek m bot. violet
fiord m geogr. fiord
firanka f curtaln
firma f firm
firmament m firmament
fisharmonia f muz. harmonium
fiszbin m whalebone
fiszka f label, slip; (teton) counter; (to kartotece) card
fizjolog m physiologist
fizjologia f physiology
fizjologiczny adj physiological
fizjonomia f physiognomy
fizyczny adj physical; pracownik ~y manual worker; wychowanie ~e physical trainlng
fizyk m physicist
fizyka f physics
flaga f flag, banner
flak m (zw. pl ~i) intestines, guts; (potrawa) tripe flakon m bottle, phial; (do kwiatów) flower-glass
Flamandczyk m Fleming
flamandzki adj Flemish
flanca f seedling ,niti
flanela f flannel
flanka f wojsk, flank; uderzyć z ~i flank flaszeczka t phial; (na ocet, oliwę) cruet
flaszka f bottle
flądra f zool. flounder
flegma f phlegm
flegmatyczny ad) phlegmatic
flek m heel-tap
flet m muz. flute
flirciarka f, flirciarz m flirt
flirt m flirt, flirtation
flirtować vi flirt
flisak m raftsman
flora f flora
flota f fleet; ~ wojenna navy; ~ handlowa merchant marinę
flotylla f flotilla
fluid m fluid
fluktuacja f fluctuation
fochy s pl pot. sulks; stroić ~ sulk, be in the sulks
foka f zool. seal
foksterier m fox-terrler
fokstrot m foxtrot
folgować vi lndulge (komuś w jeŹgo kaprysach sb in his whims); slacken, relax; (np. o deszczu, chłodzie) abate; (zelżeć) ease off; ~ swym namiętnościom in-dulge one's passions
foliał m folio
folklor m folklore
folwark m (manorial) farm
tonem m phoneme
fonetyczny adj phonetic(al)
fonetyka f phonetics
fonoteka f record library
fontanna f fountaln
foremny adj well-shaped, shapely
forma f shape; (w odlewnictwie) mould; ~y towarzyskie good form, conventions; zbiór, być w ~ie be in due form; nie być w ~ie be out of form
formacja f formation
formalista m formalist
formalizm m formalism
formalność f formality
formalny adj formal; kwestia ~a point of order
format m size
formować vt form, shape, mould; ~ się vr form
formularz m form
formuła f formuła
formułować vt formulate, word
fornir m veneer
fornirować vt veneer
forsa f pot. (pieniądze) dough
forsować vt force; ~ się vr exert oneself
forsowny adj forced, intense
fort m wojsk, fort
forteca f wojsk, fortress
fortel m subterfuge
fortepian m (grand) piano
fortuna f fortunę
fortyfikacja f wojsk, fortiflcation
fortyfikować vt wojsk, fortlfy
fosa f ditch; wojsk, moat
fosfor m chem. phosphorus
fotel m arm-chair
fotogeniczny adj photogenic
fotograf m photographer
fotografia f (technika) photography; (zdjęcie) photograph, picture
fotograficzny adj photographic
fotografować vt photograph
fotokomórka f photo-cell
fotokopia f photocopy
fotometr m photometer
fotomontaż m (technika) photo-montagej (obraz) montage (photograph)
fotoreporter m camera-man
fotos m photo
fracht m freight
fragment m fragment
fragmentaryczny adj fragmentary
frak m dress-coat, tail-coat
frakcja f fraction; polit. faction
francuski adj French
Francuz m Frenchman
Francuzka f Frenchwoman
frank m franc
franko adj adv post-paid
frant m sly-boots; sly dog playing a fool
frasobliwy adj uneasy, sorrowful
fraszka f trifle; lit. limerick
fraza f phrase
frazeologia f phraseology
frazeologiczny adj phraseologlcal
frazes m hollow phrase, clichś; zbiór. ~y elaptrap
fregata f mort. frigate
frekwencja f (w szkole, na zebraniu itp.) attendance .
fresk m fresco
frędzla f fringe
front m front; wojsk, front, fight-ing linę; pójić na ~ to go to the front; przen. zmiana ~u change of front
froterować vt polish
fruwać vi flitter, flutter; (latać) fly
frykas m delicacy, dainty (bit)
frywolny adj frivolous
fryz m arch. frieze
fryzjer m hairdresser, barber
fujara f plpe; przen. (niedołęga) galoot
fujarka f (rural) pipe
fundacja f foundation
fundament m foundation; (podstawa) groundwork
fundamentalny adj fundamental
fundator m founder
fundować vt found, establish; (częstować) treat (komuś coś sb to sth), stand (szklankę piwa glass of beer)
fundusz m fund
funkcja f funetion
funkcjonalny adj functional
funkcjonariusz m functlonary
funkcjonować vi funetion, act
funt m pound; ~ szterling pound sterling
fura f cart
furażerka f forage-cap
furgon m baggage-cart
furia f fury, ragej dostać ~i fly into a fury
furiat m raging fellow
furman m carter
furora f furorę; zrobić ~ę make a furorę
furta f gate
furtka 1 wicket
fusy s pl (np. w kawie) grounds
fuszer m bungler, botcher
fuszerka f bungle, botch
fuszerować vt vi bungle, botch; make a bungle (coś of sth)
futbol m (association) football, soccer
futbollsta m football player, foot-baUer
futerał m case, cover
futro n fur
futryna f window-frame, door-frame
fuzja f fusion; (strzelba) rlfle, gun
gabardyna f gabardine
gabinet m cabinet; (pokój do praŹcy) study
gablota f glass-case, show-case
gad m zool. reptile
gadać vt vi pot. talk, prattle; ~ od rzeczy talk nonsense
gadanie n pot. talk, prattle
gadatliwość f talkativeness
gadatliwy adj talkatlve
gaduła m pot. clapper
gadzina f reptile, viper
gafa f bloomer
gaj m grove
gajowy m gamekeeper
galaktyka f galaxy
galanteria f fancy-goods; (uprzejmość) gallantry
galar m scow
galaret(k)a f jelly
galera f hist. galley
galeria f gallery; ~ obrazów picture-gallery, gallery of pictures
galernik m galley-slave
galimatias m pot. muddle, jumble
galon m (miara) galion; (ozdoba) galloon
galop m gallop; ~em at a gallop
galopować vi gallop
salowy adj gala; strój ~ gala-suit, gala-dress, gala-uniform
galwanizować vt galvanize
gałązka f twig
gałąź f branch
gałgan m rag; pot. (łajdak) rascal, scamp
gałganiarz m rag-and-bone man
gałka f ball, globe; (u drzwi, laski) knob
gama f muz. i przen. gamut, scalę
gamoń m pot. lout, galoot
ganek m porch, veranda(h)
gangrena f gangrenę
gangrenować vt gangrenę
ganić vt blame
gap m gaper
gapa m,f gull, dupe; pasażer na ~ę stowaway; jechać na ~ę stow away
gapić się vr gape (na coś at sth)
garaż m garage
garb m hunch, hump
garbarnia f tannery
garbarz m tanner
garbaty adj hunch-backed
garbić się vr stoop
garbnik m tannin
garbować vt tan
garbus m hunchback
garderoba f (szafa) wardrobe; (szatnia) cloakroom; (odzież) stock of clothes, clothing
gardlany adj throat attr
gardło n throat; przen. wąskie ~ło bottle-neck; mieć ból ~ gardła have a sore throat; mieć nóż na ~le have the knife at one's throat
gardzić vi despise, scorn (czymś sth)
gardziel f gullet
garkuchnia f soup-kitchen
garnąć vt gather up; ~ do siebie hug; ~ się vr cling (do kogoś, czegoś to sb, sth); strive (do czegoś after sth); hunger (do nauki itd. after learning etc); apply oneself (do czegoś to sth)
garncarnia f pottery
garncarstwo n pottery, ceramics
garncarz m potter
garnek m pot
garnirować vt trim, garnish
garnitur m (ubranie) suit (of clothes), clothes; zbiór, set, fittings, mountings
garnizon m garrison; stać ~em garrison
garnuszek m little pot, mug
garstka f handful; smali number
garść f handful; przen. trzymać w ~ci hołd under one's thumb; wziąć się w ~ć puli oneself together
gasić vt extlnguish, put out; (pragnienie) ąuench; (wapno) slake
gasnąć vi go out; (umierać) die away, expire
gastronomia f gastronomy
gastronomiczny adj gastronomical, catering
gaśnica f (fire-)extinguisher
gatunek m kind, sort; biol. species
gatunkowy adj speclfic, generic; ciężar ~ specific gravity
gawęda f chat; story, tale
gawędziarz m story-teller
gawędzić vt chat
gawiedź f rabble
gawron m zool. rook
gaz m gas; ~ świetlny lightlng gas; ~ trujący poison-gas; ~ ziemny natural gas; zatruć ~em gas; zatruć się ~em be gassed
gaza f gauze
gazda m highland farmer
gazeciarz m newsman, newspaper-boy
gazela f zool. gazelle
gazeta f newspaper
gazetka f news-sheet; (tajna) underground paper
gazolina f techn. gasolene
gazomierz m gas-meter
gazownia f gas-works
gazowy adj gaseous, gas attr; maska ~a gas-mask; kuchenka ~a gas-range
gaźnik m carburettor
gaża f salary, pay
gąbczasty adj spongy
gąbka f sponge
gąsienica f zool. Caterpillar
gąsienicowy adj, koto ~e caterpillar-wheel
gąsior m zool. gander; (butla) demijohn
gąszcz m (gęstwina) thicket; (gęsty osad) sediment
gbur m rude fellow, boor
gburowaty adj rude, coarse, boorish
gdakać vi cackle
gderać vi grumble (na kogoś, coś at sb, sth)
gdy conj when, as
gdyby conj if; jak ~ as if; ~ nie to but for that
gdyż conj for, because
gdzie adu conj where; ~ indziej elsewhere
gdziekolwiek adv anywhere
gdzieniegdzie adv here and there
gdzieś adv somewhere, someplace
gejzer m geyser
gen m biol. gene
genealogia f genealogy
genealogiczny adj genealogic(al)
generacja f generation
generalizować vt vi generalize
generał m general
generator m elektr. generator
genetyczny adj genetic
genetyka f genetics
geneza f genesis, origin
genialny adj fuli of genius; człowiek ~y man of genius; myśl ~a stroke of genius
geniusz m genius, man of genius
geodezja f geodesy
geograf m geographer
geografia f geography
geograficzny adj geographic(al)
geolog m geologist
geologia f geology
geologiczny adj geological
geometra m geometrician, (land) surveyor
geometria f geometry; ~ wykreślna descriptive geometry
geometryczny adj geometric(al)
georginia f bot. dahlia
germanista m student of German philology; Germanist
germanizm m germanism
germański adj Germanie
gerontologia f gerontology
gest m gesture
gestykulacja f gesticulation
gestykulować vi gesticulate
getry s pl (długie) gaiters, (krótkie) spats
getto n ghetto
gęba f pot. mug; wulg. stulić ~ę shut up
gęgać vi gaggle
gęsi adj goose attr; ~e pióro goose quill; iść ~ego walk In Indian file
gęsina f roast goose
gęstnieć vi thicken
gęstość f thickness, density
gęstwina f thlcket
gęsty adj thick, dense; (np. o tkaninie) close
gęś f zool. goose
gęślarz m rebeck player
gęśle s pt rebeck
giąć vt bend, bow; ~ się vr bend, bow (down)
gibki adj flexible, pliant
gibkość f flexibility, pliability
giełda f stock exchange; czarna ~ black market
giełdowy adj, ceduła ~a list of quotations, stock-exchange list; makler ~y stock-broker
giełdziarz m stock-exchange operator, stock-Jobber
giemza f chamois-leather
giermek m hist. shield-bearer, sąuire; (w szachach) bishop
giez m gadfly
giętki adj Hexible, pliant
giętkość f flexibility, pliability
gięty adj, meble ~e bentwood furniture
gigant m glant
gigantyczny adj gigantic, giant
gilotyna f guillotine
gimnastyczny adj gymnastic
gimnastyk m gymnast
gimnastyka f gymnastics
gimnastykować się vt do gymnastics
gimnazjalista m grammarschool boy
gimnazjum n sing nieodm. gram-mar school
ginąć vi perish; go lost
ginekolog m gynaecologist
ginekologia f gynaecology
gips m plaster
gipsować vt plaster
girlanda f garland
giser m founder, moulder
gisernia f foundry
gitara f muz. guitar
glansować vt glaze
glazura f glazej (materiał) glazing
glazurować vt glaze
gleba f soli
ględzlć vi pot. twaddle
gliceryna f glycerine
glin m chem. aluminium
glina f clay
glinianka f clay-pit
gliniany adj earthen; naczynia ~e earthenware zbiór.
gliniasty adj clayey
glinka f potter's clay, argil
glista f (earth-)worm; (.ludzka) ascarid
glob m globe
globalnie adv in the gross, in bulk
globalny adj total
globus m globe
gloria f glory; (aureola) halo
gloryfikować vt glorify
glosa f gloss
glukoza f chem. glucose
gładki adj smooth; plain; (o Witosach, futrze) sleek; (o manierach) polished, refined; ~ materiał (bez wzoru) plain fabric
gładkość f smoothness, ease; (obejścia) refinement
gładzić vt smoothe, polish
głaskać vt stroke
głaz m rock; (otoczak) boulder
głąb 1.f = głębia
głąb 2. m (np. kapusty) stump
głębia f depth, deep; przen. profundity; w ~ lasu in the heart, of the forest; z ~ serca from the bottom of one's heart
głębinowy adj deep-sea attr
głęboki adj deep; przen. profound; w ~ą noc in the dead of night
głębokość f depth; profundity
głodny adj hungry
głodomór m starveling
głodować vi starve, hunger
głodowy adj hunger attr; kuracja ~a hunger-cure; strajk ~y hunger-strike
głodówka f (protestacyjna) hunger-strike; (lecznicza) hunger-cure
głodzić vt starve, famish; ~ się nr starve, famish; ~ się na śmierć starve oneself to death
glos m voice; (to gtosoloanlu) vote; (dzwonka) sound; prawo ~u right of vote; większość ~ów majority of votes; czytać na ~ read aloud; dopuścić do ~u give permission to speak; mieć ~ have a voice; oddać ~ na kogoś give sb one's vote; prosić o ~ ask for permission to speak; udzielić ~u give permission to speak, give the floor; zabrać ~ begin to speak, stand up to speak, take the floor
głosiciel m proclaimer
głosić vt proclaim, propagate
głoska f gram. sound
głosować vi vote, (tajnie) ballot; ~ nad czymś put sth to the vote; ~ na kogoś vote for sb
głosowanie n voting, poll, (tajne) ballot
głosownia f gram. phonetics
głosowy adj vocal
głosujący m voter
głośnia f anat. glottis
głośnik m megaphone, loud-speaker
głośno adv loud(ly), aloud, in loud voice
głośny adj loud; (sławny) famous
głowa f head; ~a kapusty head of cabbage; w kapeluszu na ~ie with one's hat on; z obnażoną ~ą bare-headed; przen. łamać sobie ~ę rack one's brains (nad czymś about sth); mieć coś na ~ie have sth on one's hands; on ma przewrócone w ~ie he has a queer head; on ma źle w ~łe there is sth wrong in his head; pobić na ~ę rout, defeat thoroughly; przychodzi mi do ~y U occurs to me; zmyć komuś ~ę take sb to task; co ~a to rozum so many men, so many minds; od stóp do głów from top to toe
głowica f head; arch. capital
głowić się vr rack one's brains (nad czymś about sth)
głownia f firebrand
głód m hunger (czegoś for sth); (powszechny) famine; poczuć ~ become hungry; przen. ~ mieszkaniowy scarcity of lodgings; ~ ziemi land hunger
głóg m bot. hawthorn
główka f (smali) head; ~ maku poppy-head
głównodowodzący m commander-in-chief
główny adj main, chief, principal, cardinal; (o stacji, zarządzie) central; (o poczcie) generał; ~a wygrana first prize
głuchnąć vi grow deaf
głuchoniemy adj deaf and dumb, deafmute
głuchota f deafness
głuchy adj deaf (na lewe ucho in the left ear); (o dźwięku) hollow, duli; ~a cisza dead silence; ~a wieść vague news; być ~ym na prośby turn a deaf ear to entreaties
głupi adj silly, stupid, foolish
głupiec m fool, blockhead
głupieć vi grow stupid
głupkowaty adj half-witted, duli
głupota f stupidity
głupstwo n silly stuff, nonsense; (drobnostka) trifle; pleść ~a talk nonsense
głusza f solitude, dead silence
głuszec m zool. capercaillie, wood-grouse
głuszyć vt deafen; (przyciszać) damp; zob. zagłuszać
gmach m edifice
gmatwać vt tangle, embroU
gmatwanina f tangle, imbroglio
gmerać ut fumble (w czymś at, In, with sth; za czymś after, for ith)
gmina f community; (wiejska) parish; (miejska) municipality, munlcipal Corporation; Izba Gmin House of Commons
gminny adj communal; (pospolity) vulgar; rada ~a parish council
gnać ut drive; ut run
gnat m pot. bone
gnębiciel m oppressor
gnębić vt oppress; (dręczyć) worry; (dokuczać) harass
gniady adj bay
gniazdko n (Uttle) nest; elektr. socket
gniazdo n nest; przen. ~ rodzinne hearth, home
gnicie n rotting, decay, putrefaction; podlegający ~u liable to decay
gnić ut rot, decay, putrefy
gnida f nit
gnieść vt press, squeeze; (ciasto) knead; ~ się ur press, crush
gniew m anger; wpaść w ~ get angry, burst out in anger
gniewać ut anger; ~ się ur be angry (na kogoś with sb, na coś at sth)
gniewliwy adj irritable, irascible
gniewny adj angry, irrltated
gnieździć się vr nest, nestle (down)
gnoić ut (nawoztć) dung, manure; ~ się VT (jątrzyć stę) fester
gnojówka f liąuid manure
gnom m gnomę
gnój m dung, manure
gnuśnieć vi stagnate, be slothful
gnuśność f stagnation, sloth
gnuśny adj stagnant, slothful
gobelin m gobelin
godło n de vice; ~ Polski Polish ensign
godność f dlgnity
godny adj worthy; (pełen godności) dignified; ~ podziwu admirable; ~ polecenia recommendable; ~ pożałowania lamentable; ~ szacunku respectable; ~ widzenia worth seeing
gody s pl feast; (weselne) nuptials godzić ut (.najmować) engage, hire; (jednać) conciliate; vi hit (w coś sth), aim (w coś at sth); ~ na czyjeś życie attempt sb's life; ~ się vr agree, consent (na coś to sth); reconcile oneself (np. z losem to one's lot)
godzina f hour; ~y nadliczbowe overtime; ~y przyjęć reception, office-hours, consulting-hours; ~y urzędowe office hours; pracować poza ~ami urzędowymi work overtime; pół ~y half-an-hour; która ~? what time is it?; jest ~a trzecia it is three o'dock; co dwie ~y every second hour; przen. na czarną ~ę for a rainy day; całymi ~ami by the hours
godziwy adj suitable, fair
goić vt heal, cure; ~ się ur heal (up), be cured
golenie n shave; maszynka do ~a safety-razor
goleń m shin(-bone), anat. tibia
golić ut shave; ~ się vr shave, have a shave
golonka i pig's feet, pettitoes
gołąb m pigeon; siwy jak ~ snow-white
gołąbek m (także przen.) dove
gołębi adj dove-like
golębiarz m pigeon-keeper
gołębica f dove
gołębnik m pigeon-house
gołoledź f glazed frost
gołosłowny adj unfounded, ground-less
gołowąs m youngster
goły adj naked; (ogołocony) bare; (obnażony) nudę; ~ym okiem with the naked eye; na ~ej ziemi on the bare ground; z ~ą głową bare-headed; pod ~ym niebem under the open sky; z ~ymi rękoma empty-handed; pot. ~y jak święty turecki as poor as a church mouse
gomółka f lump
gondola f gondola; lotn. nacelle
gong m gong
gonić ut chase, drive, pursue; vi run, chase, be after; ~ ostatkami be short (czegoś of sth); ~ się vr chase one another; race
goniec m messenger; (w hotelu) bell-boy; (w szachach) bishop
goniometr m goniometer
gonitwa f run, chase
gont m shingle
gończy adj, list ~ warrant of arrest; pies ~ hound
gorąco 1. adv hot(ly); jest mi ~ I am hot; ~ dziękować thank warmly; przen. na ~ with-out a momenfs delay
gorąco 2. n heat
gorący adj hot; (o strefie) torrid; przen. (płomienny) ardent, (żarliwy) fervent; przen. w ~ej wodzie kąpany hot-blooded; złapać na ~ym uczynku catch red-handed
gorączka f fever; przen. excitement, passion; biała ~ delirium tremens; ~ złota gold fever
gorączkować vi have a fever; ~ się vr be excited
gorączkowy adj feverish; stan ~ temperaturę
gorczyca f bot. mustard
gorczyczny adj mustard attr
gordyjski adj Gordian; przen. przeciąć węzeł ~ cut the Gordian knot
gorliwiec m zealot
gorliwość f zeal, fervour
gorliwy adj zealous, fervent
gors m breast; plastron
gorset m corset; stays pl
gorszy adj comp worse
gorszyć ut scandalize, demoralize; ~ się ur be scandalized (czymś at sth)
gorycz f bitterness
goryczka f bitter taste; bot. gentian
goryl m zool. gorilla
gorzałka f vodka
gorzeć ut bura, be ablaze
gorzej adu comp worse; tym ~ so much the worse; ~ się czuję I am worse
gorzelnia f distiUery
gorzki adj bitter
gorzknieć vi become bitter
gospoda f inn, public house, tavern
gospodarczy adj economic
gospodarka f economy; (domowa) housekeeping, management
gospodarny adj economical
gospodarować vi farm; manage, administer; (w domu) keep house
gospodarstwo n (rolne) farm, farming; (domowe) household
gospodarz m (rolnik) farmer; landlord; (właściciel) master (of the house); (pan domu) host; (zarządca) manager
gospodyni f mistress (of the house); (pani domu) hostess; manageress; landlady
gosposia f housekeeper
gościć vt receive, entertain; (przyjąć na nocleg) put up; ui stay (u kogoś with sb)
gościec m med. gout
gościna f stay, visit
gościniec m highroad;f (podarunek) present, gift
gościnność f hospitality
gościnny adj hospitable; pokój ~ guest-room
gość m guest, visitor; (klient) customer, patron; (w pensjonacie) boarder
gotować vt cook, boil; (przygotowywać) prepare; ~ się ur (o wodzie, mleku) boil, (o potrawach) be cooking; (przygotowywać się) prepare (do czegoś, na coś for sth)
gotowość f readiness
gotowy adj ready, prepared (na coś, do czegoś for sth); finished; ~e ubranie ready-made clothes
gotówka f cash, ready money; płacić ~ą pay (in) cash
gotycki adj Gothic
gotyk m Gothic (style); (pismo) Gothic letters
goździk m bot. carnation, pink
góra f mountain; (szczyt, górna czaić) top; ~a lodowa iceberg; do '^y nogami upside down; na górze up, above, at the top, (na ptę.trze) upstairs; z ~y down, downwards, downstairs, from above; u ~y stronicy at the top of the page; płacić z ~y pay in advance; ręce do ~y! hands up!; traktować z ~y look down (kogoś upon sb); z ~ą (ponad) over; brać ~ę get the upper hand (nad kimś of sb); w ~ę rzeki upstream; zbocze ~y hillside; pod ~e uphill
góral m mountaineer, highlander
górka f hill
górnictwo n mining (industry)
górniczy adj mining
górnik m miner; inżynier ~ mining-engineer
górnolotny adj highflown
górny adj upper, superior; ~a granica upper limit
górować vi prevail (nad kimś over sb), be superior (nad kimś to sb)
górski adj mountain attr; łańcuch ~ mountain-chain
górujący adj prevalent, predominant
górzysty adj mountainous
gra f play; gamę; teatr acting; (hazard) gamble; ~ słów play upon words, pun; wchodzić w grę come into play
grab m bot. hornbeam
grabarz m grave-digger
grabić vt (np. siano) rake; (rabować) rob, plunder
grabie s pl rake
grabieć vi grow numb
grabież f plunder
grabieżca m plunderer
grabieżczy adj rapacious
graca f hoe
gracja f grace, charm
gracować vt hoe
gracz m player; (hazardowy) grambler; ~ na giełdzie stock-exchange speculator; ~ na wyścigach betting-man; (w tenisie) ~ podający server, ~ przyjmujący striker
grać vi play; ~ na giełdzie operate on Change; ~ na loterii play in the lottery; ~ na skrzypcach play (on) the violinj ~ na wyścigach bet in horse-racing; ~ w karty play cards
grad m hali; ~ pada it hails
gradacja f gradation
gradobicie n hailstorm
graficzny adj graphic
grafik m graphic artist
grafika f graphic art
grafit m miner, graphite
grafologia f graphology
grafoman m scribbler
grafomania f mania for scribbling
grajek m player, fiddler
gram m gram, gramme
gramatyczny adj grammatical
gramatyka f grammar
gramofon m gramophone
granat m (kolor) navy-blue; (owoc) pomegranate; (pocisk) grenade, shell; (kamień) gamet
granatnik m wojsk, howitzer
granatowy adj navy-blue
granlastosłup m prlsm
graniasty adj angular
granica f (kres, zakres) limit; (geograficzna, polityczna) border, frontier; (demarkacja) boundary; za ~ą, za ~ę abroad; przekroczyć ~e przyzwoitości transgress the laws of propriety; wszystko ma swoje ~e there is a limit to everything
graniczny adj border(ing), frontier attr; kamień ~y borderstone, landmark; kordon ~y military cordon, patrolled border; linia ~a boundary(-line)
graniczyć vi border (z czymś on sth)
granit m granite
granulacja f granulation
granulować vt granulate; ~ sie. vr granulate
grań f ridge
grasica f anat. thymus
grasować vi maraud, prowl; (o chorobach) spread, prevail
grat m pot. stick; przen. (o starym człowieku) fogey
gratis adv gratis, free of charge
gratisowy adj free of charge, gratuitous
gratka f windfaU
gratulacja f congratulation
gratulować vi congratulate (komuś czegoś sb on sth)
gratyfikacja f gratulty, extra pay
grawer m engraver
grawerować vt engrave
grawerstwo n engraving
grawerunek m engraving
grawitacja f gravitation
grawitować vi gravitate (ku komuś, czemuś towards sb, sth)
grawiura f engraving
grdyka f anat. Adam's apple
grecki adj Greek
Grek m Greek
gremialnie adu In a body, in a mass
gremialny adj generał
gremium n sing nieodm. staff, body
grenadier m grenadier
grępel m card
gręplować vt card
grobla f dam
grobowiec m tomb, sepulchre
grobowy adj sepulchral; kamień ~ tomb-stone; przen. cisza ~a dead silence
groch m pea; (potrawa) peas pl; pot. ~ z kapustą hotch-potch
grochówka f pea-soup
grodzić vt hedge, fence
grodzki adj municipal
grom i thunderbolt; ~ z jasnego nieba bolt from the blue
gromada f crowd, throng; troop, group
gromadny adj numerous, collective
gromadzić vt accumulate, amass, heep up; ~ się vr assemble, gather
gromadzki adj communal, common
gromić vt thunder, storm (kogoś at sb); (rozbijać, niszczyć) rout, smash
gromki adj resonant, thunderous
gromnica f rei. blessed wax-candle
gromniczny adj, dzień Matki Boskiej Gromnicznej Candlemas
grono n bunch of grapes; (grupa) circle, company, staff
gronostaj m zool. ermine
gronostajowy adj, futro ~e ermine
grosz m grosh; przen. penny; bez ~a penniless; co do ~a to a penny; ~ wdowi widow's mite
grot m pikę, dart, bolt, arrow-head
grota f grotto, cave
groteska f grotesque
grozja f horror, terror; przejąć ~ą strike with awe, terrify
grozić vi threaten (komuś czymś sb with sth), menace; ~ nam burza we are threatened with a storm; ~ epidemia an epidemie is imminent
groźba f menace, threat
groźny adj threatening; terrible, dangerous, severe
grożący adj threatening, imminent
grób m grave; (grobowiec) tomb; lit. i rei. sepulchre
gród m lit. town; (fortified) castle
grubas m fatty
grubianin m boor
grubiański adj boorish, rude
grubiaństwo n boorishness, rudeness
grubieć vi grow stout, become thick, thicken
gruboskórny adj coarse-skinned, thick-skinned, coarse
grubość f thickness, stoutness; (objętość) bulk
gruby adj thick, stout, big, bulky; (o suknie, rysach twarzy) coarse; (o biedzie) gross; (o glosie) Iow, deep
gruchać vi coo
gruchnąć vi tumble down, bump; wieść ~ęła the rumour has been set afloat
gruchot m crash, rattle; (o człowieku) decrepit creature
gruchotać vt smash, shatter
gruczoł m anat. gland
gruczołowy adj glandular
gruda f clod (of earth)
grudka f (np. zakrzepłej krtoł) ciot; (kulka) globule
grudzień m December
grunt m ground; (rolny) soil; (dno) bottom; (istota rzeczy) essence; do ~tu thoroughly, to the core; w ~cie rzeczy as a matter of fact, at bottom, essentially; na mocnym ~cie on solid ground
gruntować vt (opierać, bazować) ground; (sondować) fathom, sound; vi bottom, touch bottom
gruntownie adv thoroughly
gruntowny adj solid, well-grounded; through
gruntowy adj, podatek ~ land-tax
grupa f group
grupować vi group; ~ się vr group
grusza f pear-tree
gruszka f pear; przen. ~i na wierzbie castles in the air
gruz m rubbish, rubble; pl ~y debris zbiór., ruin; rozpadać się w ~y fall to ruin; leżeć w ~ach lie in ruin
gruzeł m clot
Gruzin m Georgian
gruziński adj Georgian
gruźlica f med. tuberculosis, consumption
gruiliczy adj tuberculous
gruźlik m consumptive
gryczany adj, kasza ~a buckwheat groats pl
gryf m muz. fingerboard
gryka f bot. buckwheat
grymas m grimace, caprlce
grymasić vi be fastidlous; (przy jedzeniu) be particular
grymaśny adj fastidious, capricious; (przy jedzeniu) particular
grynszpan m chem. verdigris
grypa f med. influenza, pot. flu(e), grippe
grysik m semolina
gryzący adj mordant, corrosive
gryzipiórek m uj. ink-slinger
gryzmolić vt scribble, scrawl
gryzoń m zool. rodent
gryźć tit bite, gnaw, nibble; (np. o pieprzu) bum; (o sumieniu, troskach) prick, sting; ~ się vr bicker, wrangle; (martwić rie.) worry, be grieved (czymś about sth)
grzać vt warm, heat; ~ się vr warm (oneself); (na słońcu) bask
grzałka f heater; ~ nurkowa immersion heater
grzanka f toast
grządka f bed
grząski adj quaggy
grzbiet m back; (góry, fali) crest
grzebać vt bury, inter; rake (up); vi fumble (w czymś at sth); dig (np. w kieszeni In the pocket)
grzebieniasty adj comblike
grzebień m comb; (górski) crest; ~ koguci cock's comb, erest
grzech m sin
grzechotać vi rattle
grzechotka f rattle
grzechotnik m zool. rattlesnake
grzeczność f politeness, kindness, courtesy; wyświadczyć ~ render a (kind) servłce
grzeczny adj polite, kind; (o dziecku) good
grzejnik m heater, radiator
grzesznik m sinner
grzeszny adj sinful
grzeszyć vi sin
grzęda f bed; (dla kur) perch
grzęznąć vi sink, get stuck
grzmieć vi thunder; ~ it thunders
grzmocić vt thrash, thump
grzmot m thunder
grzyb m mushroom, fungus
grzybnia f mushroom spawn
grzywa f mane
grzywna f linę; ukarać ~ą fine
gubernator m governor
gubernia f government
gubić vt lose; (niszczyć) destroy; ~ się vr lose oneself, lose one's way, go lost; ~ się w domysłach be lost in conjectures
guma f gum; (na Hola itp.) rubber; (elastyczna) india-rubber; (żywiczna) resin; (do wycierania) eraser, india-rubber; ~ arabska
gum arabie
gumować vt gum
gusła s pl sorcery, witchcralt
gust m taste; w moim guście to my taste
gustować ni take delight (w czymś in sth), relish (w czymś sth), like
gustowny adj in good taste, graceful, elegant
guwernantka f governess
guwerner m tutor, private instructor
guz m bump, bruise; med. tumour
guzdrać się vr dawdle, dillydally
guzik m button; zapiąć na ~ button (on)
gwałcić vt violate, rape
gwałt m violence; ~em forcibly
gwałtowny adj violent
gwar m elatter, murmur
gwara f dialect; slang
gwarancja f guarantee, security, prawn. guaranty
gwarant m guarantee
gwarantować vt vi guarantee
gwardia f guard (także pl); ~ przyboczna body-guard; (królewska) Life Guards
gwardzista m guardsman
gwarny adj noisy
gwarzyć vi chat
gwiazda f star
gwiazdka f starlet; (w druku) aster isk; (wigilia) Christmas Eve; (podarunek świąteczny) ChristŹmas gilt
gwiazdor m (film) star
gwiazdozbiór m constellation
gwiaździsty adj (oświetlony gwiazdami) starlit; (ozdobiony gwiazdami) starry
gwint m screw-thread
gwizd m whistle
gwizdać vi whistle
gwizdek m whistle
gwoździk m little nail; zob. goździk
gwóźdź m nail; przybić gwoździami nail
gzyms m cornice
habit m frock
haczyk m hook
hafciarka f embroiderer
haft m embroidery
haftka f elasp
haftować vt vi embroider
hak m hook
hala f hali; ~ targowa market-hall; ~ maszyn engine-room
halka f petticoat
halucynacja f hallucination
hałas m noise, fuss; wiele ~u o nic much ado about nothing
hałasować vi make a noise
hałastra f rabble
hałaśliwy adj noisy
hałda f heap, pile (of ore, coal)
hamak m hammock
hamować vt brake; (wstrzymywać) check, slacken; (tiumtć) repress; ~ się vr restrain onesell
hamulec m brake; przen. restraint
handel m trade; commerce; ~ winem, zbożem itd. trade in winę, corn etc; ~ wymienny barter; ~ zagraniczny loreign trade; prowadzić ~ carry on trade
handlarz m trader, dealer (winem, zbożem itd. in winę, corn etc); ~ wędrowny pedlar
handlować vi trade, deal (czymś in sth)
handlowiec m tradesman, merchant
handlowość f commercial affairs
handlowy adj commercial, mercantile; izba ~a chamber of commerce; korespondencja ~a commercial correspondence; marynarka ~a merchant marinę; statek ~y merchant ship; księga ~a account book; spółka ~ partnership; towarzystwo ~e trading company
hangar m hangar
haniebny adj shameful, disgraceful
hańba f shame, disgrace, dishonour
hańbić vt disgrace, dishonour
haracz m tribute
harce s pl (swawola) frolics, pranks; wyprawiać ~ frolic, play pranks
harcerka f Girl Guide, am. girl scout
harcerstwo n scouting, boy scouts movement
harcerz m boy scout
harcmistrz m scoutmaster, scout leader
harcować vi (swawolić) frolic, romp
hardość f haughtiness
hardy adj haughty
harfa f muz. harp
harfiarz m harpist
harmonia f harmony; (instrument) concertina
harmoniczny adj harmonie
harmonijka f harmonica, mouth organ
harmonijny adj harmonious
harmonizować vi harmonize
harmonogram m plan of work, timetable
harować vi pot. sweat, drudge
harówka f pot. sweat, drudgery
harpun m harpoon
hart m hardness; techn. temper; (charakteru) fortitude
hartować vt harden; inure; techn. temper; zob. zahartowany; ~ się vr harden, inure oneself
hasło n watchword; slogan; wojsk. password
haszysz m hashish haubica,f wojsk, howitzer
haust m draught; jednym ~em at a draught hazard m hazard; (w grze) gamble
hazardować się vr gamble
heban m ebony
bebel m plane
heblować vt plane
hebrajski adj Hebrew
heca f pot. fun
hegemonia f hegemony hej tnt heigh!, ho!
hejnał m trumpetcall
hektar m hectare
helikopter m helicopter
hellenista m Hellenist, Greek scholar
hełm m helmet
hemoglobina f biol. haemoglobin
hemoroidy s pl med. haemorhoids
heraldyka f heraldry, heraldic art herb m coat-of-arms; (na sygnecie) crest
herbaciarnia f tea-shop
herbata f tea
herbatnik m biscuit
heretycki adj heretical
heretyk m heretic
herezja f heresy
hermetyczny adj hermetic, air-tight, water-tight
heroiczny adj heroic
heroizm m herolsm
herold m hist. herald
herszt m ringleader
hetman m hist. commander-in-chief; (w szachach) queen
hiacynt m bot. hyacinth
hiena f zool. hyena
hierarchia f hierarchy
hierarchiczny adj hierarchie
hieroglif m hieroglyph
higiena f hygiene
higieniczny adj hygienic
Hindus m Hindu
hinduski adj Hindu
hiobowy adj, ~a wieść Job's news
hiperbola f hyperbole; mat. hyperbola
hipnotyczny adj hypnotic
hipnotyzer m hypnotist
hipnotyzować vt hypnotize
hipnoza f hypnosis
hipochondria f hypochondria
hipochondryk m hypochondriac
hipokryta m hypocrite
hipokryzja f hypocrisy
hipopotam m zool. hippopotamus
hipoteczny adj mortgage attr; bank ~y mortgage bank; dłużnik ~y mortgager; pożyczka ~a mortgage loan
hipoteka f mortgage
hipotetyczny adj hypothetic
hipoteza f hypothesis
histeria f hysteries
histeryczny adj hysterical
histeryk m hysteric
historia f history; story
historyczny adj (dotyczący historii) historical; (doniosły, epokowy) historie
Hiszpan m Spaniard
hiszpański adj Spanlsh
hodować vt rear, breed, raise; (uprawtać) cultivate; (o jarzynach) grow
hodowca m (bydła) breeder; (jarzyn łtp.) grower
hodowla f breeding, growth, culture
hojność t liberality, generosity, open-handedness
hojny adj liberał, generous, open-handed
hokej m hockey
Holender m Dutchman
holenderski adj Dutch
holować vt haul, tow, have in tow, tug
holownik m tugboat
hołd m homage; składać ~ pay homage
hołdować vi pay homage; (wyznawać, np. zasady) profess (czemuś sth)
hołota f rabble
hołysz m,f pauper, have-not
homar m zool. lobster
honor m honour, am. honor
honorarium n sing nleodm. fee; (autorskie) royalty
honorować vt honour, respect
honorowy adj honourable
horda f hordę
hormon m biol. hormone
horoskop m horoscope
horrendalny adj horrible, scandalous
horyzont m horizon
horyzontalny adj horizontal
hossa f boom
hotel m hotel
hoży adj brisk, spirited
hrabia m count, (angielski) earl
hrabina f countess
hrabstwo n county
hreczka f bot. buckwheat
huba f touchwood
hubka f tinder
huczeć vi roar, resound; make a noise
huczny adj resonant, elamorous; (okazały) sumptuous, pompous
huk m roar, bang; (trzask) crash
hulać vi carouse; run wild
hulajnoga f scooter
hulaka m carouser
hulanka f carousal
hulaszczy adj debauched, dissolute
hultaj m rogue, scamp
humanista m humanist
humanistyczny adj humanistiC, humane; studia ~e humane studies; literatura ~a humanistic literaturę
humanistyka f humanities pl
humanitarny adj humanitarian, humane
humanizm m humanism
humor m humour, mood; (kaprys) - whim, fancy
humoreska f humorous story; muz. humoresque
humorystyczny adj humoristic, humorous
humus m geol. humus
hura int hurrah!
huragan m hurricane
hurt m Wholesale; ~em Wholesale, in (the) gross
hurtownik m wholesaler
hurtowy adj, handel ~y Wholesale trade; sprzedaż ~a Wholesale
huśtać vt, ~ się tir rock, swing
huśtawka f swing; (podparta to środku) seesaw
huta f foundry, steel-works, smelting-works; ~ szkła glass-works
hutnictwo n metallurgy
hutniczy adj metallurgic(al)
hutnik m founder
hybryda f hybrid
hydra f hydra
hydrant m hydrant; hose
hydraulika f hydraulics
hydropatia f hydropathy
hydroplan m seaplane
bydroskop m hydroscope
hydrostatyka f hydrostatics
hydroterapia f hydrotherapy
hymn m hymn; ~ narodowy national anthem
i conj and; also, too; i tak dalej and so on
idea f idea
idealista m idealist
idealistyczny adj idealistic
idealizm m idealism
idealizować vt idealize
idealny adj ideal
ideał m ideal
identyczność f identity
identyczny adj identical
identyfikować vt identify
ideolog m ideologlst
ideologia f ideology
ideologiczny adj ideological
ideowiec m idealist
Ideowy adj ideological, attached to an idea
idiom m idiom
idiomatyczny adj idiomatic(al)
idiosynkrazja f idiosyncrasy
idiota m idiot
idiotyczny adj idiotic
idiotyzm m idiotism, ldiocy
idylla f idyl(l)
iglasty adj, drzewo ~e coniferous tree
iglica f needle; (u broni palnej) pin; (na wleiy) spire
igła f needle; nawlec ~ę thread a needle; przen. prosto z ~y brand-new
ignorancja f ignorance
ignorant m ignoramus
ignorować vt ignore, disregard
igrać vt play, sport
igraszka f frolic, play; toy, plaything
igrzysko n play, spectacle; pl ~a olimpijskie Olymplc games
ikra f zool. roe; pot. spirit
ile adv how much, ho w many; tyle ... ~ as much ... as; ~ masz lat? how old are you?; o ~ how far, so far as, In so far as, as long as; o ~ wiem for all I know
ilekroć adv how many times; conj whenever, as often as
iloczas m quantity (of a vowel)
iloczyn m mat. product
iloraz m mat. quotient
ilościowy adj quantitative
ilość f quantity
iluminacja f illumination
iluminować vt illuminate
ilustracja f illustration, picture
ilustrator m illustrator
ilustrować vt illustrate
iluzja f illusion
m loam
im adj the; im ... tym ... the ... the ...; ~ więcej tym lepiej the more the better
imać się vr take up
imadło n (hand-)vice, handle
imaginacja f imagination
imaginacyjny adj imaginary
imbir m ginger
imbryk m tea-pot
imieniny s pt name-day
imiennik m namesake
imienny adj nominal
imiesłów m gram. participle
imię n name, first name; denomination; z ~enia, na ~ę by name; w ~eniu in the name (kogoś of sb); dobre ~ę good reputation; jak ci na ~ę? whats your name?
imigracja f immigration
imigrować vi immigrate
imitacja f imitation
imitować vt imitate
immatrykulacja f matriculation
immatrykulować vt, ~ się vr matriculate
impas m deadlock, blind alley; (to kartach) finesse
imperialista m imperialist
imperialistyczny adj imperialistic
imperializm m imperialism
imperium n sing nieodm. empire
impertynencja f impertinence
impertynencki adj impertinent
impertynent m impertinent person
impet m impetus, impulse
implikować vt imply
imponować vt impress (komuś sb)
imponujący adj impressive, imposing
import m import, importation
importować vt import
impregnować vt impregnate
impresjonizm m impressionistn
impreza f enterprise; (widowisko) spectacle, show
improwizacja f improvisation
improwizować vt improvise
impuls m impulse
impulsywny adj impulsive
inaczej adv otherwise, differently; tak czy ~ one way or another; bo ~ or else
inauguracja f inauguration
inauguracyjny adj inaugural
inaugurować vt inaugurate
in blanko adj in blank
incydent m incident
indagacja f examination
indagować vt examine, interrogate
indeks m index
indemnizacja f prawn. indemnity, indemnification
Indianin m Indian
indiański adj Indian
Indonezyjczyk m Indonesian
indonezyjski adj Indonesian
indukcja f induction
indukcyjny adj inductive
indyczka f turkey-hen
indyjski adj Indian, Hindu
indyk m turkey
indywidualista m individualist
indywidualizm m individualism
indywidualność f individuality; (osoba) personality
indywidualny adj individual
indywiduum n sing nieodm. individual
inercja f inertia, inertness
infekcja f infection
inflacja f inflation
informacja f information (o czymś on sth)
informacyjny adj informative; biuro ~e inquiry-office, intelligence-office
informator m informant; (publikacja) guide-book
informować vt inform; ~ się vr inąuire (u kogoś of sb, w sprawie czegoś for sth), get information (u kogoś from sb, w sprawie czegoś about sth)
ingerencja f interference
ingerować vi interfere (w coś with sth)
inhalacja f inhalation
inicjał m initial
inicjator m initiator
inicjatywa f initiative; wystąpić z ~ą take the initiative; z ~y on the initiative
inicjować vt initiate
iniekcja f med. injection
inkasent m collector
inkaso n encashment
inkasować vt encash
innowacja f innovation
innowierca m hist. dissenter
inny adj other, different; kto ~ somebody else; ~m razem another time
inscenizacja f staging, mise-en-scene
inscenizować vt stage
inspekcja f inspection
inspektor m inspector
inspekty s pl hothouse, botbed
inspiracja f inspiration
inspirować vt inspire
instalacja f installation; (gazowa, hydrauliczna) plumbery
instalować vt install; put in; (wodą, gaz, elektryczność) lay on
instancja f instance, authority; (sądowa) court; niższa ~a inferior court; wyższa ~a superior court; w ostatniej ~i in the last resort
instrukcja f instruction; pl ~e (dyrektywy, wskazówki) directions
instruktor m instructor
instrument m instrument; appliance
instrumentalny adj instrumental
instynkt m instinct
instyktowny adj instinctive
instytucja f institution
instytut m institute
insygnia s pl insignia
insynuacja f insinuation
insynuować vt insinuate
integracja f integration
integralny adj integral
integrować vt integrate
intelekt m intellect
intelektualista m intellectualist
intelektualny adj intellectual
inteligencja f intelligence; (warstwa społeczna) the intellectuals pl, intelligentsia
inteligent m intellectual; (pracownik umysłowy, urzędnik) white-collar worker
inteligentny adj intelligent
intencja f intention
intendent m superintendent, manager; wojsk, commissary
intendentura f board of management, supply department; wojsk. commissariat
intensywność f intensity
intensywny adj intensive
interes m interest, business, affair; człowiek ~u business man; dobry ~ good bargaln; mieć ~ do kogoś have business with sb; przyjść w ~ie come on business; robić wielkie ~y do a great business; to nie twój ~ it is no business of yours; to leży w moim ~ie it is in my own interest
interesant m (interested) party, client
interesować vt interest, concern; to mnie wcale nie ~uje it is not of any interest to me; ~ować się vr be interested (czymś in sth), be concerned (czymś about, with, in sth), take interest (czymś in sth)
interesowny adj self-interested, selfish
interesujący adj lnteresting
internacjonalizm m internationalism
internat m boarding-establishment; (szkoła) boarding-school
internować vt intern
internowany m internee; obóz ~ch internment camp
interpelacja f interpellation
interpelować vt interpellate
interpolacja f interpolation
interpolować vt interpolate
interpretacja f interpretation
interpretować vt interpret
interpunkcja f punctuation
interwencja f intervention
interweniować vi intervene
intonacja f intonation
ja pron I; to ja it's me, it is I; własne ja self
jabłecznik m cider
jabłko n apple; ~ Adama Adam's apple
jabłoń f apple-tree
jacht m yacht
jachtklub m yacht-club
jad m venom
jadalnia f dining-room
jadalny adj eatable, edible
jadło n food, lare
jadłodajnia f eating-house, restaurant
jadłospis m bili of farę
jadowity adj venomous
jaglany adj, kasza ~a millet-groats
jaglica f med. trachoma
jagnię n lamb
jagoda f berry; czarna ~ bilberry
jajecznica f scrambled eggs
jajko n egg; ~o na miękko soft boiled egg; ~a sadzone fried eggs; ~o święcone Easter egg
jajnik m anat. ovary
jak adv conj part how, as; ~ to? how is that?; ~ najprędzej as soon as possible; ~ najwięcej as much as possible; ~ tylko as soon as; ~ bądź anyhow: tak ... ~ ... as ... as ...; nie tak ... ~ ... not so ... as ...; ~ gdyby as if; ~ również as well as; on jest taki ~ ja he is like me
jakby adv conj as if
jaki pron what; ~a to książka? what book is this?; ~i bądź any one; ~im sposobem in what way, how; ~im bądź sposobem in any way; ~iś ty dobry I how good are youl; ~i ojciec taki syn like father like son
jakikolwiek pron any, whatever
jakiś pron some
jakkolwiek conj (al)though; adv anyhow, somehow, in any way
jako adv conj as; ~ też also, as well as; ~ tako in a fashion, tolerably
jakoś adv somehow; ~ to będzie things will work out
jakościowy adj qualitative
jakość f quality
jałmużna f alms
jałowiec m bot. juniper
jałowieć vi grow barren, become sterile
jałowy adj barren, sterile; przen. futile, vain
jałówka f heifer
jama f pit, burrow; ~ ustna orał cavity
jamnik m badgerdog Jankes m Yankee
Japończyk m Japanese
japoński adj Japanese
jar m ravine
jarmark m fair
jarosz m vegetarian
jarski adj vegetarian
jary adj, zboże ~e summer corn, spring crops
jarząbek m zool. hazelhen
jarzeniówka f elektr. glow-tube lamp
jarzębiak m rowan vodka
jarzębina f bot. sorb, rowan
jarzmo n yoke
jarzyna f vegetable, zw. pl ~y greens, vegetables
jarzynowy adj, zupa ~a vegetable-soup
jasełka s pl Christmas play
jasiek m smali pillow
jaskier m bot. buttercup
jaskinia f cave, cavern
jaskiniowy adj, człowiek ~ cave-man
jaskółka f zool. swallow
jaskrawy adj glaring; (o kolorze) garish; (wierutny) arrant, rank; (rażący) crass
jasno adv clearly, brightly; ~ mówić speak plain; zrobiło się ~ it downed
jasność f clearness, brightness
jasnowidz m seer
jasny adj bright, clear, light; (o cerze, włosach) fair
jastrząb m zool. hawk
jasyr m hist. slavery, captivity
jaszcz m wojsk, caisson
jaszczur m zool. salamander
jaszczurka f zool. lizard
jaśmin m bot. jasmine
jaśnieć vi shine
jatka f butcher's shop; przen. (rzeź) shambles
jaw m, wyjść na ~ come to light; wydobyć na ~ bring to light
jawa f waking; sen na ~ie day-dream
jawnie adv openly, evidently
jawność f publicity, evidence, openness
jawny adj manifest, evident, open, public
jawor m bot. sycamore
jaz m weir
jazda f ride, drive; (podróż) Journey; (krótka podróż) trip; (statkiem) sail, voyage; ~a konna horsemanship; prawo ~y driver's license
jaźń f ego, self
jądro n kernel; biol. fiz. nucleus
jądrowy odj nuclear
jąkać się vr stammer
jąkała m stammerer
jątrzyć vt irritate, excite, chafe; (podjudzać) instigate; ~ się vr (o ranie) suppurate, fester
jechać vi go (pociągiem by train, statkiem by boat); ride (konno on horseback, autobusem in a bus, samochodem in a motor-car, rowerem a bicycle, on a bicycle); drive; travel
jeden num one, a; ani ~en not a single; co do ~nego to the last man ; ~en po drugim one after another; sam ~en alone, all by himself; wszystko ~no all the same, no matter; co to za ~en? who is he?; na ~no wychodzi makes no difference
jedenasty num eleventn
jedenaście num eleven
jedlina f fir-wood; fir-grove
jednać vt conciliate, reconcile; (sobie) win; ~ się vr become reconciled
jednak conj adv but yet, still; however, nevertheless, after all, for all that
jednaki, jednakowy adj the same, equal, identical
jednakowo adu eąually, alike, in the same way
jednoaktówka f one-act play
jednobarwny adv one-coloured, plain
jednoczesny adj simultaneous
jednocześnie adv simultaneously, at the same time
jednoczyć vt, ~ się vr unitę, consolidate
jednodniowy adj one day's
jednogłośny adj unanimous
jednokierunkowy adj, ruch ~ one-way traffic
jednokomórkowy adj unicellular
jednokrotny adj single
jednolitość f uniformity
jednolity adj uniform
jednomyślnie adv unanimously, with one consent
jednomyślność f unanimity
jednomyślny adj unanimous
jednonogi adj one-legged
jednoosobowy adj single, one-man attr
jednopiętrowy adj one-storied
jednopłatowiec m monoplane
jednorazowy adj single
jednoręczny adj one-handed
jednoroczny adj one-year attr, one yearłs
jednorodny adj homogeneous
jednostajność f monotony
jednostajny adj monotonous
jednostka f unit, individual; kult ~i personality cult
jednostronność f unilaterality, one-sidedness
jednostronny adj unilateral, one-sided
jedność f unity
jednotorowy adj słngle-track, single-line
jednozgłoskowy adj monosyllabic
jednoznaczny adj synonymous
jedwab m silk
jedwabnik m zool. silkworm
jedynaczka f only daughter
jedynak m only son
jedynie adv only, solely, merely
jedynka f one
jedynowładca m autocrat
jedynowładztwo n autocracy
jedyny adj only, sole, single; (wyjątkowy) uniąue
jedzenie n eating; meal, food; po ~u after meal(s)
jeleń m deer; (samiec) stag
ielito n intestine; pl ~a intestlnes, bowels
jełczeć vi become rancid
jemioła f bot. mistletoe
jeniec m prisoner, captive; ~ wojenny prisoner of war
jesienny adj autumnal, (o modzie, porze) autumn attr
jesień f autumn, am. fali
jesion m bot. ash(-tree)
jesionka f overcoat
jesiotr m zool. sturgeon
jestestwo n belng
jeszcze adv still, yet; beside; else; morę; ~ długo for a long time to come; ~ do niedawna until quite recently; ~ dwie mile another two miles; ~ do dzisiaj to this very day; ~ jedna szklanka one more glass; ~ pięć minut another five minutes; ~ raz once more; czego ~ chcesz? what more do you want?; czy (chcesz) ~ trochę chleba? a little more bread?
Jeść vt vi eat; chce mi się ~ I'm hungry; ~ śniadanie have break-fast; ~ obiad have dinner, dine; ~ kolację have supper, sup
jeśli conj if; ~ nie unless
jezdnia f road, roadway
jezioro n lake
jezuicki adj Jesuit; przen. (podstępny) Jesuitical
jezuita m Jesuit
jeździć vi travel, go; ~ po Polsce travel about Poland; zob. jechać
jeździec m horseman, rider
jeż m zool. hedgehog
jeżeli zob. jeśli
jeżyć się vr bristle
jeżyna f bot. blackberry
jęczeć vi groan, moan; (utyskiwać) grumble (na coś at, about sth)
jęczmień m bot. barley; (na oku) stye
jędrny adj pithy, sappy; vigorous
jędza f shrew, vixen
jęk m groan, moan
języczek m little tongue; (u wagi) cock
język m tongue; language; ~ ojczysty mother tongue; vernacular; pokazać ~ put out one's tongue; przen. zapomnieć ~a w gębie lose one's tongue
językowy adj linguistic; anat. lingual
językoznawstwo n linguistics
jod m iodine
jodełka f smali fir; wzór w ~? herring-bone pattern
jodła f bot. fir(-tree)
jodoform m iodoform
jodyna f tincture of iodine, pot. iodine
jolka f mors. yawl
jon m fiz. ion
jowialność f joviality
jowialny adj jovial
jubilat m man celebrating his ju- I bilee
jubiler m jeweller
jubileusz m jubilee
jucht m Russian leather
juczny adj, koń ~ packhorse
judzić vt instigate, abet
Jugosłowianin m Yugoslav
jugosłowiański adj Yugoslav(ian)
junak m brave
junior m junior
juta f bot. jute
jurysdykcja f Jurisdiction
juta f jute
jutro adv tomorrow; n next day, lit. morrow; do ~a till tomorrow
jutrzejszy adj tomorrow's
jutrzenka f morning star; (brzask) dawn
już adv already; ~ nie no morę; ~ niedługo very soon; not any longer; ~ nigdy nevermore; ~ o piątej godzinie as early as 5 o'clock
kabala f (wróżenie) fortune-telling; (trudne położenie) scrape; wpaść w ~ę get oneself into a bad fix
kabaret m cabaret
kabel m cable
kabina f cabin; (telefoniczna) telephone booth; (w samolocie) cockpit
kabłąk m bow, arch
kabłąkowaty adj arched
kabotyn m buffoon
kabotyński adj buffoonish
kabura f holster
kabza f pot. purse; nabić ~ę load the purse
kacerz m rei. heretic
kacyk m cacique; uj. (samoioolny dygnitarz) princeling, petty boss
kaczan m stump
kaczka f zool. duck; przen. (fałszywa pogłoska) canard, hoax; puszczać ~i na wodzie play ducks and drakes
kaczor m zool. drake
kadencja f cadence, rhythm; (czas urzędowania) term (of office); pełnić obowiązki przez jedną ~ę serve one term
kadet m cadet
kadłub m trunk; (statku) hull; (rozbitego statku) hulk; (samolotu) fuselage
kadra f staff; wojsk, cadre
kaduk m, prawem ~a Uległy, lawlessly; do ~a! the duce!
kadzić vi incense
kadzidło n incense
kadź f tub
kafar m rammer, pile-driver
kafel m tile
kaftan m jacket; ~ bezpieczeństwa strait-jacket
kaftanik m bodice; (dla dziecka) vest
kaganek m oil-lamp
kaganiec m muzzle; (pochodnia) torch; nałożyć psu ~ muzzle the dog
kajać się vr repent (z powodu czegoś sth, of sth), do penance
kajak m canoe, kayak; płynąć ~iem canoe
kajdany s pl chains, fetters; (na race) handcuffs; zakuć w ~ put in chains (kogoś sb), put handcuffs (kogoś on sb), to handcuff; skruszyć ~ throw off the chains
kajuta f cabin
kakao n nteodm. cocoa
kakofonia f cacophony
kaktus m cactus
kalać vt foul, pollute
kalafior m cauliflower
kalafonia f colophony
kalambur m quibble, pun
kalarepa f kohl-rabi
kalectwo n crippledom, deformity; lameness
kaleczyć vt maim, mutilate; przen. ~ angielski murder one's English
kalejdoskop m kaleidoscope
kaleka m,f cripple
kalendarz m calendar; ~ kartkowy błock calendar
kalesony s pl drawers, pot. pants
kaliber m calibre
kaligrafia f calligraphy
kaligraficzny adj calligraphic
kalina f bot. guelder-rose
kalka f carbon-paper; (kopia przez kalkę) carbon-copy
kalkomania f transfer, decalcomania
kalkować vt calk, trace over
kalkulacja f calculation, computation
kalkulować vt calculate, compute; to się nie ~uje this is a losing deal
kaloria f calorie
kaloryczny adj calorie
kaloryfer m radlator, heater
kalosz m (rubber) overshoe, galosh
kalumnia f calumny; rzucać ~e calumniate (na kogoś sb)
kalwin m Calvinist
kalwiński adj Calvinist
Kał m excrement
kałamarz m inkstand
kałuża f puddle
kamasz m gaiter; (piytkł) spat
kamea f cameo
kameleon m zool. chameleon
kamelia f bot. camellia
kamera f fot. camera
kameralny adj, muzyka ~a chamber musie
kamerton m muz. tuning-fork
kamfora f camphor
kamieniarstwo n stone-cutting
kamieniarz m stone-cutter
kamienica f tenement-house, błoci of flats, aro. apartment-house
kamieniołom m quarry
kamienisty adj stony
kamienny adj stone; węgiel ~y (black) coal; sól ~a rock-salt; przen. ~e serce heart of stone
kamienować vt stone
kamień m stone; drogi ~ precious stone; ~ graniczny landmark; ~ młyński millstone; ~ węgielny corner-stone; ~ do zapalniczek flint
kamizelka f waistcoat
kampania f campaign; ~ siewna I sowing compaign; ~ wyborcza eleetioneering campaign; ~ żniwna harvest campaign
kamrat m pot. chum, pal
kamyk m pebble stone; (do zapalniczki) flint
Kanadyjczyk m Canadian
kanadyjski adj Canadian
kanalia f wulg. scoundrel, rascal I
kanalizacja i (budowa kanałów) canalization; (urządzenie) sewerage, sewage works
kanalizować vt provide with a sewage system
kanał m canal; (morski) channel; (miejski) sewer; anat. duet
kanapa f sofa, settee
kanapka f couch; (przekąska) snack, sandwich
kanarek m canary
kancelaria f office
kancelaryjny adj office attr; papier ~y foolscap paper; praca ~a office dutles
kancelista m clerk
kanciarz m pot. crook, swindler, I triekster
kanclerz m chancellor
kandelabr m chandeller
kandydat m candldate
kandydatura f candidature
kandydować vi be a candidate (do I czegoś for sth); (do parlamentu) contest a seat (in Parllament)
kangur m zool. kangaroo
kanikuła f dog-days
kanon m standard; (takie tnuz.) canon
kanonada f cannonade
kanoniczny adj canonic(al)
kanonier m gunner
kanonierka f wojsk, gunboat
kanonik m canon
kanonizacja f canonlzation
kanonizować vt canonize
kant m edge; angle; (u spodni) crease; pot. (oszustwo) swindle, take-in, fraud
kantor 1. m (kontuar, lada) counter; (biuro) counting-house
kantor 2. m (ipiewak) chanter
kantyna f canteen
kanwa f canvas
kańczug m whip, scourge
kapa f coverlng, bed-cover; (szata) Cope
kapać vi dribble, trlckle
kapce s pl snowboots
kapeć m slipper
kapela f orchestra, band
kapelan m chaplaln
kapelmistrz m bandmaster
kapelusz m hat; bez ~a wlth no hat on
kapelusznik m hatter
kaperować vt Mat. privateer, go privateering; vt capture, win over
kaperstwo n prlvateering
kapiszon m hood;. (spłonka) percussion cap
kapitalista m capitalist
kapitalistyczny adj capitalistic
kapitalizm m capitalism
kapitalny adj capital; remont ~ generał overhaul
kapitał m capital; ~ zakładowy capital stock; ~ obrotowy acting capital
kapitan m captain
kapitel m arch. capital
kapitulacja f capitulation, surrender
kapitulować vi capłtulate, surrender
kapituła f chapter
kaplica f chapel
kapłan m priest
kapłański adj priestly, sacerdotal
kapłaństwo n priesthood
kapłon m capon
kapota f (long) coat
kapral m wojsk, corporal
kaprys m caprice, whim, fad, fancy
kapryśny adj capriclous, whimslcal
kapsla f (u butelki) cap; (u broni) percussion cap; (okucie) capping
kapsułka f capsule
kaptować vi win (sobie kogoś sb to oneself); (wyborców, kllcntóto) canvass
kaptur m hood; (mnisi, u komina) cowl
kapturek m hood; Czerwony Kapturek Red Riding Hood
kapusta f cabbage; ~ kiszona sauerkraut
kapuśniak m sauerkraut soup
kara f punishment; (sądoioa) penalty; (pieniężna) flne; (śmierci) capital punishment, death-penalty; podlegać karze be punishable: ponieść ~ę undergo a punishment; skazać na ~ę pieniężną fine; wymierzyć ~ę inflict a penalty (komuś on sb); pod ~ą under (on) pain (np. śmierci of death)
karabin m rifle, gun; ~ maszynowy machine-gun
karać vt punlsh; (sądownie, to sporcie) penalize; ~ grzywną fine; ~ śmiercią inflict the capital punishment (kogoś on sb)
karafka f water-bottle; (na alkohol) decanter
karakuły s pl (futro) astrakhan
karalny adj punishable
karaluch m zool. cockroach
karambol m collision, elash
karaś m zool. crucian
karat m carat
karawan m hearse
karawana f caravan
karawaniarz m bearer, undertaker's man
karb m notch, score; kłaść na ~ put it down (kogoś, czegoś to sb, sth); trzymać w ~ach keep a tight hand (kogoś on sb)
karbid m cfiero. carbide
karbol m chem. carbolic acid
karbować vt notch, score; (fałdować) crease, fold; (o włosach) curl
karburator m carburettor
karcer m lock-up, detention
karciarz m gambler
karcić vt reprimand, reprove
karczma f tavern, inn
karczmarz m innkeeper
karczoch m bot. artichoke
karczować vt (pnie, krzaki) grub out; (ziemię) clear
kardiografia f cardiography
kardynalny adj cardinal, fundamental
kardynał m cardinal
kareta f carriage, coach
karetka f chaise; ~ pogotowia ambulance
kariera f career
karierowicz m pushing person, pot. climber
kark m neck; chwycić za ~ collar, seize by the neck; mieć na ~u . have on one's hands; pędzić na złamanie ~u drive at a breakneck speed; siedzieć komuś na ~u be on sb's hand; skręcić ~ break one's neck
karkołomny adj breakneck attr
karłowaty adj dwartish
karmazyn m crimson
karmel m caramel
karmelek m caramel, bonbon
karmić vt feed, nourish; (pterstą) suckle; ~ się vr feed, live (czymś on sth)
karmin m carmine
karnawał m carnival
karność f discipline
karny adj disciplined, docile; (o prawie) penal; (o sadzie) criminal; (karzący) punitive (expedition etc.)
karo n (u; kartach) zw. pl ~a diamonds
karoseria f body
karp m carp
karta f card; (książki) leaf, page; (dokument) charter; (do gry) playing-card; ~a tożsamości identity card; ~a tytułowa title-page; (roz)dawać ~y deal cards; mieć dobrą ~ę have a good hand; przen. odkrycie ~ show-down; grać w otwarte ~y show down; odkryć ~y show down; stawiać na jedną ~ę stake all on one card
kartel m cartel
kartka f leaf, slip (of paper); (na bagażu, towarze) label; ~ żywnościowa na chleb bread coup-on; ~ pocztowa postcard
kartofel m potato
kartografia f cartography
karton m cardboard, pasteboard; (pudło tekturowe) carton
kartoteka f card-index
karuzela f merry-go-round
karygodny adj punishable, culpable
karykatura f caricature, cartoon
karykaturzysta m cartoonist
karzeł m dwarf
kasa f cash-desk, cashier'8 windo w; (podręczna) cash-box, cash-drawer; (kolejowa) booking-of-fice, am. ticket-office; (teatralna) box-offlce; ~ oszczędności savings-bank
kasacja f cassation
kasacyjny adj, sąd ~ court of cassation
kasetka f casket; cash-box
kasjer m cashier, (bankowy) teller
kask m helmet
kaskada f cascade
kasować vt cancel, annul
kasownik m muz. natural; filat. postmark, cancellation; (datownik) dater
kasta f caste
kastowość f caste system
kastrować vt castrate
kasyno n casino, club
kasza f groats
kaszel m cough
kaszka f gruel
kaszkiet m cap
kaszleć vi cough
kasztan m chestnut(-tree); (kort) chestnut
kat m executioner, hangman
katafalk m catafalque
kataklizm m cataclysm
katalizator m chem. catalyst, catalyser
katalog m catalogue
katalogować vt catalogue
katar m cold; catarrh; nabawić się ~u catch a cold
katarakta f cataract
katarynka f barrel-organ
katastrofa f catastrophe, calamity; (np. kolejowa) crash
katastrofalny adj catastrophic
katechizm m catechism
katedra f cathedral; (na uniwersytecie) chair
kategoria f category
kategoryczny adj categorical
katoda f elektr. cathode
katolicki adj Catholic
katolicyzm m Catholicism
katolik m Catholic
katorga f forced labour, penal servltude
katować vt torment, torture
katusze s pl torturę
kaucja f security, deposit; (sądowa) bail; za ~ą on bail
kauczuk m caoutchouc
kaukaski adj Caucasian
kawa f coffee; młynek do ~y coffee-mill
kawaler m (nieżonatj;) bachelor; (oalant) gallant; (orderu) knight; hist. cavalier
kawaleria f cavalry
kawalerka f bachelor's flat
kawalerski adj bachelor's; stan ~ celibacy; pokój ~ bachelor's room
kawalerzysta m cavalry man, trooper
kawalkada f cavalcade
kawał m piece, lump; (dowcip) joke; brzydki ~ foul trick; zrobić komuś ~ play sb a trick, (okpić) bamboozle sb
kawałek m bit, morsel, piece; ~ek cukru lump of sugar; po ~ku piece by piece
kawiarnia f coffee-house, eafś kawior m caviar
kawka f zool. jackdaw kazać vi bid, order, let kazanie n sermon
kazić vt pollute, corrupt, contaminate; (alkohol) denature
kazirodztwo n incest
kaznodzieja m preacher
kazuistyka f casuistry
kaźń f torturę; (stracenie) execution
każdy pron every, each, everybody, everyone; ~ z dwóch either
kącik m nook
kądziel f distaff; po ~i on the distaff side
kąkol m cockle
kąpać vt bathe; ~ się vr bathe, (w łazience) have a bath, (w rzece, morzu) have a bathe
kąpiel f (to łazience) bath, (w rzece, morzu) bathe; ~ słoneczna sun-bath
kąpielisko n (miejscowość) spa, watering place; (zakład) bath-house
kąpielowy adj, strój ~ bathing costume
kąsać vt bite
kąsek m bit, morsel
kąt m corner; nat. angle; ~ prosty right angle; ~ ostry acute angle; ~ rozwarty obtuse angle; ~ przeciwległy alternate angle; ~ przyległy contiguous angle; ~ załamania światła angle of re-fraction; pod ~em widzenia from the point of view
kątomierz m protractor
kątowy adj mat. angular
kciuk m thumb
kelner m waiter
kelnerka f waitress
keson m techn. wojsk, caisson
kędzierzawy adj curly, crisp
kędzior m curl, lock
kępa i (.drzew) clump; (pęk) cluster; (wysepka) holm
kępka f cluster, (np. włoaów) tuft
kęs m bit, morsel
kibic m looker-on; am. pot. kibitzer
kibić f waist, figure
kichać vi sneeze
kicz m daub; kitsch
kiecka f pot. skirt, frock
kiedy conj when, as; adu ever; ~ wrócisz? when will you be back?; rzadko ~ hardly ever; ~ indziej some other time
kiedykolwiek conj whenever; adu ~ indziej some other time
kiedyś adu once, at one time, (to przyszłości) some day
kielich m goblet, cup
kieliszek m glass
kielnia f trowel
kieł m (u człowieka) canine tooth; (u słonia) tusk; (u psa) tang
kiełbasa f sausage
kiełek m sprout, shoot
kiełkować vi sprout, shoot (forth)
kiełznać vt bit, bridle
kiep m simpleton, talockhead
kiepski adj mean, good for nothing
kier m (to kartach) zw. pl ~y hearts
kierat m treadmill
kiermasz m fair; ~ książki book-fair
kierować vi vt lead, direct, govern (czymś sth); drive (samochodem a car); (zarządzać) manage; ~ się vr proceed in the direction; be guided (czymś by sth); act (czymś according to sth)
kierowca m driver
kierownica f steering-wheel; (u roweru) handle bar
kierownictwo n management, administration, direction
kierowniczy adj managing, directive
kierownik s manager, director, head
kierunek s direction, course; przen. trend, tendency
kierunkowy adj directional; (radio) antena ~a beam antenna
kiesa f purse
kieszeń f pocket
kieszonka f smali pocket
kieszonkowe n pocket money
kieszonkowiec m pickpocket
kij m stick, cane; dostać ~e get a good beating
kijanka f zool. tadpole
kikut m stump
kilim m rug, carpet
kilka, kilku num some, a few
kilkakrotnie adv several times, repeatedly
kilkakrotny adj repeated
kilkudniowy adj several days'
kilkuletni adj several years'
kilof m pickaxe
kilogram m kilogram(me)
kilometr m kilometre
kinematograf f m cinematograph; (kino) cinema
kinematografia f cinematography
kinetyka f kinetics
kino n cinema, pictures pl, pot. movies pl
kiosk m booth, stall, kiosk; (z gazetami) news stall
kipieć vi boji
kir m pali, shroud
kisić vt (kwasić) sour; (marynować) piekle
kisiel m jelly, fruit cream
kisnąć vi sour, ferment
kiszka f intestine, gut; (wędlina) pudding, sausage; pot. zapalenie ślepej ~i appendicitis
kiść f bunch, tuft
kit m putty
kitel m smock-frock
kitować vt putty
kiwać vi wag, shake; beckon (na kogoś to sb); ~ głową nad ręką wave one's hand (na kogoś to sb); ~ się VT wag, totter
klacz f marę
klajster m glue, pastę
klaka f claque
klakson m hooter
klamka f (door-)handle, latch
klamra f elasp, buckle; (nawias) bracket
klan m elan
klapa f flap; techn. valve; (marynarki) lapel; pot. (niepowodzenie) flop; ~ bezpieczeństwa safety-valve
klarnet m muz. clarinetj ~ basowy bass-clarinet
klarować vt clear, elarify; (wyjaśniać) explain
klarowny adj limpid, clear
klasa f elass; (sala szkolna) classroom; (rocznik szkolny) form; ~ pracująca working elass
klaskać vi clap (w ręce one's hands), (bić bramo) applaud
klasowy adj elass; świadomość ~a dass consciousness; walka ~a elass struggle
klasówka f school-work
klasycyzm m classicism
klasyczny adj classic(al)
klasyfikować vt elassify
klasyk m elassic
klasztor m cloister, monastery
klasztorny adj monastic
klatka f cage; anat. ~ piersiowa chest; ~ schodowa staircase
klauzula f elause
klawiatura f keyboard
klawisz m key; ~ biały natural
kląć vi swear (kogoś at sb); (przeklinać, złorzeczyć) curse (na kogoś sb); ~ się vr swear (na coś by sth)
klątwa f anathema, curse
klecić vt pot. botch up, concoct
kleić vt stick, glue (together), pastę; ~ się vr stick
kleik m gruel
kleisty adj sticky
klej m glue, gum, pastę
klejnot m Jewel
klekot m rattle, elatter
klekotać vi rattle, elatter
kleks m blot
klepać vt hammer, beat; (ziemie.) stamp; (po plecach) slap, clap
klepisko n threshing-floor
klepka f stave; przen. pot. brak mu piątej ~i he is crackbrained; he has a screw loose
klepsydra f hourglass; (ogłoszenie żałobne) obituary notice
kler m clergy
kleryk m seminarist
klerykalizm m clericalism
klerykalny adj clerical; (o kraju, instytucji) priest-ridden
klerykał m clericalist
kleszcz ro zool. tick
kleszcze s pl (instrument) pincers, pliers
klęczeć vi kneel, be on one's knees
klękać vi kneel down (przed kimś to sb)
klęska f defeat, calamity, disaster; ponieść ~ę be defeated; zadać ~ę defeat
klient m client; handl. customer, patron
klientela f customers pl
klika f clique
klimat m climate
klimatyczny adj climatie; miejscowość ~a health-resort
klimatyzacja f air conditioning
klimatyzować vt conditlon
klin m wedge; wbijać ~em wedge in
klinga f (sword-)blade
kliniczny adj clinic
klisza f cliche; fot. plate
kloaka f sewer
kloc m log, błock
klocek m błock
klomb m flowerbed
klon m bot. mapie
klops m meat-ball
klosz m glass-cover, glass-bell; (abażur) globe; lampshade
kloszowy adj, ~e spodnie bell-bottomed trousers
klown m clown
klozet m water-closet
klub m elub
klucz m key; muz. clef; ~ do nakrętek spanner; ~ francuski wrench; zamknąć na ~ lock
kluczowy adj key, fundamental; nuta ~a keynote
kluć się vr hatch
kluska f dumpllng
kładka f foot-bridge
kłak m flock, wlsp; pl ~i (pakuty) oakum, wadding
kłam f m, zadać komuś ~ give sb the lie
kłamać vi lie (przed kimś to sb)
kłamca m liar
kłamliwy adj lying, deceitful, mendacious
kłamstwo n lie
kłaniać się vr greet (komuś sb), bow (komuś to sb); ~j mu się ode mnie present him my compliments, give him my regards
kłaść vt lay, set, put; ~ się ťr lie down
kłąb m elew, bali, roli; kłęby dymu wreaths of smoke
kłębek m bali, roli; przen. ~ nerwów bundle of nerves
kłębiasty adj billowy; (o chmurze) cumulous
kłębić się vr swell, surge; (o dymie) wreathe
kłoda f log, błock; clog
kłopot m embarassment, trouble, bother; być w ~cie be at a loss; mieć ~ty pieniężne have money troubles; narobić sobie ~tu get into trouble; narobić komuś ~tu get sb into trouble; wprawiać w ~t embarass, give trouble
kłopotać vt embarass, trouble; ~ się vr be troubled, bother (o coś about sth)
kłopotliwy adj troublesome, embarassing
kłos m ear; zbierać ~y glean
kłócić się vr guarrel (o coś about sth); (np. o Kolorach, poglądach) rlash
kłódka f padlock; zamknąć na ~ę padlock
kłótliwy adj quarrelsome
kłótnia f quarrel
kłucie n (w bolcu) stitch
kłuć vt vi sting, prick; ~ w oczy be an eyesore (kogoś to sb)
kłus m trot; ~era at a trot
kłusować 1. vi (jechać kłusem) trot
kłusować 2. vi (uprawiać kłusotonictwo) poach
kłusownictwo n poaching
kłusownik m poacher
kmieć f m peasant, farmer
kminek m cumin
knajpa f pot. pub, tavern
knebel m gag
kneblować vt gag (komuś usta sb)
knedel m dumpling
knocić vt pot. bungle, botch
knot m wiek
knuć vt plot, conspire
koalicja f coalition
kobiałka f wicker-basket
kobieciarz m ladies' man
kobiecość f womanhood
kobiecy adj womanly, womanlike; (o płci) female; prawa ~e women's rights
kobierzec m carpet
kobieta f woman
kobra f zool. cobra
kobyła f marę
kobza f muz. bagpipe
kobziarz m bagpiper
koc m blanket, rug
kochać vt love; ~ się vr be in love (w kimś with sb)
kochanek m lover, love; paramour
kochanka f lover, love; mistress, paramour
koci adj catty, catlike; feline
kociak m kitten; (dziewczyna) sweet-and-twenty
kocię n kitten
kocioł m kettle, cauldron; muz. kettle-drum; ~ parowy steam-boiler
kocur m tomcat
koczować vi nomadize, migrate
koczownictwo n nomadism
koczowniczy adj nomadic, migratory
kod m code
kodeks m code
kodyfikacja f codification
kodyfikować vt codify
koedukacja f co-education
koegzystencja f co-existencel
kogut m cock
koić vt soothe
koja f berth
kojarzenie n association
kojarzyć vt match; (pojęcia) associate; ~ się VT associate, be associated; pair
kojący adj soothing, alleviative
kojec m coop
kokarda f cockade
kokieteria f coquetry
kokietka f coquette kokietować vt coguet (kogoś with sb)
koklusz m med. (w)hooping-cough
kokon m cocoon
kokos m coco-nut
kokoszka f (brood-)hen
koks m coke
koksownia f coking-plant
kolaboracja f collaboration
kolaborant m collaborator
kolaborować vi collaborate
kolacja f supper; jeść ~ę have supper, sup
kolano n knee; (rury) joint; (rzeki) bend, tum
kolarstwo n cycling
kolarz m cyclist
kolący adj stinging, thorny
kolba f (strzelby) butt-end; chem. fiask; (do lutoioania) soldering-iron
kolczasty adj prickly, thorny; drut ~ barbed wire
kolczyk m ear-ring; (u ztoterząt) ear-mark
kolebka f cradle
kolec m prick, thorn; (u sprzączłci) tongue
kolega m comrade, matę, companion; (z pracy) colleague; (azkolny) schoolmate, elassmate
kolegialny adj collegiate
kolegium n slng nieodm. college; (erono) staff, board, committee
koleina f rut
kolej f railway, am. railroad; (następstwo) turn, succession; po ~i in tum, by turns; ~J na mnie it is my turn
kolejarz m railwayman
kolejka f narrow-gauge railway; (ludzi) queue, linę; (dań, kieliszków) round; turn; stać w ~ce queue up, line up
kolejno adv in turn, by turns, successively
kolejność f succession, rotation; w ~ci by rotation
kolejny adj successive, next
kolekcja f collection
kolekcjoner m collector
kolekcjonować vt collect
kolektura f lottery office
kolektyw m collective body
kolektywizacja f collectivization
kolektywizm m collectivism
kolektywny adj collective; gospodarka ~a collective farming; gospodarstwo ~e collective farm
koleżanka f girl friend, colleague
koleżeński adj friendly
koleżeństwo n comradeship
kolęda f Christmas carol
kolędnik m carol-singer, caroller; pl ~cy waits
kolędować vi carol
kolia f necklace
kolidować vi collide, elash
koligacja f affinity, conneetion
kolisty adj circular
kolizjja f collision; popaść w ~ę come into collision
kolka f colic
kolokwium n sino nieodm. colloquy, examination
kolonia f colony, settlement; (wakacyjna) summer camp
kolonialny adj colonial; kupiec ~ grocer
kolonista m colonist
kolonizacja f colonization
kolonizator m colonizer
koloński adj, woda ~a eau de Cologne
kolor m colour; (to kartach) suit; dać do ~u follow suit
koloratura f coloratura
kolorować vt colour
kolorowy adj coloured
koloryt m colour, colouring
koloryzować vt colour
kolos m colossus; przen. giant
kolosalny adj colossal
kolportaż m distribution, hawking
kolporter m distributor, hawker
kolportować vt distribute, hawk
kolumna f column, pillar; wojsk. column
kolumnada f colonnade
kołatać vi rattle; knock (do drzwi at the door); przen. solicit (do kogoś o coś sb for sth
kołchoz m kolkhoz
kołczan m quiver
kołdra f counterpane, coverlet
kołek m peg
kołnierz m collar
koło 1. praep by, near; about
koło 2. n wheel; (obwód; stowarzyszenie) circle; (do tortufi rack; ~ napędowe driving wheel; ~ zębate cog-wheel
kołodziej m wheelwright
kołowacizna f dizziness
kołować vi move round, circle
kołowrotek m spinning-wheel
kołowrót m windlass
kołowy adj circular; ruch ~y vehicular traffic
kołtun m med. plica; (człowiek zacofany) fogey, stick-in-the-mud
kołysać vt rock, luli; ~ się vr rock, sway
kołysanka f cradle-song, lullaby
kołyska f cradle
komandor m commander; mors. commodore
komandos m commando
komar m zool. mosąuito
kombajn m combine(-harvester)
kombatant m combatant
kombinacja f combination
Kombinat m combine
kombinator m speculator, dodger
kombinezon m overalls
kombinować vt combine; speculate
komedia f comedy
komediant m pretender
komediopisarz m comedist
komenda f command
komendant m commander, commandant
komenderować vi command
komentarz m commentary
komentować vt comment (coś on sth), annotate
kometa f comet
komfort m comfort
komfortowy adj luxurious
komiczny adj comic, funny
komik m comedian
komin m chimney; (na dachu) chimneypot; (lokomotywy, statku) funnel
kominek m fire-place
kominiarz m chimney-sweep
komis m commission; (sklep) commission-house; wziąć w ~ take on commission
komisariat m commissary's office; (ludowy) commissariat; ~ policji police-station
komisarz m commissary; (ludowy) commissar
komisja f commission, committee, board
komitet m committee
komitywa f intimacy, friendly terms; w dobrej ~ie on good terms
komiwojażer m travelling agent
komnata f apartment
komoda f chest of drawers
komora f chamber; cabin; (spiżarnia) larder; ~ celna custom-house
komorne n rent
komórka f closet; btol. elektr. celi
kompan m pot. chum, pal
kompania f company
kompas m compass
kompendium n sing nleodm. compendium, digest
kompensata f eompensation
kompensować vt compensate (coś for sth)
kompetencja f competence kompetentny adj competent
kompilacja f compilation
kompilator m compiler
kompilować vt compile
kompleks m complex
komplement m complement; prawić ~y pay compliments
komplet m full number ; set; ~ stołowy dinner-set; ~ do herbaty tea-set; ~ ubrania suit of clothes
kompletny adj complete, thorough
kompletować vt complete
komplikacja f complication
komplikować vt complicate
komponować vt compose
kompost m compost
kompot m compote, stewed fruit
kompozycja f composition
kompozytor m composer
kompres m compress
kompresja f compression
kompresor m compressor
kompromis m compromise; iść na ~y compromise (w czymś on sth)
kompromisowy adj compromising
kompromitacja f discredit
kompromitować vt discredit, compromise; ~ się vr discredit oneself
kompromitujący adj compromising, disgraceful
komuna f commune; hist. Komuna Paryska Commune of Paris
komunalny adj communal
komunał m commonplace
komunard m hist. Communard
komunia f communlon
komunikacja f communication; traffic
komunikat m announcement, news report
komunikować vt announce (komuś coś sth to sb), inform (komuś coś sb about sth); ~ się vr communicate; have intercourse
komunista m communist
komunistyczny adj Communist(ic); Manifest Komunistyczny Communist Manifesto; Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego Communist Party of the Soviet Union
komunizm m communism
konać vi die away
konar m bough
koncentracja f concentration
koncentracyjny adj concentrative; obóz ~ concentration camp
koncentrować vt concentrate
koncepcja f conception
koncept m concept, idea; (zarys) draft
koncern m concern
koncert m concert; (utwór) concerto
koncesja f concession, licence
koncesjonować vt licence, grant a concession
koncha f conch, shell
kondensator m techn. condenser
kondensować vt condense
kondolencja f condolence; składać ~e condole (komuś z powodu czegoś with sb on sth
kondor m zool. condor
kondukt m, ~ pogrzebowy funeral procession
konduktor m (kolejowy) guard, (tramwajowy) conductor
konduktorka f conductress
kondycja f condition
kondygnacja f level, tier
koneksja f connexion
konewka f watering-can
konfederacja f confederacy, confederation
konfederat m confederate
konfekcja f ready-made clothes
konferencja f conference
konferować vi confer
konfesjonał m confessional
konfident m informer, intelligencer
konfiskata f confiscation
konfiskować vt confiscate
konfitura f jam
konflikt m conflict
konfrontacja f confrontation
konfrontować vt confront
kontuzja f confusion
kongregacja f congregation
kongres m congress
koniak m cognac, brandy
koniczyna f bot. clover, trefoil
koniec m end, conclusion, ciose; dobiegać końca to draw near the end; położyć ~ put an end; wiązać ~ z końcem make both ends meet; aż do końca up to the end; bez końca no end; do samego końca to the very end; na ~ finally; na końcu języka on the tip of one's tongue; w końcu at the end
konieczność f necessity; z ~ci of necessity
konieczny adj necessary, indispensable
konik m pony; (mania) hobby; pot. (spekulujący biletami) scalper; zool. ~ polny grass-hopper
koniokrad m horse-thief
koniugacja f jęz. conjugation
koniunktura f juncture, tide of the market; opportunity
koniuszek m tip
konkluzja f conclusion
konkretny adj concrete, real
konkurencja f competition
konkurencyjny adj competitive
konkurent m competitor, rival; (zalotntk) suitor
konkurować vi compete; (zalecać się) court (do kogoś sb)
konkurs m competition; ogłaszać ~ na coś offer sth for competition
konkursowy adj competitive
konnica f cavalry
konno adv on horseback
konny adj mounted; (o zaprzęgu) horse-drawn; jazda ~a horse-riding; wyścigi ~e horse-race
konopie s pl hemp
konosament m handl. bill-of-lading
konsekwencja f consequence, consistency
konsekwentnie adv in a consistent way, consistently
konsekwentny adj consistent, conseguent
konserwa f preserve, tinned meat
konserwacja f conservation
konserwatorium n sing nieodm. conservatory, conservatoire
konserwatysta m conservative
konserwatywny adj conservative
konserwatyzm m conservatism
konserwować vt conserve; (o żywności) preserve
konserwowy adj, przemysł ~ canning Industry
konsolidacja f consolidation
konsolidować vt consolidate
konspekt m dratt; conspectus
konspiracja f conspiracy, plot
konspirator m conspirator
konspirować vi vt conspire, plot
konstatować vt state, ascertain
konstelacja f constellation
konsternacja f consternation, dismay
konstrukcja f construction
konstrukcyjny adj constructional
konstruktor m constructor
konstruktywny adj constructive
konstruować vt construct
konstytucja f constitution
konstytucyjny adj constitutional
konstytuować vt constitute
konsul m consul
konsularny adj consular
konsulat m consulate
konsultacja f consultation
konsultant m consul tan t; (o lekarzu) Consulting physician
konsultować vt consult; ~ się vr consult, confer
konsum m co-operative shop
konsument m consumer
konsumować vt consume
konsumpcja f consumption
konsumpcyjny adj consumptive; towary ~e consumers' goods
konsylium n sing; nieodm. consultation
konsystorz m consistory
konszachty pl collusion; wchodzić w ~ enter into collusion
kontakt m contact; nawiązać ~ contact (z kimś sb), come into contact (z kimś with sb); stracić ~ be out of contact
kontaktować vt vi bring into contact, contact; ~ się vr be in contact, keep in touch
kontekst m context
kontemplacja f contemplation
kontentować vt content; ~ się vr be contented (czymś with sth)
konto n account; na ~ on account
kontrabanda f smuggling, contraband
kontrabas m double bass
kontradmirał m rear admiral
kontrahent m contracting party
kontrakt m contract (w sprawie czegoś for sth); ~ o pracę contract for work; ~ sprzedały contract of sale
kontraktować vt vi contract
kontrapunkt m muz. counterpoint
kontrast m contrast
kontrastować vi contrast
kontratak m counter-attack
kontrofensywa f counteroffensive
kontrola f control
kontroler m controller
kontrolować vt control
kontrować vi (to kartach) double
kontrowersja f controversy
kontrowersyjny adj controversial
kontrrewolucja f counter-revolution
kontrrewolucjonista m counter-revolutionary
kontrrewolucyjny adj counter-revolutionary
kontitorpedowiec m mors. destroyer
kontrwywiad m counter-espionage
kontrybucja f contribution; nałożyć na kraj ~ę lay a country under contribution
kontuar m counter
kontur m outline, contour
kontuzja f contusion
kontuzjować vt contuse
kontynent m continent
kontynentalny adj Continental
kontyngent m contingent, quota; (żołnierzy) levy
kontynuować vt continue
konwalia f bot. lily of the valley
konwenans m conventionality, convention
konwencja f convention
konwencjonalny adj conventional
konwent m convention, assembly; (klasztor) convent
konwersacja f conversation
konwersacyjny adj conversational
konwojent m escort
konwojować vt convoy, escort
konwój m convoy, escort
konwulsja f convulsion
konwulsyjny adv convulsive
koń m horse; (w szachach) knight; ~ gimnastyczny vaulting-horse; ~ mechaniczny metric horse-power; ~ parowy horse-power; ~ pociągowy draught-horsej ~ wierzchowy saddle-horse; ~ na biegunach rocking-horse; jechać na koniu go on horseback; wsiąść na konia get on horseback
koncowy adj finał, ultimate; stacja ~a terminus
końcówka f ending, end; (np. wata gumowego) nozzle
kończyć vt end, finlsh, conclude, close; ~ się vr end, come to a close
kończyna f limb
kooperacja f co-operation
kooperacyjny adj co-operative
kooperatywa f cc-operative so-ciety
kooptować vt co-opt
koordynacja f co-ordination
koordynować vt co-ordinate
kopa f three-score; (atos) pile; ~ siana haycock
kopać vt dig; (nogą) kick
kopalnia f mine; ~ węgla coal-mine; ~ soli salt-mine
koparka f excavator
kopcić vi smoke, give off soot
kopeć m soot, black
koper m dill
koperta f envelope
kopia 1.f (odbitka) copy, tran-script
kopia 2.f (bron) lance
kopiec m mound; (.mogiła) tumulus; (kupa, stot) pile; kreci ~ mole-hill
kopiować vt copy
kopuła f cupola, dome
kopyto n hoof; (szewskie) last
kora f bark; odzierać drzewo z ~y bark the tree; anat. ~a mózgowa cortex
koral m coral
koralik m bead
korba f crank
korcić vt tempt
kordon m cordon; otaczać ~em cordon off
Koreańczyk m Korean
koreański adj Korean
korek m cork; elek.tr. fuse; (w bucie) lift
korekta f druh. proof; ~a kolumnowa page-proof; robienie ~y proof-reading
korektor m proof-reader
korektura f correction
korepetycja f private lesson
korepetytor m tutor, coach
korespondencja f correspondence
korespondent m correspondent
korespondować vi correspond
korkociąg m corkscrew; totn. spin
korkować vt cork
kornet 1. m (strój głowy zakonnicy) coif, cornet
kornet 2. m muz. cornet
korniszon m gherkin
korona f crown; dent. cap; dent. nałożyć ~ę cap
koronacja f coronation
koronka f lace
koronować vt crown
korowód m procession
korporacja f Corporation
korpulentny adj corpulent
korpus m trunk, body; corps; ~ dyplomatyczny dyplomatic corps; ~ kadetów corps of cadets
korsarstwo n piracy
korsarz m pirate
kort m sport, court
korupcja f corruption
koryfeusz m coryphaeus, leader
korygować vt correct
korytarz m corridor
koryto n trough; (rzeki) bed
korzec m bushel
korzeń m root; zapuszczać ~nie take root
korzyć się vr humble oneseli
korzystać vi profit (z czegoś by I sth), avail oneself (z czegoś of sth), use (z czegoś sth), have the use (z czegoś of sth)
korzystny adj profitable
korzyść f profit, advantage; na to the advantage (czyjąś of sb); na moją ~ to my advantage
kos m zool. blackbird
kosa f scythe
kosiarka f mower
kosiarz m mower
kosić vt mow
kosmaty adj shaggy, hairy
kosmetyczka f (torebka) vanity-bag; (kobieta) cosmetologist; am. beautician
kosmetyczny adj cosmetic; gabinet ~ beauty parlour
kosmetyk m cosmetic
kosmetyka f cosmetics
kosmiczny adj cosmic
kosmografia f cosmography
kosmonauta m cosmonaut
kosmopolita m cosmopolite
kosmopolityzm m cosmopoUtism
kosmyk m tuft, wisp
kosodrzewina f dwarf mountain pine
kostium m costume
kostka f small bone; (w grze) die; (u raki) knuckle; (u nogi) ankle; (sześcian) cube; (brukowa) flag-stone; (cukru) lump
kostnica f ossuary
kostnieć vi grow stiff
kostny adj osseous
kosz m basket; ~ do śmieci waste-paper basket, dustbin; (na ulicy) litter-bin
koszary s pl barracks
koszmar m nightmare
koszt m cost, expense; ~tm czegoś at the cost of sth; ~y podróży | travelling expenses
kosztorys m estimate
kosztować vt cost; (próbować) taste; to mnie ~owało dużo pracy thls cost me a lot of work; ile to ~uje? how much does it cost ?
kosztowny adj expensive
koszula f shirt; (damska) chemise
koszulka f (podkoszulek) vinder-shirt
koszyk m basket
koszykarstwo n basketry
koszykarz m basket-maker; sport, basketball player
koszykówka f sport basketball
kościec m skeleton; ~ moralny backbone
kościelny adj ecclesiastical, church- (ratę etc); m sexton
kościotrup m skeleton
kościół m church
kościsty adj bony
kość f bonę; (do gry) die; ~ słoniowa Wory; przen. ~ niezgody bonę of contention
koślawić vt distort, deform
koślawy adj deformed; (kulawy) lame; (np. o meblach) rickety
kot m zool. cat
kotara f curtain
kotek m kitten
koteria f coterie, clique
kotlet m cutlet, chop
kotlina f dell, hollow
kotłować się vr pot. boil, whirl
kotłownia f boiler-roora; (.na statku) stakehold
kotwica f anchor; podnieść ~ę weigh anchor; zarzucić ~ę cast anchor
kowadło n anvil
kowal m smith
koza f zool. goat
Kozak m Cossack
kozetka f settee
kozioł m (he-)goat, buck; (u wozu) box; przen. ~ ofiarny scapegoat
koziołek m (w zabawie i gimnastyce) somersault; robić ~ki tum somersaults
Koziorożec m astr, geogr. Capricorn
kożuch m sheepskin fur
kół m pale, stake
kółko n Httle wheel; circle; (rolka) truckle; (obre.cz do zabawy) hoop; (do kluczy itp.) ring; (towarzyskie) circle
kpiarz m scoffer
kpić vi scoff, mock (z kogoś, czegoś at sb, sth)
kpiny s pl mockery
kra f floe, floating ice
krab m zool. crab
krach m crash, slump
kraciasty adj chequered
kradzież i theft
kraina f land, region
kraj m country, land; home; (skraj) verge, edge
krajać vt cut; (o mięsie) carve
krajobraz m landscape
krajowiec m native
krajowy adj native; home-made; home; przemysł ~ home industry
krakać vi croak
krakowiak m (taniec) Cracovienne
krakowianin m man of Cracow
kram m (stoisko) booth, stand; pot. (zamieszanie) mess
kran m tap, cock; (żuraw) crane; otworzyć ~ tum on the cock
kraniec m extremity, extreme, border
krańcowość f extremism
krańcowy adj extreme
krasa f poet. beauty
krasić vt season; poet. (zdobić) embellish, adorn, colour
krasnoludek m brownie
krasomówca m orator, rhetorician
krasomówstwo n oratory, rhetoric
kraść vt steal
krata f grate, grating, bars pl; (drewniana) lattice; (deseń) che-quer
krater m crater
kratka zob. krata; materiał w —ę chequered cloth
kratkować vt chequer
kratować vt grate
krawat m (neck) tie
krawcowa f dressmaker
krawędź f edge, verge, border; (górska) ridge
krawężnik m kerb-stone
krawiec m tailor
krawiectwo n tailoring
krąg m circle; ring; disk; w kręgu przyjaciół in the circle of friends
kratek m disk
krążenie n circulation
krążownik m cruiser
krążyć vi eirculate, go round; (o słońcu, planetach) revolve; (po morzu) cruise; (wędrować) ramble
kreacja f creation, production
kreatura f pog. Iow creature
kreci adj mole, mole's; przen. ~a robota underhand dealings pl
kreda f chalk
kredens m cupboard
kredka f crayon; (szminka) lipstick
kredyt m credit; na ~ on credit
kredytować vt credit, give on credit
krem m cream
krematorium n crematorium
kremowy adj cream-coloured
kreować vt create; teatr (rolę) act
krepa f crape
kres m end, term, limit; położyć ~ put an end (czemuś to sth)
kreska f stroke; (myślnik) dash
kreskować vt line
kresy s pl borderland
kreślarz m draughtsman
kreślić vt draw, sketch
kret m zool. mole
kretowisko n molehill
krew f blood; rozlew krwi bloodshed; puszczać ~ bleed (komuś sb); związki krwi blood ties; przelewać ~ bleed, shed blood; zachować zimną ~ keep cool; pełnej krwi (rasowy) thorough-bred; z zimną krwią In cold blood
krewki adj sanguine, impetuous
krewny m relatlve, relation
kręcić vt vi turn, twist; (włosy) curl; pot. (wykręcać się) use crooked ways, quibble; ~ć głową shake one's bead; ~ć się vr turn; (wiercić 8tę) fldget, fuss about; ~ mi się w głowie my head turns
kręcony adj twisted; (o włosach) curly; (o schodach) winding
kręg m anat. vertebra
kręgle s pl ninepins
kręgosłup m spine, spinal column, backbone
kręgowiec m zool. vertebrate
krępować vt (wiązać) tie, bind; (utrudniać) constrain, hamper; (żenował) embarrass, make uneasy; ~ się vr be embarrassed, feel uneasy (czymś about sth)
krępy adj thickset
krętacki adj tricky
krętactwo n crooked ways pl, quibbling
krętacz m quibbler, shuffler
kręty adj winding, tortuous, crooked
krnąbrny adj refractory, intractable
krochmal s starch
krochmalić vt starch
krocie s pl heaps
kroczyć vi stride, pace
kroić vt cut
krojczy s cutter
krok m step, pace; dotrzymać ~u keep up (komuś with sb); przedsięwziąć ~i take steps; ~ s ~iem step by step; na każdym ~u at every step; równym ~iem in step; nierównym ~iem out of step
krokodyl m zool. crocodile
krokus m bot. crocus
kromka f slice
kronika f chronicie
kronikarz m chronicler, annalist
kropić vt vi (be)sprinkle; drip; deszcz it drizzles
kropidło n sprinkler
kropielnica f font
kropka f point, dot; (znak przestankowy) fuli stop
kropkować vt dot
kropla f drop
krosno n, zw. pl ~a loom
krosta f pimple
Krotochwila f lit. farce, borlesque
krowa f zool. cow
krój m cut
król m king
królestwo n kingdom
królewicz m king's son, prince royal
królewna f king's daughter, princess royal
królewski adj kingly, royal
królik m zool. rabbit
królikarnia f warren
królowa f queen; ~ piękności beauty queen
królować vi reign (nad kimś, czymś over sb, sth)
krótki adj short; (zwięzły, krótkotrwały) brief
krótko adv shortly; (zuiięźle) in brief, in short
krótkofalowy adj short-wave attr
krótkofalówka f pot. short-wave set
krótkometrażówka f pot. short
krótkoterminowy adj short-term attr
krótkotrwały adj brief, short-lived attr
krótkowidz m myope
krótkowzroczność f myopia, short-sightedness
krótkowzroczny adj short-sighted
krówka f smali cow; boża ~ lady-bird
krtań f larynx
kruchość f fragility, frailty
kruchta f church-porch
kruchy adj fragile, frail, brittle; (chrupiący) crisp; (o mięsie) tender; ~e ciasto shortcake, shortbread
krucjata f crusade
krucyfiks m crucifix
kruczek m pot. (wybteg, sztuczka) trick, shift
kruczy adj raven's; ~e włosy raven hair
kruk n zool. raven
krupa f, zw. pl ~y groats; ~y jęczmienne barley-groats
kruszec m ore; (pientądz metalowy) speeie
kruszeć vi become brittle; crumble; (o mięsie) become tender
kruszyć vt crush, crumb; ~ się vr crumble
kruszyna f crumb
krużganek m gallery
krwawica f hard-earned money
krwawić vi, ~ się vr bleed
krwawy adj sanguinary, blood-thirsty
krwinka f biol. blood corpuscle
krwiobieg m błot. circulation of the blood
krwiodawca m blood-donor
krwionośny adj, naczynie ~e blood vessel
krwiożerczy adj bloodthirsty
krwisty adj sanguineous, blood-red
krwotok m haemorrhage
kryć vt (pokrywać) cover; (ukrywać) hide, conceal; ~ć się vr hide; za tymi słowami coś się ~je there is sth behind these words
kryjówka f hiding-place
kryminalista m criminal
kryminalny adj criminal
kryminał m jail
krynica f poet. spring, fount
krynolina f crinoline
krypta f vault
kryptonim m cryptonym
krystaliczny adj crystalline
krystalizować vt, ~ się vr crystallize
kryształ m crystal
kryterium n criterion
krytycyzm m criticism
krytyczny adj critieal
krytyk m critic
krytyka f criticism, critiąue; (recenzja) review
krytykować vt criticise; (recenzować) review
kryza f ruff, frill
kryzys m crisis
krzaczasty adj bushy
krzak m bush, shrub
krzątać się vr busy oneself, bustle (koło czegoś about sth)
krzątanina f bustle
krzem m chem. silicon
krzemień m flint
krzemionka f silica
krzepić vt refresh, strengthen
krzepki adj vigorous
krzepnąć vi solidify; (np. o krwi) coagulate; (mętnieć) become vigorous
krzesać vt (ogień) strike
krzesiwo n flint; ~ z hubką tinder-box
krzesło n chair
krzew m shrub
krzewić vt spread, propagate; ~ się vr spread, multiply
krzta f, ani ~y not a whit
krztusić się vr choke, stifle
krzyczący adj clamorous; (o kolorze) glaring, loud; (o niesprawiedliwości) burning, gross
krzyczeć vt shout (na kogoś at sb); ery, shriek; ~ z bólu shout with pain; ~ z radości shout for joy
krzyk m cry, scream, shriek
krzykacz m crier, bawler
krzykliwy adj noisy
krzywda f wrong, harm, prejudice; wyrządzić ~ę wrong, do wrong (komuś sb); z moją ~ą to my prejudice; spotkała mnie ~a a harm nas come to me
krzywdzący adj prejudicial, harmful, injurious (dla kogoś, czegoś to sb, sth)
krzywdzić vt wrong, harm, do wrong
krzywica f med. rickets, rachitis
krzywić vt crook, bend; ~ się vr make a wry face (na kogoś, na coś at sb, sth) krzywo adv awry; (pisać) aslant, slantwise; (patrzeć) askance
krzywoprzysięgać vt perjure one self
krzywoprzysięstwo n perjury
krzywoprzysięzca m perjurer
krzywy adj crooked; (o minie, uśmiechu Itp.) wry; mat. ~a (linia) curve
krzyż m cross; pl ~e anat. loins
krzyżacki adj, zakon ~ Teutonic Order
Krzyżak m Teutonic Knight, Knight of the Cross
krzyżować vt (układać na krzyt) cross; (rozpinać na krzyżu) crucify; (psuć plany) thwart
krzyżowiec m hist. crusader
krzyżowy adj cross, crossed, cross-shaped; wojsk, ogień ~y cross-fire; hist. wojna ~a crusade; przen. ~y ogień pytań cross-questions; badanie w ~ym ogniu pytań cross-examination
krzyżówka f crossword puzzle
krzyżyk m smali cross, crosslet; muz. sharp
ksiądz m priest, clergyman
książeczka f booklet; ~ oszczędnościowa savings-bank book
książę m prince, duke
książęcy adj princely, ducal
książka f book; ~ szkolna school-book; ~ do czytania reading-book; ~ z obrazkami picture-book
księga f book; (urzędowa, rejestracyjna) register; (główna w buchalterii) ledger
księgarnia f bookseller's shop
księgarz m bookseller
księgować vt enter, book
księgowość f book-keeping
księgowy m book-keeper
księgozbiór m library
księstwo n duchy, principality
księżna, księżniczka f duchess, princess
księżyc m moon; przy świetle ~a by moonlight
ksylofon m muz. xylophone
kształcący adj instructive
kształcić vt educate, instruct
kształt m form, shape
kształtny adj shapely
kształtować vt form, shape
kto pron who; ~ inny who else; somebody else; ~ bądź anybody, anyone
ktokolwiek pron = kto bądź zob. kto
ktoś pron somebody, someone; ~ inny somebody else
którędy pron which way
który pron who, which, that
któryś pron some
ku praep towards, to
Kubańczyk m Cuban
kubański adj Cuban
kubatura f cubature, cubic volume
kubek m cup
kubeł m pail, bucket
kubizm m cubism
kucharka f cook
kucharski adj culinary; książka ~a cookery-book
kucharz m cook
kuchenka f (urządzenie) cooker
kuchnia f (pomieszczenie) kitchen; (urządzenie do gotowania) stove, range; (jakość potraw) dobra ~ good cooking
kucnąć vi squat down
kucyk m pony
kuć ut forge, hammer; (konia) shoe; pot. (uczyć się na pamięć) cram
kudłaty adj shaggy
kudły s pl shaggy hair
kufel m (beer-)mug, tankard
kufer m box, trunk
kuglarstwo n jugglery
kuglarz m juggler
kukiełka f puppet
kukiełkowy adj, teatr ~ puppet-show
kukła f puppet
kukułka f cuckoo
kukurydza f maże
kula f bali; (retooluierotoa itp.) bullet; (geometryczna) sphere; (proteza) crutch; (do gry) bowl; ~ śnieżna snowball; ~ ziemska globe
kulawy adj lame
kulbaczyć ut saddle
kuleć vi limp, hobble
kulić się vr cower, squat
kulig m sleighing party
kulinarny adj culinary
kulis m coolie
kulisy s pl scenes, wings; przen. za ~ami behind the scenes
kulisty adj spherical, round
kulka f smali bali, globule; (z papieru, chleba) pellet
kulminacyjny adj, punkt ~ culminating point, climax
kult m cult, worship
kultura f culture, civilization; (uprawa) cultivation
kulturalny adj cultural, civilized; (o umyśle, manierach) cultured
kultywować vt cultivate
kuluar m corridor, lobby
kułak m (pięść) fist; (uderzenie) punch; bić ~iem punch
kum m godfather; pot. crony
kuma f godmother; pot. crony
kumkać vi croak
kumoszka f pot. gammer, gossip
kumoterstwo n favouritism, backing for family reasons; przen. log-rolling
kumulacja f cumulation
kumulować vt, ~ się vr cumulate
kuna f zool. marten
kundel m cur
kunktator m cunctator
kunszt m art
kunsztowny adj artful, artistic
kupa f heap, pile; składać na ~ę heap up; przen. wziąć się do ~y puli oneself together
kupić vt buy, purchase
kupiec m merchant, tradesman, dealer; (drobny handlarz) shopkeeper
kuplet m cabaret song; (dwuwiersz) couplet
kupno m purchase; dobre ~o bargain; siła ~a purchasing power
kupny adj (kupotoany) purchased, bought; ready-made
kupon m coupon
kupować vt = kupić
kura f hen
kuracja f cure, treatment
kuracjusz m patient; (np. w uzdrowisku) visitor
kuracyjny adj curative; miejscowość ~a health-resort
kuratela f guardianship, trusteeship kurator m trustee; administrator, curator
kuratorium n board of trustees; school-board
kurcz m cramp, spasm
kurczę n chicken
kurczowo adv spasmodically
kurczowy adj spasmodic
kurczyć vt, ~ się vr shrink; biz. contract
kurek m cock; (kran) tap; (na wieży) weather-cock; odwieść ~ u karabinu cock a gun
kurban m tumulus, barrow
kuria f curia
kurier m courierj (pocia.9) express-train
kuriozum n curiosity
kuropatwa f zool. partridge
kurować vt treat, cure (na daną chorobę for a disease)
kurs m course;.~ dewizowy rate of exchange
kursować vi run, circulate
kursywa f italics
kurtka f jacket
kurtuazja f courtesy
kurtuazyjny adj courteous
kurtyna f curtain
kurz m dust
kurzajka f wart
kurzawa f dust-storm; (snow-)drift
kurzyć vi raise dust; pot. (palić papierosa itp.) smoke; ~ się vr be dusty; (dymić sie.) smoke, reek
kusiciel m tempter, seducer
kusić vt tempt, seduce; ~ się vr seek to obtain, attempt
kustosz m custodian, keep, trustee
kusy adj short-tailed; shortish; (nie wystarczający) scanty
kusza f cross-bow
kuśnierz m furrier
kuter m mors. cutter
kutwa m miser, niggard
kuty adj wrought, forged; (o koniu) shod; (chytry) cunning
kuzyn m cousin
kuźnia f forge, smithy
kwadra f astr. quarter
kwadrans m quarter of an hour; ~ na szóstą a quarter past S; za ~ szósta a quarter to 6
kwadrat m square
kwadratowy adj sąuare; liczba ~a square number; 5 stóp ~ych 5 square feet
kwakać vi quack
kwakier m Quaker
kwalifikacja f qualification
kwalifikować vt qualify; ~ się vr be qualified, qualify (do czegoś for sth)
kwalifikowany adj (o pracowniku) skilled
kwapić się vr be eager (do czegoś for, after sth; to do sth)
kwarantanna f quarantine
kwarc m miner. quartz
kwarta f quart
kwartalnie adv quarterly
kwartalnik m quarterly
kwartalny adj quarterly
kwartał m quarter
kwartet m quartet
kwas m acid; (zaczyn) leaven; pl ~y (w żołądku) aeidity; przen. (niezadowolenie, dąsy) ill-humour
kwasić vt sour; ferment; (np. ogórki) piekle
kwaskowaty adj sourish, acidulous
kwasota f acidity
kwaszony adj, kapusta ~a sauerkraut
kwaśnieć vi sour, become sour
kwaśny adj sour, acid; ~a mina wry face
kwatera f lodging; wojsk, billet; ~ główna headquarters pl
kwatermistrz m quartermaster
kwaterować vt quarter; wojsk, billet; vi be quartered
kwaterunek m quartering; wojsk billeting
kwesta m collection
kwestarz m collector
kwestia f question; ~a pieniężna money matter; ~a gustu matter of taste; to nie ulega ~i there is no doubt about it
kwestionariusz m inquiry-sheet, questionnaire
kwestionować vt question, cali in question
kwestor m bursar
kwestować vi collect (money)
kwestura f bursary
kwiaciarka f florist; (uliczna) flower-girl
kwiaciarnia f florisfs shop
kwiat m flower; (drzewa owocowego) blossom; przen. w kwiecie wieku In the prime of lite
kwiczeć vi squeak
kwiczoł m zool. fieldfare
kwiecień m April
kwiecisty adj flowery; (o stylu) florid
kwietnik m flower-bed
kwik m squeak
kwilić vi whimper
kwintesencja f quintessence
kwit m receipt; ~ bagażowy check; ~ celny certificate of clearance; ~ zastawny pawn-ticket
kwitariusz s receipt-book
kwitnąć vi bloom, blossom, flower; przen. flourish
kwitować vt receipt; ~ odbiór przesyłki acknowledge the receipt of a parcel
kwoka f sitting hen
kworum n nieodm. quorum
kwota f (sum) total, amount
labirynt m labyrinth, maze
laborant m laboratory asslstant
laboratorium n laboratory
laboratoryjny adj laboratorial
lać vi (nalewać) pour; (wylewać) shed; (odlewać np. metal) cast; deszcz leje it pours; ~ się wr pour; (strumieniem) gush, flow, stream; krew się leje blood is being shed; pot leje mu się z czoła sweat trickles from his brow
lada 1.f chest, box, (stół sklepowy) counter
lada 2. part any, whatever; chwila any minutę; ~ dzień any day; ~ kto any body; to zawod nik nie ~ he is far from being an average competitor
ladacznica f harlot
laguna f lagoon
laik m layman
lakier m varnlsh
lakierki s pl patent shoes
lakierować vt varnlsh
lakmus m chem. litmus
lakoniczny adj laconic
lakować vt seal
lalka f doli
lament m lament, lamentation
lamentować vi lament (nad kimś, czymś for, over sb, sth)
lamować vt border
lamówka f border, (do ubrań) lace
lampa f lamp; (radiowa) valve
lampart m leopard
lampas m (trouser-)galloon
lampion m lampion, Chinese lantern lampa,f lamp; (radiowa) valve; ~ nocna nightlamp; ~ wina glass of wine
lamus m lumber-room
lanca m lance
lancet m lancet
landrynka f fruit drop
lanie n pouring; (odlewanie) casting; pot. (bicie) good thrashing, flogging
lanolina f lanolin
lansować vt launch
lapidarny adj pointed, concise
lapis m lunar caustlc, lapis infer-nalis
lapsus m lapse
larwa f zool. larva
las m wood, forest; dziewiczy ~ virgin forest
laseczka f wand, (smali) stick
lasecznik m blol. bacillus
lasek m grove
laska f stick, cane; ~a marszałkowska speaker's staff, bryt. mace; złożyć wniosek do ~i marszałkowskiej table a motion
laskowy adj, orzech ~ hazel-nut
lasować vt slake
latać vi fly; (biegać) run about
latarka f lantern; ~ elektryczna (electric) torch, flashllght
latarnia f lantern, lamp; ~ morska ligbthouse; ~ projekcyjna projection lantern
latarnik m lighthouse-keeper
latawiec m kitę; puszczać ~ca fly a kitę
lato n summer; babie ~ (okres) Indian summer; {pajęczyna) gossamer
latorośl f shoot, offshoot; przen. offspring; winna ~ vine
laufer m (to szachach) bishop
laur m laurel
laureat m laureate, prizewinner; ~ nagrody Nobla Nobelprize winner
lawa f lava
lawenda f bot. lavender
laweta f gun-carriage
lawina f avalanche
lawirować vi mors. tack, beat about; przen. veer
lazaret m,f hospital
lazur m azure, sky-blue
ląd m land; ~ stały continent; ~em by land
lądować vi land
lądowisko m lotn. landing-ground
lecieć vi fly; (pędzić) run, hurry; (o c asie) pass, slip away; ~ z góry drop, fall down
leciwy adj advanced In years
lecz conj but
leczenie n treatment; ~e się cure; podcać się ~u try a cure, follow a course of treatment
lecznica f clinlc, nursing home
lecznictwo n therapeutics; health service
leczniczy adj medicinal; środek ~ medicine
leczyć vt treat (kogoś na coś sb for fth); (kurować) cure (kogoś z czegii sb of sth); (poić) heal; ~ się vr undergo a treatment, take a ctire
ledwie, ledwo adv hardly, scarce-ly; ,~ dyszy he can hardly brea.he; ~ nie umarł he nearly diedt conj no sooner... than...; ~ wysrliśmy, zaczęło padać no sooner had we left than it started to rain
legaliajwać vt legalize
legalny adj legal, rightful
legat n (zapis) legacy, bequest; (papieski) nuncio, legate
legawcec m pointer; (długowłosy) settrr
legencja f legend
legendarny adj legendary
legia f legion; ~ cudzoziemska foreign legion
legion m legion
legionista m legionary
legitymacja f identity card, certificate
legitymować vt indentify, establish sb's identity; ~ się vr prove one's identity
legować vt prawn. bequeath
legowisko n couch, bed; (dzikich zwierząt) lair
legumina f pudding, sweet
lej m funnel; (w ziemi) crater
lejce s pl reins
lejek m funnel
lek m mediclne
lekarski adj medical; wydział ~ faculty of medicine
lekarstwo n medicine, remedy; zażyć ~ take a medicine
lekarz m physician, doctor; (urzędowik) medical officer; ~ ogólnie praktykujący generał practitioner; ~ wojskowy" army surgeon
lekceważący adj disregardful, disdainful
lekceważenie n disregard, disdain, slight(ing)
lekceważyć vt disregard, disdain, slight
lekcja f lesson; pobierać ~e angielskiego take English lessons; udzielać ~i angielskiego give English lessons
lekki adj light; sport ~a atletyka (light-weight) athletics; (to boksie) waga ~a light weight
lekkoatleta m (ltght-weight) athlete
lekkomyślność f light-mindedness, recklessness
lekkomyślny adj light-minded, reckless
lekkość f lightness; (łatwość) easiness
leksykografia f lexicography
lektor m lector, reader; (prowadzący lektorat) teacher
lektorium n reading-room
lektura f (czytanie) reading; (materiał do czytania) reading-mat-ter
lemiesz m ploughshare
lemoniada f lemonade
len m flax
lenić się vr laze, idle
lenieć vi moult, shed one's hair; (o gadach) slough
leninizm m Leninism
leninowski adj Leninist
lenistwo n idleness, laziness
leniuch m lazy bones, idler, sluggard
leniuchować vt laze, Idle one's time away
leniwiec m zool. sloth
leniwy adj idle, lazy
lennik m hlst. vassal
lenno n hlst. fief
leń m lazy-bones, idler
lep m glue; ~ na muohy fly-paper
lepianka f mud-hut
lepić vt glue, stick; ~ z gliny loam, make of loam; ~ się vr stick, be sticky
lepiej adv comp better; tym ~ all the better, so much the better; ~ byś poszedł sobie you had better go
lepki adj sticky; (przylepny) adhesive
lepszy adj comp better; kto pierwszy, ten ~ first come first served
lesisty adj wooded, woody
leszcz m zool. bream
leszczyna f bot. hazel
leśnictwo n forestry, forest district
leśniczówka f forester's cottage
leśniczy, leśnik m forester
leśny adj forest- (law etc); wood-(nymph etc.)
letarg m med. lethargy; przen. torpor
letni adj (niegorący) tepid, lukewarm; attr (dotyczący lata) summer
letnik m summer-visitor, holiday-maker
letnisko n health-resort, summer-resort
leukocyt m blol. leucocyte
lew m lion
lewa i (w kartach) trick; wziąć ~ę take a trick
lewar m lever; (hydrauliczny) siphon
lewatywa f med. enema
lewica f left hand ; pollt. the left, left wing
lewicowiec m leftist
lewkonia f bot. stock
lewy adi left; ~a strona wrong side; (monety) reverse; na ~o on the left, to the left
leźć vi pot. (wspinać się) climb, creep upwards; (wlec tlą) drąg (oneself) along, shuffle
leżak m foldlng-chair, deck-ehair
leże n couch, lodging, resting-place; wojsk, camp, quarters pl; ~ zimowe winter-quarters pl
leżeć vi lie; (znajdować ste.) be placed, be situated; (o ubraniu) dobrze ~ sit well; źle ~ sit badly
lędźwie s pl loins
lęgnąć się vr cotne out of the Shell, hatch
lęk m fear; (groza) awe
lękać się vr fear (o kogoś, coś for sb, sth), be anxious (o kogoś, coś about sb, sth)
lękliwy adj titnid
lgnąć vi adhere, stick; przen. cling, be attached
libacja f libation, pot. booze
liberalizm m liberalism
liberalny adj liberał
liberał m liberał
liberia f livery
libertyn m libertine
libra f druk. quire
libretto n libretto
licencja f licence
liceum n secondary school
licho 1. adv poorly, meanly, shabbily
licho 2. n evil, de vii; pot. co u ~al what the deuce!
lichota f rubbish, trash
lichtarz m candlestick
lichwa m usury
lichwiarz m usurer
lichy adj poor, mean, miserable, shabby
licować vi harmonize (z czymś with sth), become (z kimś, czymś sb, sth); to nie ~uje z tobą it does not become you
licytacja f auction; (w brydżu) bid; oddać na ~ę put up to auction; sprzedać na ~i sell by auction
licytator m auctioneer
licytować vt sell by auction, put to auction; (w brydżu) bid
liczba f number; figurę; gram. ~ pojedyncza singular (number); mat. ~ wymierna rational number
liczbowy adj numerical
liczebnie adv numerically, in number
liczebnik m gram. numeral, number
liczebny adj numerous; numerical
liczenie n calculation; maszyna do ~a calculating machinę, calculator
licznik m mat. numerator; (automat) counter, meter; ~ elektryczny electrometer; ~ gazowy gas-meter; ~ w taksówce taximeter
liczny adj numerous
liczyć vt (obliczać) count, reckon, compute; (wynosić) number, count; (podawać cenę) charge; ~ć na kogoś depend on sb; klasa ~ 20 uczniów the class numbers 20 pupila; on ~ sobie około 60 lat he may be some 60 years old; ~ć się ur count; to się nie ~ that does not count; ~ć się z kimś, czymś take sb,' sth into account; on się nie ~ z pieniędzmi he holds his money of no account
liczydło n abacus
liga f league
lignina f lignin
likier m liqueur
likwidacja f liquidation
likwidować vt liquidate, wind up
lila adj nteodm. lilac, pale violet
lilia f bot. lily
liliowy adj lily attr, lily-white; pale violet
liliput m Lilliputian, pygmy
limfa f biol. lymph
limfatyezny adj lymphatic
limit m limit
limuzyna f limousine
lin m zool. tench
lina f rope, line, cord
lincz m lynch law
linczować vt lynch
lingwista m linguist
lingwistyka f linguisties
linia f line; (liniał) rule, ruler; cienkie ~e (na papierze) faint lines
linijka f (liniał) ruler; (wiersz) line
liniować vt rule, line; (o papierze) cienko ~ny ruled faint
liniowy adj wojsk. mors. line attr, of the Une; pułk ~y line regiment; oddziały ~e troups of the line; okręt ~y (pasażerski) liner; (wojskowy) ship of the line
linoleum n nieodm. linoleum
linoskoczek m rope-dancer
linotyp m druk. linotype
linowy adj, kolejka ~a funlcular railway
lipa f bot. lime, linden; pot. humbug
lipiec m July
lira f muz. lyre
liryczny adj lyrical
liryk m lyrist
liryka f lyric poetry
lis m zool. fox
list m letter; ~ polecony registered letter; ~ żelazny safe-conduct; ~y uwierzytelniające credentials
lista f list, register; ~ obecności attendance record; ~ płacy pay-sheet; ~ zmarłych death-roll
listek m leaflet
listonosz m postman
listopad m November
listownie adv by letter, in writing
listowny adj by letter, in writing
listowy adj, papier ~ letter-paper, note-paper
listwa f filiet, batten; (mała, denka) siat
liszaj m med. herpes
liszka 1.f (gąsienica) caterpillar
liszka 2.f (samica lisa) vixen
liściasty adj leafy
liść m leaf
litania f litany
litera f letter
literacki adj literary
literalny adj literal
literat m man of letters
literatura f literaturę
Utewski adj Lithuanian
Utograf m lithographer
litografia f lithography
litościwy adj merciful
litość f mercy, pity
litować się vr take pity (nad kimś on sb)
litr m litre
liturgia ł liturgy
liturgiczny adj liturgical
lity adj massive, solid; (lany) moltep, cast
lizać vt lick; pot. liznął trochę angielskiego he has a smattering of EngUsh
lizol m lysol
lizus m pot. toady
lniany adj linen; siemię ~e linseed; płótno ~e linen
loch m dungeon
lodowaty adj glacjal, icy
lodowiec m glacier
lodowisko n ice field; (tor łyżwiarski) skating-rink
lodownia f ice-chamber, ice-house
lodowy adj ice attr, glacial; geol. epoka ~a Ice Age; góra ~a iceberg
lodówka f refrigerator, lce-box, pot. fri(d)ge
lody s pl lce-cream
lodziarz m iceman
logarytm m mat. logarithm
logiczny adj loglcal
logika f logie
lojalność f loyalty
lojalny adj loyal
lok m lock
lokaj m lackey
lokal m premises pl, place, room(s), apartment(s); ~ rowrywkowy place of entertainment
lokalizować vt localize, locate
lokalny adj local
lokata f investment
lokator m lodger; dziki ~ squalter
lokaut m lock-out
lokomocja f locomotion
lokomotywa f (railway-)englne, locomotive
lokować vt place, locate; (inwestować) invest
lombard m pawnshop
londyńczyk m Londoner
lont m fuse
lora f lorry
lornetka f (polowa) field-glasses pl; (teatralna) opera-glasses pt
los m lot, fate; (na loterii) lottery-ticket; (wybrana na loterii) prize; ciągnąć ~y draw lots; na ~ szczęścia at venture, at hazard; zdać się na ~ szczęścia chance one's luck
losować vi draw lots
losowanie n drawing of lots, lottery-drawing
lot m flight; widok z ~u ptaka bird's eye view
loteria f lot tery; wygrana na ~i prize
lotka f zool. pinion; lotn. aileron
lotnictwo n avlaticn, aircraft: air forcej ~ wojskowe Air Force; (w Anglii) Royal Air Force
lotniczy adj, baza ~a air-base; linia ~a air-line, airway; poczta ~a air-mail
lotnik m airman, flyer, flier
lotnisko n (cywilne) airport, aerodrome
lotniskowiec m aircraft carrier
lotny adj qulck, bright; chem. volatile; wojsk. ~ oddział flying squad; piasek ~ quick sand
lotos m bot. lotus
loża f box; (masońska) lodge
lód m ice
lśniący adj brilliant, lustrous
lśnić vi shine, glitter lub con) or lubić ot like, (bardzo) love; nie ~ dislike
lubieżnik m voluptuary
lubować się vr take pleasure, delight (w czymś in sth)
lud m people, folk
ludność f population
ludny adj populous
ludobójca m genocide
ludobójstwo n genocide
ludowy adj people's attr; popular; pieśń ~a folksong; stronnictwo ~e peasant party; Polska Ludowa People's Poland; republika ~a people's republic
ludożerca m cannibal
ludzie s pl people, persons, men
ludzki adj human; ród ~ mankind
ludzkość f mankind; (człowieczeństwo) humanity; human naturę
lufa f barrel; otwór ~y muzzle
lufcik m vent-hole
luk m mors. scuttle, hatch; (okienko) porthole
luka f gap, breach
lukier m sugar-icing
lukratywny adj lucrative
luksus m luxury
luksusowy adj luxury attr, luxurious; artykuły ~e fancy articles, articles of luxury
lunatyk m sleep-walker
lunąć vi (o deszczu) come down in a torrent; pot. (uderzyć) slap, hit
luneta f telescope
lupa f magnifying glass
lusterko m pocket-glass, hand-glass; ~ wsteczne rear-view mirror
lustracja f inspection; review
lustro n looking-glass, mirror
lustrować vt review, pass in review; inspect
lut m techn. solder
luteranin m Lutheran
lutnia f muz. lute
lutnista m lutenist
lutować vt solder
luty m February
luz m gap, breach; ~em loosely; separately
luzówać vt replace, relay; relieve
luźny adj loose
lwi adj lion's, leonine; przen. część lion's share
lżyć vi insult (kogoś sb)
łabędź m swan; przen. ~dzi śpiew swan song
łach m pot. rag, tatter; pl ~y duds
łachman m rag, tatter
łacina f Latin
ład m order
ładny adj pretty, nice; neat
ładować vt load, charge
ładownica f wojsk, pouch
ładunek m load; (okrętotoy) cargo; (kolejowy) freight; (nabój) cartridge; (elektryczny) charge
łagodnieć vi become mild, soften
łagodność f mildness, softness
łagodny adj mild, soft, gentle
łagodzący adj soothing; alleviating; okoliczności ~e extenuating circumstances
łagodzić vt appease, alleviate; soothe
łajać vt scold, chide
łajdacki adj roguish, villainous
łajdactwo n villainy
łajdak m villain
łaknąć vi be hungry; (pożqdać) be desirous (czegoś of sth)
łakocie s pl sweets, dainties
łakomić się vr covet (na coś sth)
łakomstwo n greediness, gluttony
łakomy adj greedy (na coś of sth)
łamacz m breaker; ~ fal breakwater; ~ lodów icebreaker
łamać vt break; ~ głowę rack one's brains (nad czymś about sth); ~ się vr break
łamigłówka f puzzle, riddle, poser
łamistrajk m strike-breaker
łamliwy adj brittle, fragile
łan m corn-field
łania f hind
łańcuch m chain; ~ gór mountain rangę
łancuchowy adj, most ~y chain bridge; chem. reakcja ~a chain reaction
łancuszek m little chain; (u zegarka) watch-chain
łapa f paw
łapać vt catch, seize
łapczywość f greed
łapczywy adj greedy (na coś for, of sth)
łapka 1.f little paw
łapka 2.f (pułapka) trap; ~ na myszy mouse-trap
łapownictwo n bribery
łapówka f bribe; dać ~ę bribe
łapserdak m pot. ragamuffin
łasica f zool. weasel
łasić się vr fawn (do kogoś on, upon sb)
łaska f grace, favour; akt ~ki act of grace; na ~ce at the mercy
łaskawość f kindness
łaskawy adj kind (dla kogoś to sb); gracious; bądź ~ to zrobić be so kind as to do it
łaskotać vt tickle
łaskotki s pl tickling
łasy adj greedy (na coś for, of sth)
łata 1.f patch
łata 2.f (deska) lath, batten
łatać vt patch, piece together
łatanina f pot. patch-work
łatwopalny adj inflammable
łatwość f easiness, ease, facility
łatwowierność f credulity
łatwowierny adj credulous
łatwy adj easy
ława f bench; ~a przysięgłych jury; kolega z ~y szkolnej schoolmate
ławica f bank; ~ ryb shoal of fish
ławka f bench; (kościelna) pew; (szkolna) desk
ławnik m alderman
łazić vi crawl, tramp, loaf; ~ po drzewach climb trees
łazienka f bathroom
łazik m pot. tramp, vagabond
łaźnia f vapour-bath
łączący adj binding, Joining; gram. tryb ~ subjunctive mood
łącznica f techn. (kolejowa) junction; (telefoniczna) exchange
łącznie adv together
łącznik m link; wojsk, liaison officer; gram. hyphen
łączność f connexion, union; służba ~ci signal-service; wojsk, oficer ~ci signal officer
łączny adj joint; ~a suma sum total
łączyć vt join, unite, connect; ~ się vr unite, combine
łąka f meadow
łeb m pot. pate; na ~, na szyję headlong, head over heels
łechtać f tickle
łęk m saddle-bow
łgać vi lie, tell lies
łgarstwo n lie
łkać vi sob
łobuz m rogue, villain; urchin
łobuzerstwo n petty villainy; knavery
łodyga f stalk
łojówka f (świeca) tallow-candle
łokieć m elbow; (miara) ell; trącać ~ciem elbow
łom m crowbar; (złodziejski) Jemmy, am. jimmy
łomot m craek, din
łono n bosom; womb; (podołek) lap
łopata f spade, shovel
łopatka f little shovel, spatula; anat. shoulder-blade
łopotać vi flap (skrzydłami, żaglami the wings, the sails)
łoskot m crash, crack
łosoś m zool. salmon
łoś nt zool. elk
łowca m hunter
łowczy adj hunting; pies ~ hound; m huntsman, master of the chase
łowić vt catch; ~ ryby fish, (na wędke) angle
łowiectwo n hunting, huntsmanship
łowy s pl hunting, chase
łoza f bot. osier, wicker
łoże n bed; ~e małżeńskie marriage-bed; ~e Śmierci death-bed; dziecko z nieprawego ~a illegitimate child
łożyć vt lay out, bestow; vi (ponosić koszty) bear expenses
łożysko n bed; techn. bearing; ~ kulkowe ball-bearing; ~ rzeki river-bed
łódka f (smali) boat
łódź f boat
łój m tallow; (barani eta) suet
łów m hunting, chase
łóżeczko n cot
łóżko n bed; (bez materaca I pościeli) bedstead; leżeć w ~u (chorować) keep to one's bed; położyć się do ~a go to bed; słać ~o make the bed
łubin m bot. lupine
łucznictwo n archery
łucznik m archer, bowman
łuczywo n resinous wood
łudzący adj delusive
łudzenie się n delusion
łudzić vt delude; ~ się vr be deluded, decelve oneself
ług m lye
łuk m bow; arch. (sklepienie) arch; mat. fiz. elektr. arc
łukowy adj, elektr. lampa ~a arc lamp; światło ~e arclight
łuna f glow
łup m booty, spoil; paść ~em fali a prey (kogoś, czegoś to sb, sth)
łupać vt split, cleave; chip
łupek m miner, slate
łupić vt plunder, loot
łupież m dandruff
łupieżca m plunderer, looter
łupina f peel, hull, husk, shell
łuska f (ryby) scalę; (owocu) husk; (orzecha, grochu, naboju) shell; przen. ~ spadła komuś z oczu the scale fell from sb's eyes
łuskać vt (kukurydzą) husk, peel, (groch, fasolą) hull, (migdały ttp.) scalę, (proch, orzechy) shell
łuszczyć się vr scalę off
łydka f calf
łyk m draught, gulp; jednym ~iem at one gulp
łykać vt swallow, gulp
łyko n bast
łykowaty adj (o mięsie) tough, sinewy
łyse m pot. (człowiek łysy) baldpate
łysieć vi become bald
łysina f bald head
łysy adj bald
łyżeczka f (little) spoon, teaspoon
łyżka f spoon; (zawartość) spoonful; ~ do butów shoe-horn; wazowa ladle; ~ zupy spoonful of soup
łyżwa f skate
łyżwiarstwo n skating
łyżwiarz m skater
łza f tear; lać gorzkie łzy shed bitter tears; zalewać się łzami be all in tears
łzawić vi water; gaz ~ący tear-gas
łzawy adj tearful; (chlitoy) maudlin
macać vt touch, feel; ~ po ciemku grope
macerować vt macerate
machać vi wave (ręką one's hand); wag (ogonem the taił); brandish (szablą the sword); ~ ręką na przywitanie wave welcome (kogoś to sb); machnąć na coś ręką wave sth aside
machina f machine
machinacja f machination
machnąć zob. machać
macica f anat. uterus; ~ perłowa mother-of-pearl
macierz f mother
macierzanka f bot. thyme
macierzyński adj maternal
macierzyństwo n maternity, motherhood
macierzysty adj mother attr; kraj ~ mother country; port ~ port of registry; home port
macka f tentacle, feeler
macocha f step-mother
maczać vt soak, steep, dip
maczuga f mace, club
magazyn m storę, storehouse; wojsk, magazine; (czasopismo) magazine
magazynier m store-keeper
magazynować vt storę upr in store
magia f magie, sorcery; czarna ~ black art
magiczny adj magic(al)
magiel m mangle
magik m magician
magister m master
magisterium n (stopień) master's degree
magistracki adj municipal
magistrant m candidate for the mastefs degree
magistrat m (budynek) town-hall; (władza) municipality
maglować ut mangle
magnat m magnate
magnes m magnet
magnetofon m tape-recorder
magnetyzować vt magnetize
magnez m chem. magnesium
magnezja f chem. magnesia
magnificencja f magniflcence
magnolia f bot. magnolia
mahometanin m Mohammedan
mahometański adj Mohammedan
mahoń m mahogany
maić vt decorate with leaves
maj m May
majaczeć vi loom, appear dimly in the distance
majaczenie n hallucinations; ravings
majaczyć vi (mówić od rzeczy) talk deliriously, rave
majątek m property, fortunę, estate
majeranek m bot. marjoram
majestat m majesty
majestatyczny adj majestic
majętność f property, estate
majętny adj wealthy, well-to-do
majolika f majolica
majonez m mayonnaise
major m major
majówka f May-party
majster m foreman, master; sl boss; ~ do wszystkiego jack of all trades
majstersztyk m masterpiece
majstrować vi pot. tamper (koło czegoś with sth)
majtek m sailor, mariner
majtki s pl drawers; pot. panties
mak m poppy; (ziarno) poppy-seed; jest cicho jak ~iem zasiał one might hear a pin drop
makaron m macaroni
makata f piece of tapestry; pl ~y tapestry zbiór.
makieta f model
makler m handl. broker
makówka f poppy-head
makrela f mackerel
maksimum n nieodm. sing maximum
maksyma f maxim
maksymalny adj maximum
makuch m oil-cake
makulatura f waste-paper
malaria f med. malaria
malarstwo n painting
malarz m painter
malec m smali boy, pot. nipperr
maleć vi grow smali, dwindle
maleństwo n little thing
malina f raspberry
malkontent m malcontent
malować vt paint; (na szkle) (na porcelanie) enamel; ~ się (szmlnkować się.) make up
malowidło n painting, picture
malowniczy adj picturesque
maltretować vt maltreat, ill-treat
malwa f bot. mallow
malwersacja f malversation, embezzlement
mało adv little, few; ~ kiedy very seldom; o ~ nearly; mieć ~ pieniędzy be short of money
małoduszność f pusillanimity
małoduszny adj pusillanimous
małoletni adj under age, minor
małoletniość f minority
małomówność f taciturnity
małomówny adj taciturn
małostkowość f petty-mindedness
małostkowy adj petty-minded
małowartościowy adj of little worth
małpa f (człekokształtna) ape; (niższego rządu) monkey
małpować vt ape
mały adj smali, little; (drobny) tiny
małż m zool. crustacean
małżeński adj matrimonial, marital, conjugal; para ~a married couple
małżeństwo n marriage; married couple
małżonek m husband, spouse
małżonka f wife, spouse
mama f mamma, mummy, mammy
mamić vt delude, allure
mamona f mammon
mamrotać vt mumble, mutter
mamut m zool. mammoth
manatki s pl pot. goods and chattels, bag and baggage
mandat m mandate
mandolina f muz. mandolin(e)
manekin m mannequin, manikirit model
manewr m manoeuvre
manewrować vi manoeuvre
maneż m manege, ridlng-school
mangan m chem. manganese
mania f mania, obsession; ~ prześladowcza persecution mania; ~ wielkości megalomania
maniak m maniąc
manicure [-kiur] m manicure; robić ~ to manicure
maniera f manner; (zmanierowanie) mannerism
manierka f fiask; (żołnierska) canteen
manifest m manifesto
manifestacja f clemonstration
manifestować vi demonstrate
manipulacja f manipulation
manipulacyjny adj manipulative; opłaty ~e handling charges
manipulować vi manipulate, handle
mankiet m cuff, wristband
manko n deficit, deficiency
manna f manna; kasza ~ semolina
manowiec m, zto. pl ~ce wrong ways, impracticable tracts; sprowadzić na ~ce lead astray; zejść na ~ce go astray
mansarda f attlc
manufaktura f hist. linendrapery; manufacture
manuskrypt m manuscript
mańkut m left-handed person
mapa f map; (morska) chart
mara f spectre, phantom
maratoński adj, bieg ~ Marathon race
marcepan m marchpane
marchew f carrot
margaryna f margarine
margines m margin
margrabia m margrave
marionetka f marionette, puppet
marka f mark; ~ fabryczna trade-mark
Markiz m marquis
markiza f (tona markiza) marchioness; (osłona) awning, marquee
markotny adj grumbling, discontent
marksista m Marxist
marksistowski adj Marxist, Marxian
marksizm m Marxism
marmolada f jam, (zw. z pomarańcz) marmalade
marmur m marble
marnieć vi langUiSh, waste away, perish
marność f vanity
marnotrawca m spendthrift
marnotrawić vt waste, sąuander
marnotrawny adj prodigal
marnotrawstwo n prodigality
marnować vt waste, trifle away; ~ się vr be wasted, go to waste
marny adj miserable, meagre, mean; wszystko poszło na ~e it all dissolved into thin air
marsowy adj raartial
marsz m march; int ~! wojsk, for-ward march!; (wynoś się!) clear off!, clear out!
marszałek m marshal
marszczyć vt wrinkle; ~ brwi knit one's brows; ~ się vr wrinkle, become wrinkled
marszruta f itinerary, route
martwica f med. necrosis
martwić vt vex, grieve, worry; ~ się vr worry (o kogoś, o coś about, over sb, sth), grieve, be grieved (o kogoś, o coś at, for sb, sth)
martwy adj lifeless, dead; ~a natura still life; ~y sezon slack season; ~y punkt deadlock; stanąć na ~ym punkcie come to a deadlock
martyrologia f martyrology
maruder m marauder
marudzić vt (guzdrać sią) loiter; (gderać) grumble
mary s pl bier
marynarka f marinę; (wojenna) navy; (czaić ubrania) coat
marynarz m sailor, mariner
marynata f piekle, marinade
marynować vt piekle, marinade
marzanna f bot. madder
marzec m March
marzenie n dream, reverie
marznąć [-r-z-] vi freeze, feel cold
marzyciel m dreamer
marzyć vi dream (o kimś, o czymś of sb, sth)
masa f mass; (wielka Ilość) a lot, a great deal; fiz. ~ atomowa atomie ratio (weight, mass); chem. ~ cząsteczkowa molecular mass (weight); ~ drzewna wood pulp; ~ papiernicza paper-pulp prawn. ~ upadłościowa bankrupts estate
masakra f massacre
masakrować vt massacre
masaż m massage
masażysta m masseur
masażystka f masseuse
maselniczka f butter-box
maska f mask
maskarada f masquerade
maskować vt mask, disguise
masło n butter
masoneria f freemasonry
masować vt massage
masowo adv in a mass
masowy adj massy, mass ottr; ~a produkcja mass production
masówka f mass meeting
masyw m massif
masywny adj massive, solid
maszerować vi marcb
maszkara f (poczwara) monster; (maska) mask
maszt m mast
maszyna f machine, engine; ~a do pisania typewriter; pisać na ~ie typewrite; ~a do szycia sewing-machine; ~a parowa steam-engine
maszynista m engineer; (kolejowy) engine-driver
maszynistka f typist
maszynka f, ~ do golenia safety-razor; ~ do mięsa mincing-machine; ~ do gotowania cooker; ~ spirytusowa spirit lamp
maszynopis m typescript
maić f ointment; (konta) colour
maślanka f buttermilk
mat m (barwa) duli colour; (w szachach) matę; dać ~a check-mate (komuś sb)
mata f mat
matactwo n fraudulence, trickery, machination
matczyny adj maternal
matematyczny adj mathematical
matematyk m mathematician
matematyka f mathematics
materac m matress
materia f matter; stuff
materialista m materialist
materialistyczny adj materialistic
materializm m materialism; ~ dialektyczny dialectical materialism
materialny adj material; Środki ~e material means, pecuniary resources
materiał m material, stuff; przen. makings
matka f mother; ~ chrzestna god-mother
matnia f trap, snare; złapać w ~ę ensnare, entrap
matowy adj duli, mat
matrona m lit. matron
matryca f matrix; (to mennicy) die
matrymonialny adj matrimonial
matura f secondary-school leaving examination; matriculation
maturzysta m secondary-school graduate
maurytański adj Moorish; (styl) Moresque
mazać vi smear, daub
mazgaj m pot. sniveller, noodle
mazur m (muz. i taniec) mazurka
mazurek m muz. mazurka
maź m grease
mącić vt trouble, disturb; ~ mi się w głowie my head reels
mączka f fine flour
mądrość f wisdom
mądry adj wise, sagę
mąka f flour
mątwa f zool. cuttle-fish
mąż m man; husband; ~ stanu statesman; wychodzić za ~ marry, get married; jak jeden ~ to a man
mdleć vi faint, swoon away
mdlić v impers ~ mnie I feel sick
mdłości s pl sickness, qualm, nausea
mdły adj insipid, duli
mebel m piece of furniture; pl ~le (umeblowanie) zbtor. furniture
meblować vt furnish
mecenas m Maecenas; (adwokat) lawyer, barrister
mech m moss
mechaniczny adj mechanical
mechanik m mechanic
mechanika f mechanics
mechanizacja f mechanization
mechanizm m mechanism
mecz m sport match; ~ sparingowy spar
meczet m mosque
medal m medal
medium n medium
meduza f zool. jelly-fish
medycyna f medicine
medyczny adj medical
medyk m medical student
medykament m medicine, medleament
megafon m loud-speaker
megaloman m megalomaniac
megalomania f megalomania
Meksykanin m Mexican
meksykański adj Mexican
melancholia f melancholy
melancholijny adj melancholy
melancholik m melancholiac
melasa f molasses pl
meldować vt report, announce; ~ się vr report oneself; (zgłaszać urzędowo przyjazd) register
meldunek m report, notification; (meldowanie) registration
melioracja f melioration
meliorować vt meliorate
melodia f melody
melodramat m melodrama
melodyjny adj melodious
melon m melon; (kapelusz) bowler
memorandum n memorandum
memoriał m memoriał
menażeria f menagerie
menażka f mess-tin
mennica f mint
menstruacja f menstruation, raenses
mentalność f mentality
mentol m menthol
menu, [meniu] n nieodm. menu, bill of fare
menuet m minuet
mer m mayor
merdać vi pot. wag (ogonem the tail)
mereżka f hemstitch
merynos m zool. merino
merytoryczny adj essential, substantial; rozważać sprawę pod względem ~m consider a matter on its merits
meszek m fine moss; (puszek) down
meta f goal, terminus; na dalszą ~ę in the long run, at long-range
metafizyczny adj metaphysical
metafizyka f metaphysics
metal m metal
metaliczny adj metallic
metalowy adj metal attr
metalurgia f metallurgy
metamorfoza f metamorphosis
meteor m meteor
meteorolog m meteorologist
meteorologia f meteorology
metoda f method
metodyczny adj methodical
metr m metre
metraż m surface in square metres
metro n underground (railway), pot. tube; am. subway (railway)
metropolia f metropolis
metropolita m metropolitan
metrum n nieodm. lit. metre, measure
metryczny adj (system) metric; (w prozodii) metrical
metryka f birth
metyl m chem. methyl
mewa f (sea-)mew, sea-gull
mezalians m misalliance
męczarnia f torment, torture
męczennica f, męczennik m martyr
męczeński adj martyr's
męczeństwo n martyrdom
męczyć vt torment, torturę; (dokuczać) vex; (nużyć) tire; ~ się vr take pains, exert oneself, labour; (umysłowo) rack one's brains
mędrek m pot. wiseacre
mędrzec m sage
męka f pain, fatigue, toil, torment
męski adj małe; masculine; (pełen męskości, mężny) manful; chór — chorus of men; garnitur ~ men's suit; obuwie ~e men's boots; gram. rodzaj ~ masculine gender
męskość f manhood, manliness
męstwo n bravery, valour
mętniactwo n pot. woolliness
mętny adj duli; {nieprzejrzysty) troubled, turbid
męty s pl grounds, dregs; ~ społeczne zbiór, scum of society
mężatka f married woman
mężczyzna m mań, małe
mężny adj brave, valiant
mgiełka f haze
mglisty adj hazy, misty, foggy
mgła f fog, mist
mgławica f mist; astr. nebula
mgnienie n twinkling; w ~u oka. in the twinkling of an eye
miał m dust
miałki adj fine
miano n name
mianować vt name, appoint
mianowicie adv namely; (w piśmie) viz.
mianownik m mat. denominator; gram. nominative
miara f measure; (skala) gauge; ubranie na ~ę suit to measure; brać ~ę measure (z kogoś sb); w ~ę jak się zbliżał as he was approaching; w jakiej mierze? to what extent?; w ~ę możności as far as possible, to the best of my ability; w pewnej mierze in some measure, to a certain extent; żadną ~ą by no means
miarka f gauge; (menzura) burette
miarkować vt moderate; (domyślać się) guess, infer
miarodajny adj competent, authoritative
miarowy adj measured; (rytmiczny) rhytmic
miasteczko n little town; wesołe ~ amusement park
miasto n town, city
miauczeć vi mew
miazga i (miąższ) pulp; (wyciśnięta masa) squash
miażdżyć vt crush, squash
miąć vt rumple, crumple; ~ się vr crumple, get crumpled
miąższ m pulp
miech m (pair of) bellows
miecz m sword
mieć vt have; ~ kogoś za coś take sb for sth; ~ się dobrze be (feel) well; ~ zamiar intend, have the intention; ma się na deszcz It is going to rain, it looks like rain; mam na sobie palto I have my overcoat on; miałem wyjechać I was going to leave; co miałem robić? what was I to do?; czy mam to zrobić? shall I do it?; ile masz lat? how old are you?; mam 30 lat I am 30 years old; jak się masz? how do you do?, how are you?; nie ma gdzie pójść there's no place
miednica f (wash-) basin, am. washbowl; anat. pelvis
miedza f balk
miedziak m copper
miedzioryt m copper-plate
miedź f copper
miejscje n place; sport; (przestrzeń) room; (posada) situation, employment; ~e pobytu residence; ~e przeznaczenia destination; ~e siedzące sitting, room; ~e urodzenia birthplace; płatne na ~u payable on the spot; jest dużo ~a there is plenty of room; zająć ~e (siedzące) take one's seat; zrobić ~e make room (dla kogoś, czegoś for sb, sth); nie na ~u out of place; na ~e in place, instead (kogoś, czegoś of sb, sth)
miejscownik m gram locative (case)
miejscowość f locality
miejscowy adj local
miejscówka f reserved seat ticket
miejski adj municipal, town- attr, city- attr; rada ~a town-council, city-council
mielizna f shallow water, shoal; osiąść na ~źnie run aground
mielony adj pp ground; zob. mleć
mienić się vr change colour, shimmer
mienie n property
miernictwo n geodesy, surveying
mierniczy adj geodetic, surveying; s m (land-)surveyor
miernota f mediocrity
mierny adj mediocre, mean
mierzić [-r-z-J vt disgust, sicken
mierznąć [-r-z-] vi become disgusting
mierzwić vt tousle
mierzyć vt measure; vi (celować) aim (do kogoś, czegoś at sb, sth)
miesiąc m month; t (księżyc) moon; od dziś za ~ this day month
miesić vt knead
miesięcznie adu monthly, a month
miesięcznik m monthly
miesięczny ad; monthly
mieszać vt mix; (np. zupę) stir; (karty) shuffle; (peszyć, wprowadzać w zakłopotanie) confuse; ~ się vr mix, become mixed; (wtrącać się) interfere, meddle (do czegoś with sth)
mieszanina f mixture
mieszanka f blend, mixture
mieszczanin m townsman, burgher, bourgeois
mieszczanka f middle-class woman, bourgeoise
mieszczański adj middle-class attr, bourgeois; stan ~ middle dass, bourgeolsie
mieszczaństwo n middle class, bourgeoisie
mieszek m bag; hand-bellows pl
mieszkać vi live, stay, reside; poet. dwell
mieszkalny adj habitable; dom ~ dwelling-house
mieszkanie n flat, lodglngs pl
mieszkaniec m inhabitant, resident
mieszkaniowy adj, problem ~y housing problem; urząd ~y housing office; dzielnica ~a residential district
mieścić vt comprise, contain; ~ się vr be comprised; be Included; (zmieścić się) find enough room
mieścina f little town
mięczak m zool. mollusc
międlić vt crush
między praep (o dwóch osobach, rzeczach) between; (o większej liczbie) among(st), amid(st)
międzymiastowy adj, rozmowa ~a trunk cali
międzynarodowy adj International
międzynarodówka f (organizacja) International; (hymn) Internationale
międzyplanetarny adj interplanetary
miękczyć vt make Soft, soften, mollify
mięklsz m pulp, flesh
miękki adj soft; (o mięsie) tender
miękko adv softly; jajka na ~ soft-boiled eggs
miękkość f softness
mięknąć vi soften, become soft
mięsień m muscle
mięsisty adj fleshy; (muskularny) barwny
mięsiwo n meat
mięso n flesh; (jadalne) meat
mięsożerny adj carnivorous
mięta f mint
miętosić vt knead, crumple
miętówka f peppermint (liąueur)
mig m twinkling; w ~, ~iem in a twinkling; mówić na ~i speak by signs
migać vi twinkle, glimmer
migawka f fot. shutter; ~ sektorowa diaphragm shutter; ~ szczelinowa focal-plane shutter
migawkowy adj, fot. zdjęcie ~e snapshot
migdał m almond
migotać vi twinkle, shimmer
migracja f raigration
migrena f migraine
mijać vt pass, go past; vi (przemijać) pass away; ~ się vr pass each other; ~ się z prawdą swerve from the truth
mikrob m microbe
mikrofon m mierophone
mikroskop m microscope
mikroskopijny adj microscopic
mikstura f mixture
mila f mile
milczący adj silent
milczeć vi be silent
milczenie n silence; pominąć ~m pass over in silence
milczkiem adv stealthily, secretly
miliard m milliard; om. billlon
milicja m militia
milicjant m militiaman
miligram m milligramme
milimetr m millimeter
milion m million
milioner m millionaire
milionowy adj millionth
militarny adj military
militarysta m militarist
militaryzm m militartsm
militaryzować vt mllitarize
milknąć vi become silent; (cichnąć) become qulet, calm down
milowy adj, kamień ~ milestone
milo adu agreeably; ~ mi pana spotkać I'm glad to see you; ~ to usłyszeć it's a pleasure to hear
miłosierdzie n mergy, charity; siostra ~a Sister of Mercy
miłosierny adj merciful, charitable
miłosny adj love attr, amatory, amorous; list ~ love letter
miłostka f love affair
miłość f love; ~ własna self-love; self-respect
miłośnik m amateur, lover
miłować vt love
miły adj pleasant, agreeable, dear beloved
mimiczny adj mimie
mimika f mimies, mimie art
mimo praep in spite of; (obok) by; adu past, by; ~ to nevertheless; ~ woli involuntarily; r~ wszystko after all
mimochodem adv by the way, in passing
mimowolny adj involuntary
mimoza f bot. sensitive plant
mina 1.f (wyraz twarzy) air, countenance; kwaśna ~a wry face; robić ~y puli faces
mina 2.f wojak, mine
minąć vi pass, be past, be over; dawno minęła 5 godzina it is long past 5 o'clock; burza minęła the storm is over; ~ się vr pass each other; ~ się z powołaniem miss one's calling; zob. mijać
mineralny adj mineral
mineralogia f mineralogy
minerał m mineral
minia f minium
miniatura f miniaturę
minimalny adj minimal
minimum n nieodm. minimum
miniony adj past, bygone
minister m minister; ~ handlu President of the Board of Trade; ~ oświaty Minister of Education; ~ skarbu Chancellor of the Exchequer, am. Secretary of the Treasury; ~ spraw wewnętrznych Home Secretary; ~ spraw zagranicznych Foreign Secretary, am. Secretary of State; ~ opieki społecznej Minister of Social Welfare
ministerialny adj ministerial
ministerstwo n ministry
minuta f minutę
miodownik m honey-cake
miodowy adj honey attr, honeyed; miesiąc ~ honeymoon
miotacz m thrower; wojsk. ~ bomb bomb-thrower; ~ min mine-thrower; ~ płomieni flame--projector
miotać vt throw, fling, launch
miotła f broom
miód m honey; (pitny) mead
mirra f myrrh
mirt m myrtle
misa f bowl
misja f mission
misjonarz m missionary
miska f pan, bowl
misterium n nieodm. mystery
misterny adj fine
mistrz m master
mistrzostwo n mastership, mastery
mistrzowski adj masterly; master's, master attr
mistycyzm m mysticism
mistyczny adj mystic(al)
mistyfikacja i mystification
mistyfikować vt mystify
mistyk m mystic
miś m bear; (z bajki) Bruin; (zabawka) Teddy bear
mit m myth
mitologia f mythology
mitologiczny adj mythologic(al)
mitra f mitrę
mitręga f pot. waste of time
mityczny adj mythical
mizantrop m misanthrope
mizantropia f misanthropy
mizdrzyć się vr pot. ogle (do kogoś at sb)
mizerak m pot. poor devll
mizeria f cucumber salad
mizernieć vi grow meagre
mizerny adj meagre, wan
mknąć vi flit, fleet
mlaskać vi smack (językiem one's tongue)
mlecz m marrow; (rybi) soft roe
mleczarnia f dairy
mleczarstwo n dairying
mleczko n milk
mleczny adj milk attr, milky; chem. lactic; astr. Droga Mleczna Milky Way; bar ~y milk-bar; gospodarstwo ~e dairy-farm; ząb ~y milk-tooth
mleć vt grind, mili
mleko n milk; ~ zbierane skim-med milk
młockarnia f trashing-machine
młocka f thrashing
młode adj zob. młody; s n young one
młodociany adj youthful; (nieletni) juvenile; sąd dla ~ch Juvenile court
młodość f youth
młody adj young; pan ~y bridegroom; panna ~a bride; ~e drzewo sapling
młodzian m young man, youth
młodzieniaszek m stripling
młodzieniec m young man, youth
młodzieńczy adj youthful, adolescent; wiek ~ adolescence
młodzież f youth
młodzieżowy adj juvenile
młodzik m youngster, sapling
młokos m stripling
młot m hammer
młotek m hammer; (dreioniany) mallet
młócić vt thrash
młyn m mili
młynek m (rączny) handmill; (do kawy) coffee-mill
młyński adj mili attr; kamień ~ millstone, grindstone
mnemotechnika f mnemotechnies
mnich m monk
mniej adj less, fewer; ~ więcej morę or less; ~sza o to never mind
mniejszość f minority
mniejszy adj smaller, less, minor
mniemać vi think, believe
mniemanie n opinion
mniszka f nun
mnogi adj numerous; gram. liczba ~a plural (number)
mnogość f plurality, multitude
mnożenie n multiplication; tabliczka ~a multiplication table
mnożnik m mat. factor, multiplier
mnożyć vt multiply; ~ się vr multiply, inerease in number
mnóstwo n multitude, a lot, lots; całe ~ ludzi lots of people
mobilizacja f mobilization
mobilizować vt mobilize
moc f might, power; pot. a lot; ~ prawna legał force, na ~y in virtue of, on the strength of; w mojej ~y in my power
mocarstwo f (great) power
mocarz m potentate, powerful man
mocno adv fast, firmly; ~ bić strike hard; ~ spać sleep fast; ~ stać na nogach stand firm on one's legs; ~ trzymać hołd tight; ~ przekonany firmly convinced; ~ zobowiązany deeply obliged
mocny adj strong, vigorous, firm
mocować się vr wrestle
mocz m urine
moczar m marsh, bog
moczopędny adj diuretic
moczowy adj urinary; (o kwasie) uric; pęcherz ~ urinary bladder
moczyć vt wet, drench
moda f fashion; wchodzić w ~ę come into fashion; wychodzić z ~y grow out of fashion
model m model, pattern
modelarz m modeller, pattern-maker
modelka f model
modelować vt model, shape, fashion
modernizm m modernism
modernizować vt modernize
modlić się vr pray, say one's prayers
modlitewnik m prayer-book
modlitwa f prayer
modła f mould, form, fashion; na ~ę after the fashion
modniarka f milliner, modiste
mogiła f tomb, grave; ~ zbiorowa common grave
moknąć vi become moist, grow wet
mokry adj moist, wet
molekularny adj fiz. molecular
molekuła f fiz. moleeule
molestować vt molest, torment, annoy
molo n mole, pier, jetty
moment m moment
momentalny adj instantaneous
monarcha m monarch
monarchia f monarchy
monarchiczny adj monarchic(al)
monarchista m monarchist
moneta f coin; —a zdawkowa smali coin; przen. brzęcząca ~a hard cash; przyjmować za dobrą ~ę accept at face value
monetarny adj monetary
mongolski adj Mongolian
Mongoł m Mongolian
monitor m monitor
monitować vt admonish
monizm m filoz. monism
monografia f monograph
monograficzny adj monographic
monogram m monogram
monokl m eye-glass
monolog m monologue, sollloquy
monologować vi soUloquize
monopol m monopoly
monopolizować vt monopolize
monoteizm m filoz. monotheism
monotonia f monotony
monotonny adj monotonous
monstrualność m monstrosity
monstrualny adj monstrous
monstrum n monster
montaż m mounting, fitting up; (składanie np. maszyny) assembly
monter m mechanic, fitter; (gazowy, wodociągowy) plumber; (liniowy, elektryk) lineman
montować vt mount, fit up; (składać, np. maszyną) assemble
monumentalny adj monumental
moralizator m moralizer
moralizować vi moralize (na temat czegoś on sth)
moralność f (etyka) morality; (moralne postępowanie, obyczaje) morals pl; nauka ~ci morał teaching ; świadectwo ~ci certificate of conduct; upadek ~ci corruption of morals
moralny adj morał
morał m morał
mord m murder, manslaughter
morda f pot. muzzle
morderca m murderer
morderczy adj murderous
morderstwo n murder
mordęga f pot. toil, drudge
mordować vt murder; (dręczyć) torment; ~ się vr toil, drudge
morela f apricot; (drzewo) apricot-tree
morfina f morphia, morphine
morfologia f morphology
morganatyczny adj prawn. morganatic
morowy adj pestilential; ~e powietrze pestilence; pot. ~y chłop a brick
mors m zool. walrus
morski adj maritime; sea- attr; bitwa ~a sea-fightj brzeg ~i sea-coast; choroba ~a seasickness; podróż ~a voyage
morwa f mulberry; (drzewo) mulberry-tree
morze n sea; na ~u at sea; na pełnym ~u on the high seas; nad ~em at the seaside; za ~em oversea
morzyć vt starve; vr ~ się (głodem) starve
mosiądz m brass
mosiężny adj brass attr; brazen
moskit m zool. mosąuito
most m bridge
mostek m little bridge, footbridge; anat. sternum; (rodzaj protezy) bridge
moszcz m must
motać vt (nawijać) reel, wind
motek m reel, bali
motel m motel
motłoch m mob, rabble
motocykl m motor-cycle
motor m motor
motorowy, motorniczy m motor driver, am. motorman
motorówka f motor-boat
motoryzacja f motorization, mechanization
motoryzować vi motorize, mechanize
motyka f hoe
motyl m zool. butterfly
motyw m motif; (bodztec) motive
motywować vt motive, motivate, substantiate; give reasons (coś for sth)
mowa f speech; gram. ~a zależna indirect speech; wygłosić ~ę make a speech
mozaika f mosaic
mozolić się vr toil, drudge (nad czymś at sth)
mozolny adj toilsome
mozół m pains pl, exertion
moździerz m mortar może adu maybe, perhaps
możliwość f possibility, chance
możliwy adj possible można Impers it is possible, it is allowed, one can; jak ~ najlepiej as well as possible; czy ~ usiąść? may I sit down?; jeśli ~ if possible
możność f power; possibility
możny adj potent, powerful
móc vi aux can) be able; mogę I can; I may
mój pron my, minę
mól m zool. moth; przen. ~ książkowy bookworm
mór m pestilence
mórg m land measure
mówca m speaker, orator
mówić vt speak, say, tell, talk; nie ma o czym ~ nothing to speak of
mównica f platform
mózg m brain
mózgowy adj cerebral
mroczny adj gloomy, dusky
mrok m gloom, dusk
mrowić się vr teem, swarm (od czegoś with sth)
mrowie n swarm, teeming multi tude
mrowisko n ant-hill
mrozić vt freeze, congeal, refrigerate
mroźny adj frosty
mrówka f ant
mróz m frost
mruczeć vi raurmur, mumble, mutter
mrugać vi wink (na kogoś at sb), twinkle
mruk m mumbler, grumbler
mrukliwy adj mumbling, grumbling
mrużyć vt blink
mrzonka f fancy, reverie
msza f mass; odprawiać ~ę say mass
mszał m missal
mściciel m avenger
mścić vt avenge; ~ się vr revenge oneself, take revenge (na kimś on sb)
mściwy adj revengeful, vindietive
mucha f fly
mufka f muff
mularstwo n masonry
Mulat m mulatto
mulisty adj slimy, oozy
muł 1. m slime, ooze
muł 2. m zool. mule
mułła m mullah
mumia f mummy
mundur m uniform
municypalny adj iriunicipal
munsztuk m mouthpiece
mur m wali; przen. przyprzeć do ~u drive into a corner
murarz m bricklayer, mason
murawa f lawn
murować vt mason, build in stone ; dom ~ny house vt stone
Murzyn m Negro
mus 1. m necessity, compulsion; z ~u of necessity, forcibly
mus 2. m (pianka) mousse, froth
musieć v aux be obliged; have to; muszę I must, I am obliged
muskać vt stroke
muskularny adj muscular, brawny; sinewy
muskuł m muscle
musować vi effervesce, froth; (o winie) sparkle
muszka f fly; (na twarzy) beauty-spot; (na lufie) bead
muszkat m (gałka muszkatołowa) nutmeg
muszkiet m musket
muszkieter m musketeer
muszla f shell, conch; ~ klozetowa lavatory pan
musztarda f mustard
musztra f drill
musztrować vt drill
muślin m muślin
mutacja f mutation
muza m Muse
muzealny adj przedmiot ~ museum-piece
muzeum n museum
muzułmanin m Moslem
muzułmański adj Moslem
muzyczny adj musical
muzyk m musician
muzyka f musie
muzykalność f musicality
muzykalny adj musical
muzykant m musician, bandsman
my pron we
myć vt wash; ~ się vr wash; (dokładnie) wash oneself
mydlarnia f soap-store
mydlarstwo n soap-trade
mydlarz m soap-boiler
mydlić vt soap; (twarz do golenia) lather; ~ się vr soap
mydliny s pl (soap-)suds
mydło m soap
mylić vt mislead, misguide; ~ się vt be mistaken (co do czegoś about sth), make a mistake, be wrong
mylny adj erroneous, wrong
mysz f mouse
myszkować vi mouse about (za czymś for sth)
myśl f thought, idea; dobra ~ bright idea; być dobrej ~i be of good cheer; mieć na ~i mean, have in mind; przychodzi mi na ~ it oceurs to me; na samą ~ at the merę thought (o czymś of sth); po mojej ~i after my heart; z ~ą o czymś with a view to sth
myślący adj thinking, thoughtful, reflectWe
myśleć vt vi think; (mniemać, zamierzać) mean; co o tym ~isz? what do you think of it?; ~ę, że tak I think so; nie ~ę tego robić I do not mean to do It; o czym ~isz? what are you thinking about?
myśliciel m thinker
myślistwo n hunting
myśliwiec m lotn. fighter
myśliwy m hunter, huntsman
myślnik m gram. dash
myślowy adj mental
myto n (opłata) toll
mżawka f drizzle
mżyć vi drizzle
na praep on, upon; at; by; for; in; na dole down; na dworze out of doors; na górze up; na końcu at the end; na moją prośbę at my request; na pamięć by heart; na piśmie in writing; na sprzedaż for sale; na stare lata in one's old age; na wiosnę in spring; na zawsze for ever; cóż ty na to? what do you say to it?; raz na tydzień once a week; na mój koszt at my expense; na ulicy in the street; głuchy na lewe ucho deaf in his left ear; na całe życie for life; na pierwszy rzut oka at first sight; iść na obiad go to dinner; umrzeć na tyfus die of typhus
nabawić się vr bring upon oneself, incur; ~ choroby contract a disease; ~ kataru catch a cold; ~ kłopotów get into trouble
nabiał m dairy-goods, dairy-products
nabierać vt take; draw in; pot. (oszuktwać) take in; (drażnić, żartować złośliwie) tease
nabijać vt (np. gwoździami) stud; (broń) charge, load; pot. ~ sobie głowę czymś get an idea into one's head
nabożeństwo n divine seryice
nabożny adj pious
nabój m (jednostka amunicji) cartridge; elektr. charge; ślepy ~ blank cartridge
nabrać zob. nabierać
nabrzmiały adj swollen
nabytek m aeguisition
nabywać vt acąuire, obtain, purchase
nabywca m purchaser
nabywczy adj purchasing
nachodzić vt importune by coming; intrude (kogoś upon sb); przen.. (o myślach itp.) invade, haunt
nachylać vt bend, bow, incline; ~ się vr bow, incline, stoop, lean
nachylenie n inclination, slope
naciągać vt stretch, strain; (o łuku) bend; pot. (nabierać) tease, take in; vi (o herbacie) draw
naciek m infiltration; deposit
nacierać vt (trzeć) rub; vi (atakować) attack (na kogoś sb)
nacięcie n notch, cut
nacinać vt notch, cut
nacisk m pressure, stress; kłaść ~ stress, lay stress; z ~iem emphatically
naciskać vt vi press (na coś sth, on Sth)
nacjonalista m nationalist
nacjonalizacja f nationalization
nacjonalizm m nationalism
nacjonalizować vt nationalize na czele adv at the head
naczelnik m head, chief, manager; ~ stacji stationmaster
naczelny adj head-, chief; paramount; ~y dowódca commander-in-chief; ~e dowództwo command-in-chief, supreme command; zool. ~e pl primates
naczynie n vessel; ~a gliniane zbiór, earthenware, pottery; ~a kuchenne kitchen untensils; anat. ~a krwionośne blood-vessels
nać f top,leaves pl
nad praep over, above, on, upon, beyond; ~ chmurami above the clouds; ~ miarę beyond measure; Londyn leży ~ Tamizą London is situated on the Thames; niebo jest ~ naszymi głowami the sky is over our heads
nadal adv still; — coś robić continue to do sth ; on ~ pracuje he continues working
nadaremnie adv in vain
nadaremny adj vain
nadarzać się vr present itself, occur; ~yla sie okazja an opportunity presented itselt, an occasion arose
nadawać vt bestow, confer (coś, komuś sth on, upon sb); grant; (na poczcie) dispatch, post, send off; ~ czemuś wygląd czegoś make sth look like sth; ~ się vr be fit , be sułted (do czegoś for sth)
nadawca m scnder, consigner
nadążać vi keep pace (za kimś with sb)
nadbałtycki adj Baltic, situated on the Baltic
nadbiec vi come running
nadbrzeże n coast; embankment
nadbrzeżny adj coastal; miasto ~e river-side town
nadbudowa f superstructure
nadbudować vt raise a structure (na czymś above sth)
nadchodzić vi approach, come round; ~ zima win ter is drawing on; nadszedł pociąg the train is in
nadciągać vi draw near, approach
nadciśnienie n high blood-pressure
nadczłowiek m superman
nadejście n arrival
nadepnąć vi tread, step
nader adv excessively
nadesłać vt send (in)
nadetatowy adj supernumerary, i not permanent, not on a permanent basis
nade wszystko adv above all
nadęty adj inflated, puffed up; (zarozumiały) bumptious
nadgraniczny adj border attr, frontier attr
nadjechać vi arrive, come driving
nadlecieć vi come flying
nadleśniczy m chiet forester
nadliczbowy adj supernumerary, overtime; godziny ~e overtime hours; praca ~a overtime work
nadludzki adj superhuman
nadmiar m excess, surplus
nadmienić vt mention
nadmiernie adv in excess, excessively
nadmierny adj excessive
nadmorski adj maritime, coastal, sea-side
nadobny adj,f handsome, pretty, fair
nadobowiązkowy adj optional, facultative
nadpłacić vt overpay, surcharge
nadpłata f overpay
nadpłynąć vi come swimming
nadprodukcja f overproduction
nadprogramowy adj extra; praca ~a extra work
nadprzyrodzony adj supernatural
nadpsuty adj a little spoiled
nadrabiać vt make up (coś for sth); vi work additionally; ~ czas make up for lost time; przen. ~ miną put on a good tace to a bad business
nadruk m (drukowany napts) letter-head, overprint; filat. surcharge
nadskakiwać vi court (komuś sb) dance attendance (komuś on sb)
nadspodziewany adj unexpected, above all expectation
nadstawiać vt hold out; przen. ~j uszu prick up one's ears; pot. ~ karku risk one's neck
nadto adv moreover, besides; aż ~ too much, more than enough
nadużycie vt abuse, misuse; malversation
nadwartość i surplus value
nadwątlić vt impair
nadwerężyć vt impair
nadwodny adj situated on the water, waterside-; (np. o ptaku, roślinie) aquatic, water attr
nadworny adj court attr; ~ dostawca court-purveyor
nadwozie n body (of .a car)
nadwyżka f surplus
nadymać vt inflate, puff up; (np. policzki) blow out; ~ się vr swell
nadymić vi fill with smoke
nadzieja f hope; mieć ~ę hope (na coś for sth), have good hope (na coś of sth)
nadziemny [d-z] adj above-ground
nadziemski [d-z] adj supermun-dane
nadzienie n stuffing
nadziewać vt (np. na rożen) stick; (np. gęś) stuff, fill
nadzór m superintendence; ~ policyjny police control
nadzwyczajny adj extraordinary; wydanie ~e extra edition; poseł ~y envoy extraordinary
nafta f oil; (ropa) petroleum; (oczyszczona) kerosene
naftalina f naphthaline
nagabywać vt importune, molest
nagana f blame, reprimand
nagi adj naked, bare
naginać vt bend
naglący adj urgent
naglić vt urge, press
nagłość f urgency, suddenness
nagłówek m heading; (to gazecie) headline
nagły adj urgent, sudden; w ~m wypadku in case of emergency
nagminny adj (poioszechny) common, untaersal; (epidemiczny) epidemie iae
nagniotek m corn
nagonka f battue, drive
nagrać vt record
nagranie n recording
nagradzać vt reward, recompense; indemnify (komuś stratę sb for a loss)
nagrobek m tombstone, tomb
nagroda f reward; (w aporcie, na konkursie itp.) prize
nagrodzić zob. nagradzać
nagromadzenie n amassment, accumulation
nagromadzić vt heap up, aecumulate
nagrzewać vt warm, heat
naigrawać się vr mock (z kogoś at sb), make fun (z kogoś of sb)
naiwność f naivety, simple-mindedness
naiwny adj naive, simple-minded
najazd m invasion, raid
najbardziej adv most (of all)
najechać vt (wtargnąć) invade, overrun; vi (wpaść) dash (na kogoś, coś against sb, sth), run (na kogoś, coś into sb, sth); wóz ~ł na drzewo the car has struck against the tree
najem m hire
najemnik m hireling
najemny adj hired, mercenary
najeść się vr eat one's fill; ~dzony full
najeźdźca m invader
najeżdżać zob. najechać
najgorszy adj worst
najlepiej adj best
najlepszy adj best
najmniej adv least; co ~ at least
najmniejszy adj least, smallest
najmować vt hire, let
najpierw adv first, first of all
najście n invasion (na coś of sth)
najść vi invade (na dom, kraj a house, a country); come (na kogoś upon sb); zob. nadchodzić
najwięcej adv most
najwyżej adv highest; (tu najlepszym razie) at most, at best
najwyższy adj highest; (o sądzie, mądrości) supreme; (o władzy) sovereign; ~ czas high time; gram. stopień ~ superlative (degree)
nakaz m order, command
nakazywać vt order, command
nakleić vt stick, pastę up
nakład m (koszt) expenditure; (książki) edition, issue, impression
nakładać vt lay on, put on; (podatek, obowiązek) impose; (karę.) inflict
nakłaniać ut induce
nakręcać vt wind up, tum; (film) shoot; ~ numer telefonu dial
nakrętka f nut (of a screw), female screw
nakrycie n cover(ing); (serwis) service; ~ głowy headgear
nakrywać vt cover; lay (do stołu the table)
nakrywka f cover, lid
nalegać vi insist (na coś on sth); press, urge (na kogoś sb); ~ na mnie, żebym to zrobił he urged me to do this
naleganie n insistence, solicitation
nalepiać vt stick, paste up
nalepka f label
naleśnik m pancake
nalewać vt pour (out)
należeć vt belong; ~y (wypada) it becomes; (trzeba) it is necessary; ~eć się vr be due
należność f due, amount due; cała moja ~ć the whole amount due to me; zaległe ~ci pl arrears; ~ć nadal nie uregulowana the arrears still outstanding
należny adj due
należycie adv duły, properly
należyty adj fit, proper
nalot m raid; ~ powietrzny air-raid; med. rash, eruption
nałogowiec m addict
nałogowy adj habitual, addicted (to a habit); ~ pijak habitual drunkard
nałóg m addiction, (bad) habit
namaszczać vt grease; (olejami) anoint
namaszczenie n anointment, unction
namawiać vt induce, persuade
namazać vt besmear, daub over
namiastka f substitute
namiestnictwo n regency
namiestnik m regent, governor-general
namiętność f passion
namiętny adj passionate
namiot m tent
namoczyć vt steep, soak
namoknąć vt become soaked
namowa f persuasion; instigation; za ~ą persuaded (czyjąś by sb)
namulić vt slime, cover with slime
namydlić vt soap; (twarz) lather
namysł m reflexion, consideration; bez ~słu inconsiderately; po ~śle on consideration
namyślać się vr reflect (nad czymś on sth)
na nowo adv anew
naocznie adv with one's own eyes
naoczny adj ocular; ~ świadek eye-witness
naokoło adv round, all round, round about; praep round
na opak adv contrariwise, amiss
na oścież adv otwarty ~ wide open; otworzyć ~ fling open
na oślep adv blindly; strzelać ~ shoot wild
naówczas adv lit. then, at that time
napad m attack, assault; (o chorobie, gniewie) fit; ~ rabunkowy robbery by assault
napadać vt attack, assail
napar m infusion
naparstek m thimble
naparzyć vt infuse
napastliwość f aggressiveness
napastliwy adj aggressive
napastnik m aggressor; sport forward
napastować vt attack; (molestować) importune, pester
napaść f attack, assault
napawać vt impregnate; imbue fill; ~ się ur become imbued; (rozkoszować się) delight (czymś in sth)
napełniać vt fill (up); ~ ponownie reflll; ~ się vr fill, become filled
na pewno adv certainly, to be surę
napęd m propulsion
napędowy adv propułsive; siła ~a motive power
napędzać vt propel; (wprawiać w ruch. maszyną) drive, run; (przynaglać) press, urge; przen. ~ strachu frighten
napić się vr hcive a drink; — kawy have a cup of coffee
napierać vi press; ~ się vr insist (czegoś on sth)
napięcie n tension, strain; elek.tr. voltage
napiętek m heel
napięty adj tense, taut; (o stosunkach) strained
napinać vt strain; (tuk) string
napis m inscription
napitek m pot. drink
napiwek m tip
napływ m inflow, influx; (np. fcrtoi, wody) flush
napływać vi flow In; rush; (przybyć gromadnie) flock
napływowy adj inflowing, immigrant
napoczynać vt (butelkę) open; (beczkę) broach; make the first cut
napominać vt admonish
napomknąć vt mention
napomnienie n admonishment
napotykać vt meet (coś with sth), come (coś across sth)
napowietrzny adj aerial, air attr
napój m drink; ~ bezalkoholowy soft drink; ~ alkoholowy strong drink, alcoholic Hquor; ~ chłodzący refreshing drink
napór m pressure
naprawa f repair, reparation; muszę dać zegarek do ~y I must have my watch repaired
naprawdę adv indeed, really
naprawiać vt mend, repair, put right; make good; (nadrabiać) make up (coś for sth); ~ krzywŹdę redress the wrong
naprędce adv hurriedly
naprężenie n tension, strain
naprężony adj = napięty
naprężyć vt ~ się vr stretch, strain; tauten
naprowadzać vt lead; (myślowo) suggest (kogoś na coś sth to sb)
naprzeciw adv opposite; praep opposite, agalnst
na przekór adv praep in spite (komuś, czemuś of sb, ith)
na przemian adv alternately
naprzód adu forward, on; (najpierw) first, łn the first place
na przykład adv for instance, for example
naprzykrzać się vr importune (komuś sb)
napuszony adj inflated, puffed; (o stylu) bombastic; (zarozumiały) bumptious
napychać vt cram, stuff, pack
narada f consultation, conference; odbywać ~ę hołd a conference
naradzać się vr confer; (radzić ste.) take counsel (z kimś with sb)
naramiennik m armlet
narastać vi grow, augment; (o procentach, dochodach, korzyściach) acerue
naraz adv at once, suddenly
na razie adv for the present, for the time being
narażać vt expose (na coś to sth); ~ na niebezpieczeństwo endanger; ~ na niewygody put to inconvenience; ~ się vr risk (na coś sth), run the risk (na coś of sth); ~ się na kłopoty ask for trouble, get oneself into trouble; lay oneself open (na plotki to gossip); expose oneself (na coś to sth); ~ się komuś incur sb's displeasure
narciarstwo n skiing
narciarz m skier
narcyz m bot. narcissus
nareszcie adv at last
naręcze n armful
narkotyczny adj narcotic
narkotyk m narcotic
narkotyzować vt narcotize
narkoza f narcosis
narobić vt make, do; ~ długów get into debts; ~ hałasu (zamieszania) make a noise , pot. kick up a row ; ~ koŹmuś kłopotu get sb Into trouble; ~ sobie kłopotu get oneself into trouble
narodowościowy adj national, concerning nationality
narodowość f nationality
narodowy adj national
narodzenie n birth; Boże Narodzenie Christmas
narodzić się vr be born
narośl f excreseence, overgrowth
narowisty adj (o koniu) restive
narożnik m corner
narożny adj corner attr; dom ~ corner-house
naród m nation
narta f ski; pl ~y skis; a pair ot skis; jeździć na ~ach ski
naruszać vt violate; (np. honor, uczucie) injure; (np. spokój) trouble, disturb; (np. zapasy) broachj (np. gotówkę) touch; ~ czyjeś interesy prejudice sb's interests; ~ czyjeś prawa encroach on sb's rights; ~ prawo offend against the law ; ~ terytorium encroach on a territory
naruszenie n violation; (zasady, umowy, obowiązków itp.) breach; (spokoju publicznego) disturbance; prejudice, injury (czegoś to sth, czyjejś reputacji to sb's reputation); ~ prawa offence against the law
narwany adj crazy
narybek m fry
narząd m organ
narzecze n dialect
narzeczona f fiancee
narzeczony m fiance
narzekać vi complain (na coś of sth)
narzekanie n complalnt
narzędnik m gram. instrumental (case)
narzędzie n instrument, tool
narzucać vt throw in, cast up, put on; force, obtrude (coś komuś sth on sb); ~ się vr obtrude oneself (komuś on sb)
narzucanie się n obtrusion
narzuta f cover
narzutka f cape
nasenny adj soporific; środek ~ sleeping-draught
nasiadówka f hip-bath
nasiąkać vi imbibe (czymś sth), become imbued (czymś with sth)
nasienie n seed; błol. sperm
nasilenie n intensification, intensity
naskórek m epidermis
nasłuch m (radiowy) monltoring
nasłuchiwać vi listen intently (czegoś to sth); (drogą radiową) monitor
nastać vi set in, come on, ensue
nastarczyć vt supply sufficiently, satisfy; ~ potrzebom meet the needs
nastawać vi insist (na coś on sth); I attempt (na czyjeś życie sb's I life)
nastawiać vt set (right), put, put on ; (umysłowo, moralnie) dispose; (radio) tune in (na dany program to a programme); przen. ~ uszu prick up one's ears
nastawienie n disposition; (postawa) attitude
następca m successor (tronu to the throne)
następnie adv next, subseąuently, then
następny adj following, next, subsequent
następować vi follow (po kimś, czymś sb, sth); take place, set in
następstwo n succession; result; gram. ~ czasów sequence of tenses
następujący adj following; (kolejny) consecutlve, subsequent
nastraszyć vt frighten; ~ się vr be frightened, take fright (czymś at sth)
nastręczać vt procure; afford; (sposobność) offer; (trudności) present; (loątplitooścl) cause; ~ się vr occur, be present, present itself
nastroić vt tune (up); (usposobić kogoś) predispose
nastroszyć vt creet, bristle up; ~ się vr bristle up
nastrój m mood, disposition, spirits; w dobrym ~oju in high spirits; mieć ~ój do czegoś be in the mood for sth; nie mieć ~oju be in no mood
nasturcja f bot. nasturtium
nasuwać vt shove, push; (myśl) suggest; (wątpliwości) cause; ~ się vr occur, arise
nasycać vt satiate; saturate; (głód) satisfy
nasycenie n satiation; chem. saturation; handl. (rynku) glut
nasycony adj satiate, satiated; chem. saturated
nasyłać vt send on
nasyp m embankment
nasypać vt strew, pour (in)
naszpikować vt lard, stuff
naszyć vt sew on, trim (czymś with sth)
naszyjnik m necklace
naśladować vt imitate
naśladowca m imitator
naśladownictwo n imitation; (to przyrodzie) mimicry
naśladowczy adj imitative
naświetlać vt enlighten, light up; (wyjaśniać) throw light (coś on sth); elucidate; med. irradiate; fot. expose
naświetlanie n, naświetlenie n elucidatlon; med. irradiation; fot. exposure
natarcie n rubbing, friction; (atak) attack, charge
natarczywość f importunity
natarczywy adj importunate
natchnąć vt inspire
natchnienie n inspiration
natężać vt strain
natężenie n intensity
natężony adj strained, intense
natknąć się vr meet (na kogoś, coś with sb, sth), come (na kogoś, coś across sb, sth)
natłoczyć vt crowd, cram
natomiast adv but, on the contrary, yet
natrafić vt meet (na kogoś, coś with sb, sth), encounter (na kogoś, coś sb, sth)
natręctwo n importunity
natręt m importuner
natrętny adj importunate
natrysk m shower-bath
natrząsać się vr scoff (z kogoś at Sb)
natura f naturę; z ~ry by naturę; (malować) z ~ry from naturę; płacić w ~rze pay in kind
naturalizacja f naturalization
naturalizm m naturalism
naturalizować vt naturalize; ~ się vr naturalize, become naturalized
naturalnie adv naturally; (oczywiście) of course
naturalny adj natural; rzecz ~a matter of course; portret ~ej wielkości life-size portrait
natychmiast adv at once, instantly; immediately, straight off
natychmiastowy adj instantaneous
nauczać vt teach, instruct
nauczanie n teaching, instruction
nauczka f lesson; dać ~ę teach a lesson (komuś sb)
nauczyciel m teacher
nauczyć się vr learn
nauka f (szkolna) instruction, lessons; (wyższa) study; (toledza) learning, science
naukowiec m scholar
naukowość f scientific character; (wiedza) erudition, scholarship
naukowy adj scientific; stopień ~y academic degree; praca ~a research Work; towarzystwo ~e learned society
naumyślnie zob. umyślnie
nauszniki s pl ear-flaps
nawa f arch. nave; przen. ~ państwowa ship of State
nawadniać vt irrigate
nawalić vt pile up, heap; vi pot (zawieść, nie dopisać) conk
nawał m mass, pot. heaps
nawała f crowd, invasion
nawałnica f tempest, hurricane
nawet adv even
nawias m parenthesis, brackets pl; ~em mówiąc by the way
nawiasowy adj parenthetical
nawiązać vt tie (up); ~ do czegoś refer to sth; ~ korespondencję enter into correspondence; ~ rozmowę engage in conversation; ~ stosunki enter into relations; ~ znajomość strike up an acquaintance
nawiązanie n reference; w ~u do czegoś with reference to sth
nawiedzać vt frequent; (o myślach, o duchach) haunt
nawierzchnia f toplayer, surface
nawijać vt wind up, reel
nawlekać vt (igłę) thread; (np. horale) string
nawodnienie n irrigation
nawoływać vt cali; (wzywać) exhort; (przynaglać) urge (kogoś do czegoś sb to do sth)
nawozić vt manure
nawóz m manure
nawracać vt (konie) wheel; (na Inną wiarę) convert; vi return; ~ się vr become converted (na coś to sth)
nawrócenie n conversion
nawrót m relapse, return
na wskroś adu throughout, clean through
nawyk m habit
nawykać vi become accustomed
nawykły adj accustomed
nawzajem adv mutually, one another, each other
nazajutrz adv on the next day
nazbyt adu too, excessively
naznaczyć vt mark; (ustalić) fix; (mianować) appoint
nazwa f name, designation
nazwisko n name, surname, family name; ~iem Smith Smith by name
nazywać vt cali, name; ~ć kogoś osłem cali sb an ass; ~ się vr be called, be named; ~m się X. Y. my name is X.Y.; jak się ~sz? what is your name?; to się ~ szczęście! thats really good Juck!
negacja f negation
negatyw m negative
negatywny adj negative
negliż m undress
negocjacje s pl negotiations
negować vt deny, disavow
nekrolog m obituary
nektar m nectar
neofita m neophyte
neologizm m neologism
neon m chem. neon; (reklama) neon sign; (lampa) neon lamp
nerka f kidney; med. zapalenie ~ek nephritis
nerw m nerve
nerwica f neurosis
nerwoból m neuralgia
nerwowość f nervousness
nerwowy adj nervous
neseser m dressing-case
netto adv net
neurastenia f neurasthenia
neurastenik m neurasthenic
neutralizować vt neutralize
neutralność f neutrality
neutralny adj neutral
neutron m chem. fiz. neutron
newralgia f med. neuralgia
newroza f med. neurosis
nęcić vt allure, entice
nędza f misery
nędzarz m pauper
nędznik m villain
nędzny adj miserable, wretched
nękać vt torment, molest
ni conj, adv, praef zob. ani; stąd ~ zowąd without any reason
niańczyć vt nurse
niańka f nurse
niby conj as if; (rzekomo) apparently; praef (pseudo-) sham-, would-be; ~-doktor shamdoctor, would-be doctor
nic pron nothing; ~ a ~ nothing whatever; ~ podobnego nothing of the sort; ~ z tego this amounts to nothing; mnie ~ do tego it's no business of minę; ~ mi nie jest nothing is the matter with me; ~ mi po tym I have no use for it; ~ nie szkodzi it does not matter; nie mam ~ więcej do powiedzenia I have no more to say; odejść z niczym go away empty-handed; skończyć się na niczym come to nothing; to na ~ it's no use
nicość f nothingness
nicować vt tum
nicpoń m good-for-nothing
niczyj adj nobody's, no man's
nić f thread
nie part not; (zaprzeczenie całej wypowiedzi) no; jeszcze ~ not yet; już ~ no more; także ~ neither, not... either; ja tego także ~ wiem I do not know it either; wcale ~ not at all; ~ mniej no less; ~ więcej no more
nieagresja f non-aggression; pakt o ~i non-aggression pact
niebaczny adj inconsiderate, imprudent
niebawem adv shortly, before long
niebezpieczeństwo n danger; narazić na ~ endanger
niebezpieczny adj dangerous
niebiański adj celestial, heavenly
niebieskawy adj bluish
niebieski adj blue; zob. niebiański
niebieskooki adj blue-eyed
niebiosa s pl rei. Heavens
niebo n (firmament) sky; rei. Heaven; na ~ie in the sky; rei. in Heaven; pod gołym ~em under the open sky
nieborak m poor soul
nieboszczyk m deceased; jego ojciec ~ his late father
niebotyczny adj sky-high
niebożę n poor thing
niebyły adj bygone; praum. null and void
niebywale adv uncommonly
niebywały adj uncommon, unheard-of
niecały adj incomplete, not all; ~a godzina a short hour; ~e 10 minut a short ten minutes; ~e pół arkusza not so much as half a sheet
niech part let; ~ sobie idzie let him go
niechcąco, niechcący adv, adj unintentionally
niechęć f unwillingness, reluctance (do czegoś to do sth); czuć ~ do kogoś bear sb a grudge
niechętny adj unwilling, reluctant; ill-disposed (komuś towards sb)
niechlujny adj dirty, slovenly
niechybny adj infallible
nieciekawy adj uninteresting
niecierpliwić vt try sb's patience; ~ się vr grow impatient
niecierpliwość f impatience
niecierpliwy adj impatient
niecka f kneading trough
niecny adj infamous, vile
nieco adv a little, somewhat
niecodzienny adj uncommon
nieczułość f insensibility (na coś to sth)
nieczuły adj insensible (na coś to sth); (nie reagujący) unresponsive (na coś to sth)
nieczynny adj inactiye, inoperative
nieczystość f uncleanness, impurity, unchastity
nieczysty adj unclean, Impure, unchaste
nieczytelność f illegibility
nieczytelny adj illegible
niedaleki adj not far distant; w ~ej przyszłości in the near future
niedaleko adv not far (away)
niedawno adu recently; (onegdaj the other day; of late; ~ temu not long ago
niedbalstwo n negligence, carelessness
niedbały adj negligent, careless
niedelikatność f indelicacy
niedelikatny adj indelicate
niedługi adj not long
niedługo adv soon, before long; not long
niedobitki s pl wrecks; remains; survivors
niedobór m deficit
niedobrany adj ill-suited
niedobry adj not good, bad; wicked
niedobrze adv not well, badly, ill; czuć się ~ feel sick
niedociągnięcie n shortcomlng
niedogodność f inconvenience
niedogodny adj inconvenient
niedojadać vi underfeed
niedojrzałość f immaturity
niedojrzały adj immature; (o owocach) unripe
niedokładność f inaceuracy
niedokonany adj, czas ~ gram. imperfect (tense)
nie dokończony adj unfinished
niedokrwistość f med. anaemia
niedola f adversity
niedołęga m pot. galoot, noodle
niedołęstwo n awkwardness, inefficiency
niedołężny adj awkward, inefficlent
niedomagać vi be suffering (na coś from sth), be indisposed
niedomaganie n indisposition; defect, imperfeetion, deficiency
niedomówienie n reticence
niedomyślny adj slow-witted, slow, dull
niedopałek m cigarette-end; (świecy) candle-end
niedopatrzenie n oversight; przez ~ through oversight
niedopełnienie n non-fulfilment
niedopuszczalność f inadmissibility
niedopuszczalny adj inadmissible
niedorostek m stripling, green horn
niedorozwinięty adj underdeveloped; (umysłowo) mentally deficient
niedorozwój m underdevelopment; undergrowth; (umysłowy) underdevelopment
niedorzeczność f absurdity
niedorzeczny adj absurd
niedoskonałość f lmperfection
niedoskonały adj imperfect
niedosłyszalny adj Inaudible
niedostateczność f insufficiency
niedostateczny adj insufficient, inadequate; stopień ~ bad mark, am. failure
niedostatek m indigence, penury; (brak) deficiency, shortness; ~ artykułów spożywczych dearth of provisions
niedostępność f inaccessibility
niedostępny adj inaccessible
niedostrzegalny adj imperceptible
niedościgły adj unattainable, unsurpassable
niedoświadczenie n inexperience
niedoświadczony adj inexperienced
niedotykalny adj intangible
niedowarzony adj (niedojrzały) immature
niedowiarek m unbeliever
niedowidzieć vi be weak-sighted
niedowierzanie n distrust, mistrust
niedowład m med. paresis
niedozwolony adj prohibited, illicit
niedrogi adj inexpensive
nieduży adj smali, little
niedwuznaczny adj unequivocal
niedyskrecja f indiscretion
niedyskretny adj indiscreet
niedyspozycja f indisposition
niedziela f Sunday
niedźwiadek m whelp (of a bear)
niedźwiedzica f she-bear; astr. Wielka Niedźwiedzica Great Bear
niedźwiedź m bear
nieestetyczny adj unaesthetic
niefachowy adj unprofessional, incompetent
nieformalny adj not formal, informal
niefortunny adj unfortunate, unsuccessful
niefrasobliwy adj carefree, unconcerned
niegdyś adj once, at one time
niegodny adj unworthy, undignified
niegodziwość f wickedness, villainy
niegodziwy adj wicked, villainous
niegościnny adj inhospitable
niegramatyczny adj ungrammatical, incorrect
niegrzeczność f (nieuprzejmość) unkindness, impoliteness; (o dzieciach) naughtiness
niegrzeczny adj (nieuprzejmy) unkind, impolite; (o dzieciach) naughty
niegustowny adj tasteless, in bad taste
nieharmonijny adj unharmonious
niehonorowy adj dishonourable, dishonest
nieistotny adj inessential
niejaki adj certain, a, some; ~ p. Smith a certain Mr. Smith, a Mr. Smith; od ~ego czasu for some time past
niejasność f dimness, vagueness, obscurity
niejasny adj dim, vague, obscure
niejeden adj many a; ~na dobra książka many a good book
niejednokrotny adj repeated
niekarny adj undiscipllned
niekiedy adv sometimes, now and then
niekompetentny adj incompetent
niekonsekwentny adj inconsistent
niekorzystny adj unprojitable, disadvantageous
niekorzyść f disadvantage, detriment; na ~ to the detriment (kogoś, czegoś of sb, sth)
niekształtny adj unshapely
niektóry adj some
niekulturalny adj uncultured
nieledwie adv all but
nielegalny adj illegal
nieletni adj under age, minor
nieliczny adj not numerous; ~e wyjątki a few exceptions
nielitościwy adj unmerciful
nielogiczność f illogicality
nielogiczny adj illogical
nieludzki adj inhuman
nieludzkość f inhumanity
nieład m disorder, confusion
nieładnie adv unhandsomely; to ~ it is not nice
niełaska f disfavour
niełaskawy adj unkind, unfavourable
niemal adv almost, nearly
niemało adv not a little, not a few, pretty much
niemały adj pretty big
niematerialny adj immaterial
niemądry adj unwise
Niemiec m German
niemiecki adj German
niemiłosierny adj unmerciful, merciless
niemiły adj unpleasant
niemniej adv, ~ jednak nevertheless, none the less
niemoc f impotence, infirmity
niemodny adj out of fashion, unfashionable, outmoded
niemoralność f immorality
niemoralny adj immoral
niemota f dumbness
niemowa m,f mute
niemowlę n infant, baby
niemożliwość f impossibility
niemożliwy adj impossible
niemrawy adj siuggish, tardy
niemy adj dumb; (o filmie) sllent
nienaganny adj blameless, irreproachable
nienaruszalny adj inviolable
nienaruszony adj intact
nienasycony adj insatiable; chem. unsaturated
nienaturalny adj unnatural, affected
nienawidzić vt hate, detest
nienawistny adj hateful, detestable
nienawiść f hatred
nienormalny adj abnormal, anomalous
nieobecność f absence
nieobecny adj absent
nieobliczalny ad) incalculable; (niepoczytalny) unreliable
nieobowiązkowy adj optional
nieobyczajność f imraorality
nieobyczajny adj immoral
nieoceniony adj inestimable
nieoczekiwany adj unexpected
nieodłączny adj inseparable
nieodmienny adj invariable; gram. indeclinable
nieodparty adj irresistible; (np. argument) irrefutable
nieodpowiedni adj inadeąuate; unsuitable; unfit
nieodpowiedzialność f irrespon sibility
nieodpowiedzialny adj irresponsible
nieodstępny adj inseparable
nieodwołalny adj irrevocable
nieodwracalny adj irreversible
nieodzowny adj indispensable
nieodżalowany adj ever memorable; ~ej pamięci the late lamented
nieoględność f inconsideration
nieoględny adj inconsiderate
nieograniczony adj unlimited
nieokiełznany adj unmanageable, unbridled
nieokreślony adj indefinite
nieokrzesany adj uncouth, rude
nieomal adv nearly, all but
nieomylność f infallibility
nieomylny adj infallible
nieopatrzność f improvidence, inconsideration
nieopatrzny adj improvłdent, inconsiderate
nieopisany adj indescribable
nieopłacalny adj unprofitable
nie opodal adv praep near by
nieoprawiony adj (o książce) unbound
nieorganiczny adj inorganic
nieosobowy adj impersonal
nieostrożność f incaution, inadvertence
nieostrożny adj incautious, inadvertent
nieoswojony adj (dziki) untamed
nieoświecony adj uneducated, ignorant
nie oznaczony pp i adj indefinite, indeterminate
niepalący adj not smoking; s m non-smoker
niepalny adj incombustible
niepamięć f oblivion
niepamiętny adj immemorable; forgetful (czegoś of sth); od ~ch czasów from times immernorial
nieparlamentarny adj unparliamentary
nieparzysty adj odd
niepełnoletni adj under age, minor
niepełnoletność f minorlty
niepełny adj incomplete
niepewność f uncertainty
niepewny adj uncertain; unreliable
niepiśmienny adj illiterate; s m illiterate
niepłatny adj unpaid, gratuitous
niepłodność f sterility
niepłodny adj sterile, barren
niepłonny adj infallible, certain
niepochlebny adj unflattering
niepocieszony adj inconsolable
niepoczytalność f irresponsibility
niepoczytalny adj irresponsible
niepodejrzany adj unsuspected
niepodległość f independence
niepodległy adj independent
niepodobieństwo n unlikelihood; lmprobability, impossibility
niepodobny adj unlike (do kogoś, czegoś sb, sth); oni są do siebie ~i they are dissimilar; they are unlike each other
niepodzielny adj indivisible
niepogoda f bad weather
niepohamowany adj unrestrained, irrepressible
niepojętny adj duli, unlntelligent
niepojęty adj unintelligible, inconceivable
niepokalany adj unspotted, immaculate
niepokaźny adj inconspicuous
niepokoić vt disturb, disquiet; ~ się vr be alarmed, feel uneasy (czymś about sth)
niepokonany adj unconquerable, invincible
niepokój m anxiety, uneasiness (o kogoś, coś about sb, sth); trouble, disorder
niepolityczny adj impolitic
niepomierny adj incommensurable
niepomny adj oblivious, forgetful (na coś of sth)
niepomyślność f adversity
niepomyślny adj adverse, unfavourable, unsuccessful
niepopłatny adj unprofitable
niepoprawność f incorrigibility; incorreetness
niepoprawny adj incorrigible; incorrect
niepopularność f unpopularity
niepopularny adj unpopular
nieporadny adj awkward, unpractical
nieporęczny adj unhandy, inconvenient
nieporozumienie n misunderstanding
nieporównany adj incomparable
nieporuszony adj immovable
nieporządek m disorder
nieporządny adj disorderly, untidy
nieposłuszeństwo n disobedience
nieposłuszny adj disobedient
niepospolity adj uncommon
nieposzlakowany adj unblemished, unspotted
niepotrzebny adj unnecessary
niepowetowany adj irreparable, irretrievable
niepowodzenie n adversity, failure
niepowołany adj incompetent
niepowstrzymany adj unrestrainable, uncontrollable
niepowszedni adj uncommon
niepowściągliwość f incontinence
niepowściągliwy adj incontinent
niepozorny adj inconspicuous
niepożądany adj undesirable
niepożyteczny adj useless
niepraktyczny adj unpractical
nieprawda f untruth, falsehood; to ~ this is not true
nieprawdopodobny adj improbable
nieprawdziwy adj untrue
nieprawidłowość f irregularity, anomaly
nieprawidłowy adj irregular, abnormal
nieprawny adj illegal
nieprawomyślność f unorthodoxy
nieprawomyślny adj unorthodox
nieprawość f iniquity
nieprawy adj iniquitous
nieproporcjonalny adj disproportionate
nieproszony adj unbidden, uncalled-for
nieprzebaczalny adj unpardonable
nieprzebłagany adj implacable
nieprzebrany adj inexhaustible
nieprzebyty adj impassable
nieprzechodni adj gram. intransitive
nieprzejednany adj irreconcilable
nieprzejrzysty adj untransparent
nieprzekupny adj incorruptible
nieprzemakalny adj impermeable, waterproof, rainproof; płaszcz ~ raincoat
nieprzenikniony adj impenetrable
nieprzepuszczalny adj impermeable, impervious
nieprzerwany adj uninterrupted, continuous; (o locie, jeździe) attr non-stop
nieprześcigniony adj unsurpassable
nieprzewidziany adj unforeseen
nieprzezorność f improvidence
nieprzezorny adj improvident
nieprzezroczysty adj untransparent
nieprzezwyciężony adj invincible, insuperable
nieprzychylność f disfavour
nieprzychylny adj unfavourable, unfriendly
nieprzydatność f uselessness
nieprzydatny adj useless
nieprzyjaciel m enemy, lit. foe
nieprzyjacielski adj inimical; attr enemy; siły ~e enemy forces; działanie ~e hostilities
nieprzyjazny adj unfavourable, unfriendly
nieprzyjaźń f enmity
nieprzyjemność f disagreeableness
nieprzyjemny adj disagreeable, unpleasant
nieprzymuszony adj unconstrained
nieprzystępność f inaccessibility
nieprzystępny adj inaccessible; (o cenach) prohibitive
nieprzytomność f unconsciousness; (roztargnienie) absent-mindedness
nieprzytomny adj unconscious; (roztargniony) absent-minded
nieprzyzwoitość f indecency
nieprzyzwoity adj indecent
niepunktualność f unpunctuality
niepunktualny adj unpunctual
nierad adj reluctant, disinclined; rad ~ willy-nilly
nieraz adv many a time
nierdzewny adj rustless, rustproof; (o stali) stainless
nierealność f unreality
nierealny adj unreal
nieregularność f irregularity
nieregularny adj irregular
niereligijny adj irreligious
nierogacizna f zbtor. swine
nierozdzielny adj inseparable
nierozerwalny adj indissoluble
nierozgarnięty adj dull
nierozłączny adj Inseparable
nierozmyślny adj unpremeditated
nierozpuszczalność f indissolubility
nierozpuszczalny adj indissoluble
nierozsądny adj unreasonable, imprudent
nierozwaga f inconsideration, imprudence
nierozważny adj inconsiderate, imprudent
nierozwiązalny adj insoluble; (o zagadnieniu) irresolvable
nierozwinięty adj undeveloped; (opóźniony w rozwoju) backward
nierówność f inequality
nierówny adj unequal, uneven
nieruchliwy adj slow, impassive
nieruchomość f immobility; (o majątku) real estate; pl ~ci prawn. immovables
nieruchomy adj immovable, motionless; majątek ~ real estate
nierzadko adv often, not infrequently
nierząd m prostitution
nierzeczywisty adj unreal
nierzetelność f dishonesty
nierzetelny adj dishonest, unreliable
niesamowity adj uncanny
niesforność f unruliness, indocllity
niesforny adj unruly, indocile
nieskalany adj immaculate, stainless
nieskazitelność f spotlessness; integrity
nieskazitelny adj unblemished, stainless
nieskładny adj awkward
nieskończenie adv infinitely; ~ mały infinitesimal
nieskończoność f infinity
nieskończony adj infinite
nieskromny adj immodest
nieskuteczność f inefficacy
nieskuteczny adj ineffective, Inefficacious
niesława f disrepute, dishonour
niesławny adj disreputable
niesłowny adj false to one's word, unreliable
niesłuszność f injustiee, unfairness
niesłuszny adj unjust, unfair
niesłychany adj unheard-of
niesmaczny adj tasteless
niesmak m distaste (do czegoś for sth), disgust (do czegoś at, for sth)
niesnaski s pl dissension
niespełna adv nearly; ~ rozumu crack-brained
niespodzianka f surprise
niespodziewany adj unexpected
niespokojny adj unquiet
nie sposób adv it's impossible
niespożyty adj (niestrudzony) indefatigable; (trwały) everlasting
niesprawiedliwość f injustiee
niesprawiedliwy adj unjust
nie sprzyjający adj unfayourable, adverse
niestałość f inconstancy, instability
niestały adj inconstant, unstable
niestawiennictwo n non-appearance
niestety adu unfortunately, vt. alas; ~ on nie wróci I'm afraid he will not come back; ~ nie mogę tego zrobić I'm sorry I can't do it
niestosowny adj unsuitable, improper
niestrawność f indigestion
niestrawny adj indigestible
niestrudzony adj indefatigable
niestworzony adj, pot. opowiadać ~e rzeczy tell tall stories
niesumienność f dishonesty, unscrupulousness
niesumienny adj dishonest, unscrupulous
nieswojo adj not at ease; czuć się ~ feel uneasy
nieswój adj strange; uneasy, ill at ease
niesymetryczny adj asymmetrical
niesympatyczny adj uncongenial
nieszczególny adj not peculiar, inediocre, tolerable, moderate
nieszczelny adj leaky, not tight
nieszczerość f insincerity
nieszczery adj insincere
nieszczęsny adj ill-fated, unfortunate; disastrous
nieszczęście n misfortune; disaster; bad luck; na ~ unfortunately; na moje ~ to my misfortune
nieszczęśliwy adj unfortunate, unhappy, unlucky
nieszkodliwy adj harmless
nieszpory s pl vespers
nieścisłość f inexactitude, inaccuracy
nieścisły adj inejcact, inaccurate
nieść vt carry, bear, bring; (o kurze) lay
nieślubny adj illegitimate
nieśmiałość f timidity, shyness
nieśmiały adj timid, shy
nieśmiertelność f immortality
nieśmiertelny adj irnmortal
nieświadomość f unconsciousness, ignorance
nieświadomy adj unconscious, Ignorant
nietakt m tactlessness
nietaktowny adj tactless
nietknięty adj intact, untouched
nietolerancja f intolerance
nietolerancyjny adj intolerant
nietoperz m bat
nietrafny adj improper, wrong; (strzał) missing the mark
nietrzeźwy adj inebriate; pot. tipsy, tight; w stanie ~m under the influence of drink
nietykalność f inviolability; (posłów) privilege; pratun. immunity
nietykalny adj inviolable; praton. enjoying immunity
nie tyle adv not so much
nie tylko adv not only
nieubłagany adj implacable
nieuchronny adj unavoidable, inevitable
nieuchwytny adj unseizable
nieuctwo n ignorance
nieuczciwość f dishonesty
nieuczciwy adj unfair, dishonest
nieuczynny adj disobliging
nieudany adj unsuccessful, abortive
nieudolność f inability, incompetence, clumsiness
nieudolny adj incapable, incompetent, clumsy
nieufność f mistrust; wotum ~ci vote of censure
nieufny adj distrustful
nieugaszony adj unquenchable, inextinguishable
nieugięty adj inflexible
nieuk m ignoramus
nieukojony adj unappeasable, unappeased, inconsolable
nieuleczalny adj incurable
nieumiarkowany adj immoderate, intemperate
nieumiejętność f inability, unskilfulness
nieumiejętny adj incapable, unskilful
nieumyślny adj unintentional
nieunikniony adj unavoidable
nieuprzedzony adj unprejudiced
nieuprzejmość adj unkind, impolite
nieurodzaj adj sterile, infertlle, barren
nieusprawiedliwiony adj unjustified; inexcusable
nieustanny adj incessant, unceasing
nieustraszony adj fearless
nieusuwalność f irremovability
nieusuwalny adj irremovable
nieutulony adj inconsolable
nieuwaga f inattention, inadvertence; przez ~ę through inadvertence, by oversight
nieuważny adj inattentWe, inadvertent
nieuzasadniony adj unfounded
nieuzbrojony adj unarmed
nieużyteczny adj useless
nieużyty adj disobliging
niewart adj unworthy
nie ważki adj Imponderable
nieważność f invnlidity
nieważny adj unimportant, trivial; (np. dokument) invalid
niewątpliwie adv undoubtedly, no doubt
niewątpliwy adv indubitable, undoubted
niewczesny adj inopportune, improper; unseasonable, untimely
niewdzięczność f ingratitude
niewdzięczny adj ungrateful
niewesoły adj joyless; unpleasant
niewiadomy adj unknown; ~a s mat. unknown quantity
niewiara f disbelief, unbelief
niewiarygodny adj incredible
niewiasta f woman
niewidomy adj blind; s m blind man
niewidzialny adj invisible, unseen; fiz. promienie ~e obscure rays
niewiedza t ignorance
niewiele adv little, few
niewielki adj smali, little
niewierność f unfaithfulness, falthlessness, disloyalty
niewierny adj fałthless, unfaithful, disloyal
niewiniątko n innocent
niewinność f innocence
niewinny adj innocent
niewłaściwość f impropriety
niewłaściwy adj improper
niewola f slavery, captivity; wziąć kogoś do ~i take sb prisoner
niewolić vt force, constrain
niewolniczy adj slavish
niewolnik m slave
niewód m drag-net
niewprawny adj unskilled, inexpert
niewspółmierność f incommensurability
niewspółmierny adj incommensurable
niewyczerpany adj inexhaustible
niewygoda f inconvenience, discomfort
niewygodny adj inconvenient, uncomfortable
niewykonalny f impracticable, unfeasible
niewymierny adj mat. irrational
niewymowny adj ineffable, unspeakable; ineloquent
niewymuszony adj unaffected, unconstrained, free and easy
niewypał m blind Shell, live Shell; pot. dud
niewypłacalność f insoWency
niewypłacalny adj insolvent
niewypowiedziany adj unspeakable, unutterable
niewyraźny adj indistinct
niewyrobiony adj unwrought; (.niewprawny) unskilled, inexperienced
niewyrozumiały adj intolerant, not indulgent, ruthless
niewysłowiony adj ineffable, unspeakable
niewystarczający adj insufficient
niewytłumaczony adj inexplicable
niewytrwały adj unenduring, not persistent
niewytrzymały adj = niewytrwały
niewzruszony adj unmoved, imperturbable
niezachwiany adj unshaken
niezadowalający adj unsatisfactory
niezadowolenie n discontent, dissatisfaction (z czegoś with sth)
niezadowolony adj discontented, dissatisfied (z czegoś with sth)
niezależność f independence (od czegoś, kogoś of sth, sb)
niezależny adj independent (od kogoś, czegoś of sb, sth)
niezamężna adj unmarried, single
niezamożny adj not well-to-do, indigent, of limited means
niezapominajka f forget-me-not
niezapomniany adj unforgotten
niezaprzeczalny adj incontestable, undeniable
niezaradny adj helpless, unpractical
niezasłużony adj ineffaceable
niezawisłość f independence (od kogoś, czegoś of sb, sth)
niezawisły adj independent (od kogoś, czegoś of sb, sth)
niezawodnie adv without fail, unfailingly
niezawodny adj unfailing, infallible
nieząbkowany adj filat. imperforate
niezbadany adj inexplorable, inscrutable
niezbędność f indispensability
niezbędny adj indispensable
niezbity adj irrefutable
niezbyt adv not all too
niezdarny adj awkward, clumsy
niezdatny adj unfit
niezdecydowany adj nndecided
niezdolność f inability, incapability; ~ do pracy incapacity for work
niezdolny adj incapable, unable; ~ do służby wojskowej unfit for mllitary service; ~ do pracy incapable of work
niezdrowy adj unhealthy, unwell; (szkodliwy dla zdrowia) unwholesome
niezdyscyplinowany adj undisciplined
niezgłębiony adj unfathomable, in scrutable
niezgoda f disagreement, discord, dissent
niezgodność f discordance; inconformity; (charakterów) incompatibility
niezgodny adj disagreeing, discordant; incompatible, inconsistent
niezgrabność f clumsiness, awkwardness
niezgrabny adj clumsy, awkward
nieziszczalny adj unrealizable, unattainable
niezliczony adj unnumerable, countless
niezłomny adj inflexible, unshaken
niezmącony adj untroubled, unruffled
niezmienność f immutability
niezmienny adj immutable, unchanging, invariable
niezmierność f immensity
niezmierny adj immense
niezmordowany adj indefatigable, tireless
nieznaczny adj insignificant, trivial, slight
nieznajomość f ignorance (czegoś of sth), unacquaintance (czegoś with sth)
nieznajomy adj unknown; s m unknown person, stranger
nieznany adj unknown, unfamiliar
nieznośny adj unsupportable, unbearable, intolerable
niezręczność f awkwardness
niezręczny adj awkward
niezrozumiałość f unintelligibility
niezrozumiały adj unintelligible, incomprehensible
niezrównany adj incomparable, matchless, unrivalled; człowiek ~ nonsuch
niezrównoważony adj unbalanced
niezupełny adj incomplete
niezwłocznie adj immediately, without delay
niezwłoczny adj immediate, instant
niezwyciężony adj invincible
niezwykły adj uncommon, unusual
nieżonaty adj unmarried, single
nieżyczliwość adj unfriendliness; unkindness
nieżyczliwy adj unfriendly, ill-disposed (dla kogoś towards sb)
nieżyt m med. catarrh, inflammation
nieżywotny adj inanimate
nieżywy adj lifeless, dead
nigdy adv never, not ... ever nigdzie adv nowhere, not ... anywhere
nijak adv nowise
nijaki adj indeterminate; no ... whatever; gram. rodzaj ~ neuter
nijako adv indeterminately; czuć się ~ feel queer
nikczemnik m villain
nikczemność f villainy, meanness
nikczemny adj villainous, mean; vile
nikiel m nickel
niklować vt nickel
nikły adj exiguous, scanty
niknąć vi vanish, disappear; (marnieć) waste away
nikotyna f nicotine
nikt pron none, no one, nobody, not anybody
nim conj = zanim
nimfa f nymph
niniejszy adj present; ~m zaświadczam I hereby testify
niski adj low; (o wzroście) short
nisko adv low; ~ mierzyć aim low; ~ kłaniać się bow low
nisza f niche
niszczący adj destructive
niszczeć vi waste away, decay
niszczyć vt destroy, spoil, ruin; (ubranie, obuwie) wear; ~ się vr. spoil, deteriorate; (o ubraniu, obuwiu) wear
nit m techn. rivet
nitka f thread
niwa f poet. corn-field
niweczyć vt destroy, frustrate
niwelacja f levelling
niwelować vt level
nizać vt thread, string
nizina f lowland
niż 1. conj than
niż 2. m lowland; (barometryczny) depression
niżej adu lower; down, below; ~ podpisany the undersigned
niższość 1 inferiority
niższy adj lower; (gatunkowo, służbowo) inferior no part well, now, (well) then
noc f night; ~ą by night, at night; przez ~ overnight; dziś w ~y to-night; całą ~ all night long
nocleg m nighfs rest; (miejsce) place to sleep in
nocnik m chamber-pot
nocny adj night(ly); koszula ~a night-shirt; służba ~a night-duty; spoczynek ~y nighfs rest
nocować vi stay overnight, stay for the night
noga f leg; (stopa) foot; być na ~ach be up; do góry ~ami up-side down; podstawić komuś ~ę trip sb up
nogawica f leg
nokturn m muz. nocturne
nomenklatura f nomenclature
nominacja f appointment
nominalny adj nominal
nonsens m nonsense
nora f burrow, hole
norka f zool. mink
norma f standard, norm
normalizacja f normalization
normalizować vt normalize, standardize
normalny adj normal
normować vt regulate
Norweg m Norwegian
norweski adj Norwegian
nos m nose; wycierać ~ blow one's nose; zadzierać ~a put up one's nose high; pot. mieć ~ have a sharp nose; wodzić za ~ lead by the nose
nosacizna f med. glanders
nosić vt (dźwigać) carry, bear; (mieć na sobie) wear; (brodę, wąsy) grow; ~ się vr (o ubraniu) wear; ~ się z myślą entertain an idea
nosorożec m zool. rhinoceros
nostalgia f nostalgia, homesickness
nosze s pl stretcher
nota f note
notarialny adj notarial
notariusz m notary public
notatka f note
notatnik m notes m notebook
notoryczny adj notorious
notować vt take notes (coś of sth), put down; (rejestrować na giełdzie) quote
notowanie n record; (kurs na giełdzie) quotation
nowator m innovator
nowela f short-story; prawn. novel; (dodatkowa ustawa) amendment
nowelista m short-story writer
nowicjat m novitiate, probation time
nowicjusz m novice, probationer
nowina f news
nowoczesny adj modern, up-to-date
nowo narodzony adj new-born
noworoczny adj New Year's
nowość f novelty
nowotwór m med. tumour; gram. neologism
nowo wstępujący adj i s m (do uczelni, zawodu itp.) entrant
nowożytny adj modern
nowy adj new
nozdrze n nostril
nożownik m (bandyta) cutthroat;f (rzemieślnik) cutler
nożyce s pl shears, clippers
nożyczki s pl scissors
nożyk m knife, pocket-knife; (do golenia) blade
nów m new moon
nóż m knife
nucić vt vi hum; (o ptakach) warble
nuda f boredom
nudności s pl nausea, qualm
nudny adj tedious, wearisome, duli, borłng; nauseating
nudziarz m bore
nudzić vt bore; imp mnie to ~ I am tired of this; ~ się vr feel bored
numer m number
numeracja f numeration
numerować vt number
numerek m (np. w szatni) check
numizmatyka f numismatics
nuncjusz m nuncio
nurek m diver
nurkować vi dive; lotn. nose-dive
nurkowanie n diving; lotn. nose-dive
nurkowiec m lotn. dive-bomber
nurkowy adj, lotn. lot ~ nose-dive
nurt m current
nurtować vt penetrate, pervade; to mnie ~uje I feel uneasy about it
nurzać vt plunge, immerse; ~ się vr plunge, welter
nuta f note; melody, tune; pl ~y musie zbiór.
nuż part there now; a ~ and if; a ~ przyjdzie suppose he comes; a ~ wygram what if I win?; a ~ mi się uda what if I succeed?
nużący adj tiring
nużyć vt tire (out), weary; ~ się vr grow weary, get tired
nylon m nylon
o praep of, for, at, by, about, with; boję się o twoje bezpieczeństwo I fear lor your safety; chodzić o lasce walk with a stick; powiększyć o połowę increase by one-half; prosić o coś ask for sth; o co chodzi? whafs the matter?; o czym mówisz? what are you speaking of ?; o 5 godzinie at 5 o'clock
oaza f oasis
oba, obaj, obie, oboje num both
obalenie n overthrow; (zniesienie) abolition; prawn. (toyroku) reversal
obalić vt overthrow, upset; (znieść) abolish
obarczyć vt burden, charge; ~ony smutkiem laden with sorrow; ~ony troską careladen
obawa f fear, anxlety; z ~y for fear (przed czymś of sth, o coś of sth); żywić ~ę be anxious (o coś about sth)
obawiać się vr fear (czegoś sth, o coś for sth), be afraid (czegoś of sth), be anxious (o coś about sth)
obcas m heel
obcesowo adv outright
obcęgi s pl tongs
obchodzenie się n dealing (z kimś, czymś with sb, sth), treatment (z kimś, czymś of sb, sth)
obchodzic vt walk round; (pratoo) evade; (Święto, urodziny) celebrate, observe; to ciebie nic nie ~ it is no concern of yours; to mnie szczególnie ~ it is of great concern to me; to mnie nic nie ~ it is no concern of minę; ~ć się vr do (bez czegoś without sth), dispense (bez czegoś with sth), spare (bez czegoś sth); deal (z kimś with sb), treat (z kimś sb); żle się ~ć ill-treat (z kimś sb)
obchód m (okrążenie) round; (obchodzenie święta) observation; (rocznicy) celebration
obciągać vt puli down, make tight; (np. fotel) cover; techn. (ostrzyć) whet
obciążać vt burden, charge; (rachunek) debit; okoliczności ~jące aggravating circumstanccs
obciążenie n charge, burden, ballast; (rachunku) debit
obcierać vt wipe (away, off); (np. skórę do krtoi) rub (off)
obcinać vt cut; (pensją, wy datki) I cut down; (gałęzie) lop; (nożyczkami) clip; (paznokcie) parę
obcisły adj tight, close-fitting
obcokrajowiec m foreigner, alien
obcokrajowy adj foreign, alien obcować vi keep up intercourse, associate
obcowanie n intercourse
obcy adj strange, foreign; s tn stranger
obczyzna f foreign country
obdarowywać vt present (kogoś czymś sb with sth)
obdartus m pot. ragamuffin
obdarty adj ragged
obdarzyć vt present (kogoś czymś sb with sth); (nadać) bestow (czymś kogoś sth upon sb) łaską favour (kogoś sb), bestow favour (kogoś upon sb)
obdukcja f post-mortem examination
obdzielić vt give everybody his share; distribute
obdzierać vt take off; rob (z czegoś of sth); — ze skóry skin; ~ z kory bark
obecnie adv at present
obecność f presence; lista ~ci attendance record, roli; odczytać listę ~ci cali the roli; odczytanie listy ~ci roll-call
obecny adj present; być ~m na zebraniu attend a meeting
obejmować vt embrace; (zawierać) comprise, contain; (przejmować, brać na siebie) take over; ~ obowiązki enter on one's duties; ~ coś w posiadanie take possession of sth
obejrzeć vt have a glance (coś at sth), inspect
obejście n premises pl, homestead; (sposób bycia) manners pl, behaviour
obelga f insult, outrage
obelżywy adj insulting, outrageous
oberża f tavern, inn
obezwładnić vt render unable, disable
obfitość f abundance, profusion, plenty; róg ~ci horn of plenty
obfitować vi abound (w coś with, in sth)
obfity adj abundant, plentiful, profuse
obiad m dinner; jeść ~ dine, have dinner
obicie n (tapeta) wallpaper, tapestry; (pokrycie mebli itp.) covering
obiecywać vt promise
obieg m circulation; puścić w ~ circulate; wycofać z ~u withdraw from circulation
obiegać vi circulate; run round
obiegowy adj circulating; pieniądz ~ currency; środek ~ circulating medium
obiekcja f objection
obiekt m object
obiektyw m objective; jot. lens
obiektywizm m objectivism
obiektywny adj objective
obierać vt (wybierać) elect, choose; (zawód) embrace; (ziemniaki) peel; (ouioce) parę
obieralny adj elective, eliglble
obietnica f promise; dotrzymać ~y keep the promise
obijać vt beat; (materiałem) cover, linę; ~ gwoździami nail
objadać się vr overeat oneself
objaśniać vt explain, (ilustrować) illustrate
objaśniający adj explanatory
objaśnienie n explanation
objaw m symptom
objawiać vt show, reveal
objawienie n revelation
objazd m circuit, round
objazdowy adj, droga ~a by-pass; sądowa sesja ~a circuit
objeżdżać vt go round; tour; (omtjać) by-pass
objęcie n (ramionami) embrace; (zajęcie, przejadę) taking over; (tu posiadanie) taking possession; ~ obowiązków entering on one's duties
objętość f volume, circumference, bulk
oblegać vt besiege, beleaguer
oblekać vt water, sprinkle, pour on; ~ się vr put on; ~ się potem be bathed in sweat; ~ się rumieńcem flush, blush
oblężenie n siege
obliczać vt count, calculate
oblicze n face
obliczenie n calculation, eomputation
obligacja f (zobowiązanie) obligation; (papier toartoscioioy) bond
oblizywać vt lick
oblubienica f bride, betrothed
oblubieniec m bridegroom, betrothed
obładowywać vt charge, (over)-load, (over)burden; ciężko ~any heavy-laden
obława f chase, raid, round-up; (myśltoska) battue
obłąkanie n = obłęd
obłąkany adj insane, mad, pot. loony; s m madman; s,f ~a madwoman; szpital dla ~ych lunatic asylum, madhouse
obłęd m insanity, madness
obłędny adj insane, mad
obłok m cloud
obłowić się vr make one's pile, enrieh oneself
obłożnie adv, ~ chorować be bedridden
obłożyć vr cover, oyerlay; (warstwą czegoś) layer; ~ony język coated tongue
obłuda f hypocrisy
obłudnik m hypocrite
obłudny adj hypocritical
obły adj oval
obmacać vt feel about, finger; pot. paw
obmawiać vt gossip (kogoś about sb), backbite, slander
obmierzły [-r-z-] adj disgusting, detestable
obmierznąć [-r-z-] vi become disgusting; to mi ~ło I am disgusted with it
obmowa f backbiting, słander
obmurować vt surround with a wali, wail in
obmyślać vt reflect (coś on, upon sth), tum over in one's mind; (planować, knuó) contrive, devise
obnażać vt bare, lay bare, uncover, strip; ~ się vr strip
obnażony adj bare, naked, nude
obniżać vt lower, abate; (ceną) reduce; (zarobki) cut down; (wartość) depreciate; ~ się vr sink, go down, decrease
obniżenie n lowering, abatement, reduction
obniżka f abatement, decrease; (cen) reduction, (wartości) depreciatłon; (potrącenie) deduction
obojczyk m anat. collar-bone
obojętnieć f grow indifferent
obojętność f indifference
obojętny adj indifferent, impassive; (nieważny) unimportant; to mi jest ~e don't care tor it
obok adj praep near, by, near by
obopólny adj reciprocal, common; za ~ą zgodą by common consent
obora f cow-shed
obosieczny adj two-edged
obowiązek m duty, (zobowiązanie) obligation; spełnić swój ~ek do one's duty; pełniący ~ki acting (np. kierownika manager); mieć ~ki (moralne) w stosunku do kogoś be under an obligation to sb
obowiązkowość f dutifulness
obowiązkowy adj (wierny obowiązkom) dutiful; (urzędowo o bowiązujący) obligatory, compulsory
obowiązujący adj obliging, obligatory; mieć moc ~ą be in force; nabrać mocy ~ej come Into lorce
obowiązywać vt vi oblige, bind in duty; be in force
obozować vi encamp, be encamped; (nocoteać w namiotach) camp out
obozowisko n encampment
obozowy adj camp attr; sprzęt camping outfit
obój m muz. oboe
obóz m camp; stanąć obozem encamp; rozbić ~ pitch a camp; zwinąć ~ decamp; break up a camp
obrabiać vt work; pot. ~ sprawę! settle an affair
obracać vt tum (over); ~ się vr tum; (na ost) revolve; (przeby wać) move; gdzie on się teraz obraca? where may he be now?
obrachować vt calculate, sum up
obrachunek m calculation, settle ment
obradować vi deliberate (nad czymś upon sth), confer; be in session
obramować vt frame, border; (ob lamotoać) hem
obrastać vi overgrow
obraz m picture, painting; (wizerunek, podobizna) image
obraza f offence; ~ majestatu lese-majesty
obrazek m picture; illustration; książka z ~kami picture-book
obrazić vt ollend, give . offence; nie chciałem ~ I meant no ofŹfence; ~ się vr take offence (o coś at sth)
obrazowy adj pictorial, picturesque; (o stylu) figurative
obrailiwy adj offensive; susceptible, touchy
obrażenie n offence; (uszkodzenie ciała) injury; ~a cielesne bodily injuries
obrąbek m hem
obrączka f ring; ~ ślubna wedding ring
obręb m compass; w ~ie miasta within the town
obrębiać vt hem
obręcz f hoop; (u koła) tyre
obrok m fodder
obrona f defence; sport zbiór, backs pl
obronność f defensive power
obronny adj defensive
obrońca m defender; (sądowy) lawyer, counsel for the defence; sport back
obrośnięty adj overgrown; hairy
obrotność f activity, adroitness
obrotny adj active, adroit
obrotowy adj rotative; podatek ~ turnover tax
obroża f (dog-)collar
obróbka f treatment, working
obrócić zob. obracać
obrót m rotation, tum; handl. tumover, return; ~ czekowy business in cheąues; ~ gotówkowy cash transactions; przybrać pomyślny ~ take a favourable turn; przen. na pełnych obrotach in fuli swing
obrus m table-cloth
obrywać vt pluck, tear off
obrządek m rite, ritual
obrzęd m ceremony; rite
obrzędowy adj ceremoniał, ritual
obrzęk m swell(ing), tumour
obrzękły adj swollen
obrzucać vt throw (kogoś czymś sth on sb), cover (czymś with sth), pelt (obelgami, kamieniami with abuse, with stones)
obrzydliwość f abomination
obrzydliwy adj abominable, disgusting
obrzydnąć vi become abominable; to mi ~ło I'm disgusted with it
obrzydzenie n aversion, abomination
obrzydzić vt make disgusting
obsada f stock, fitting; (uchwyt) handle; (oprawka) holder; (załoga) crew; (personel) staff; teatr cast
obsadka f penholder
obsadzać vt (ogród) plant; (miejsce) fill, occupy; (personelem) staff, man; ~ kimś urząd nominate sb for an office; wojsk. ~ załogą garrison
obserwacja f observation
obserwator m observer
obserwatorium n observatory
obserwować vt watch, observe
obsługa f service, attendance
obsługiwać vt wait (kogoś on, upon sb), serve (kogoś sb), attend (kogoś to sb); (to sklepie) czy pana ktoś ~uje? are you being attended to?
obstalować vt order
obstalunek m order
obstawać vi insist (przy czymś on sth)
obstrukcja f obstruction; med. constipation
obsypywać vt strew (czymś kogoś sth upon sb); ~ pudrem powder
obszar m space, area
obszarnik m landowner
obszerny adj extensive, ample, spacious
obszycie n border, trimming
obszywać vt border, trim, sew round
obudzić zob. budzić
obumarły adj half-dead
obumierać vi die away, mortify
oburzać vt fill with indignation; revolt; ~ się vr become indignant (na kogoś with sb, na coś at sth)
oburzenie n indignation
oburzony adj indignant (na kogoś with sb, na coś at sth)
obustronny adj two-sidcd, bilateral; ~a korzyść mutual advantage
obuwie n footwear, shoes pl
obwieszczać vt proclaim, make known, announce
obwieszczenie n proclamation, announcement
obwiniać vt accuse (kogoś o coś sb ol sth), charge (kogoś o coś sb with sth)
obwisać vi hang down, droop
obwoluta f wrapper; (książki) book-jacket
obwołać vt proclaim
obwód m circumference; mat. perimeter; (okręg) district
obwódka f border
oby part, ~ on wyzdrowiał may he recover; ~ tak było may it be so
obycie n good manners pl
obyczaj m custom, manner, way
obyczajny f adj morał, decent
obydwaj num both
obyty adj experienced, familiar
obywać się zob. obchodzić się; bez tego nie mogło się obyć this could not be spared
obywatel m citizen; (członek danego państwa) national;f ~ ziemski sąuire, landownor
obywatelski adj civic, civil; komitet ~i civic committee; prawa ~ie civil rights; straż ~a. civic guard
obywatelstwo n citizenship; nationality; nadać ~ nationalize, naturalize; przyjąć ~ naturalize
obżarstwo n gluttony
ocaleć vi remain sale, survive, be rescued
ocalenie n salvation, rescue
ocalić vt save, rescue
ocean m ocean
oceaniczny adj oceanie
ocena f estimate, estimation; opinion; (recenzja) review
oceniać vt estimate, appreciate, value (na pewną sumę at a certain sum)
ocet m vinegar
ochładzać vt, ~ się vr cool (down)
ochłonąć vi calm down, compose oneself, recover
ochoczy adj willing, eager, ready
ochota f desire, willingness; mam ~ę I would like, I have a mind (coś zrobić to do sth)
ochotniczy adj voluntary
ochotnik m volunteer
ochraniać vt protect, shelter, preserve (przed czymś from sth)
ochrona f protection, shelter; przyrody conservancy
ochronny adj protective, preventive
ochrypły adj hoarse
ochrypnąć vi become hoarse
ociągać się vr tarry, linger; ~ z robieniem czegoś do sth reluctantly
ociekać vi drip (czymś with sth)
ociemniały adj blind; s m blind man; pl ~li the blind
ocieniać vt shade
ocieplać vt warm, make warm; się vr grow warm
ocierać vt wipe (oll); (ścierać naskórek) gali
ociężałość f heaviness, dullness
ociężały adj heavy, duli
ocknąć się vr awake
oclenie n clearance; podlegający ~u dutiable; dać do ~a declare; mieć coś do ~a have sth to declare
oclić vt impose duty (coś on sth); ~ony duty-paid
octowy adj acetic
ocukrzyć vt sugar
oczarować vt charm, enchant
oczekiwać vi wait (kogoś, czegoś lor sb, sth), look forward (czegoś to sth), await, expect (kogoś, czegoś sb, sth)
oczekiwanie n expectation; wbrew ~om contrary to expectations
oczerniać vt slander, defame
oczko n eyelet; (igły, rośliny) eye; (sieci) mesh; spuszczone ~ (to pończosze) ladder, am. runner
oczyszczać vt clean, cleanse, clear; (np. wodą, powietrze) purily; ~ z kurzu dust; ~ z zarzutów clear ol blame
oczytany adj well-read
oczywistość f evidence, obviousness
oczywisty adj evident, obvious
oczywiście adv evidently, obviously, ol course; ~! absolutely!, most certainly!
od praep from; olf; ol; for; (począwszy od) sińce; na wschód od Warszawy to the East of Warsaw; od czasu do czasu from time to time; już od dawna go nie widziałem I have not seen him lor a long time now; od dwóch miesięcy for the last two months; od niedzieli since Sunday; od owego dnia Irom that day on; odpaść od ściany fall off the wali; od ręki directly, extempore, on the spot; od stóp do głów from top to toe; starszy od brata older than his brother
oda f ode
odbarwić się vr discolour
odbicie n beating back; (odzwierciedlenie) picture, image; (np. w toodzie) shadow; (światia) reflexion; (uwolnienie) relief, rescue; kąt ~a angle ol reflexion; ~e się (ptlki) bounce; (kuli) ricochet
odbić zob. odbijać
odbiegać vi run away; (zbaczać) deviate, stray (od czegoś from sth)
odbierać zob. odebrać
odbijać vt beat away ; (o druku) print; (o świetle) rellect; (o statku) put olf; (o samolocie) take oll; (uwolnić) relieve, resŹcue; ~ się vr rebound; (o glosie) resound; (kontrastować) contrast (od czegoś with sth); (tu lustrze) be rellected
odbiorca m receiver; (nabyuica) buyer, purchaser
odbiorczy adj receiving; aparat ~ receiver
odbiornik m receiver; (radio) receiving set, (radio) receiver
odbiór m receipt; ~ radiowy reception; potwierdzić ~ acknowledge the receipt
odbitka f copy, reprint
odblask m reflex
odbudowa f rebuilding, reconstruction
odbudować vt rebuild, reconstruct
odbywać vt execute, perlorm, do, make; ~ zebranie hołd a meeting; ~ studia follow one's studies; ~ podróż make a journey; ~ wykład deliver a lecture; ~ się vr take place, go on, come off, proceed, be held
odcbodzić vi go away, leave, withdraw; ~ć od zmysłów be out of one's senses; pociąg ~ o godz. 10 the train leaves at 10
odchudzać się vr reduce weight, slim
odchylać vt draw aside, remove; ~ się vr deviate
odchylenie n deviation
odciągać vt draw away
odciążać vt relieve, alleviate
odcień m shade, hue
odcięcie n cutting off; med. amputation
odcinać vt cut oll; med. amputate; (oddzielać) detach; ~ się vr (ostro odpowiadać) retort; (kontrastować) contrast (od czegoś with sth)
odcinek m sector; (kupon) coupon; (koia) segment; ~ kontrolny counterloil
odcisk m impression; (nagniotek) corn; ~ palca lingerprint
odciskać vt impress, imprint
odcylrować vt decipher
odczepić vt detach, untie; ~ się vr become detached; pot. get rid (od kogoś ol sb)
odczucie n leeling
odczuć zob. odczuwać; to daje się ~ it makes itself felt
odczuwać vt feel; notice; (boleśnie) suffer
odczyn m chem. reaction
odczynnik m chem. reagent
odczyt m lecture; niieć ~ lecture, give a lecture
odczytać vt read over;. (dorozumieć się) make out
oddać vt give back, render; (dług) pay back; (np. Ust) deliver; hłst. ~ hołd pay homage; ~ przysługę do service; ~ sprawiedliwość do justice; ~ wizytę pay a visit; ~ życie give life; ~ się vr (poświęcić się) devote oneself; ~ się rozpaczy abandon oneself to despair
oddalać vt remove; (zwolnić) dismiss; ~ się vr retire, withdraw
oddalenie n (odległość) distance; (wydalenie) dismissal; (odsunięcie) removal; w ~u in the distance, a long way off; w pewnym ~u at a distance; z ~a from afar
oddalony adj distant, remote
oddany adj devoted; given
oddawać zob. oddać
oddech m breath, respiration
oddychać vi breathe, respire
oddychanie n breathing, respiration
oddział m section; (dział instytucji) department; wojsk, detach-ment; (filia) braneh (ofiice)
oddziaływać vi affect (na kogoś, coś sb, sth), influence (na kogoś, coś sb, sth), act (na kogoś, coś on, upon sb, sth)
oddziaływanie n influence, action
oddzielać vt separate; ~ się vr separate, becorae separated
oddzielny adj separate
oddźwięk m echo; (odzew) response
odebrać vt take away , withdraw; (otrzymać) receive; ~ sobie życie take one's own life
odechcieć się vr, ~ało mi się I have lost the liking (robić to to do this), I no longer care (tego for it)
odegrać się vr win back, recover (one's money); (zemścić się, zrewaniować się) to get one's own back
odejmować vt take away; deduct; mat. subtract
odejmowanie n deduction; mat. subtraction
odejście n departure
odejść zob. odchodzić
odemknąć vt open; (zamek) unlock
odepchnąć vt push away , beat off; zob. odpychać
odeprzeć zob. odpierać
oderwać zob. odrywać
oderwanie n tearing away; w ~u od czegoś apart from sth
odesłać zob. odsyłać
odetchnąć vi take breath; przen. ~ z ulgą heave a sigh of relief
odezwa f proclamation, address
odezwać się zob. odzywać się
odgadywać vt guess, unriddle, make out
odgałęzienie n branch
odganiać vt drive away
odgarniać vt shove away
odginać vt unbend
odgłos m echo, report; ~ strzału report; ~y dzwonów chime, ringing
odgrażać się vr threaten (komu sb), utter threats
odgrodzić vt separate; (np. parkanem) fence off; (ścianką) partition off
odgrywać vt play, (w teatrze) act, perform
odgryzać vt bite off
odgrzebywać vt dig up
odgrzewać vt warm up again, warm over
odjazd m departure
odjeżdżać vi leave (do Warszawy for Warsaw), depart
odkażać vt disinfect
odkażający adj, środek ~ disinfectant
odkażanie n disinfeetion
odkąd conj sińce; adv since when, sińce what time
odkleić vt unglue, unstick; ~ się vr come unstuck
odkładać vt set aside, put away; (pieniądze) lay by ; (odraczać) delay, put off, defer, postpone
odkłonić się vr return the bow
odkopać vt dig up, unearth
odkorkować vt uncork
odkręcić vt unwind; (śrubę) unscrew; (kurek) tum on
odkroić vt cut off
odkrycie n discovery; (odsłonięcie) uncovering
odkrywać vt discover, find out, detect; (odsłonić) uncover; (karty) show down
odkupiciel m redeemer
odkupić vt repurchase; rei. redeem
odkupienie n repurchase; rei. redemption
odkurzacz m yacuum-cleaner, Hoover
odlatywać vi fly away
odległość f distance; na ~ć, w pewnej ~ci at a distance
odległy adj distant, remote
odlepiać vt unstick, unglue
odlew m cast
odlewać vt (płyn) pour off; techn. (metal) cast; mould
odlewnia f foundry
odliczać vt deduct, discount; (przeliczyć) count off
odliczenie n deduction, discount
odlot m flight, departure
odludek m recluse
odludny adj solitary
odłam m fraction, fragment
odłamać m break away
odłazić vi come off
odłączyć vt separate, set apart, disconnect; ~ dziecko od piersi to wean the baby; ~ się vr separate, sever oneself, go apart; (Wystąpić) secede
odłożyć zob. odkładać
odłóg m (ziu. pl ~ogi) fallow; leżeć ~ogiem lie fallow
odłupać vt, ~ się vr split off
odma f med. pneumothorax
odmarznąć [-r-z] vi thaw, melt off, unfreeze
odmawiać vt refuse, deny; (modlitwę) say
odmęt m Whirlpool, eddy; przen. trouble, confusion
odmiana f change; variety; gram. declension, (czasowników) conjugation
odmieniać vt change, alter; gram. decline, (czasowniki) conjugate
odmienność f dissimilarity, difference; mutability
odmienny adj dissimilar (od kogoś, czegoś to sb, sth), different (od kogoś, czegoś from sb, sth); mutable
odmierzać vt measure off
odmłodzić vt make younger, rejuvenate; ~ się vr grow younger, rejuvenate, become rejuvenated
odmowa f refusal
odmowny adj negative
odmówić zob. odmawiać
odmrozić vt thaw; ~lem sobie palec my finger has been frost-bitten, I have a frozen finger; (spowodować odmarzniącie) defrost
odmrożenie n frost-bite; (np. mięsa zamrożonego) defrosting
odmrożony adj frost-bitten
odmykać zob. odemknąć
odnająć vt let; hire
odnawiać vt renew, renovate
od niechcenia adv carelessly, negligently
odniesienie n carrying back; (aluzja, zwrócenie się) reference; w ~u with reference (do czegoś to sth)
odnieść vt bring back, carry; ~ korzyść derive profit (z czegoś from sth); ~ wrażenie get the impression; ~ zwycięstwo win a victory, zob. odnosić
odnoga f braneh; (kolejowa) branch-line
odnosić vt zob. odnieść; ~ się vr (traktować) treat (do kogoś sb), behave (dobrze do kogoś well towards sb, źle do kogoś badly, shamefully towards sb); tylko 3 pers (dotyczyć) refer, apply (do kogoś, czegoś to sb, sth)
odnośnie adv praep respecting, with reference (do czegoś to sth)
odnośnik m mark of reierenee; (przypisek) footnote
odnośny adj relative, respective
odnowa f renewal, restoration
odosobnić vt isolate
odosobnienie n isolation
odór m smell
odpadać vi fali off; (zerwać, odstąpić) break away
odpadki s pl waste, refuse, offal zbiór.
odparcie n (ataku) repulse; (zarzutu, argumentu) refutation
odparować vt repel, parry; chem. evaporate
odparzenie n scalding, gali
odparzyć vt scald, gali
odpędzać vt drive away
odpiąć vt unbutton, undo
odpieczętować vt unseal
odpierać vt (atak) repel; (zarzut, argument) refute; (atak słowny, oskarżenie) retort
odpis n copy, duplicate
odpisać vt (przepisać) copy; (odpowiedzleć pisemnie) answer (In writing), write back
odpłacić vt vi repay, recompense; ~ niewdzięcznością repay wlth ingratitude; ~ pięknym za nadobne give tit for tat
odpłynąć vi (o cieczy) flow away; (odjechać okrętem) sail away; (oddalić się wpław) swim away; przen. (ubywać) drop away
odpływ m outtlow; (morza) ebb
odpoczynek m rest, repose
odpoczywać vi rest, take a rest
odpokutować vt atone (coś for sth), expiate; przen. pay dearly
odporność f resistance (na coś to sth); (o chorobie) immunity (np. na ospę from smallpox)
odporny adj resistant (na coś to sth); (o chorobie) immune (np. na ospę from smallpox); (o przymierzu) defensive
odpowiadać vi answer (na coś sth), reply (na coś to sth); (być odpowiednim) suit; ~ć celowi to answer the purpose; to mi nie ~ this does not suit me
odpowiedni adj adeąuate; suitable (do kogoś, czegoś to sb, sth); w ~m czasie in due time
odpowiedzialność f responsibility, liability; pociągnąć do ~ci cali to account; pociągnąć do ~cil sądowej arraign; ponosić ~ć bear the responsibility
odpowiedzialny adj responsiblel (przed kimś to sb, za coś for sth)
odpowiedź f answer, reply (na coś to sth)
odpór m resistance
odprasować vt iron
odprawa f dispatch; (np. pracownika) discharge, dismissal; (zapłata) separation pay; (udzielenie instrukcji) briefing; (ostra odpowiedź) retort, rebuff
odprawiać vt dispatch; (zwalniać) discharge, dismiss; (np. nabożeństwo) celebrate
odprężać vt relax
odprężenie n relaxation
odprowadzać vt (towarzystwo) accompany, escort, see off; (np. wodę) drain off; ~ kogoś do domu see sb home; ~ kogoś do drzwi see sb to the door
odpruć vt unsew, rip; ~ się come unsewn
odsprzedać vt resell
odsprzedaż f resale
odpust m indulgence; (uroczystość kościelna) kermess
odpuszczenie n remission, forgiveness
odpuścić vt remit, forgive, pardon
odpychać vt repulse; (odtrącić) repel; zob. odepchnąć
odpychający adj repulslye, repellent
odpychanie n repulsion
odrą f med. measles pl
odrabiać vt do, perform; (np. zaległości) work off; ~ stracony czas make up for lost time; ~ lekcje do one's lessons
odraczać vt put off, postpone, adjourn
odradzać vt dissuade (komuś coś sb from sth)
odrastać vi grow anew
odraza f repugnance (do czegoś to sth), disgust (do czegoś at, for sth)
od razu adu on the spot, at once
odrażający adj repulsive
odrąbać vt chop off
odrębność f separateness, pecullarity
odrębny adj separate, peculiar
odręczny adj autographic; (natychmiastowy, od ręki) off-hand attr; (o rysunku) free-hand attr
odrętwiały adj torpid, benumbed
odrętwienie n torpor
odroblna f bit; ani ~y not a bit
odroczenie n postponement; adjournment
odrodzenie n revival, regeneration; (okres) Renaissance
odrodzić się vr regenerate
odróżniać vt distinguish; ~ się vr differ
odróżnienije n distinction; w ~u In contradistinction (od czegoś to sth)
odruch m reflex, instlnctive reaction
odruchowy adj instinctive
odrywać vt tear off; (uwragę, od nauki itp.) divert, distract; (silą) rend; ~ wzrok turn one's sight away (od czegoś from sth); ~ się vr tear oneself away (od kogoś from sb); (o guziku ttp.) come off
odrzec vi reply
odrzucać ut reject; throw away; drive back; (nie przyjmować) decline
odrzutowiec m jet-plane, pot. Jet
odrzutowy adj jet-propelled; napęd ~ jet propulsion
odrzwia s pl arch. door-frame
odrzynać vt cut off
odsetek m percentage
odsetki s pl tnterest; ~ składane compound interest
odsiadywać vt sit out; ~ karę w więzieniu serve a sentence
odsiecz f relief, rescue; przybyć na ~ come to the rescue (miastu of the town), relieve (miastu the town)
odsiew m throw-out
odskocznia f spring-board, jumping-off ground
odskoczyć vi jump off, bounce
odskok m bounce
odsłona f teatr scenę
odsłonić vt put aside, set apart
odstąpić vi step (draw> off; desist (od czegoś from sth); depart (od zasady from a rula); (odpaść) secede; ut (kogoś) leave, (coś) cede; ~ komuś miejsca resign one's place to sb
odstęp m interval, margin, distance; (w druku) space; w pewŹnych ~ach at intervals; w krótkich ~ach at short intervals
odstępca m apostatę
odstępne n compensation
odstępstwo n apostasy; (odstąpienie, odchylenie) departure
odstraszyć vt deter (od czegoś from sth), frighten away
odstręczyć vt estrange, alienate; (odwieść, odradzić) dissuade
odsunąć vt shove away, draw aside
odsyłacz m mark of reference
odsyłać vt send (back), convey
odsypać vt pour off
odszkodowanie n indemnity, compensation, damages pl; ~a wojenne reparations; dać ~e indemnify (komuś za coś sb for sth)
odszukać vt find out
odśrodkowy adj centrifugal
odświeżyć vt refresh, renew; ~ się vr refresh oneself
odświętny adj zob. świąteczny; w ~m stroju in cne's Sunday best
odtąd adv from now on, from then on, ever sińce
odtrącać vt knock off, push away; (odstrączai) repel; (nie przyjmować) repudiate
odtrutka f antidote, counterpoison
odtwarzać vt reproduce, reconstruet, perform
odtwórca m reproducer, performer, (zio. muzyczny) executant
oduczać vt unteach; (odzwyczajać) disaecustom (kogoś od czegoś sb to do sth); ~ się vr unlearn; (odzwyczajać się) get out of the habit (od czegoś of sth) odurzać vt dizzy, stupefy, intoxicate
odurzenie n stupor, stupefaction, intoxication
odwach m guardhouse
odwadniać vt drain; chem. med. dehydrate
odwaga f courage; dodać ~i encourage (komuś sb); nabrać ~i pluck up heart
odwalić vt roli away, remove; pot. (pozbyć się) get over (coś with sth)
odwar m decoction
odważnik m weight
odważny adj courageous, brave
odważyć vt (odmierzyć) weigh out; ~ się vr (ośmielić się) dare, venture
odwdzięczyć się vr repay (np. za przysługę the service), show oneself grateful
odwet m retaliation, reprisal, revenge; w ~ za coś in revenge for sth
odwetowy adj retaliatory
odwiązać vt untie, unbind, detach; ~ się vr come loose, get detached
odwieczny adj eternal
odwiedzać vt cali (kogoś on sb), visit, come to see; (uczęszczać) freąuent (jakieś miejsce a place)
odwiedziny s pl cali, visit; przyjść w ~ mske a cali (do kogoś on sb)
odwijać vt unroll, unwrap, unwinc!
odwilż f thaw; jest ~ it thaws
odwlekać vt put off, delay
odwodnić zob. odwadniać
odwodnienie n drainr.ge; chem. med. dehydration
odwodzić vt divert, draw off; (odradzać) dissuade (od czegoś from sth); ~ kurek u karabinu cock the gun
odwołać vt recall, repeal; (cofnąć) withdraw, retract; (zamówienie) countermand; ~ się vr appeal
odwołanie n renesl, recall; withdrawal; retractation; ~ się appeal; aż do ~a until further notice
odwód m wojsk. reserve
odwracać vt tum back, reserve; (niebezpieczeństwo) avert; (uwaŹgą) divert; ~ się vr turn round
odwracalny adj reversible
odwrotność f reverse; mat. reciprocal
odwrotny adj inverse, inverted, contrary, reverse; ~a stronh back, reverse
odwrót m retreat; (odiorotna strona) back, reverse; na ~ on the contrary, irwersely
odwykać zob. odzwyczajać się
odwzajemniać się vr rea.uite, repay (komuś za usługę sb's service), reciprocate (komuś przyjaźnią sb's friendship)
odyniec m boar
odzew m echo; przen. (reakcja) response; wojsk, countersign
odziedziczyć vt inherit
odzienie n clothing, clothes pj
odzież f clothes pl, dress, garments pl
odzieżowy adj clothing attr; przemysł ~ clothing trade
odznaczenie n distinction; (o egzaminie) z ~m with honours
odznaczyć vt distinguish; (orderem) decorate; ~ się vr distinguish oneself
odznaka f badge
odzwierciedlać vt reflect, mirror
odzwierciedlenie n reflex, mirror, image
odzwyczajać vt disaecustom (kogoś czegoś sb to sth); ~ się vr get out of the habit (od czegoś of sth, of doing sth)
odzyskać vt regain, recover, retrieve; ~ przytomność recover one's senses
odzywać się vr make oneself heard, reply; (przemówić) address (do kogoś sb); nie odezwałem się ani słowem I did not so much as utter one word
odźwierny m porter, doorkeeper
odżałować vt put up (coś with the loss of sth)
odżyć vi revive, come to life again
odżywczy adj nutritive, nutritious
odżywiać vt nourish, feed; ~ się vr nourish oneself, feed
odżywianie n nutrition
ofensywa f offensive; w ~ie on the offensive
ofensywny adj offensive
oferować vt offer
oferta f offer, tender
ofiara f ofiering; (datek) contribution, charity; (osoba ulegająca przemocy) victim; (pośiuięcenie) sacrifice; paść ~ą fali a victim (czegoś to sth)
ofiarność f generosity, liberality; (poświęcenie) self-sacrifice
ofiarny adj sacrificial; (gotowy do ofiar) generous, liberał; (pełen poświęcenia) self-sacrificing
ofiarodawca m donor
ofiarować vt offer; ~ usługi render services
oficer m officer
oficjalny adj official
oficyna f back-premises pl, out-house
ofuknąć vt pot. snub, rebuke
ogar m hound
ogarek m candle-end
ogarniać vt embrace; (przeniknąć) pervade; (o strachu) seize
ogień m fire; (płomteń) flame; (światto, płonący przedmiot) light; sztuczne ognie fire-works; dać ognia (do papierosa) give a light; otworzyć ~ open fire; podłożyć ~ set fire (pod coś to sth); zaprzestać ognia cease fire
ogier m stallion
oglądać vt look (kogoś, coś at sb, sth), see; inspect; ~ się vr look back
oględność f circumspeetion
oględny adj cautious, circumspect
oględziny s pl examination, inspeetion; ~ zwłok postmortem examination
ogłada f good manners pl, polish
ogładzać vt polish, refine
ogłaszać vt publish, make known; announce; (w gazecie) advertise
ogłoszenie n announcement; (w gazecie) advertisement
ogłuchnąć vi become deaf
ogłupiały adj stupefied
ogłupieć vi become stupid
ogłuszyć vt deafen, stun
ognik m, błędny ~ will-o'-the-wisp
ogniotrwały adj fireproof; kasa ~a safe
ogniowy adj fire attr; straż ~a fire-brigade; przen. próba ~a ordeal
ognisko n fire, hearth; (impreza pod gołym niebem) bonfire; (punkt centralny) centre, focus; fiz. focus; ~ domowe hearth, home; ~ kowalskie forge; ~ obozowe camp-fire
ogniskować vt focus; ~ się vr centre, be focused
ognisty adj fiery, ardent
ogniwo n link; elektr. element
ogolić vt shave; ~ się vr shave, have a shave
ogołocić vt lay bare, denude (z czegoś of sth); (pozbauilć) deprive (z czegoś of sth)
ogon m taił; (u sukni) train
ogonek m taił; (kolejka) queue; stać w ~ku queue up
ogorzały adj sunburnt
ogólnik m generality
ogólnikowy adj generał, vague
ogólny adj generał, universal
ogół m generality, totality, the whole; ~eni, na ~ on the whole, in generał; w ogóle generally, in generał
ogórek m cucumber
ogórkowy adj cucumber attr; przen. sezon ~ silly season
ograbić vt rob (kogoś z czegoś sb of sth)
ograniczenie n restraint, limitation, restriction
ograniczony adj limited, restricted; ~ umysłowo narrow-minded
ograniczyć vt limit, confine, restrain, restrict
ogrodnictwo n gardening
ogrodnik m gardener
ogrodzenie n fence, enclosure
ogrodzić vt fence in, enclose
ogrom m immensity
ogromny adj immense, huge
ogród m garden; ~ warzywny kitchen-garden
ogródek m little garden; ~ dziecięcy kindergarten
ogryzać vt gnaw away
ogryzek m fag-end, (owocu) core
ogrzewacz m heater
ogrzewać vt heat, warm
ogrzewanie n heating; centralne ~ central heating
ohyda f abomination
ohydny adj abominable
o ile conj as far as
ojciec m father; ~ chrzestny godfather
ojcostwo n fatherhood, paternity
ojcowizna f patrimony
ojcowski adj fatherly, paternal, father's
ojczym m step-father
ojczysty adj paternal; (np. kraj, miasto) native; język ~ mother tongue
okalać vt surround, encircle
okaleczenie n mutilation
okaleczyć vt mutilate, maim
okamgnienie n, w ~u in the twinkling of an eye
okap m eaves pl
okaz m specimen
okazały adj showy, magnificent, stately
okazanie n showing, demonstration; za ~m on presentation; handl. płatny za ~m payable at sight
okaziciel m holder; handl. (czeku) bearer
okazja f occasion; (sposobność) opportunity; (okazyjne kupno) bargain; z ~i czegoś on the occasion of sth; przy tej ~i on that occasion
okazowy adj model, specimen attr
okazyjnie adv occasionally, on occasion
okazyjny adj occasional; ~e kupno bargain
okazywać vt show; ~ się vr appear; turn out, prove; on okazał się oszustem he turned out to be an impostor
okiełznać vt bridle
okienko n window; (przerwa między zajęciami) break; (biletotoe) booking-office window
okiennica f shutter
oklaski s pl applause
oklaskiwać vt applaud
okleić vt pastę over
oklepany adj well-worn, trite
okład m cover, coating; (leczniczy) compress; z ~em and morę than that; 50 lat z ~em 50 odd years
okładać vt cover, overlay; (bić) thrash
okładka f cover
okłamywać vt lie (kogoś to sb)
okno n window; ~ wystawowe show-window
oko n eye; (tu sieci) mesh; (gra w karty) pontoon, twenty-one; mieć na oku have in view; mieć otwarte oczy be alive (na coś to sth); patrzeć komuś w oczy look sb in the face; stracić z oczu lose sight (kogoś, coś of. sb, sth); zejdź mi z oczu get out of my sight; na czyichś oczach in the eyes of sb; na pierwszy rzut oka at first sight; w cztery oczy face to face
okolica f environs pl, neighbourhood
okolicznik m gram. adverbial
okolicznościowy adj occasional
okoliczność f circumstance; zbieg ~ci coincidence; w tych ~ciach under such circumstances
okoliczny adj adjacent, neighbouring
około praep about, near
okop m trench, entrenchm.ent
okopać vt dig up; entrench; (jarzyny) hoe; ~ się vr entrench oneself
okopcić vt smoke, blacken with soot
okostna f anat. periosteum
okowy s pl fetters; chains
okólnik m circular
okólny adj circular, circuitous
okpić vt cheat, pot. bamboozle
okradać vt steal (kogoś z czegoś sth from sb), rob (kogoś z czegoś sb of sth)
okrakiem adv astraddle
okrasa f fat, grease; (ozdoba) ornament
okrasić vt season with grease; (ozdobtć) adorn
okratować vt raił in, grate
okratowanie n grating
okrąg m circuit, circumference, circle; (obszar) district
okrągły adj round
okrążać vt surround, encircle
okrążenie n encirclement
okres m period; (szkolny, kadencja) term; mat. (ułamka) recurring decimals pl
okresowy adj periodical
określać vt define, determine
określenie n definition, designation
określony adj definite
okręcać vt wind round
okręg zob. okrąg
okręgowy adj district attr
okręt m ship, vessel, boat; ~ bojowy battleship; ~ handlowy merchantman; ~ parowy steamshlp; ~ wojenny warship, man-of-war; wsiąść na ~ go on board, embark; wziąć towar na ~ take goods on board, embark goods; ~em by ship; zob. statek
okrętowy adj naval, łhip attr, ship's attr; agent ~y shipping agent; budownictwo ~e naval constructions; dziennik ~y log-book; lekarz ~y naval surgeon, ship's doctor; papiery ~e ship's papers; warsztaty '^e dockyard; załoga ~a crew
okrężny adj circular; roundabout attr; iść drogą ~ą go a roundabout way
okroić vt cut around; (płacę, wydatki) cut down
okropność f horror
okropny adj horrible, terrible, awful
okruch m crumb, fragment, bit
okrucieństwo n cruelty
okruszyna f crumb
okrutnik m cruel man
okrutny adj cruel
okrycie n covering; (wierzchnie ubranie) overcoat
okrywać vt cover
okrzepnąć vi recover, become vigorous
okrzesać vt (ociosać) rough-hew; (ogładzić) polish
okrzyczany adj famous; notorious, (ill-)reputed
okrzyk m outcry, shout; ~i uznania applause; ~ wojenny battle-cry
okrzyknąć vt acclaim (wodzem leader)
oktawa f muz. lit. octave
okucie n ironwork, metal fitting; (fconta) shoetog
okuć vt cover with metal; (Iconta) shoe; ~ w kajdany fetter, chain, put in chains
okular m eyeglass, eye-piece; pl ~y spectacles, eyeglasses
okularnik m zool. cobra, spectacle snake
okulista m oculist
okulistyka f ophtalmology
okultyzm m occultism
okup m ransom
okupacja f occupation
okupant m occupant
okupić vt ransom; ~ się vr buy oneself off
okupować vt occupy
olbrzym m giant
olbrzymi adj gigantic, giant attr; ~a silą giant strength
olcha f bot. alder(-tree)
oleander m bot. oleander
oleisty adj oily, oleaginous
olej m oll; ~ lniany linseed oil; ~ lotniczy aeroplane oil; ~ skalny rock oil
oligarcha m oligarch
oligarchia f oligarchy
olimpijski adj Olympic, Olympian
oliwa f olive-oil
oliwić vt oil
oliwka f olive(-tree)
oliwny adj olive attr; gałązka ~a olive-branch
olszyna f alder-forest
olśniewać vt dazzle
ołów m lead
ołówek m (lead-) pencil
ołtarz m altar
omackiem adj gropingly; iść po ~u grope one's way
omal adv nearly
omamić vt delude, deceive
omamienie n delusion
omasta f grease
omaścić vt grease
omawiać vt discuss
omdlały adj faint(ed)
omdlenie n faint, swoon
omen m omen; zły ~ m omen
omieszkać vi (zw. nie ~ć) fall; nie ~m zawiadomić clę o tym I shall not fail to let you know about It
omijać vt pass (coś by sth), evade, omit
omlet m oraelette
omłot m thrashing; thrashed corn
omłócić vt thrash out
omnibus m omnibus, bus; (specjalista od wszystkiego) Jack of all trades
omotać vt entangle
omówić zob. omawiać
omówienie n discussion
omylić vt mislead; ~ się vr make a mistake, be mistaken (co do czegoś about sth)
omylność f fallibility
omylny adj fallible
omyłka f error, mlstake; ~a drukarska misprlnt; przez ~ę by mistake
omyłkowy adj erroneous
on, ona, ono pron he, she, it; pl oni, one they
ondulacja f (włosów) wave; trwała ~ permanent wave
one zob. on
onegdaj adj the other day
ongiś adv once, at one tlme
oni zob. on
oniemiały adj dumb, stupefied
onieśmielać vt intimldate, make feel uneasy
ono zob. on
onuca f foot-elout
opactwo n abbey; (godność opata) abbacy
opaczny adj wrong, perverse
opad m fali; ~y deszczowe rainfall; ~y śnieżne snowfall; med, ~ krwi blood sedimentation
opadać vi faU, sink, drop; (o wodzie) subsłde; ~ z sił break down
opak na ~ adv contrarłwise, awry
opakować vt pack up
opakowanie n packlng; Container
opal m miner, opal
opalać vt scorch; (ogrzewać) heat; I ~ się vr (na ttońcu) sunburn, be- | come sunburnt
opalanie n (ogrzewanie) heating; ~ się sun-bathing, sun-burning
opalenizna f sunburn
opalony pp i adj scorched; (na słońcu) sunburnt
opał m fuel
opamiętać się vr come to one's senses, collect oneself
opancerzyć vt armour
opanować vt master, subdue, control
opanowanie n mastery, control; (np. języka) comraand; ~ się s elf-control
opanowany adj (panujący nad sobą) self-possessed
opar m vapour; pl ~y fumes
oparcie n support; punkt ~a footing, hołd; (u dźwigni) fulcrum
oparzelina f scald
oparzyć vt bum, scorch
opasać vt gird; encircle
opaska f band
opasły adj obese
opatentować vt take out a patent (coś for sth), patent
opatrunek m dressing
opatrunkowy adj dressing attr; punkt ~ dressing-station
opatrywać vt provide (w coś with sth); (ranę) dress
opatrznościowy adj providential
opatrzność f proyldence
opera f opera
operacja f operatlon; poddać się ~i undergo an operation
operator m operator; (chirurg) operating surgeon; ~ filmowy film camera man, projectionist
operatywny adj operatlve
operetka f operetta
operować vt operate (kogoś on, upon sb)
opędzać vt drive a way ; ~ potrzeby supply one's needs; ~ wydatki defray the expenses; ~ się vr try to get rid (przed kimś, czymś of sb, sth)
opętać vt ensnare; possess; co cię ~lo? what possesses you?; być ~nym myślą be possessed with an idea; być ~nym przez diabła be possessed by the devil
opętanie n possession
opieka f protection, custody; (kuratela) tutelage, guardianship; ~ społeczna social welfare
opiekować się vr protect, guard (kimś sb; have the custody (kimś of sb); take care (kimś, czymś of sb); ~ się chorym nurse a patient
opiekun m guardian, protector
opiekuńczy adj tutelary
opierać vt lean, rest; (uzasadniać) found, base; ~ się vr lean (o coś on upon, sth); (polegać) rely, depend (na kimś, czymś on sb, sth); (przeciwstawiać się) resist (komuś sb); ten zarzut na niczym nie jest oparty this accusation is unfounded
opieszałość f sloth, slugglshness
opieszały adj sluggish
opiewać vi praise (in song), chant; vi (brzmieć, orzekać) run, be worded, read; rachunek ~ na 10 funtów the bili amounts to L 10; umowa ~ na 2 lata the contract runs for 2 years; ustawa ~ następująco the law reads as follows
opięty adj close-fitting
opilstwo n (habitual) drunkenness
opiłki s pl file-dust; (trociny) saw-dust
opinia f opinion
opiniować vt vi pronounce one's opinion (coś, o czymś, o kimś on sth, sb)
opis m description
opisać vt describe; mat. circumscribe
opisowy adj descriptive
opium n nieodm. opium
oplatać vt wreathe, entwine; (np. butelkę) cover with basket-work
oplatać vt entangle
opluć vt bespit
opłacać vt pay (coś for sth); ~ z góry prepay; ~ się vr pay
opłacony pp i adj (o liście, przesyłce) post-paid; z góry ~ prepaid
opłakany adj deplorable, lamentable
opłakiwać vt deplore, lament
opłata f charge; (urzędowa) duty; (składka członkowska itp.) fee; (za przejazd) farę; jaka jest ~ za przejazd? what is the farę?
opłatek f wafer
opłotek m (wicket-)fence, hurdle
opłucna f anat. pleura
opływać vt swim round, flow round; vi (mieć pod dostatkiem) abound (w coś in sth)
opływowy adj, linia ~a stream-line
opodal adv at some distance, near by
opodatkować vt tax, (w samorządzie) ratę
opodatkowanie n taxation, (lokalne) rating
opoka f rock
opona f (u koia) tyre; anat. ~y mózgowe meninges
oponent m opponent
oponować vi oppose (przeciwko czemuś sth), object (przeciwko czemuś to sth)
opornie adv with difficulty
oporny adj refractory
oportunista m opportunist; time-server
oportunizm m opportunism
opowiadać vt vi tell, relate; ~ się vr declare (za kimś, czymś for sb, sth)
opowiadanie n narrative, tale, story
opowieść f tale, story
opozycja f opposition
opozycyjny adj opposing
opój m drunkard
opór m resistance; ruch oporu resistance movement; iść po linii najmniejszego oporu take the linę of least resistance; stawiać ~ offer resistance, resist
opóźniać vt retard, delay; ~ć się vr be late, be slow; lag behind
opóźnienie n delay, retardation
opóźniony pp t adj retarded; ~ w rozwoju backward; (gospodarczo) under-developed
opracować vt work out, elaborate
opracowanie n elaboration; (szkolne) paper
oprawa f frame; (okładka książki) binding; (oprawianie) mount
oprawca m hangman
oprawiać vt (książkę) bind; (obraz w ramy) frame; (dawać oprauię) mount
oprawka f collet; ~ żarówki lamp-socket
opresja f oppression
oprocentować vt bank. fin. pay interest
oprocentowanie n bank. fin. intercst
oprowadzać vt guide round
oprócz praep except, save; ~ tego besides
opróżniać vt empty; (mieszkanie) I quit, leave; (miasto, obóz) evacuate; (posadę, tron) vacate
opryskać vt splash; ~ drzewa
opryskliwość f brusqueness, abruptness
opryskliwy adj brusque, abrupt
opryszek m brigand
oprzeć zob. opierać
oprzęd m cocoon
oprzytomnieć vi become conscious; recover (oneself)
optyczny adj optical
optyk m optician
optyka f optics
optymalny adj best; optimum attr
optymista f optimist
optymizm m optimism
opuchlina f swelling
opuchły adj swollen
opuchnąć vi swell
opukiwać vt sound; med. percuss
opustoszały adj deserted, desolate
opustoszyć vt desolate, lay waste
opuszczać vt (pozostawiać) leave; I abandon; (np. wyraz w zdaniu) omit, leave out; (lekcją, wykład) miss; (kurtynę, głowę itp.) low-er, drop; (cenę) abate; ~ się vr go down, let oneself down; (zaniedbywać się) grow remiss, become negligent
opuszczenie n omission; (pozostawienie) abandonment
oracz m ploughman
orać vt plough, till
orangutan m zooł. orang-outang
oranżada f orangeade
oranżeria f hothouse, orangery
oraz conj and, as well as
orbita f orbit
order m order; decoration
ordynacja f regulation; system; (majątek) fee-tail
ordynans m orderly
ordynarny adj vulgar
ordynator m (lekarz) head of a ward
orędownik m intercessor
orędzie n proclamation, message
oręż m weapon, arms
orężny adj armed
organ m organ; ~y sądowe magistrates, magistracy; ~y władzy administrative board, police authorities, powers
organiczny adj organie
organista m organist
organizacja f organization
organizator m organizer
organizm m organism
organizować vt organize
organki pl mouth organ, hartnonlea
organy s pl muz. organ
orgia s orgy
orientacja f orientation
orientalny adj oriental
orientować vt orient, orientate; ~ się vr orient oneself; find one's way
orka f tillage, ploughing; przen. (ciężka praca) drudgery
orkiestra f orchestra, band
orlę n eaglet
orli adj (o nosie) aąuiline; (o wzroku) eagle attr, eagle's attr
ornament m ornament
ornamentacja f ornamentation
orny adj arabie
orszak m train; (świta) retinue; (pogrzebów itp.) procession
ortodoksja f orthodoxy
ortodoksyjny adj orthodox
ortografia f orthography, right spelling
ortograficzny adj orthographical
ortopedia f orthopaedy
oryginalność f originality
oryginalny adj original, authentic; (dziwaczni) eccentric
oryginał m original; (dziwak) eccentric
orzech m nut; ~ kokosowy coconut
orzeczenie n pronouncement, statement; pram. predicate
orzecznik m gram. predicate
orzekać vt vi pronounce, state
orzeł m zool. eagle
orzeźwiać vt refresh
osa f zool. wasp
osaczyć vt drive to bay, beset
osad m sediment
osada f settlement
osadnictwo n colonization
osadnik m settler
osadzać vt settle; set, put; (powodować osad) deposit; ~ się vr settle; be deposited; chem. precipitate
osamotnienie n isolation, estrangement
osąd m judgment
osądzić vt judge; (skazać) sentence, condemn (na coś to sth)
oschły adj arid, dry
osełka f whetstone; (magta) piece
oset m thistle
osiadać zob. osiąść
osiadły adj settled; (zamieszkali) resident
osiągnąć vt reach, attain, obtain, aquire, achieve
osiągnięcie n attainment, achievement
osiąść vi settle; (opaść) sink, subside; (o ptakach) alight
osiedlać vt settie; ~ się vr settle, establish oneself
osiedle n settlement; ~ mieszkaniowe housing estate; residential district
osiedleniec m settler
osiem num eight
osiemdziesiąt num eighty
osiemdziesiąty num eightieth
osiemnasty num eighteenth
osiemnaście num eighteen
osiemset num eight hundred
osierocić vt orphan
osiodłać vt saddle
osioł m ass, donkey
oskarżać vt accuse -(o coś ot sth), charge (o coś with sth)
oskarżenie n accusation, charge; wystąpić z ~m bring an accusation (przeciw komuś against sb)
oskarżony m the accused
oskarżyciel m accuser; ~ publiczny public prosecutor
oskrzele n anat. bronchus; pl ~a bronchi; med. zapalenie ~i bronchitis
oskrzydlać vt wojsk, outflank
osłabiać vt weaken, enfeeble
osłabienie n weakness
osłaniać vt cover, protect, shelter
osławiony adj ill-reputed, noto-rious (z powodu czegoś for sth)
osłoda f solace, consolation
osłodzić vt sweeten
osłona f cover, shełter, protection
osłupiały adj stupefied
osłupieć vi become stupefied
osłupienie n stupor; wprawić w ~ stupefy
osmalić vt singe
osmarować vt besmear; przen. (oczernić) libel
osnowa f (tkacka) warp; (treść) tenor, contents pl
osoba f person; (ołoblstość) personage
osobistość f personality, personage
osobisty adj personal; dowód ~ identity card
osobiście adv personally, in per
osobliwość f singularity, particularity; curiosity
osobliwy adj singular, particular, strange
osobuik m individual
osobny adj separate, isolated
osobowość f personality, individuality
osobowy adj personal; pociąg ~ passenger-train
osowiały adj depressed; być ~m mope
ospa f med. smallpox; ~ wietrzna chicken pox
ospały adj drowsy, sluggish
ospowaty adj pockraarked
ostateczność f flnality; (krańcowość) extremity, extreme; w ~ci in the end, ultimately; wpadać w ~ć go to extremes
ostateczny adj finał, ultimate
ostatek m remainder, rest; na ~ finally, at last
ostatni adj last; (najświętszy, niedawno miniony) latest, recent; ~a moda latest fashion; ~a wola last will; ~e wiadomości latest news
ostatnio adv lately, recently
ostemplować zob. stemplować
ostentacja f ostentation
ostoja f mainstay
ostroga f spur
ostrokrzew m bot. holly
ostrosłup m mat. pyramid
ostrożność f caution, prudence
ostrożny adj cautious, careful
ostry adj sharp; (o bólu, kącie itp.) acute; (spiczasty) pointed; (o ztmte itp. — przenikliwy) keen; ~e pogotowie instant readiness; ~e strzelanie ball-firing; przen. ~y język bitter tongue
ostryga f oyster
ostrze n blade; (ostry brzeg) edge
ostrzegać vt warn (kogoś przed kimś, czymś sb against sb, sth)
ostrzeżenie n warning (przed kimś, czymś of sb, sth)
ostrzyć vt zob. strzyc; muszę dać sobie ~ włosy I must have a haircut
ostrzyć vt sharpen, whet, (na pasku) strop
osunąć się vr sink
oswobodzenie n liberation
oswobodziciel m liberator
oswobodzić vt liberate, free (od kogoś, czegoś from sb, sth)
oswoić vt tamę, domesticate; (przyzwyczajać) accustom (z czymś to sth); ~ się vr become domesticated; becorae familiar (z czymś with sth), become accustomed (z czymś to sth)
oswojony adj tame; (przyzwyczajony) accustomed (z czymś to sth), familiar (z czymś with sth)
oszczep m spear; sport. javelin
oszczerca m calumniator, slanderer
oszczerczy adj slanderous, calumnious
oszczerstwo n calumny, slander; rzucać ~a slander (na kogoś sb)
oszczędnościowy adj economical; akcja ~a economy drive
oszczędność f thrift, parsimony, economy; pl ~ci savings; kasa ~ci savings bank; robić ~ci economize, practise economy
oszczędny adj frugal, economical (w czymś, pod względem czegoś of sth), thrifty
oszczędzać, oszczędzić vt save, spare, economize; ~ć pieniędzy save money ; ~ić komuś nieprzyjemności spare sb an unpleasantness
oszołomić vt stun, stupefy, benumb; (np. alkoholem) intoxicate
oszołomienie n stupor, stupefaction; (np. alkoholouie) intoxication
oszukać vt cheat, swindle
oszukańczy adj fraudulent
oszust vi swindler, impostor
oszustwo n swindle, fraud
f (kota) axle; mat. astr. przen axis
ościenny adj adjacent
oścież na ~ adr, otwarty na ~ wide open; otworzyć na ~ fling open
ość f (fish-)bone
oślep na ~ adv blindly, at random
oślepiać vt blind; (o słońcu, świetle) dazzle
oślepnąć vi become blind
ośmielać vt embolden, encourage; ~ się vr yenture, dare, make bold
ośmieszać vt ridicule; ~ się vr make oneself ridiculous
ośnieżyć vt snow over, cover with snów
ośrodek m centre
oświadczać vt declare; ~ się vr declare (za kimś for sb); propose (kobiecie to a woman)
oświadczenie n declaration
oświadczyny s pl proposal, declaration of love
oświata f education, civilization; minister ~y Minister of Education
oświatowy adj educational
oświecać vt (ośtoletlać) light; (ksztaicić) enlighten
oświecenie n enlightenment; Oświecenie (epoka) Enlightenment
oświetlenie n lighting, illumination
oświetlić vt light up
otaczać vt surround; tuojsk. (okrążać) envelop
otchłań f abyss
oto part i int here, there, behold!; ~ on here he is; ~ jestem here I am
otoczenie n surroundings pl, environment
otoczyć zob. otaczać
otok m circumference; ~ czapki cap band
otomana f ottoman, couch
otóż adv i part now; ~ słuchaj! now listen!
otręby s pl bran zbiór
otrucie n poisoning
otruć vt poison
otrzaskać się vr beconie at home (z czymś with, in sth)
otrząsnąć vt shake down; ~ się vr shake oneself free (z czegoś from sth)
otrzewna f anat. peritoneum
otrzeźwić vi sober cown, become sober
otrzymać vt gct, receive, obtain
otucha f courage; dodać ~y encourage, hearten up (komuś sb); nabrać ~y take fceart
otulić vt, ~ się vr wrap up
otwarcie adv frankly, openly, outright
otwartość f openness, frankness
otwarty adj open; (szczery) frank, plain
otwierać vi, ~ się vr open
otwór m opening, aperture; (wylot) orifice; (podłużny) slot; stać ~orem lie open
otyłość f obesity
otyły adj fat, obese
owa zob. ów
owacja f ovation
owad m insect
owadobójczy adj insecticide
owal m oval
owalny adj oval
owca f sheep
owczarek m zool. sheep-dog
owczarnia f sheepfold
owczarz m shepherd
owdowiały adj widowed
owdowieć vi become a widów
owieczka f lamb
owies m oat(s)
owijać vt wrap up; (okręcać) wind; ~ się vr wrap up ; (okręcać się) wind round
owładnąć vi take possession (czymś of sth)
owo zob. ów
owoc m fruit; ~e konserwowe tinned (am. canned) fruit
owocarnia f fruitshop
owocny adj fruitful
owocować vi fruit, fructify
owrzodzenie n med. ulceration
owrzodziały adj med. ulcerous
owrzodzieć vi ulcerate, become ulcerous
owsianka f (zupa) porridge
owszem adv quite (so), certainly
ozdabiać vt adorn, decorate
ozdoba f adornment; decoration
ozdobny adj decorative, ornamental
oziębić vt chill, cool down; ~ się vr cool down, become cool
oziębłość f frigidity, coolness
oziębły adj frigid
ozimina f winter corn
oznaczać vt mark; (znaczyć, wyrażać) signify, mean
oznajmiać vt announce, make known
oznajmienie n announcement
oznaka f sign, token, mark, (numer np. bagażowego) badge
ozór m tongue
ożenek m marriage
ożenić się vr marry (z kimś sb), get married (z kimś to sb)
ożyć vi come to life, revive
ożywczy vt vivifying
ożywiać vt vivify, enliven, animate; ~ się vr become animated, brisk up
ożywienie n animation
ożywiony adj animated, brisk; (żyjący) animate
ósemka f eight
ósmy num eighth
ów, owa, owo pron that
ówczesny adj then attr; ~ prezydent the then president
ówcześnie adv at that time
pachja f arm-pit; pod ~ą under one's arm
pachnący adj fragrant
pachnieć vi smell, smell sweet (czymś of sth)
pachołek m fellow, groom, servant
pachwina f anat. groin
pacierz m prayer; odmawiać ~ say one's prayer
pacierzowy adj anat. spinał; rdzeń ~ spinał column
paciorek m bead
pacjent m patient
pacyfikacja f pacification
pacyfikować vt pacify
pacyfista m pacifist
pacyfizm m pacifism
paczka f packet, parcel
paczyć vt, ~ się vr warp
padaczka f med. epilepsy
padać vi fali; deszcz ~ it rains; śnieg ~ it snows; ~ć trupem drop dead; ~ć na kolana go down on one's knees; ~ć ofiarą czegoś fali a victim to sth; padł strzał a shot was fired; zob. paść
padalec m zool. slow-worm
padlina f carrion
paginacja f pagination
pagórek m hill
Pagórkowaty adj hilly
Pajac m harlequin
Pająk m spider
Pajęczyna f cobweb
Paka f pack; (skrzynia) case
pakiet m packet
pakować vt, ~ się vr pack (up)
pakowanie n packlng; papier do ~a wrapping-paper
pakowny adj capacious; roomy
pakt m pact
paktować vi negotiate
pakuły s pl oakum
pakunek m package, parcel, bundle
pal m pale, stake; wbić na ~ impale
palacz m stoker; (palący tytoń) smoker
palarnia f smoking-room
palący p praes ł adj burning; (tytoń) smoking; s m smoker; przedział dla ~ch smoking compartment
palec m finger; (u nogi) toe; ~ środkowy middłe finger; ~ wielki thumb; ~ wskazujący index; stać na palcach stand on tiptoe
palenie n burning; combustion; (w piecu) stoking; (papierosowi) smoking
palenisko n hearth
palestra f bar
paleta f palette
palić vt vi burn; (tu piecu domowym) make fire; (w piecu fabrycznym, lokomotywie itp.) stoke; (papierosy itp.) smoke; ~ się vr burn, be on fire; pot. ~ się do czegoś be keen on sth
paliwo n fuel
palma f palm(-tree)
palnąć vi vt pot. fire; shoot; (uderzyć, grzmotnąć) discharge a shot; strike; ~ głupstwo put one's foot in it; ~ sobie w łeb blow out one's brains
palnik m burner
palny adj combustible; broń ~a fire-arms
palto n overcoat
pałac m palace
pałać vi glow, be inflamed (czymś with sth); ~ zemstą breathe nothing but vengeance; ~ żądzą władzy bum with lust for power
pałąk m bow, arch
pałąkowaty adj bowlike, arched
pałeczka f wand, rod
pałka f stick, Club, cudgel; (policyjna) truncheon; bić ~ą club, cudgel
pamflet m lampoon, squib
pamiątka f keepsake, souvenir; na ~ę in token of remembrance
pamiątkowy adj memorial, commemorative
pamięciowy adj memorial, of memory
pamięć f memory; na ~ć by heart; świętej ~ci mój ojciec my late father
pamiętać vt remember, keep in mind
pamiętnik m diary
pamiętny adj memorable; mindful (czegoś of sth)
pan m gentleman; (np. domu) master; (feudalny) lord; (forma grzecznościowa) you; (przed nazwiskiem) mister (skr. Mr), ~ Kowalski Mr Kowalski; ~ młody bridegroom
pancernik m armoured cruiser
pancerny adj armoured
pancerz m armour
panegiryk m panegyric
pani f lady; (np. domu) mistress; (forma grzecznościowa) madam; you; ~ Kowalska Mrs KowalŹska
paniczny adj panie, pot. panicky
panienka f miss, maiden
panieński adj girlish, maiden(ly)
panieństwo n maidenhood
panika f panie, scare
panna f miss, maid; ~ młoda bride; stara ~ old maid
panoszyć się vr boss
panować vi rule, reign (nad czymś over sth); command (nad czymś sth); ~ować nad sobą be master of oneself, be self-possessed; powszechnie ~ować prevail; ~ować nad sytuacją have the situation well in hand; ~uje piękna pogoda the weather is lovely; ~uje epidemia tyfusu there is an epidemie of typhus
panowanie n rule, reign, command; ~ nad sobą self-control
pantalony s pl pantaloons
panteizm m flloz. pantheism
pantera f zool. panther
pantofel m shoe; ranne ~le slippers; przen. być pod ~lem be henpecked
pantomima f teatr pantomimę
panujący p praes t adj reigning, ruling; (przeważający) dominant, prevalent
pański adj lord's, gentleman's; (to zwrotach grzecznościowych) your, yours
państwo n (kraj) State; (małżeństwo) Mr and Mrs; proszę ~a! ladies and gentlemen!; ~o młodzi bridal pair
państwowy adj state attr; public; przemysł ~y stateowned industry; służba ~a civil service
pańszczyzna f hist. serfdom; statute-labour
pańszczyźniany adj, chłop ~ serf
papa 1.f tarboard
papa 2. m (ojciec) papa, dad
papier m paper; arkusz ~u sheet of paper; ~ kancelaryjny fool-scap; ~ listowy note-paper
papierek m slip
papieros m cigarette
papierośnica f cigarette-case
papiestwo n papacy
papież m pope
papilot m curl-paper
papirus m papyrus
papka f pulp, mash
paplać vi prattle
paproć f bot. fern
papryka f paprika, red pepper
papuga f zool. parrot
para 1.f pair, couple; ~a małżeńska married couple; do ~y to match; rękawiczka nie do ~y odd glove; ~ę a few; za ~ę dni in a few days; ~ę razy once or twice
para 2. / (wodna) steam, vapour
parabola f mat. parabola
parada f paradę
paradoks m paradox
paradoksalny adj paradoxical
paradować vi paradę
parafia f parish
parafialny m parish attr, parochial
parafianin m parishioner
parafina f paraffin
paragraf m paragraph, section
paralityczny adj paralytic
paraliż m med. paralysis, palsy
paraliżować vt paralyse
parapet m parapet; (ołetenny) window-sill
parasol m umbrella
parasolka f umbrella; sunshade, parasol
parawan m screen
parcela f lot, parcel
parcelować vt parcel out
parcie n pressure, pression
parias m pariah
park m park
parkan m fence, hoarding
parkiet m parąuet
parking m park, parking-place
parkować vt park
parkowanie n parking; ~ wzbronione no parking
parlament m parliament
parlamentarny adj parliamentary
parlamentariusz m bearer of a white flag, negotiator
parny adj sultry, close
parobek m farm-hand
parodia f parody
parodiować vt parody
parokrotny adj repeated
paroksyzm m paroxysm; attack
parować vi vaporize, evaporate
parowanie n evaporation
parowiec m steamship, steamboat
parowóz m (steam-)engine, locomotive
parowy adj steam attr; fiz. koń horse-power; statek ~ = parowiec
parów m ravine
parówka f (lcqpiel) sweating bath; (kiełbaska) frankfurter
parskać vi snort; ~nąć śmiechem burst out laughing
parszywy adj scabby, mangy
partactwo n botching, bungling; botch, bungle
partacz m bungler, botcher
partaczyć vt bungle, botch
parter m ground-floor; am. first floor; teatr pit
partia f party; (cząść) part; (towaru) lot; (rola) role, part; (w grze) game; (w brydżu) po ~i vulnerable; przed ~ą invulnerable
partner m partner
partyjny adj party (tylko attr); s m party-man
partykularyzm m particularism
partykuła f gram. particle
partyzant m guerilla
partyzantka f guerilla war
parweniusz m upstart, parvenu
parytet m fin. parity, par; ~ złota gold parity; według ~u at par
parzyć vt scald; (np. herbatę) draw, infuse; (poddawać działaniu pary) steam; ~ się vr (o herbacie) draw
parzysty adj even
pas m belt, girdle; popuszczać ~a loosen one's belt; pot. wziąć nogi za ~ take to one's heels
pasat m trade-wind
pasaż m passage; (uliczka) passage-way
pasażer m passenger
pasek m belt, girdle; (do brzytwy) strop; (kreska, wzór) stripe; materiał w ~ki striped cloth; (nielegalny handel) black-market, profiteering
paser m receiver of stolen goods
pasieka f apiary
pasierb m stepson
pasierbica f stepdaughter
pasja f passion; fury; wpaść w ~ę fly into a fury
paskarz m black-market dealer, profiteer
pasmo n (gór) range; (przędzy) skein; strand; (taśma) band; elektr. i radio band; (smuga) streak; elektr. ~ częstotliwości frequency band; przen. ~ żywota thread of life
pasować 1. vt vi fit, suit; (być do pary) match; krawat ~uje do ubrania the tie matches the suit
pasować 2. vt, ~ kogoś na rycerza dub sb a knight
pasować 3. vi (w hartach) pass
pasożyt m parasite
pasożytniczy adj parasitic(al)
pasta f pastę; ~ do butów boot-polish; ~ do podłogi floor-polish; ~ do zębów tooth-paste
pastel m crayon, pastel; malować ~ami crayon
pasterka f shepherdess; (nabożeństwo) Christmas midnight mass
pasterski adj pastorał
pasterstwo n pastorał life
pasterz m shepherd
pastewny adj pasture attr, fodder attr
pastor m pastor, minister
pastuch m herdsman
pastwa f t prey; paść ~ą fali a prey (kogoś, czegoś to sb, sth)
pastwić się vr treat with cruelty (nad kimś sb)
pastwisko n pasture
pastylka f tablet
pasywa s pl fin. liabilitles
pasywny adj passive
pasza f fodder
paszcza f jaw
paszkwil m lampoon, libel
paszport m passport; biuro ~ów passport office
pasztet m pie, pate
paść 1. vi fali down, come down; zob. padać
paść 2. (bydło) pasture; ~ się vr (o bydle) pasture, graze
patelnia f frying-pan
patent m patent
patetyczny adj pathetic
patolog m pathologist
patologia f pathology
patos m pathos
patriarcha m patriarch
patriarchalny adj patriarchat
patriota m patriot
patriotyczny adj patriotic
patriotyzm m patriotism
patrol m patrol
patrolować vt patrol
patron m patron (saint); (szablon) stencil
patronat m patronage, auspices pl
patronka f patroness
patronować vi patronize (komuś, czemuś sb, sth)
patroszyć vt eviscerate; (kurę) draw; (rybę) gut; (zająca) hulk
patrycjusz m patrician
patrzeć vi look (na kogoś, coś at sb, sth); ~ na kogoś jak na wroga look on sb as a foe; ~ na kogoś z góry look down upon sb; ~ przez okno look out of the window; ~ przez palce connive (na coś at sth); ~ spode łba scowl (na kogoś, coś at sb, sth); ~ uporczywie stare (na kogoś, coś at sb, sth); jest na co ~ it is worth seeing
patyk m rod
patyna f patina
pauza f pause; (szkolna) break; muz. rest; (myślnik) dash
pauzować vi pause, make a pause
paw m peacock
pawilon m pavilion
paznokieć m nail; obcinać ~cie parę nails
pazur m claw, (szpon, takie techn.) clutch
paź m page
październik m October
październikowy adj October attr; Rewolucja Październikowa October Revolution
pączek m bud; (ciastko) doughnut
pączkować vi bud
pąk m bud
pchać vt push, thrust; ~ się vr push one another, crush
pchełki s pt (gra) tiddly-winks
pchła f flea
pchnięcie n push, thrust
pech m ill-luck
pedagog m pedagogue
pedagogia f pedagogy
pedagogika f pedagogics
pedał m pedal
pedant m pedant
pedanteria f pedantry
pedantyczny adj pedantic
pejcz m horsewhip
pejzaż m landscape
peleryna f cape; (damska) pelerine
pelikan m zool. pelican
pelisa f pelisse
pelnia f plenty, abundance, fullness; ~a księżyca fuli moon; w ~ completely, fully
pełnić vt perfprm, fulfil, accomplish; ~ obowiązek do one's duty
pełno adu plenty (czegoś of sth); mieć ~ czegoś be fuli of sth
pełnoletni adj adult, of age
pełnoletność f majority, fuli age
pełnometrażowy adj, film ~ feature film
pełnomocnictwo n (pratoo) power of attorney; (dokument) letter of attorney
pełnomocnik m plenipotentiary; authorized agent
pełnomocny adj plenipotentiary, authorized
pełnowartościowy adi praed of full value
pełny adj fuli; na ~m morzu on the high seas
pełzać vi (poruszać s( >,) crawl, creep
pełznąć vi (ptourteć) fide; lose colour; zob. pełzać
penicylina f penicillin
pensja f (pobory) salary; (szkoła) girls boarding-school
pensjonat m boarding-hous
perfidia f perfldy
perfidny adj perfidious
perfumeria f perfumery
perfumować vt perfume scent
perfumy s pl perfume, scent
pergamin m parchment
period m (menstruacja periods, menses; (okres) period
periodyczny adj periodic
perkal m calico
perkusja f percussion
perkusyjny adj percussive; instrument ~ percussic i instrument
perliczka f zool. guinea-fowl
perła f pearl
peron m platform
peronówka f platform-ticket
Pers m Persian, Iranien
perski adj Persian, Iranien
personalny adj personal
personel m staff, person lei
personifikacja f personification
perspektywa f perspective, prospect, view
perswadować vt persuade, try to persuade (komuś, zebyj coś zrobił sb into doing sth, komuś, żeby czegoś nie zrobił sb out of doing sth)
perswazja f persuasion r
pertraktacje s pl negoti; tions
pertraktować vi negotiation (w sprawie czegoś sth)
peruka f wig
perwersja f perversion
perwersyjny adj perverse
peryferie pl peripherj na ~ach on the outskirts
peryskop m periscope
pestka f stone, kernel, (w jabłku, pomarańczy) pip
pesymista m pessimist
pesymistyczny adj pessinistic
pesymizm m pessimism
petarda f petard
petent m petitioner
petycja f petition
pewien adj (niejaki) a, one, a certain; po pewnym czasie after Borne time; przez *~ czas for some time; rob. pewny
pewnik m axiom
pewno, na ~ adj certainly, for surę, assuredly; on na ~ przyjdzie he is sure to come
pewność f certitude, certainty; (bezpieczeństwo) security; ~ć siebie self-assurance; z ~cią certainly
pewny adj sure, certain; (bezpieczny) safe, secure; ~ siebie self-assured, self-confident; czuć się ~m feel sure
pęcak m peeled barley
pęcherz m anat. bladder
pęcherzyk m anat. vesicle; (bąbel) blister; (bańka) bubble
pęczek m bunch, tuft
pęcznieć vt swell
pęd m (szybki bieg) rush, career; (napęd, impuls) impulse; (rozpęd) impetus; fiz. momentum; (dążenie, zamiłowanie) aspiration (do czegoś after sth); bot. shoot, sprout; puszczać ~y shoot forth, sprout; całym ~em at fuli jneed
pędzel m brush
pędzić vt drive; (życie) lead; (czas) spend; (wódką) distil; vi run (za kimś after sb), race, Mirry, scur-ry
pędzlować vt brush
pęk m (kwiatów, kluczy) bunch; (papierów) file; (wiązka) bundle
pękać vi burst; (rozłupać się crack; ~ć z zazdrości burst with er.vy; serce mi ~ my heart breaks; głowa mi ~ my head is splitting
pękaty adj bulging, bulged; (przysnrtkotoaty) dumpy, podgy
pępek m navel
pęta s pl fetters, chains; (końskie) hobble; zerwać ~ break the bonds
pętać vt fetter; (konta) hobble
pętelka, pętla f loop, noose; (o samolocie) robić ~lę loop, (całą) loop the loop
piać vi crow
piana f froth, foam; ~ mydlana lather
pianino n cottage piano
pianista m pianist
pianowy adj foam attr; gaśnica ~a foam extinguisher
piasek m sand
piaskowiec m sandstone
piaskownica f sand-pit
piaskowy adj sandy, sand attr
piasta f nave
piastować vt (dzieci) nurse; (urząd) hołd
piastun m guardian, foster-father; (godności, urzędu) holder
piastunka f nurse, foster-mother
piaszczysty adj sandy, sand
piąć się vr climb (na drzewo a tree, po drabinie a ladder); (o roślinach) creep
piątek m Friday; wielki Piątek Good Friday
piąty num fifth
picie n drinking; woda do ~a drinking water
pić vt vi drink; ~ mi się chce I'm thirsty
piec 1. m stove, fire-place; (piekarski) oven; techn. furnace; wielki ~ blast-furnace
piec 2. vt bakę; (zw. o mięste) roast; (palić) bum, scorch; ~ się vr bakc, roast
piechota f infantry
piechotą adv on foot
piecyk m (little) stove; (do ogrzewania) heater; pot. (piekarnik) oven
piecza f care, charge (nad kimś, czymś of sb, sth); mieć ~ę take care (nad kimś, czymś of sb, sth); powierzyć coś czyjejś ~y trust sb with sth; pod ~ą in charge
pieczara f cavern
pieczarka f bot. champignon
pieczątka f seal, stamp
pieczeniarz m sponger
pieczeń f roast-meat; ~ cielęca roast veal; ~ wolowa roast beef
pieczęć f seal, stamp
pieczętować vt seal, stamp
pieczołowitość f solicitude
pieczołowity adj solicitous
pieczyste n roast-meat, roast
pieczywo n baker's goods; (słodkie) pastry
pieg m freckle
piegowaty adj freckled
piekarnia f bakery, baker's (shop)
piekarz m baker
piekielny adj hellish, devilish, infernal; maszyna ~a infernal machinę; przen. ogień ~y hellfire
piekło n heli
pielęgniarka / nurse
pielęgniarz m (małe) nurse
pielęgnować vt (chorych) nurse; (rośliny) cultivate; (umiejętność) foster, cultivate; (race, fryzurą) take care
pielgrzym m pilgrim
pielgrzymka f pilgrimage
pielucha f swaddling-cloth, napkin; am. diaper
pieniacz m litigious person
pieniądz m coin, piece of money; pl ~e money; drobne ~e (smali) change
pienić się vr foam; (o winie) sparkle; ~ ze złości foam with rage
pieniężny adj pecuniary, money attr; kara ~a fine
pien m (trzon, łodyga) trunk; stem; (pniak) stump; zboże na pniu standing corn
Pieprz m pepper
pieprzny adj peppery; (nieprzyzwoity) spicy
Piernik m ginger-bread
Pierś f breast; (klatka piersioioa) chest
pierścieniowy adj annular
pierścień m ring; (lotosóto) ringlet; (tłoka) pistonring
pierścionek m ring
pierwej adu lit. (at) first, before
pierwiastek m element; chem. element; Tnat. (toartość) root; Tnat. (znak) radical; — kwadratowy sąuare
pierwiastkowy adj original, primary; mat. radical
pierwiosnek m bot. primrose
pierworodny adj first-born; (o grzechu) original
pierwotniak m zool. protozoan
pierwotność f prlmordiality; (prymitywizm) primitiveness
pierwotny adj primordial; (prymitywny) primitive; (piertuszy) primary
pierwowzór m prototype
pierwszeństwo n priority
pierwszorzędny adj first-rate
pierwszy num first; na ~ego stycznia ón the first of January; ~a pomoc first aid; ~y lepszy just any, at random; ~a godzina one o'clock; po ~e firstly, in the first place
pierzchać vi flee, take flight
pierze n feathers pl
pierzyna f eiderdown
pies m dog; pot. zejść na psy go to the dogs
pieszczota f caress
pieszczotliwy adj caressing, cuddlesome; ~e imię pet name; ~e słowo word of endearment
pieszo adj on foot
pieścić vt caress, pet, fondle
pieśń f song
pietruszka f bot. parsley
pietyzm m pietism
pięciobój m sport pentathlon
pięciokrotny adj fivefold
pięcioletni adj five-year attr; (o toieku) five-year old
pięcioraczki s pl quintuplets
pięcioraki adj fivefold
pięć num five
pięćdziesiąt num fifty
pięćdziesiąty adj fiftieth
pięćset num five hundred
piędź f span
pięknie adv beautifully, finely; jest ~ it is fine weather; wyglądać ~ look fine
pięknieć vi grow beautiful
piękno n beauty, the beautiful
piękność f beauty
piękny adj beautiful, handsome, lovely, fair; literatura ~a belles-lettres; ~a pogoda fine weather; sztuki ~e fine arts
pięściarz m boxer
pięść f fist
pięta f heel
piętnastoletni adj fifteen-year attr; (o wieku) fifteen-year old
piętnasty num fifteenth
piętnaście num fifteen
piętno n stigma, stamp; wycisnąć ~ impress a stamp
piętnować vt stigmatize, stamp
piętro n stor(e)y, floor
piętrzyć vt pile up; ~ się vr be piled up; (wznosić się) tower
pigułka f pili
pijak m drunkard
pijany adj praed drunk; drunken attr
pijaństwo n drunkenness
pijatyka f drinking-bout
pijawka f zool. leech
pik m spade
pika 1.f pikę
pika 2.f (tkanina) pique
pikantny adj piquant; (nieprzyzwoity) spicy
pikling m kipper
piknik m pienie
pikować vt (tkanina) quilt; vi lotn. dive
pilnik m file
pilność f diligence
pilnować vt look after, watch; ~ swego interesu mind one's business; ~ się VT be on one's guard
pilny adj diligent, assidous; (naglący) urgent
pilot m pilot
pilotować vt pilot
pilśń f felt
piła f saw; przen. pot. (nudziarz) bore
piłka 1.f (narzędzie) hand-saw
piłka 2.f (do gry) bali; sport ~ nożna football, association football, soccer
piłkarz m football player, footballer
piłować vt (pilą) saw; (pilnikiem) file; pot. (nudzić, dręczyć) bore
pingwin m zool. penguin
piołun m bot. wormwood
piolunówka f absinth
pion m perpendicular; (narzędzie) plummet; przen. line
pionek m pawn
pionier m pioneer
pionowy adj vertical
piorun m lightning; trzask ~u thunderclap; rażony ~em thun-derstruck
piorunochron m lightning-conductor
piosenka f ditty
piórko n feather; (stalówka) pen
piórnik m pencase
pióro m feather; (do pisania) pen; ~ wiosła blade; gęsie ~ quill; wieczne ~ fountain pen
pióropusz m plume
pipeta f pipette
piracki adj piratical
piractwo n piracy
piramida f pyramid
pirat m pirate
pirotechnik m pyrotechnist
pirotechnika f pyrotechnies
pisać vt vi write (ołówkiem, atramentem in pencil, in ink); ~ na maszynie typewrite; jak się ten wyraz pisze? how do you spell this word?; ~ się vr be written, be spelt; (zgadzać się) subscribe (na coś to sth)
pisarz m (autor) writer;f (niższy urzędnik) clerk, copyist
pisemnie adv in writing
pisemny adj written, in writing; egzamin ~ written examination
pisk m squeal, squeak
pisklę n nestling; (kurczątko) chickling
piskorz m zool. loach
pismo n writing, letter; (czasopismo) newspaper; periodical; (charakter pisma) handwriting; na piśmie in writing; Pismo Święte Holy Scripture
pisnąć vi vt zob. piszczeć; nie ~ ani słówka not breathe a word
pisownia f spelling
pistolet m pistol
piszczałka f pipe, fife
piszczeć vi squeak, squeal
piszczel m anat. shinbone, tibia
piśmidto n pog. scrawl
piśmiennictwo n letters pl, literature
piśmiennie adj in writing
piśmienny adj literate; (pisemny) written; artykuły ~e writing-materials, stationery
piwiarnia f beer-house
piwnica f cellar
piw